CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J - N A P O C A

P R O C E S - V E R B A L

Încheiat azi, 19 iunie 2014, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, ședință convocată de către primar.

La apelul nominal se constată că absentează domnul Dan Ioan Morar.

Secretarul municipiului - supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare și se obține unanimitate.

Se intonează Imnul de Stat al României.

Președintele de ședință - supune atenției următorul proiect al ordinii de zi:

 • 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2014, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate.

 • 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației unui imobil, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bistriței nr. 21.

 • 3.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 517/2013 (aprobarea solicitării de trecere a unei părți din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Donath nr. 65103, din proprietatea Statului Român și administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca).

 • 4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2014, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor de serviciu din fondul aprobat prin Hotărârea nr. 580/2013.

 • 5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare, prin închiriere, a locuințelor de serviciu, persoanelor înscrise în lista de priorități pentru anul 2014.

 • 6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare, în vederea atribuirii, pentru locuințele destinate închirierii, construite din fonduri A.N.L.

 • 7. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte de închiriere, având ca obiect spațiile de locuit situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Platanilor.

 • 8.  Proiect de hotărâre privind repoziționarea și modificarea limitelor imobilului-teren în suprafață de 80 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Mănăștur nr. 9, înscris în C.F. nr. 261278 Cluj-Napoca (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 178802 Cluj-Napoca), cu nr. cadastral 7210.

 • 9. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 177/2002 (concesionarea unui teren).

 • 10. Proiect de hotărâre privind alipirea și însușirea documentației topo-cadastrale de alipire a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, Calea Mănăștur nr. 9 și 9A.

 • 11. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri pentru două alei din municipiul Cluj-Napoca.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială, str. Voievod Gelu nr. 8; beneficiară: Varadi Kinga Andreea.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială P+E, str. Tractoriștilor nr. 19; beneficiară: Suciu Lucreția.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Centru de Educație și Cultură a Copiilor - Calea Florești nr. 83A; beneficiară: Fundația Centrul de Educație și Cultură a Copiilor „Sfântul Ioan Botezătorul”.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. extindere, etajare și mansardare imobil de locuit parter, str. Salcâmului nr. 15; beneficiare: Turoș Melinda și Marchiș Dana Mihaela.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire clădire cu laborator de tehnică dentară și două locuințe S+P+2E, str. Frunzișului nr. 9-11; beneficiar: Jamgossian Daniel Gabris.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. ansamblu de birouri și servicii S+P+5E+2R+Et și locuințe colective S+P+10E+Et, str. Henri Barbusse nr. 44-46; beneficiară: S.C. FELINVEST S.R.L.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. - str. K6s Kâroly (nord) pentru parcelare și construire locuințe individuale și colective; beneficiari: Hoda Ioan, Balea Nicolae, Oltean Nicolae-Vasile, Oltean Valeria, Oltean Gabriela-Florina, Oltean Dorinel, Salomie Bianca Andreea și Salomie Radu-Florin.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. - Calea Turzii nr. 247 și a P.U.D. -parcelare și construire ansamblu de imobile cu funcțiune mixtă; beneficiară: Neag Nicoleta.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. - str. Nicolae Drăganu - str. Fadrusz Janos - str. Vasile Conta - str. Dimitrie Paciurea; beneficiare: S.C. SAF ADRIA IMPEX S.R.L. și S.C. TERASTAR S.R.L.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare Aleea Peana și alei adiacente, în municipiul Cluj-Napoca”.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizare strada Bistriței, în municipiul Cluj-Napoca”.

 • 23. Proiect de hotărâre privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Cantinei de ajutor social și pensiune, aflată în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 24. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 81/2012 (aprobarea programului de transport și a traseelor pentru cele două microbuze special adaptate pentru transportul persoanelor cu handicap).

 • 25. Proiect de hotărâre privind plata sumei de 11.740,37 lei, reprezentând despăgubiri, a sumei de 785,94 lei, reprezentând rata inflației, a sumei de 1.101,74, reprezentând dobândă legală și a sumei de 1.232,12 lei, reprezentând taxă judiciară de timbru, către

S.C. DAL CONSTRUCT S.R.L.

 • 26. Proiect de hotărâre privind plata sumei de 6.060 lei, reprezentând onorarii experți și a sumei de 1.435 EUR, echivalent în lei, calculată la data plății, reprezentând onorariu avocat, către Bonis Gyorgy și Bonis Endre.

 • 27. Diverse.

Dl. primar - propune ca următoarea ședință ordinară să aibă loc în data de 15 iulie 2014; retrage punctul 11; propune suplimentarea ordinii de zi cu punctele 27 a, b, c, d, e, f, g și h; prezintă și susține proiectele.

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi și se obține unanimitate.

Se supune la vot ordinea de zi, cu suplimentarea aprobată, și se obține unanimitate.

Dl. primar - oferă informații privind licitația care vizează salubritatea; arată că licitația a fost contestată la C.N.S.C., respectiv în instanță; ieri, instanța s-a pronunțat definitiv și a decis ca primăria să reevalueze ofertele existente, care sunt și rămân în continuare valabile, prin descalificarea firmelor Supercom, Rosal, Brantner, Solaris; afirmă că municipalitatea a impus, prin caietul de sarcini aprobat, o cifră de afaceri de 100.000.000 de lei pe fiecare sector; înainte de a fi demarată licitația, A.N.R.M.A.P.-ul trebuie să valideze fișa de achiziții, iar respectiva instituție a răspuns în felul următor: „nu se poate impune operatorilor economici care depun oferte pe mai multe loturi îndeplinirea unui nivel cumulat al cifrei de afaceri - deci, dacă se depun pe mai multe loturi, nu se poate impune un nivel cumulat; prin urmare - spune A.N.R.M.A.P.-ul - eliminați această mențiune din conținutul fișei de achiziții ”; dacă municipalitatea nu făcea acest lucru, licitația nu mergea mai departe, pentru că, fără validarea A.N.R.M.A.P.-ului, o licitație nu poate continua; în consecință, municipalitatea nu a cerut 200.000.000 de lei, ci 100.000.000 de lei, conform deciziei A.N.R.M.A.P.; în ceea ce privește contestarea licitației, C.N.S.C.-ul a avut următorul punct de vedere: „cu alte cuvinte, autoritatea contractantă ar fi trebuit să verifice dacă, în situația depunerii de oferte pentru ambele loturi, astfel cum este cazul S.C. Supercom S.A., respectivii ofertanți îndeplinesc sau nu cerința de calificare privind cifra medie de afaceri, de câte 100.000.000 lei, pentru fiecare din loturile la care au participat”; în consecință, C.N.S.C. „a decis anularea câștigătorului”; instanța, dintre cele două puncte de vedere - al A.N.R.M.A.P.-ului și al C.N.S.C.-ului, a validat poziția C.N.S.C.-ului; consideră că municipalitatea a procedat exact cum i-au indicat autoritățile statului; în acest moment, municipalitatea are obligația de a reevalua ofertele rămase valabile și de a desemna un câștigător; în acest sens, comisia se va întruni din nou; consideră că atât consiliul local, cât și comisia de evaluare a primăriei au procedat conform legii și potrivit solicitărilor autorităților statului; a dispus ca, la începutul săptămânii viitoare, comisia să se întrunească și, pe baza hotărârii instanței, să ia o decizie; arată că, în acest moment, firmele Supercom, Brantner, Rosal și Solaris sunt eliminate din competiție, urmând a fi evaluate restul ofertelor; licitația nu este anulată integral, ci doar oferta câștigătoare.

D -na cons. Anastase - solicită ca răspunsul A.N.R.M.A.P.-ului și decizia instanței să fie distribuite și consilierilor locali.

Dl. primar - este de acord cu solicitarea doamnei consilier Anastase.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea recti ficării bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2014, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației unui imobil, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bistriței nr. 21.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - „aviz favorabil, cu o îndreptare de eroare materială: la regimul de înălțime, din art. 1, nu este P+2E, ci este P+3E”.

D -na cons. Anastase - solicită reglementarea problemei parcărilor și a accesului în acea zonă, în care se află și Grădinița „Degețica”, și Liceul de Transporturi.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II și se obține unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obține unanimitate.

 • 3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 517/2013 (aprobarea solicitării de trecere a unei părți din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Donath nr. 65-103, din proprietatea Statului Român și administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2014, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor de serviciu din fondul aprobat prin Hotărârea nr. 580/2013.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare, prin închiriere, a locuințelor de serviciu, persoanelor înscrise în lista de priorități pentru anul 2014.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare, în vederea atribuirii, pentru locuințele destinate închirierii, construite din fonduri A.N.L.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 7. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte de închiriere, având ca obiect spațiile de locuit situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Platanilor.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 8. Proiect de hotărâre privind repoziționarea și modificarea limitelor imobilului-teren în suprafață de 80 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Mănăștur nr. 9, înscris în C.F. nr. 261278 Cluj-Napoca (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 178802 Cluj-Napoca), cu nr. cadastral 7210.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Csoma - arată că proiectele 8, 9 și 10 sunt legate între ele; în Comisia juridică, până la urmă, a fost acordat un aviz favorabil, însă este vorba, totuși, despre un teren revendicat; în Comisia juridică s-a ajuns la concluzia că este tardivă blocarea acestui proiect; acest teren a fost revendicat de acum zece ani, însă, în ciuda acestui fapt, consiliul local a aprobat concesiunea; „aș dori s-o întreb pe doamna secretar al municipiului dacă, totuși, e legal ceea ce facem acum sau nu”.

D-na Aurora Roșca - secretarul municipiului - răspunde că, acum, doar este repoziționat terenul existent și construit; este vorba despre terenul de sub o construcție; terenul era revendicat în momentul în care a fost concesionat, însă, atunci erau avute în vedere doar revendicările realizate în temeiul Legii nr. 10/2001, care reglementa zona de intravilan și terenurile naționalizate, expropriate - nu terenul agricol; terenul în speță a fost revendicat pe legile funciare, „nefăcând obiectul; eu nu vreau, astăzi, să discut cum se va soluționa acest dosar de revendicare, că e și prematur și nu e locul, astfel că, probabil, la acel moment, asta sa avut în vedere; azi e tardiv să mai discutăm concesionarea; azi se reglementează doar identificarea acestui teren și repoziționarea lui, astfel cum a fost concesionat la acel moment”.

Dl. cons. Turdean - solicită ca, dacă se face această repoziționare și, eventual, va fi constituită o carte funciară nouă, să fie făcută corelarea cu cea veche.

Președintele de ședință supune la vot proiectul și anunță că s-au înregistrat zece abțineri, precum și că acesta nu a trecut.

 • 9. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 177/2002 (concesionarea unui teren).

Președintele de ședință - propune amânarea proiectului.

Se supune la vot amânarea proiectului și se obține unanimitate.

 • 10. Proiect de hotărâre privind alipirea și însușirea documentației topo-cadastrale de alipire a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, Calea Mănăștur nr. 9 și 9A.

Președintele de ședință - propune amânarea proiectului.

Se supune la vot amânarea proiectului și se obține unanimitate.

 • 11. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri pentru două alei din municipiul Cluj-Napoca.

Retras.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială, str. Voievod Gelu nr. 8; beneficiară: Varadi Kinga Andreea.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială P+E, str. Tractoriștilor nr. 19; beneficiară: Suciu Lucreția.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Centru de Educație și Cultură a Copiilor - Calea Florești nr. 83A; beneficiară: Fundația Centrul de Educație și Cultură a Copiilor „Sfântul Ioan Botezătorul”.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru, un vot împotrivă și o abținere.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. extindere, etajare și mansardare imobil de locuit parter, str. Salcâmului nr. 15; beneficiare: Turoș Melinda și Marchiș Dana Mihaela.

Comisia III - aviz negativ.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi împotrivă și o abținere (nu a trecut).

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire clădire cu laborator de tehnică dentară și două locuințe S+P+2E, str. Frunzișului nr. 9-11; beneficiar: Jamgossian Daniel Gabris.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. ansamblu de birouri și servicii S+P+5E+2R+Et și locuințe colective S+P+10E+Et, str. Henri Barbusse nr. 44-46; beneficiară: S.C. FELINVESTS.R.L.

Comisia III - aviz favorabil.

Dl. cons. Stoica - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Tarcea - dorește să se consemneze că votează împotrivă.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru, un vot împotrivă (domnul consilier Tarcea) și o neparticipare la vot (domnul consilier Stoica).

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. — str. Kos Kăroly (nord) pentru parcelare și construire locuințe individuale și colective; beneficiari: Hoda Ioan, Balea Nicolae, Oltean Nicolae-Vasile, Oltean Valeria, Oltean Gabriela-Florina, Oltean Dorinel, Salomie Bianca Andreea și Salomie Radu-Florin.

Comisia III - „aviz favorabil, cu un amendament: înălțimile la cornișă la casele unifamiliale - de maxim șapte metri, se va calcula de la cota naturală a terenului”.

Dl. cons. Florian - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot amendamentul Comisiei III și se obțin 23 de voturi pentru, două abțineri și o neparticipare la vot (domnul consilier Florian).

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obțin 23 de voturi pentru, două abțineri și o neparticipare la vot (domnul consilier Florian).

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. — Calea Târzii nr. 247 și a P.U.D. — parcelare și construire ansamblu de imobile cu funcțiune mixtă; beneficiară: Neag Nicoleta.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. — str. Nicolae Drăganu - str. Fadrusz Janos — str. Vasile Conta — str. Dimitrie Paciurea; beneficiare: S.C. SAF ADRIA IMPEXS.R.L. și S.C. TERASTARS.R.L.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru și un vot împotrivă.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare Aleea Peana și alei adiacente, în municipiul Cluj-Napoca”.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizare strada Bistriței, în municipiul Cluj-Napoca”.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 23. Proiect de hotărâre privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Cantinei de ajutor social și pensiune, aflată în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia II - „aviz favorabil, cu un amendament, discutat și cu departamentul de resort, respectiv: desființarea unui post de la Serviciul Administrativ, preparare hrană, adăugarea unui post la Serviciul Contabilitate, financiar, casierie, care-și schimbă denumirea, în sensul că se va numi Serviciul Contabilitate, resurse umane, financiar, casierie și schimbarea denumirii la Compartimentul Achiziții, resurse umane, juridic, în Compartimentul achiziții și juridic”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II și se obține unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obține unanimitate.

 • 24. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 81/2012 (aprobarea programului de transport și a traseelor pentru cele două microbuze special adaptate pentru transportul persoanelor cu handicap).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 25. Proiect de hotărâre privind plata sumei de 11.740,37 lei, reprezentând despăgubiri, a sumei de 785,94 lei, reprezentând rata inflației, a sumei de 1.101,74, reprezentând dobândă legală și a sumei de 1.232,12 lei, reprezentând taxă judiciară de timbru, cătreS.C. DAL CONSTRUCTS.R.L.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 26. Proiect de hotărâre privind plata sumei de 6.060 lei, reprezentând onorarii experți și a sumei de 1.435 EUR, echivalent în lei, calculată la data plății, reprezentând onorariu avocat, către Bonis Gyorgy și Bonis Endre.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 27. a. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației unei părți din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Moților nr. 56-58.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

27 b. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local pe anul 2014 a Adunării Generale a Forumului European de Tineret, coorganiz.area unui „Târg de tineret” și organizarea ceremoniei privind desemnarea Capitalei Europene de Tineret 2017, în perioada 19-23 noiembrie 2014, în municipiul Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Dl. cons. Popa Irimie - nu se opune unui asemenea proiect, însă ar fi dorit ca sumele prezentate în bugetul narativ să fie detaliate; pe de altă parte, din contract nu rezultă cu claritate la ce anume se obligă partenerul municipalității în acest proiect; „scrie o frază generală, undeva, la art. 6, că va promova prin toate mijloacele”; fiind vorba despre un contract cu o autoritate din România, consideră că Anexa la contract, acel text în engleză, ar fi trebuit tradus în limba română, „motiv pentru care eu voi vota împotrivă sau, dacă considerați, se poate amâna votarea acestui proiect pentru adăugirile pe care le-am propus aici”.

D-na cons. Anastase - arată că a solicitat o dovadă convigătoare că acest eveniment nu a fost parte a proiectului aprobat în data de 20 martie; dorește să se asigure că nu este vorba despre o decontare multiplă, dublă.

Dl. primar - precizează că nu este vorba despre un decont dublu, ci despre un angajament separat; în luna martie, la votarea bugetului, au fost aprobate activități diferite; această acțiune este una de impact major pentru Cluj, reprezentanții tuturor organizațiilor de tineret din Europa, nu doar din Uniunea Eropeană, urmând a fi prezenți, în luna noiembrie, în oraș, atunci urmând a fi desemnată viitoarea Capitală Europeană a Tineretului, pentru 2017; este un lucru diferit față de ceea ce a fost aprobat în luna martie; îi roagă pe consilierii locali să susțină acest proiect, extrem de important pentru vizibilitatea și dimensiunea europeană a municipiului nostru.

Dl. cons. Bîldea - întreabă dacă nu au fost atrași bani și din sponsorizări, suma alocată fiind uriașă; nu i se pare normal ca primăria să devină o „agenție de turism”.

Dl. primar - răspunde că, potrivit proiectului, sponsorii sunt incluși în programul pentru 2015, în cadrul acțiunilor concrete, care au fost aprobate atunci când a fost acceptat dosarul de candidatură; susține că „ne place sau nu ne place, imaginea costă, dar când ai 400 de organizații sau reprezentanții a 400 de organizații din Uniunea Europeană într-un oraș, cred că asemenea lucruri trebuie să fie promovate și susținute”.

Dl. cons. Bîldea - „deci, în proiectul ăsta nu avem sponsori”.

Dl. primar - „nu”.

Dl. cons. Bîldea - „mulțumesc”.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru, un vot împotrivă și o abținere.

27 c. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii în cartea funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

27 d. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția Comisiei locale de fond funciar Cluj-Napoca a unor terenuri în suprafață de 500 m.p., situate în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb, în vederea executării unor sentințe civile definitive și irevocabile.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

27 e. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup X”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

27 f. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup X”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

27 g. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup XI”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

27 h. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup XI”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

27. Diverse.

Dl. cons. Bîldea - susține că semaforizarea de la Iulius Mall este nefuncțională de foarte mult timp; vrea să știe dacă o să fie păstrat semaforul de la Iulius Mall și o să fie făcut sensul giratoriu în zona intersecției cu str. Slănic sau dacă o să fie pusă în funcțiune, complet, semaforizarea; sesizează că pomii ornamentali din P-ța Unirii, de pe B-dul Eroilor arată foarte urât; solicită alocarea unui spațiu pentru o piață de animale mici și păsări; întreabă ce se întâmplă mai departe cu Centrul Cultural Transilvania, deoarece acolo lucrurile trenează de prea mult timp, proiectul pentru centru nefiind terminat.

Dl. primar - răspunde că la Iulius Mall se face un sens giratoriu; referitor la copacii de pe B-dul Eroilor, arată că echipa de la Spații verzi este în contact permanent cu Universitatea de Științe Agricole, pentru identificarea unor eventuale soluții; speră ca, la începutul lunii iulie, să poată fi oferită o soluție tehnică pentru piața de animale mici; în ceea ce privește Centrul Cultural Transilvania, arată că ultimele detalii trebuie să fie predate de către proiectantul de la București, cel care a câștigat licitația, urmând ca, în toamnă, să fie realizat un parteneriat: punerea la dispoziție a terenului pentru construirea unui hotel, în schimbul realizării unui parking pe care să fie construită Filarmonica; dacă toate merg bine, în toamnă ar trebui să existe un câștigător al acestei licitații de concesiune.

Dl. cons. Bîldea - întreabă dacă partea de proiectare pentru al doilea pas al proiectului este terminată.

Dl. primar - răspunde că este gata, mai fiind doar câteva nuanțe de stabilit, între comisia de recepție și proiectant.

Dl. cons. Bîldea - „da, pentru că acolo erau șase luni, și deja suntem în doi ani jumate”.

Dl. primar - „deci, lucrurile sunt finalizate în proporție de 95%, aș putea spune”, mai rămânând doar un detaliu, legat de o bară, al cărei proprietar nu este cunoscut.

Dl. cons. Pop - susține că, pe B-dul Eroilor, sunt afectați copacii apropiați de carosabil; de asemenea, afirmă că ar trebui săpat pământul de la rădăcina copacilor, pentru a putea pătrunde apa.

D -na cons. Anastase - pentru piața de animale mici susține că ar exista și varianta Oserului.

Dl. primar - arată că domnul viceprimar îi confirmă că în această direcție se îndreaptă și soluția primăriei; îi mulțumește doamnei consilier Anastase pentru propunere.

Dl. cons. Tarcea - întreabă dacă în cadrul primăriei există un angajat care se ocupă de persoanele cu dizabilități.

Dl. primar - răspunde că de acest aspect se ocupă Direcția de Asistență Socială și Medicală.

Dl. cons. Tarcea - propune să existe un angajat care să se ocupe de aceste persoane.

Dl. primar - consideră că propunerea domnului consilier Tarcea este viabilă și roagă Direcția de Asitență Socială și Medicală să găsească o soluție.

Dl. cons. Stoica - având în vedere că în această perioadă se efectuează lucrări la str. Corneliu Coposu, întreabă dacă primăria are planificată realizarea unui sens giratoriu la intersecția str. Corneliu Coposu și Tudor Vladimirescu și, dacă nu, solicită să fie luată în calcul această soluție, pentru decongestionarea traficului din acea zonă.

Dl. primar - răspunde că este vorba despre proiectul european de tramă stradală, neputându-se ieși din tiparul aprobat de către Uniunea Europeană, dar primăria va avea în vedere propunerea domnului consilier Stoica pentru anul viitor.

Dl. cons. Stoica - arată că, la ora actuală, dimineața, tot traficul din zona cartierului Grigorescu este blocat.

Dl. primar - susține că respectivul sens giratoriu nu va putea fi făcut acum, pentru că proiectul european nu permite depășirea limitelor aprobate, dar „să prindem, eventual, o rectificare în toamnă sau în planul de investiții pentru anul viitor; rog să rețină Direcția tehnică acest lucru și dumneavoastră să urmăriți includerea lui în buget”.

Dl. cons. Chifor - afirmă că nu este respectată o hotărâre din 2009, prin care sunt puse la dispoziția comunității terenurile de sport din curțile școlilor.

Dl. primar - a luat legătura cu directorii școlilor, care se supun consiliilor de administrație; îi roagă pe consilierii locali care sunt membrii în consiliile de administrație ale școlilor să insiste asupra acestor lucruri, pentru că el nu are mijoacele de a-i sancționa pe directori, doar consiliile de administrație putând să le impună sancțiuni.

Dl. cons. Chifor - solicită ca respectiva hotărâre să le fie transmisă tuturor directorilor, pentru a o respecta.

Dl. primar - arată că hotărârea le-a fost comunicată directorilor.

Dl. cons. Chifor - propune să le mai fie comunicată o dată.

Dl. primar - „repet, acest lucru l-am făcut, îl știu”; directorii invocă faptul că nu au personal suficient și nu își asumă riscul; și el o să facă demersuri suplimentare, însă îi roagă pe consilierii locali care sunt membrii în consiliile de administrație ale școlilor să pună această subiect pe ordinea de zi; dacă ar exista voință, problema ar fi rezolvată mult mai ușor; afirmă că directorii cunosc hotărârea.

Dl. cons. Chifor - solicită ca directorilor să le fie transmisă hotărârea.

Dl. primar - „categoric, acest lucru îl mai facem încă o dată, dar - rugămintea mea -să aveți și dumneavoastră în vedere, în consiliile de administrație, acest lucru”.

Dl. cons. Chifor - „bine, vă mulțumesc”.

Dl. primar - „și eu vă mulțumesc”.

Dl. cons. Stoica - propune ca școlile să fie ajutate cu personal din cadrul Poliției locale.

Dl. primar - răspunde că guvernul, din nefericire, nu a aprobat suplimentarea de personal solicitată de municipalitate.

Dl. cons. Stoica - susține că acele spații trebuie să revină comunității.

Dl. primar - este de acord cu domnul consilier Stoica, dar consideră că un director, ca bun manager, poate, cu resursele avute la dispoziție, să redea curtea școlii elevilor, inclusiv pe perioada vacanței.

Președintele de ședință supune la vot acordarea cuvântului doamnei Rodica Rusu și se obține unanimitate.

D -na Rodica Rusu - reclamă traficul greu de pe strada pe care locuiește, care i-a cuzat deteriorarea locuinței.

Dl. cons. Popa Irimie - arată că un grup de cetățeni de pe str. Mozart solicită o intrare din Calea Turzii înspre str. Mozart, în condițiile în care singurele legături cu str. Bună Ziua sunt realizate prin străzi private, înguste; solicită să fie identificată o soluție de perspectivă, nu de moment.

Dl. primar - „Direcția Drumuri urbane și Direcția circulație să îmi propună o analiză pe Comisia de circulație din iulie, vă rog, să vedem ce putem face”.

Mapa președintelui de ședință

1. Adresa domnului Radu Felecan, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 195.938/3, în data de 3 iunie 2014, conex cu nr. 214.764/3/17.06.2014.

Adresa, împreună cu nr. conex, a fost luată la cunoștință și repartizată Serviciului Revendicări, fond funciar și registru agricol și Comisiei II.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut la ordinea de zi, președintele de ședință declară lucrările închise.

Președintele de ședință,

Ec. Florin-Valentin Gliga

Secretarul municipiului,

Jr. Aurora Roșca