CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J - N A P O C A

P R O C E S - V E R B A L

Încheiat azi, 15 iulie 2014, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, ședință convocată de către primar.

La apelul nominal se constată că absentează următorii consilieri locali: Lazăr Ovidiu Chifor, Gabriel Mihai Oniga, Irimie Emil Popa și Doru Mugurel Stoica.

Secretarul municipiului - supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare și se obține unanimitate.

Se intonează Imnul de Stat al României.

Președintele de ședință - supune atenției următorul proiect al ordinii de zi:

 • 1.  Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la Fotbal Club Universitatea Cluj S.A., din data de 04.08.2014, ora 12:00, la sediul profesional al administratorului judiciar.

 • 2.  Proiect de hotărâre privind stabilirea redevenței pentru concesionarea bunurilor proprietate publică a Municipiului Cluj-Napoca și a serviciului de transport public local de persoane pe raza municipiului Cluj-Napoca.

 • 3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității Contractului de închiriere nr. 231917/2011, încheiat cu S.C. ALPIN 57 LUX S.R.L.

 • 4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității Contractului de închiriere nr. 148262/2011, încheiat cu S.C. TB TURC S.R.L.

 • 5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității Contractului de închiriere nr. 148263/2011, încheiat cu S.C. TB TURC S.R.L.

 • 6.  Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, aferent apartamentului nr. 2/A, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 11A, bloc B, înscris în C.F. nr. 258332-C1-U8 Cluj-Napoca, sub nr. cad. 258332-C1-U8.

 • 7.  Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a unui teren, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. București nr. 22.

 • 8.  Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de înscriere a modificării suprafeței utile și dezlipire, pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, Bdul. 21 Decembrie 1989 nr. 108, ap. 29.

 • 9.  Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția Comisiei locale de fond funciar Cluj-Napoca a două terenuri în suprafață de 500 mp., situate în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb, în vederea executării unor sentințe civile definitive și irevocabile.

 • 10. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 575/2013 (aprobarea fondului locuințelor de necesitate al Municipiului Cluj-Napoca).

 • 11. Proiect de hotărâre privind alipirea și însușirea documentației topo-cadastrale de alipire a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Șesului nr. 23.

 • 12. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de valabilitate a unor contracte de închiriere pentru terenurile-curți aferente apartamentelor vândute în baza Legii nr. 112/1995, a Decretului-Lege nr. 61/1990 și a Legii nr. 85/1992 și a terenurilor-curți ocupate cu construcții-garaje.

 • 13. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a contractelor având ca obiect locuințe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, Bl. M1, M2, M3, actualizarea și recalcularea chiriei pentru titularii contractelor de închiriere care au împlinit vârsta de 35 de ani.

 • 14. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 142/2014 (aprobarea listei de repartizare, în vederea atribuirii, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, persoanelor aflate în lista finală de priorități, aprobată prin Hotărârea nr. 53/2014), completată prin Hotărârea nr. 206/2014.

 • 15. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul privat al acestuia și demolarea construcției-pasarelă pietonală, situată în municipiul Cluj-Napoca, Bdul. 1 Decembrie 1918, Parcul „Iuliu Hațieganu”.

 • 16. Proiect de hotărâre privind campania de prevenire și combatere a fenomenului cerșetoriei pe raza municipiului Cluj-Napoca.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire imobil cu funcțiuni mixte, S+P+Mezanin+4E, str. Gh. Lazăr nr. 5; beneficiari: Cîmpian Ilieș Alin, Ilieș Ana, Rațiu Iulian Nicolae și Rațiu Cristina.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială P+M, str. Anton Bacalbașa nr. 4; beneficiar: Rebreanu Vlad Alexandru.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire imobil cu funcțiunea de locuire și activități medicale, S+P+E+R, str. Câmpului nr. 33; beneficiară: S.C. LCP GROUP S.R.L.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire două locuințe unifamiliale în regim cuplat, str. Speranței nr. 17F și 17G; beneficiari: Crișan Tudor Paul și Mihali Cristian.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială, D+P+E, str. Voievodul Gelu nr. 25C ; beneficiar: Moldovan Dorin.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială, Sp+P și anexă, str. Veseliei nr. 24; beneficiar: Oaneș Dorin Ioan.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială, Sp+P și anexă, str. Veseliei nr. 22; beneficiar: Ofrim Vasile.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire imobil de locuințe colective cu parter comercial, S+P+2E+M, str. Timișului nr. 4; beneficiar: Hoț Dan Ovidiu.

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. str. Romulus Vuia - pentru construire locuințe; beneficiar: Ilea Mihai Florin.

 • 26. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 174/2013 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Desegregarea și incluziunea socială a familiilor dezavantajate din Zona Metropolitană Cluj, inclusiv a celor provenind din comunitățile segregate și izolate din Pata Rât, prin asigurarea locuințelor sociale de urgență”).

 • 27. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 175/2013 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Desegregarea și incluziunea socială a familiilor dezavantajate din Zona Metropolitană Cluj, inclusiv a celor provenind din comunitățile segregate și izolate din Pata Rât, prin asigurarea locuințelor sociale de urgență”).

 • 28. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 61/2013 (aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a cimitirelor administrate de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 351/2013.

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea hărții de zgomot a municipiului.

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de administrare al Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca.

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de administrare al Consiliului de

Administrație al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de administrare al Consiliului de Administrație al societății Cluj Innovation Park S.A.

 • 33. Proiect de hotărâre privind plata sumei de 10.280 lei, reprezentând contravaloare cheltuieli de judecată, către doamna Zagoni Szabo Roza.

 • 34. Proiect de hotărâre privind acordarea „diplomei de aur” și a premiului în sumă netă de 1000 lei, din bugetul local pe anul 2014, conform Hotărârii nr. 19/2014, pentru fiecare dintre cele 39 de cupluri clujene care, la data depunerii cererii, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

 • 35. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 150.000 lei, de la bugetul pe anul 2014 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru a organiza sărbătorirea Zilei Internaționale a Vârstnicului.

 • 36. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 7.000 de lei (sumă netă) de la bugetul local pe anul 2014, pentru premierea elevilor cu rezultate deosebite obținute la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie 2014, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 37. Informare privind activitatea asistenților personali, desfășurată în semestrul I al anului 2014.

 • 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire imobil pentru distribuție și depozitare P+Mezanin+E și P+E, Bdul. Muncii nr. 223; beneficiară: S.C. Chimszed

S.R.L.

 • 39. Diverse.

Dl. primar - propune suplimentarea ordinii de zi cu punctele 39 c, d, e, f, g, h, i și j; retrage punctul 1 de pe ordinea de zi, deoarece a primit, din partea administratorului judiciar, Av. Anastasescu Marieta, o decizie de revocare a convocării adunării generale din data de 4 august 2014; îi mulțumește domnului consilier Constantea pentru interesul permanent și constant manifestat față de Universitatea Cluj.

Se supune la vot ordinea de zi, cu modificările propuse de domnul primar, și se obține unanimitate.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

 • 1. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la Fotbal Club Universitatea Cluj S.A., din data de 04.08.2014, ora 12:00, la sediul profesional al administratorului judiciar.

Retras.

 • 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea redevenței pentru concesionarea bunurilor proprietate publică a Municipiului Cluj-Napoca și a serviciului de transport public local de persoane pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil; propune o redevență de 21.026 lei pentru concesionarea bunurilor proprietate publică a municipiului și o redevență de 17.713 lei pentru concesiunea serviciului de transport public.

Se supune la vot amendamentul Comisiei I și se obține unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obține unanimitate.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității Contractului de închiriere nr. 231917/2011, încheiat cu S.C. ALPIN 57LUXS.R.L.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității Contractului de închiriere nr. 148262/2011, încheiat cu S.C. TB TURC S.R.L.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității Contractului de închiriere nr. 148263/2011, încheiat cu S.C. TB TURC S.R.L.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 6. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, aferent apartamentului nr. 2/A, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 11A, bloc B, înscris în C.F. nr. 258332-C1-U8 Cluj-Napoca, sub nr. cad. 258332-C1-U8.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 7. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a unui teren, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. București nr. 22.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru și o abținere.

 • 8. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de înscriere a modificării suprafeței utile și dezlipire, pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, Bdul. 21 Decembrie 1989 nr. 108, ap. 29.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 9. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția Comisiei locale de fond funciar Cluj-Napoca a două terenuri în suprafață de 500 mp., situate în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb, în vederea executării unor sentințe civile definitive și irevocabile.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 10. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 575/2013 (aprobarea fondului locuințelor de necesitate al Municipiului Cluj-Napoca).

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 11. Proiect de hotărâre privind alipirea și însușirea documentației topo-cadastrale de alipire a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Șesului nr. 23.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 12. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de valabilitate a unor contracte de închiriere pentru terenurile-curți aferente apartamentelor vândute în baz.a Legii nr. 112/1995, a Decretului-Lege nr. 61/1990 și a Legii nr. 85/1992 și a terenurilor-curți ocupate cu construcții-garaje.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia I - aviz favorabil.

D-na cons. Olah - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (doamna consilier Olah nu participă la vot).

 • 13. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a contractelor având ca obiect locuințe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, Bl. M1, M2, M3, actualizarea și recalcularea chiriei pentru titularii contractelor de închiriere care au împlinit vârsta de 35 de ani.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 14. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 142/2014 (aprobarea listei de repartizare, în vederea atribuirii, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, persoanelor aflate în lista finală de priorități, aprobată prin Hotărârea nr. 53/2014), completată prin Hotărârea nr. 206/2014.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 15. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul privat al acestuia și demolarea construcției-pasarelă pietonală, situată în municipiul Cluj-Napoca, Bdul. 1 Decembrie 1918, Parcul „Iuliu Hațieganu ”.

Dl. primar - arată că această pasarelă pietonală, cu valoare istorică, nu va fi distrusă, ci va fi amplasată în centrul istoric, ca parte a proiectului de construire a „Podului Nemților”; referitor la punctul 16 de pe ordinea de zi, îi mulțumește doamnei consilier Anastase pentru implicarea într-o temă atât de importantă pentru oraș, implicare finalizată cu un proiect de hotărâre.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 16. Proiect de hotărâre privind campania de prevenire și combatere a fenomenului cerșetoriei pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire imobil cu funcțiuni mixte, S+P+Mezanin+4E, str. Gh. Lazăr nr. 5; beneficiari: Cîmpian Ilieș Alin, Ilieș Ana, Rațiu Iulian Nicolae și Rațiu Cristina.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială P+M, str. Anton Bacalbașa nr. 4; beneficiar: Rebreanu Vlad Alexandru.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire imobil cu funcțiunea de locuire și activități medicale, S+P+E+R, str. Câmpului nr. 33; beneficiară: S.C. LCP GROUP S.R.L.

Comisia III - „aviz favorabil, cu următorul amendament: la faza de autorizație de construcție, se va prezenta acordul notarial al vecinilor pentru schimbarea de destinație”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei III și se obține unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obține unanimitate.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire două locuințe unifamiliale în regim cuplat, str. Speranței nr. 17F și 17G; beneficiari: Crișan Tudor Paul și Mihali Cristian.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială, D+P+E, str. Voievodul Gelu nr. 25C; beneficiar: Moldovan Dorin.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială, Sp+P și anexă, str. Veseliei nr. 24; beneficiar: Oaneș Dorin Ioan.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială, Sp+P și anexă, str. Veseliei nr. 22; beneficiar: Ofrim Vasile.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire imobil de locuințe colective cu parter comercial, S+P+2E+M, str. Timișului nr. 4; beneficiar: Hoț Dan Ovidiu.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. str. Romulus Vuia — pentru construire locuințe; beneficiar: Ilea Mihai Florin.

Comisia III - aviz negativ.

Dl. cons. Adrian Popa - președintele Comisiei III - „s-a discutat acest subiect în Comisia de urbanism; a primit, inițial, aviz negativ, prin abțineri, deoarece nu aveam explicațiile cu privire la U.T.R.-ul care este studiat în P.U.Z., adică tot U.T.R.-ul sau doar o parcelă; explicațiile le-am primit astăzi de la domnul arhitect Iancu, cu privire la studierea întregii parcele, dacă vă uitați, întregului U.T.R., dacă vă uitați pe anexa de la..., și se modifică doar o zonă din acel P.U.Z.; ca atare, pot să spun că, la ora actuală, este în regulă; deci, aici a fost nelămurirea, față de Comisia de urbanism”.

Se supune la vot proiectul și se obțin 17 voturi pentru, trei voturi împotrivă și trei abțineri (a trecut).

 • 26. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 174/2013 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Desegregarea și incluziunea socială a familiilor dezavantajate din Zona Metropolitană Cluj, inclusiv a celor provenind din comunitățile segregate și izolate din Pata Rât, prin asigurarea locuințelor sociale de urgență”).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 27. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 175/2013 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Desegregarea și incluziunea socială a familiilor dezavantajate din Zona Metropolitană Cluj, inclusiv a celor provenind din comunitățile segregate și izolate din Pata Rât, prin asigurarea locuințelor sociale de urgență”).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 28. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 61/2013 (aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a cimitirelor administrate de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 351/2013.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea hărții de zgomot a municipiului.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de administrare al Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

D -na cons. Anastase - având în vedere că în planul de administrare, la partea de analiză S.W.O.T., la amenințări, este menționată lipsa suportului politico-legislativ, iar la puncte slabe este precizat că aprobările anticipate pentru tariful energiei termice nu corespund cu costurile reale ulterioare, îl întreabă pe domnul Emil Miron - directorul R.A.T. Cluj-Napoca, cum ar putea fi eliminată amenințarea, iar în ceea ce privește punctul slab, a constatat, în urma parcurgerii materialului, referitor la tariful energiei, că, de-a lungul timpului, acesta a suferit niște scăderi, ceea ce presupune creșterea profitului; îl întreabă pe domnul Emil Miron - directorul R.A.T. Cluj-Napoca, de ce crede că acest aspect poate fi considerat un punct slab în cadrul planului de administrare.

Dl. Emil Miron - directorul R.A.T. Cluj-Napoca - răspunde că activitatea sistemelor de termoficare din România este marcată de o serie de inadvertențe între situația reală și cadrul legislativ; arată că, în România, în urmă cu zece ani, existau 300 de sisteme de termoficare, astăzi mai funționând doar 20 de companii, dintre care doar patru înregistrează profit, printre care și cea din Cluj; în perioada 2005-2014, regia a beneficiat de finanțări, atât de la consiliul local cât și de la Ministerul Administrației Publice, care au permis realizarea unor programe de modernizări și investiții, cu ajutorul cărora regia a reușit să implementeze cele mai eficiente tehnologii și să țină sub control costurile; susține că, în acest moment, tehnologiile utilizate au permis reducerea consumului cu peste 30%; arată că, astăzi, întregul sistem de termoficare este gestionat de 110 salariați; subliniază faptul că, în Cluj-Napoca, tariful la energia termică - „vorbim de tariful real cu care producem noi energia termică” - nu a fost modificat din 2009, în condițiile în care prețurile energiei electrice și ale gazului au crescut; în viitor vor fi foarte greu de păstrat aceste tarife; dă asigurări că specialiștii din cadrul R.A.T. Cluj-Napoca au o pregătire deosebită.

Dl. cons. Morar - îl întreabă pe domnul Emil Miron ce pierderi de apă, în metri cubi, se întregistrează, între C.T.Z. și centralele termice pe cartiere, precum și între centralele termice și consumatorul final.

Dl. Emil Miron - directorul R.A.T. Cluj-Napoca - răspunde că regia nu calculează un asemenea indicator, pentru că „noi discutăm tot timpul în energie”; precizează că rețeaua de apă fierbinte, împreună cu rețeaua secundară din cartierele Pata și Mărăști, au un randament de funcționare de 54%; practic, pierderea este de 45%; în ceea ce privește rețelele secundare - centralele din cartierele Mănăștur, Zorilor, Grigorescu și așa mai departe, totul depinde de condițiile de reabilitare a rețelelor respective; sunt rețele care înregistrează o pierdere de 7-8%, dar și rețele care au pierderi de 20%.

Dl. cons. Morar - se aștepta ca în planul de administrare să fie incluse și măsuri punctuale de optimizare a activității pentru zonele unde randamentul este mai scăzut; având în vedere că în 2013, față de 2012, există o scădere atât a profitului, cât și a cifrei de afaceri, întreabă care este situația cifrei de afaceri și a profitului în iunie 2014.

Dl. Emil Miron - directorul R.A.T. Cluj-Napoca - răspunde că, într-adevăr, între 2013 și 2012 există o scădere de aproximativ opt milioane de lei; arată că, în iernile din ultimii patru ani, condițiile meteo s-au schimbat semnificativ, fiind vorba de un fenomen de încălzire a planetei, acest aspect regăsindu-se și în livrările pe care Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca le realizează; arată că, în fiecare iarnă, media temperaturilor a crescut cu aproximativ patru-cinci grade, acest lucru determinând o scădere a producției în ultimii patru ani de aproximativ 20%; această scădere nu este determinată de fenomenul deconectării unora dintre cleinți; în primele șase luni ale acestui an este înregistrată o scădere de aproximativ patru milioane de lei, comparativ cu situația din anul anterior, scădere determinată de evoluția temperaturii din primele patru luni ale acestui an, comparativ cu primele patru luni ale anului trecut; precizează că aceste scăderi sunt cauzate de fenomenul de încălzire a temperaturilor în perioada iernii; „în ce privește în mod concret situația la șase luni, pot să vă spun că avem o pierdere de un milion de lei, pe șase luni; aceasta este situația”.

Dl. cons. Morar - întreabă dacă în planul de management apare vreun paragraf referitor la recuperarea acestei pierderi „sau nici n-a fost trecută, tocmai pe ideea: să nu se vadă, să nu se discute”.

Dl. Emil Miron - directorul R.A.T. Cluj-Napoca - „îmi pare rău, eu nu pot să discut în termeni politici aici”; arată că este economist, iar în planul de administrare se regăsesc doar cifre, idei și concepte economice; afirmă că situația din acest moment nu este scăpată de sub control; în planul de administrare sunt trecute măsurile necesare.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru și o abținere.

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de administrare al Consiliului de Administrație al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - „aviz favorabil, cu două amendamente: din Anexă, de la pct. 6.2.3, referitor la obiectivele de investiții, pagina 28 - să se scoată poziția referitoare la Lucrări de împrejmuire cu panouri de gard antizgomot la sediul central, în anul 2015; este bună inițiativa, dar nu trebuie să începem cu un sediu administrativ, ci cu blocuri de locuințe, care se află mai aproape de calea ferată; iar la art. 6.1, o completare: orice lucrare care se va externaliza se va efectua cu stricta respectare a legislației în vigoare și cu acordul prealabil al consiliului de administrație”.

D -na cons. Anastase - îl întreabă pe domnul Ioan Morocăzan - directorul R.A.D.P. Cluj-Napoca, dacă are documente pentru care nu i-au fost decontate cheltuielile regiei, în acest moment.

Dl. Ioan Morocăzan - directorul R.A.D.P. Cluj-Napoca - răspunde că există o serie de servicii pe care regia le prestează pentru Primăria municipiului Cluj-Napoca, iar prețurile, din cauza creșterii salariului minim pe economie și a modificării ratei inflației, se modifică; regia dorește să-i fie decontate toate cheltuielile, „care să fie luate din contabilitatea regiei și să fie decontate pe factura respectivă”.

D-na cons. Anastase - arată că, în prezent, regia are o diferență între debite și creanțe; întreabă dacă, în prezent, regia are nedecontate astfel de cheltuieli, în relația cu Primăria municipiului Cluj-Napoca.

Dl. Ioan Morocăzan - directorul R.A.D.P. Cluj-Napoca - răspunde că regia nu are facturi nedecontate.

D -na cons. Anastase - îl întreabă pe domnul Ioan Morocăzan dacă i se pare justificată achiziția unei noi stații de betoane în 2015.

Dl. Ioan Morocăzan - directorul R.A.D.P. Cluj-Napoca - răspunde că, în acest moment, regia lucrează cu o stație care a fost pusă în funcțiune înainte de 1970, aceasta nemaifiind competitivă, trebuind reparată săptămânal.

D -na cons. Anastase - îl întreabă pe domnul Ioan Morocăzan dacă darea în gestiunea directă a R.A.D.P. Cluj-Napoca a serviciului public pentru construirea, modernizarea, întreținerea străzilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor subterane și supraterane din municipiul Cluj-Napoca reprezintă „regina” măsurilor de salvare a regiei.

Dl. Ioan Morocăzan - directorul R.A.D.P. Cluj-Napoca - „nu aș spune regina, dar cu siguranță este una importantă”.

Dl. cons. Morar - consideră că planul de administrare este întocmit în grabă; având în vedere că, în 2013, față de 2012, profitul a scăzut, nu a găsit măsuri punctuale de recuperare a pierderii și de „intrare pe profit a regiei”; consideră că regia trebuie ajutată, salvată; sesizează o eroare materială în cuprinsul proiectului de hotărâre (tragicului rutier în loc de traficului rutier); întreabă cum va fi realizată extinderea activității de pază, efectuată de regie, în cimitirele din Cluj-Napoca, precum și extinderea și modernizarea activității de afișaj.

Dl. Ioan Morocăzan - directorul R.A.D.P. Cluj-Napoca - răspunde că, în ceea ce privește extinderea activității de pază, este vorba despre preluarea pazei tuturor cimitirelor administrate de Primăria municipiului Cluj-Napoca, iar referitor la modernizarea activității de afișaj, este avută în vedere modificarea sau înlocuirea stâlpilor de afișaj.

Dl. cons. Morar - întreabă dacă este oportună achiziționarea de panouri de gard antizgomot la sediul central sau acestor bani ar trebui să li se dea o altă destinație.

Dl. Ioan Morocăzan - directorul R.A.D.P. Cluj-Napoca - răspunde că, în ultimii cinci ani, vecinii regiei de pe str. Cantonului reclamă că sunt deranjați de zgomotul produs de utilajele regiei.

Dl. primar - susține că prioritare, pentru 2015, sunt măsurile de salvare a regiei; în ceea ce privește prioritizarea, susține argumentele domnilor consilieri Moisin și Morar.

D -na cons. Anastase - la Obiective generale, pct. 6.2.1, este stipulată „realizarea unor contracte de asociere cu terți pe o parte din terenurile regiei, prioritate având investitorii agreați de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca”; solicită informații suplimentare despre acest obiectiv general.

Dl. Ioan Morocăzan - directorul R.A.D.P. Cluj-Napoca - arată că regia are un patrimoniu foarte mare, care, din păcate, este revendicat în proporție de peste 90%; în momentul în care situația juridică a terenurilor respective va fi clară, regia va dori să le valorifice (.... se termină banda)... „... care este aproximativ 62 de hectare”.

D -na cons. Anastase - „mulțumesc”.

Se supun la vot amendamentele Comisiei II și se obține unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentele aprobate, și se obține unanimitate.

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de administrare al Consiliului de Administrație al societății Cluj Innovation Park S.A.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (domnul consilier Moisin nu participă la vot).

 • 33. Proiect de hotărâre privind plata sumei de 10.280 lei, reprezentând contravaloare cheltuieli de judecată, către doamna Zagoni Sz.abo Roza.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 34. Proiect de hotărâre privind acordarea „diplomei de aur” și a premiului în sumă netă de 1000 lei, din bugetul local pe anul 2014, conform Hotărârii nr. 19/2014, pentru fiecare dintre cele 39 de cupluri clujene care, la data depunerii cererii, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 35. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 150.000 lei, de la bugetul pe anul 2014 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru a organiza sărbătorirea Zilei Internaționale a Vârstnicului.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 36. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 7.000 de lei (sumă netă) de la bugetul local pe anul 2014, pentru premierea elevilor cu rezultate deosebite obținute la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie 2014, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Dl. cons. Pop - propune să le fie acordate diplome și școlilor.

Dl. primar - este de acord cu propunerea domnului consilier Pop.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 37. Informare privind activitatea asistenților personali, desfășurată în semestrul I al anului 2014.

Informarea a fost luată la cunoștință.

 • 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire imobil pentru distribuție și depozitare P+Mezanin+E și P+E, Bdul. Muncii nr. 223; beneficiară: S.C. Chimszed S.R.L.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 39. a. Plângerea prealabilă formulată de către domnul Vig Ludovic, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 230.979/3, în data de 30 iunie 2014, prin care solicită anularea, revocarea art. 39 din Hotărârea nr. 61/2013, rămas nemodificat prin Hotărârea nr. 351/2013, însoțită de o informare privind plângerea prealabilă a domnului Vig Ludovic.

Comisia II - „subscriem la propunerea executivului: să facă dovada calității de rudă, pentru a beneficia de prevederile hotărârii de consiliu local, în condițiile precizate de aceasta”.

Se supune la vot propunerea Comisiei II și se obține unanimitate.

39 b. Plângerea prealabilă formulată de către Diana-Paula Stoian, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 229.778/3, în data de 30 iunie 2014, prin care solicită revocarea Hotărârii nr. 218/2014, însoțită de Informarea nr. 229.778/01.07.2014, a Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății — Serviciul Evidență patrimoniu și cadastru, privind plângerea prealabilă împotriva Hotărârii nr. 218/2014.

Comisia II - propune menținerea hotărârii.

Se supune la vot menținerea hotărârii și se obține unanimitate.

39 c. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizarea sistemului de iluminat public de pe Calea Baciului, prin trecerea în subteran a rețelei de alimentare”.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

39 d. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizarea sistemului de iluminat public de pe strada Uzinei Electrice”.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

39 e. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Craiova, în municipiul Cluj-Napoca”.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

39 f. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Constantin Brâncoveanu nr. 14-34A, în municipiul Cluj-Napoca”.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

39 g. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Brăduțului, în municipiul Cluj-Napoca”.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

39 h. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Soarelui, în municipiul Cluj-Napoca”.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

39 i. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Branului, în municipiul Cluj-Napoca”.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

39 j. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Nicolae Bălcescu, în municipiul Cluj-Napoca”.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

39. Diverse.

Dl. Marius Pop - locatar al str. Iuliu Maniu - solicită ca grădina de vară „Boema” să nu aibă orar de funcționare între orele 22-8, potrivit Hotărârii nr. 411/2008.

Dl. primar - potrivit informațiilor pe care le-a primit de la serviciul de specialitate, programul de funcționare a fost stabilit în conformitate cu prevederile hotărârii menționate de domnul Marius Pop.

Dl. Marius Pop - locatar al str. Iuliu Maniu - ar dori să știe care sunt acele prevederi.

Dl. primar - o să-i înmâneze o câpie a respectivei hotărâri, inclusiv cu argumentele care au stat la baza deciziei comisiei, în acest sens.

Dl. cons. Bîldea - susține că Hotărârea nr. 411/2008 prevede următoarele: „se interzice, persoanelor fizice și juridice, desfășurarea activității la terase de alimentație publică între orele 22 și 8 dimineața, în cartierele municipiului Cluj-Napoca”.

Dl. primar - arată că există o prevedere potrivit căreia, în condițiile realizării unui plan de pază care trebuie prezentat comisiei, programul poate fi prelungit până la ora două; în aceste condiții comisia a operat această prelungire.

Dl. cons. Bîldea - „o să solicit și eu chestia asta, că nici eu n-am găsit-o”.

Dl. primar - „o să vă precizez care art. din conținutul H.C.L.-ului prevede acest lucru”.

D-na cons. Horvath - viceprimar - solicită ca aceste reglementări să fie interpretate unitar; arată că zona zero a municipiului nu este considerată cartier, de aceea funcționează aceste terase; solicită să fie elaborat, împreună cu direcția de specialitate, un regulament mai detaliat.

Dl. cons. Bîldea - „asta înseamnă că domnul, momentan, are dreptate, pe H.C.L.-ul din 2008”.

D-na cons. Horvath - viceprimar - „nu are dreptate, tocmai asta a fost ideea”; arată că zona zero a municipiului, potrivit modului de lucru al acestei comisii, nu este asimilată cartierelor.

Dl. cons. Bîldea - consideră că ar trebui specificat acest lucru, prin modificarea hotărârii.

D-na cons. Horvath - viceprimar - nu vorbește la microfon.

Dl. cons. Adrian Mureșan - propune ca, în zonele publice de mare interes, să fie instalate emițătoare de internet wireless; se referă la Piața Unirii, Piața Avram Iancu, Parcul Central, eventual zona gării și Piața Muzeului.

Dl. primar - arată că în programul de pregătire a Capitalei Europene a Tineretului este stipulată această propunere; acum are loc analiza costurilor și a potențialilor parteneri „și o să vă informăm până la sfârșitul anului cu privire la demersurile reușite”; costurile nu sunt foarte mici, de aceea primăria caută parteneriate în acest sens.

Dl. cons. Adrian Mureșan - solicită ca acest sistem să fie extins și pe mijloacele de transport în comun.

Dl. primar - tramvaiele care vor fi achiziționate vor avea wireless din start, pentru celelalte urmând a fi identificate soluții de implementare.

Dl. cons. Adrian Mureșan - întreabă dacă există sistemul wireless în autobuzele și tramvaiele noi care au fost achiziționate.

Dl. primar - „în tramvaie - da, în autobuzele noi care vor fi cumpărate, cele 40 - da, și căutăm soluții și pentru celelalte”.

Dl. cons. Adrian Mureșan - întreabă dacă, în momentul de față, sistemul este funcțional.

Dl. primar - răspunde că sistemul este funcțional pentru autobuzele noi și pentru tramvaie; susține propunerea domnului consilier Adrian Mureșan.

Dl. cons. Adrian Mureșan - propune ca la recepția lucrărilor de infrastructură să fie făcută o „probă de apă”, deoarece există trotuare și drumuri noi pe care se formează bălți după fiecare ploaie; oferă ca exemplu trotuarul de lângă Catedrala ortodoxă.

Dl. primar - o să verifice această situație; în mod normal, acestea sunt lucrări de întreținere, nu de investiții.

Dl. cons. Adrian Mureșan - consideră că, în momentul în care este făcută recepția, ar trebui să existe o „probă de apă”.

Dl. primar - observația domnului consilier Adrian Mureșan este corectă; până acum nu i-a fost sesizată această situație; arată că a insistat foarte mult să fie asfaltat acel trotuar.

Dl. cons. Adrian Mureșan - solicită ca, în cazul trotuarelor, să fie respectată înclinația și să existe canale de scurgere; reclamă realizarea unui imobil fără autorizație de construire pe str. Atelierului, de către doamna Chiș Angela Maria; prezintă mai multe articole din ziare referitoare la construcțiile realizate de doamna Chiș Angela Maria.

Dl. primar - susține că în acest caz primăria a procedat „ca la carte”: amendă, sistarea lucrărilor și trimitere în judecată; municipalitatea a constatat că sunt lucrări fără autorizație, a dispus sistarea imediată a lucrărilor și a sesizat instanța de judecată; din perspectiva primăriei, a fost aplicată legea în vigoare.

Dl. cons. Adrian Mureșan - „am înțeles, dar în momentul în care cota zero a terenului se ia cel mai înalt nivel al terenului, nu-i O.K.”.

Dl. primar - arată că aici este vorba de o lucrare fără autorizație.

Dl. cons. Adrian Mureșan - se referă și la alte lucrări ale doamnei respective.

Dl. primar - îi solicită domnului consilier Adrian Mureșan să prezinte fiecare caz în parte.

Dl. cons. Adrian Mureșan - solicită o informare din partea Poliției locale privind lucrările în care este implicat acest dezvoltator.

Dl. primar - arată că primăria respectă cu strictețe legislația în vigoare.

Dl. cons. Adrian Mureșan - susține că sunt probleme în tot Clujul, unde doamna respectivă construiește blocuri fără autorizație între case.

Dl. primar - „unde e fără autorizație nu se discută, că acolo este instanță și desființare”; are să studieze cu maximă atenție aspectele semnalate de domnul consilier Adrian Mureșan.

Dl. cons. Adrian Mureșan - prezintă nereguli referitoare la vânzarea unor garsoniere ale doamnei respective; consideră că cetățenii trebuie protejați împotriva unor asemenea cazuri; susține că problemele încep din 2006.

D-na cons. Horvath - viceprimar - consideră că se impun unele modificări legislative în domeniu.

Dl. cons. Adrian Mureșan - susține că cetățenii trebuie ajutați, îndrumați către instituțiile abilitate, pentru că multe persoane aflate în această situație nu primesc răspunsuri.

Dl. cons. Adrian Popa - propune, în cazul construcțiilor fără autorizație, amendarea cu suma maximă prevăzută de lege, de 100.000 de lei, a constructorului; în cazul lucrărilor efectuate în regie proprie, să fie amendate, individual, cu câte 100.000 de lei, persoanele fizice autorizate care efectuează respectivele lucrări.

Dl. cons. Adrian Mureșan - susține propunerea domnului consilier Adrian Popa, mai ales că, din informațiile pe care le deține, este vorba despre același constructor.

D -na cons. Anastase - referitor la această speță, consideră că există cadrul legal necesar, nemaifiind nevoie de alte legi; mulțumește pentru susținerea primită pentru proiectul de hotărâre pe care l-a inițiat; speră să beneficieze de aceeași susținere și în etapele următoare ale proiectului; muțumește și departamentului de specialitate care a întocmit referatul proiectului de hotărâre; referitor la speța grădinii de vară „Boema”, consideră că centrul orașului este cartier; susține că programul teraselor, stabilit prin Hotărârea nr. 411/2008, este până la ora 22; „ori dacă noi dorim să gândim ceva, haideți măcar să chemăm cele două părți, să găsim o soluție de pace între oameni, pentru că nu și-au dorit război de la bun început; mie, cel puțin, așa mi s-a părut”.

Dl. primar - întreabă dacă problema la „Boema” e că orarul e prea lung sau că e gălăgie; „gălăgie am înțeles că nu este; s-au verificat în teren, n-au fost plângeri cu privire la gălăgie, iar acordarea orarului s-a făcut în concordanță cu această hotărâre a consiliului local”; consideră că centrul orașului nu este cartier; prin respectiva hotărâre au fost avute în vedere reclamațiile din cartiere; susține respectarea confortului cetățenilor din zona centrală, în cazul în care este depășit nivelul de zgomot, însă nu a mai primit nicio reclamație referitoare la gălăgie sau scandal.

D-na cons. Anastase - arată că locuitorii str. Iuliu Maniu doresc să beneficieze de liniște, având dreptate, potrivit hotărârii.

Dl. primar - precizează că hotărârea se referă la cartierele orașului, nu la zona centrală.

D -na cons. Anastase - afirmă că locuitorii str. Iuliu Maniu nu își doresc neapărat un orar până la ora 22, ci doresc să fie ascultați.

Dl. primar - crede că echilibrul poate fi găsit; este interesat ca oamenii să-și poată desfășura viața în mod normal, să beneficieze de liniște, iar cei de la grădina de vară „Boema” să respecte orarul, fără să creeze probleme legate de zgomot vecinilor; „pentru că și eu, dacă aș sta acolo, m-aș pune în situația lor: nu mi-ar conveni să nu pot dormi după ora zece, dacă programul este până la ora unu sau până la cât este; acolo aș fi foarte atent; și noi am trimis monitorizări exprese de la primărie, de la Poliția locală, să verifice nivelul de sonometrie, de gălăgie și, din câte am primit până acum, n-am avut observații; de aia am fost interesat să văd dacă acum sunt observații că acolo e gălăgie; eu n-am primit asemenea observații”; o să verifice în permanență ca nivelul zgomotului să nu depășească limitele permise de lege; nu este de acord ca la ora zece să fie închise toate terasele din centrul Clujului.

Dl. Marius Pop - locatar al str. Iuliu Maniu - îl întreabă pe domnul primar de ce nu l-a primit niciodată în audiență pentru această problemă.

Dl. primar - răspunde că a discutat această problemă cu toți cei din grup; arată că domnul Marius Pop a mai fost prezent la o ședință de consiliu; „când am o problemă generală, nu trebuie să discut cu zece aceeași temă, și am discutat-o și de fiecare dată i-am acordat atenția necesară”.

D-na Cristina Pop - locatară a str. Iuliu Maniu - îl pe domnul primar „dacă dumneavoastră, ca și părinte, v-ați trimis copilul de-acasă să se odihnească, să poată dormi, să poată să învețe, că a doua zi are examen; ați făcut lucrul ăsta? Nu; eu, în schimb, ca și mamă, am făcut-o; terasa Boema, azi-noapte, la ora unu și jumătate, încă erau clienți; azi-dimineață, la ora șase, se crepau lemne; zilnic, domnul primar, zilnic; ați fost să vedeți lucrul ăsta? Vă întreb din punct de vedere al părintelui, să vorbim acum, eu - mamă, dumneavoastră - tată”.

Dl. primar - „doamnă, eu pot să vă spun un singur lucru: legea trebuie respectată de către toți; asta e ceea ce vă pot spune; dacă există abuzuri, de încălcare a orarului și a nivelului de zgomot, aceste lucruri trebuie sancționate și aduse la normalitate și legea trebuie respectată, pentru toată lumea”.

D-na Cristina Pop - locatară a str. Iuliu Maniu - „eu mi-am trimis copilul de-acasă, a avut examene de bacalaureat, și mi-am trimis copilul de-acasă, să poată să doarmă, să poată să se odihnească, să ajungă a doua zi la examene; vă rog să mă credeți, am făcut lucrul ăsta; nu știu dacă cineva de-aici, din sală, i-ar conveni, mamă, tată, frate, soră, să aibă nepoți sau oricare, dar gândiți-vă la un copil, să ți-l trimiți, ca și părinte, de-acasă, să poată să doarmă; este normal? Asta se dorește și asta vrea toată lumea, care sunteți aici, asta vreți pentru copiii noștri? Asta vreți pentru copiii..., toți aveți copii, dacă nu chiar copii, nepoți sau verișori sau pe oricare altcineva; asta doriți pentru noi? Mulțumesc frumos”.

D-na cons. Horvath - viceprimar - solicită reglementarea clară a acestei probleme; propune organizarea unei dezbateri publice în acest sens.

Dl. primar - arată că trebuie verificat cu strictețe nivelul de gălăgie și zgomot; susține ideea organizării unei dezbateri publice în această vară, în vederea modificării cadrului legal existent (... se termină banda)...

Dl. primar - ... afirmă că, într-o viitoare hotârâre, ar putea fi inclusă posibilitatea „retragerii autorizației, când se constată, o dată, de două, de trei ori ai depășit acest nivel al zgomotului, nu te poți încadra, ok, înseamnă că acolo nu se poate justifica funcționarea după anumită oră a acelei terase și, atunci, putem găsi un echilibru pentru interesele și ale orașului, dar, evident, și ale vecinilor ”.

Dl. cons. Pop - afirmă că nu numai nivelul de zgomot poate fi „disconfortant”, ci și prelungirea programului peste ora două noaptea.

Dna. cons. Anastase - în opinia sa, cadrul reglementat de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca în acest domeniu „nu se bate cap în cap”, și se precizează clar: „nu se eliberează acord de funcționare dacă ...se aduc prejudicii vecinătăților”; consideră că această problemă trebuie să facă obiectul unei dezbateri și să fie tratată „altfel decât în termeni de război”.

Dl. primar - susține ca la această dezbatere să fie invitați și proprietarii de acolo.

Dna. cons. Anastase - solicită lămuriri legate de dezbaterea „proiectului privind câinii din municipiu”.

Dl. cons. Bîldea - întreabă când va demara proiectul piețelor volante din cartiere, dacă este luată în considerare propunerea sa de modificare a traseului liniei de autobuz 30, precum și care este situația de la Cetățuie.

Dl. primar - arată că la Cetățuie proprietatea este integral privată, iar negocierile avansează foarte greu, „din lipsă de argumente din parte primăriei, pentru că nu avem nici cea mai mică părticică de pământ în proprietate, pentru a putea impune ceva”; totuși, până în luna octombrie, s-ar putea să vină cu alte vești; afirmă că încă nu sunt foarte multe solicitări din partea producătorilor, pentru că încă nu este sezon, dar, în funcție de aceste solicitări, vor fi organizate piețe volante în Gheorgeni și, după aceea, în celelalte cartiere; analiza pentru linia 30 este în acest moment la R.A.T.U.C.

Dl. cons. Moisin - susține că a solicitat și dânsul modificări pentru linia 30, inclusiv prin crearea unei stații în zona „depoului” de sub pod.

Dl. primar - afirmă că Poliția nu și-a dat acordul pentru o stație sub pod, motivând că „este interdicție expresă prin lege”.

Dna. Cristina Pop - locatară a str. Iuliu Maniu - precizează că nu are nimic cu proprietarii și locatarii de la “Boema”, susținând că „și noi avem aceleași drepturi, cetățenii care locuim în centru, ca și cetățenii care locuiesc în cartierele Clujului, așa cum spuneți dumneavoastră”.

Mapa președintelui de ședință

 • 1. Adresa domnilor Cristian Moiș și Emanuel Ungureanu - Comitetul de inițiativă Edgar Quinet, înregistrată la primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 226.270/305, în data de 25 iunie 2014, însoțită de Informarea nr. 226.270/453/11.07.2014, a Comisiei stabilite prin Dispoziția nr. 3877/2012, privind str. Edgar Quinet.

Adresa a fost luată la cunoștință și repartizată Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

 • 2. Plângerea prealabilă nr. 614/10.07.2014, formulată de către Asociația de proprietari Petunia nr. 5, reprezentată de domnul Simion Oprea, în calitate de președinte, doamna Veronica Trifu, doamna Livia Doboșevici și doamna Alina Margareta Montano, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 246.105/3, în data de 10 iulie 2014, prin care solicită revocarea Hotărârii nr. 284/2010, însoțită de Informarea nr. 246.105/413/10.07.2014, a Direcției economice - Serviciul Rate, chirii, tarife și prețuri, privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii nr. 284/2010 (aprobarea cuantumului majorărilor de întârziere în cazul veniturilor nefiscale).

Comisia II - propune menținerea hotărârii.

Se supune la vot menținerea hotărârii și se obține unanimitate.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut la ordinea de zi, președintele de ședință declară lucrările închise.

Președintele de ședință,

Ec. Florin-Valentin Gliga

Secretarul municipiului,

Jr. Aurora Roșca