Proces verbal din 14.11.2014

Ședința din 14 noiembrie 2014

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J - N A P O C A

P R O C E S - V E R B A L

Încheiat azi, 14 noiembrie 2014, cu ocazia ședinței de îndată a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, ședință convocată de către primar.

La apelul nominal se constată că absentează următorii consilieri locali: Lazăr Ovidiu Chifor, Irimie Emil Popa, Doru Mugurel Stoica și Iuliu Mirel Țăgorean.

Secretarul municipiului - supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare și se obține unanimitate.

Se intonează Imnul de Stat al României.

Președintele de ședință - supune atenției următorul proiect al ordinii de zi:

  • 1.  Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de concesiune a serviciului public de administrare a domeniului public - obiectivul sportiv Sala Polivalentă Cluj-Napoca și stabilirea redevenței.

  • 2. Proiect de hotărâre privind suplimentarea fondului de urgență constituit prin Hotărârea nr. 18/2014 (aprobarea domeniilor, a direcțiilor prioritare și a plafoanelor maximale pentru finanțările nerambursabile acordate în temeiul Legii nr. 350/2005 pentru anul 2014), astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 123/2014.

  • 3.  Informare privind oportunitatea și necesitatea instituirii taxei speciale pentru recuperarea cheltuielilor efectuate cu salubrizarea stradală.

Dl. primar - prezintă și susține proiectele; arată că s-a întâlnit cu doamna Aurelia Cristea, ministrul delegat pentru Dialog Social, iar în urma acestei întâlniri a fost transmis un proiect de parteneriat guvernului, săptămâna viitoare, miercuri, urmând să aibă loc o întâlnire de lucru referitoare la oportunitățile de finanțare, inclusiv a evenimentelor din cadrul „Cluj -Capitală Europeană a Tineretului”; prezintă informarea de la punctul trei de pe ordinea de zi; arată că, săptămâna aceasta, noul P.U.G., cu avizele de la ministere, a fost transmis consiliului județean, în vederea obținerii ultimului aviz; dacă acest aviz va fi obținut, propune ca, în data de 22 decembrie, să aibă loc ședința de aprobare a noului plan urbanistic general; precizează că acesta este afișat pe site-ul primăriei.

Se supune la vot ordinea de zi și se obține unanimitate.

Președintele de ședință - anunță că sîmbătă, 25 octombrie 2014, a avut loc a opta ediție a Bienalei de Muzică „Augustin Bena”, în cadrul căreia consiliul local, care a cofinanțat evenimentul, a primit o plachetă.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

  • 1. Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de concesiune a serviciului public de administrare a domeniului public - obiectivul sportiv Sala Polivalentă Cluj-Napoca și stabilirea redevenței.

Comisia I - aviz favorabil; „se propune, la art. 2 pct. a, o redevență de 4.000 de euro/an și, la pct. b, un procent de 0,5% din veniturile încasate pentru anul anterior - în fiecare an, pentru anul anterior”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei I și se obține unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obține unanimitate.

  • 2. Proiect de hotărâre privind suplimentarea fondului de urgență constituit prin Hotărârea nr. 18/2014 (aprobarea domeniilor, a direcțiilor prioritare și a plafoanelor maximale pentru finanțările nerambursabile acordate în temeiul Legii nr. 350/2005 pentru anul 2014), astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 123/2014.

Comisia I - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (domnul consilier Moisin nu participă la vot).

  • 3. Informare privind oportunitatea și necesitatea instituirii taxei speciale pentru recuperarea cheltuielilor efectuate cu salubrizarea stradală.

D -na cons. Anastase - solicită ca cineva să prezinte informarea.

Dl. primar - arată că, potrivit notei Curții de Conturi și a discuției pe care a purtat-o cu reprezentanții acesteia, municipalitatea are două modalități prin care poate acoperi cheltuielile cu salubrizarea stradală: prin instituirea unei taxe sau prin suportarea acestora din bugetul local; consideră că impunerea unei noi taxe nu este benefică.

D -na cons. Anastase - întreabă de ce vorbesc cei de la Curtea de Conturi despre o taxă.

Dl. primar - răspunde că legea prevede că poate fi impusă o taxă specială, dar consiliul local poate acoperi suma respectivă de la bugetul local.

D -na cons. Anastase - „bun, deci ei spun că, oricum, trebuie s-o punem, suportată dintr-un loc sau altul”; întreabă dacă se aplică retroactiv ceva.

Dl. primar - răspunde că nu se aplică nimic retroactiv.

D-na cons. Anastase - „se recalculează ceva din trecut, n-am plătit-o cândva?”.

Dl. primar - răspunde că municipalitatea a plătit salubrizarea stradală firmelor; întrebarea care se pune este dacă deliberativul dorește să plătească din bugetul local, cum s-a întâmplat până acum sau prin impunerea unei taxe.

D -na cons. Anastase - „dar decizia aceea de a o plăti noi către firme n-a trecut prin consiliul local până acum?”.

Dl. primar - răspunde că, atunci când a fost aprobat contractul de concesiune, „atunci am stabilit că se plătește așa; așa a fost observația”.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei II - arată că informarea a fost analizată în cadrul Comisiei II, care propune suportarea din bugetul local a acestor costuri și neimpunerea unei noi taxe, pentru că este o chestiune de oportunitate.

Dl. primar - precizează că, începând cu anul viitor, de la 1 ianuarie, printr-o lege, primăria va fi obligată să impună o taxă pentru ca firmele de salubritate să ridice gunoiul celor care nu au contract de salubrizare menajeră; consiliul local trebuie să ia o decizie în acest sens până în data de 31 decembrie 2014; „se pare că lobby-ul firmelor de salubritate e mai mare decât lobby-ul pentru interesul cetățeanului”.

D -na cons. Anastase - întreabă ce rost are ca deliberativul local să se pronunțe astăzi, dacă s-a pronunțat în momentul aprobării contractului și a și perceput această taxă.

Dl. primar - răspunde că are obligația de a da un răspuns Curții de Conturi, prin intermediul consiliului local; arată că primarul nu poate să ofere un răspuns în locul consiliului local.

D -na cons. Anastase - „și dacă noi ne-am votat contractele de salubrizare, cum să facem astăzi?”.

Dl. primar - „e o chestie formală, dar trebuie trecută, ce să fac?”.

Dl. cons. Adrian Popa - întreabă dacă, prin noua lege, salubrizarea stradală nu este asimilată tot cu un fel de salubrizare menajeră.

D -na cons. Anastase - solicită informații suplimentare referitoare la informare, deoarece aceasta face referire la oportunitatea instituirii taxei speciale.

Dl. primar - „doamna Anastase, este exact textul pe care vi l-am citit din raportul Curții de Conturi; n-am făcut decât să citesc exact ce ne cere Curtea de Conturi”.

D -na cons. Anastase - „dacă o instituim, înseamnă că n-am avut-o până acuma, dacă ei ne cer s-o instituim”.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - arată că, în cadrul Comisiei I, a fost luată în discuție informarea; în opinia sa, Curtea de Conturi a solicitat consiliului local să stabilească dacă dorește recuperarea cheltuielilor de salubrizare stradală, printr-o nouă taxă.

D -na cons. Anastase - „păi, dacă-i nouă, e instituire”.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - „prin instituirea unei taxe, despre asta vorbim; deci, atunci, trebuie să hotărâm, dacă instituim sau nu instituim; eu așa înțeleg”.

Dl. cons. Tarcea - susține că este vorba despre o asumare: consiliul local își asumă taxa sau dorește să o recupereze de la cetățeni?

D -na cons. Anastase - întreabă ce trebuie recuperat.

Dl. cons. Tarcea - întrebarea care se pune este dacă respectiva cheltuială cu salubrizarea o suportă consiliul local sau o recuperează ulterior de la cetățeni, prin instituirea unei noi taxe.

D -na cons. Anastase - „conform informării, ni se propune, conform informării, nu să suportăm noi, vă repet ultima afirmație din text, ci să instituim taxa de recuperare”.

Dl. cons. Florian - arată că este vorba despre oportunitatea instituirii unei taxe.

Dl. cons. Bîldea - întreabă ce s-a mai întâmplat cu licitația.

Dl. primar - răspunde că licitiația are termen pe 18 noiembrie la Curtea de Apel Cluj; până la încheierea noului contract sunt valabile vechile contracte, potrivit hotărârii de consiliu; din momentul în care rămâne definitivă hotărârea instanței, dacă se dă câștig de cauză cuiva, în termen de 30 de zile trebuie semnat contractul.

Președintele de ședință supune la vot oportunitatea instituirii taxei speciale pentru recuperarea cheltuielilor efectuate cu salubrizarea stradală și anunță că se obțin 19 voturi împotrivă și trei abțineri.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut la ordinea de zi, președintele de ședință declară lucrările închise.

Președintele de ședință,                                     Secretarul municipiului,

Jr. Ovidiu Turdean                                    Jr. Aurora Roșca