Hotărârea nr. 99/2014

Hotărârea 99/2014 - Stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 la Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 la Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 la Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 405030 / 02.12.2013 al Direcției Tehnice prin care se propune stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 la Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților de stat ca regii autonome și societăți comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Reținând prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 9 alin. (1), 45 și 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăște:

Art. 1. Se constată încetarea mandatului membrilor Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca, prin expirarea perioadei pentru care au fost numiți.

Art. 2. (1) Se numește Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca, format din 7 membri, având următoarea componență:

 • 1. COROIAN ALEXANDRU - reprezentant al autorității tutelare,

 • 2. MIRON EMIL,

 • 3. MOLDOVAN CIPRIAN COSMIN,

 • 4. CSIB1 VENCZEL,

 • 5. COC AN EUGEN-VIRGIL,

 • 6. MARTON ORSOLYA SENIKO

 • 7. Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice.

 • (2) Se stabilește durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație de 4 ani.

 • (3) Se aprobă remunerația membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca formată dintr-o indemnizație lunară fixă în sumă brută de 1000 lei.

 • (4) Se aprobă Contractul de mandat conform modelului-cadru cuprins în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca va înainta Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca propuneri de modificare a Regulamentului de Organizare și Funcționare al regiei, conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011.

Art. 4. Se mandatează primarul municipiului Cluj-Napoca să semneze, în calitate de reprezentant al Consiliului Local, contractele de mandat.

Art. 5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își încetează valabilitatea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca nr. 123/2009.

Art. 6. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează primarul municipiului Cluj-Napoca, prin Direcția Tehnică, Serviciul Resurse Umane, Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca și persoanele nominalizate la articolul 2 alineatul (1).

Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege, Direcției Tehnice, Serviciului Resurse Umane, Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca, persoanelor prevăzute de articolul 1, persoanelor nominalizate la articolul 2 alin. (1), Prefectului Județului Cluj și se aduce la cunoștință publică prin postarea pe pagina de internet www.primariaclujnapoca.ro.

Nr. 99 din 20 martie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi, prin vot secret.)

ROMÂNIA

Anexă

la Hotărârea nr. 99 Z2014


JUDEȚUL CLUJ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

CONTRACT DE MANDAT

încheiat astăzi________________________________, între:

Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca (denumit în continuare „mandant"), cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților nr. 1-3, reprezentat prin domnul Emil Boc, Primar al municipiului Cluj-Napoca, în calitate de reprezentant al autorității publice tutelare.

Și

Domnul/doamna_________________(denumit în continuare „mandatar"), membru al

consiliului de administrație al Regiei Autonome___________________________________

domiciliat în_______________________, str. ______________________nr. _______, județul

identificat cu B.I./C.I., seria_____nr._______________, eliberat de

la data de _________________, apelabil la următoarele numere de telefon:____________________

Urmare a acordului de voință intervenit între părțile semnatare s-a încheiat prezentul contract de mandat, în condițiile și limitele ce urmează a fi prezentate mai jos și în aplicarea prevederilor cuprinse în: Ordonanța de urgență a Guvernului privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice nr. 109/2011; în art. 10 și art. 36 alin. 3 lit.c) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în Legea privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome si societăți comerciale nr. 15/1990, cu modificările și completările ulterioare,

Cap. I. - Obiectul contractului

Obiectul prezentului contract constă în îndeplinirea de către mandatar, în numele și pentru mandant, a atribuțiilor autorității tutelare la societate, în cadrul consiliului de administrație, în condițiile și limitele impuse de prezentul contract.

Cap.n - Atribuțiile si obligațiile părților contractante

în realizarea prezentului contract, mandantul înțelege a mandata mandatarul pentru a îndeplini atribuțiile de mai jos, conform precizărilor de la fiecare punct al articolului 1.

Art. 1. Mandatarul va îndeplini prin vot atribuțiile de mai jos, astfel:

 • a) aprobă direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a regiei autonome;

 • b) verifică funcționarea sistemului de control intern/ managerial, implementarea politicilor contabile și realizarea planificării financiare;

 • c) numește și revocă directorii și stabilește remunerația lor;

 • d) evaluează activitatea directorilor, verifică execuția contractelor de mandat ale

acestora;


 • e) elaborează raportul semestrial, prezentat autorității publie^ activitatea regiei autonome, care include și informații referitoare dke mandat ale directorilor.

 • f) îndeplinește toate actele necesare și utile pentru realizare) regiei autonome, conform prevederilor legale.

ROMÂNIA

Anexă

Ia Hotărârea nr.


/2014


JUDEȚUL CLUJ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

CONTRACT DE MANDAT

încheiat astăzi________________________________, între:

Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca (denumit în continuare „mandant"), cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților nr. 1-3, reprezentat prin domnul Emil Boc, Primar al municipiului Cluj-Napoca, în calitate de reprezentant al autorității publice tutelare.

Și

Domnul/doamna_________________(denumit în continuare „mandatar”), membru al

consiliului de administrație al Regiei Autonome__

domiciliat în_______________________, str. ______________________nr. _______, județul

identificat cu B.I./C.I., seria_____nr._______________, eliberat de

la data de ________________, apelabil la următoarele numere de telefon:___________________

Urmare a acordului de voință intervenit între părțile semnatare s-a încheiat prezentul contract de mandat, în condițiile și limitele ce urmează, a fi prezentate mai jos și în aplicarea prevederilor cuprinse în: Ordonanța de urgență a Guvernului privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice nr. 109/2011; în art. 10 și art. 36 alin. 3 litc) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în Legea privind reorganizarea unitarilor economice de stat ca regii autonome si societari comerciale nr. 15/1990, cu modificările și completările ulterioare,

Cap. I. - Obiectul contractului

Obiectul prezentului contract constă în îndeplinirea de către mandatar, în numele și pentru mandant, a atribuțiilor autorității tutelare la societate, în cadrul consiliului de administrație, în condițiile și limitele impuse de prezentul contract.

Cap.n - Atribuțiile si obligațiile părților contractante

în realizarea prezentului contract, mandantul înțelege a mandata mandatarul pentru a îndeplini atribuțiile de mai jos, conform precizărilor de la fiecare punct al articolului 1.

Art. 1. Mandatarul va îndeplini prin vot atribuțiile de mai jos, astfel:

 • a) aprobă direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a regiei autonome;

 • b) verifică funcționarea sistemului de control intern/ managerial, implementarea politicilor contabile și realizarea planificării financiare;

 • c) numește și revocă directorii și stabilește remunerația lor;

 • d) evaluează activitatea directorilor, verifică execuția contractelor de mandat ale acestora;

 • e) elaborează raportul semestrial, prezentat autorității publice tutelare, privitor la activitatea regiei autonome, care include și informații referitoare mandat ale directorilor.


îndeplinește toate actele necesare și utile pentru realizarea regiei autonome, conform prevederilor legale.

Art. 2. (1) Mandatarul acceptă acest contract de mandat și este ținut să-și îndeplinească obligațiile contractuale cu buna-credința și prudența specifică raporturilor juridice cu caracter oneros.

(2) Mandatarul declară pe proprie răspundere că nu se află în nici una din situațiile de incompatibilitate prevăzute de legislația în vigoare, de statutul său profesional sau de calitatea deținută.

Art. 3. Pe lângă atribuțiile prevăzute la art. 1, mandatarul mai este obligat:

 • a) să depună toate diligențele în scopul realizării unei gestionări eficiente a capitalului de stat, de către regia la care este mandatar;

 • b) să păstreze confidențialitate cu privire la activitatea regiei autonome pe toată perioada mandatului, fiind ținut responsabil de această obligație încă un an de la încetarea prezentului contract;

 • c) să ia măsuri ca regia autonomă să transmită mandantului toate datele și informațiile stabilite de acesta;

 • d) să sesizeze mandantul asupra deficiențelor sau neregulilor de natură a periclita normala funcționare a regiei autonome pe care le constată direct sau indirect. în cazul în care deficiențele sau neregulile nu pot fi înlăturate operativ, mandatarul va propune și măsurile ce le consideră că ar trebui luate;

 • e) să depună la Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca, în termen de cel mult două zile de la data desfășurării ședinței consiliului de administrație, copii conforme cu originalul (ștampilate și semnate de conducerea societății) de pe hotărârile adoptate și procesele-verbale ale ședințelor;

 • g) să furnizeze oricând mandantului, la solicitarea acestuia, informații și date asupra exercițiului mandatului său sau legate de activitatea regiei autonome;

 • h) să elaboreze împreună cu ceilalți membri ai consiliului de administrație și să prezinte Consiliului Local al municipiului Cluj+Napoca spre aprobare, planul de administrare, care va include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite, în termen 90 de zile de la data numirii sale.

Art. 4. Obligațiile mandantului:

în derularea prezentului contract, mandantului îi revin următoarele obligații:

 • a) să stabilească remunerația lunară fixă, pentru executarea mandatului său, și revizuită ' anual, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță prevăzuți în contractul de mandat.

 • b) să acorde sprijin mandatarului pentru realizarea obligațiilor sale.

Cap, in - Răspunderea contractuală a părților semnatare

Art. 5. Răspunderea mandatarului:

 • a) având în vedere caracterul oneros al prezentului contract, mandatarul este ținut răspunzător în condițiile legislației în vigoare prezentului contract. In acest sens, răspunderea sa funcționează pentru neexecutarea totală/parțială cât și pentru executarea defectuoasă a acestuia;

 • b) producerea de daune materiale și morale mandantului prin fapte sau omisiuni produse în executarea contractului de mandat atrage răspunderea civilă a mandatarului.

în cazul în care faptele sau omisiunile au caracter penal, mandatarul răspunde și potrivit legii penale.

Art. 6. Răspunderea mandantului:

 • a) răspunderea mandantului va fi operată în situația nerespectării obligațiilor asumate prin prezentul contract, precum și în situația executării defectuoase, a neexecutării totale sau parțiale a obligațiilor asumate;

 • b) mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, săvârșite de mandatar prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract;

Cap. IV - Plata cuvenită mandatarului si durata mandatului

Art. 7. Pentru îndeplinirea mandatului său, mandatarul va primi de la regia autonomă, o remunerație lunară fixă, de .................... lei/lună, revizuită anual, în funcție de gradul de

îndeplinire a indicatorilor de performanță prevăzuți în contractul de mandat.

Art. 8. Durata mandatului este de 4 (patru) ani de la data numirii în funcție. Mandatul poate fi reînnoit prin hotărârea mandantului.

Cap. V. încetarea contractului

Art. 9. Părțile semnatare ale prezentului contract stabilesc că acesta își poate înceta efectele în următoarele condiții:

 • a) Renunțarea mandatarului la mandatul său. în acestă situație, mandatarul este obligat să notifice mandantului - cu cel puțin 30 zile înainte - renunțarea sa, în caz contrar rămânând obligat la daune interese pentru pagubele ce le-ar provoca;

 • b) Revocarea de către mandant a mandatarului său, oricând acesta hotărăște;

 • c) Schimbări legislative de natură a împiedica asemenea forma de mandatare;

 • d) La expirarea perioadei stabilită ca durată a contractului de mandat, dacă părțile nu convin prelungirea;

 • e) în cazul în care se constată din culpa mandatarului o scădere a performanțelor regiei autonome față de anul de referință;

 • f) Decesul mandatarului.

Cap. VI. - Alte clauze

Art. 10. Mandantul va putea modifica oricând prevederile contractului atunci când necesitățile o impun. Mandantul exonerează de orice răspundere mandatarul în situația modificării sau revocării intempestive a mandatului său.

Art. 11. Mandatarul nu poate transmite sau substitui mandatul său altei persoane.

" • • Art. 12. în executarea mandatului său; mandatarul va avea în vedere cadrul legal și-criteriile orientative generale sau punctuale, date în scris de mandant

Art. 13. Mandantul are dreptul de a declanșa procedurile privind incidența răspunderii mandatarului oricând consideră justificat, pentru neexecutarea totală/parțială sau executarea defectuoasă a mandatului acestuia.

Art. 14. Anexa privind obiectivele și criteriile de performanță a mandatarului face parte integrantă din prezentul contract.

Art. 15. Clauzele prezentului contract se completează cu dispozițiile referitoare la mandat prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 16. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia și s-a semnat în 2 (două) exemplare.

MANDANT,Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca prin Primar,

EMIL BOC

ROMANȚA

Anexă

la Contractul de mandat


JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

OBIECTIVELE ȘI CRITERIILE DE PERFORMANȚĂ, anexă la Contractul de mandat, încheiat în anul 2013

Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca

Obiective cuantificate:

Nr. crt

Obiectiv /Citeriu de performanță

UM

2014

2015

2016

2017

Ponderile

%     i

1

Cifra de afaceri

Mii lei

55 000

40 000

45 000

50000

10

2

Rata profitului brut

%

0,8

0,9

1

1,5

10

3

Productivitatea muncii pe salariat

Mii lei

400

350

400

450

10

4

Venituri din subvenție

Mii lei

38 000

34 000

32 000

30 000

10

5

Număr mediu zilnic de ore de furnizare apă caldă de consum

ore

16

17

18

20

10

6

Disponibilitate instalații de furnizare energie termică pentru încălzire

%

90

91

92

93

10

7

Grad realizare investiții planificate

%

80

90

100

100

10

8

Restanțe la plata obligațiilor față de buget

Mii lei

0

0

0

0

10

9

Ponderea creanțelor restante din total creanțe

%

25

20

15

10

10

10

Ponderea obligațiilor restante din total furnizori

%

25

20

15

10

10

MANDANT,

MANDATAR,Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca

Prin Primar:

Emil Boc