Hotărârea nr. 97/2014

Hotărârea 97/2014 - Aprobarea P.U.D. construire casă de locuit cu două apartamente S+P+M, str. Oaşului nr. 272E; beneficiar: Tămaş Cezar.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire casă de locuit cu două apartamente, S+P+M, str. Oașului nr. 272E

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -construire casă de locuit cu două apartamente, S+P+M, str. Oașului nr. 272E - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 57183 din 05.02.2014 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire casă de locuit cu două apartamente, S+P+M, str. Oașului nr. 272E, beneficiar: Tămaș Cezar;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 239253/850 din 29.11.2013, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire casă de locuit cu două apartamente, S+P+M, str. Oașului nr. 272E, beneficiar: Tămaș Cezar, pentru amplasarea unei locuințe cu două apartamente, pe o parcelă proprietate particulară. Documentația reglementează:

  • • accesul auto și cel pietonal din drum cu ampriza de 5,0 m. cu supralărgiri la 8,0 m.;

  • • regimul de înălțime S+P+M;

  • • indicatorii urbanistici: POT max. = 20% și CUT max. = 0,24 ADC/mp. teren;

  • • staționarea auto în interiorul parcelei.

Pe parcela studiată se va autoriza amplasarea unei singure construcții.

In vederea autorizării va fi reglementată dezmembrarea topo și înscrierea cu titlu de „drum” a suprafeței de teren necesare pentru asigurarea profilului la 8,0 m. Drumul va fi cu acces public nelimitat și va fi prezentată o declarație notarială în acest sens, înaintea emiterii autorizațiilor de construire.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G., dar nu mai mult de un an de la aprobare.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 97 din 20 martie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)