Hotărârea nr. 96/2014

Hotărârea 96/2014 - Aprobarea P.U.D. imobil de locuinţe colective, str. Constantin Brâncuşi nr. 163; beneficiari: Popescu Daniela Mirela şi Zagoni Szabo Istvan.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu imobil de locuințe colective, str. Constantin Brâncuși nr. 163

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -imobil de locuințe colective, str. Constantin Brâncuși nr. 163 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 75965 din 05.02.2014 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - imobil de locuințe colective, str. Constantin Brâncuși nr. 163, beneficiari: Popescu Daniela Mirela și Zagoni Szabo Istvan;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 241086/809 din 29.11.2013, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - imobil de locuințe colective, str. Constantin


Brâncuși nr. 163, beneficiari: Popescu Daniela Mirela și Zagoni Szabo Istvan, pentru amplasarea unei locuințe cu patru apartamente, pe o parcelă proprietate particulară. Planul urbanistic de detaliu reglementează retragerile fața de limitele laterale și posterioare ale parcelei, accesurile auto și pietonale, conformarea arhitectural-volumetricâ, modul de ocupare a terenului, respectiv:

  • •  amplasarea construcției la distanța de minim 5 m. față de strada Horticultorilor;

  • •  retragerea cu 90 cm. față de limita vestică;

  • •  accesul auto și cel pietonal, care vor fi făcute direct din strada Horticultorilor, iar parcarea va fi organizată în incintă, respectând Regulamentul privind asigurarea locurilor de parcare în municipiu, aprobat prin Hotărârea nr. 539/2006;

  • •  regimul de înălțime al construcției: P+IE;

  • •  indicatorii urbanistici, care nu vor depăși: POT max. = 30% și CUT max. = 0,8 ADC/mp. teren.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G., dar nu mai mult de un an de la aprobare.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 96 din 20 martie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)