Hotărârea nr. 94/2014

Hotărârea 94/2014 - Concesionarea, prin încredinţare directă, a unor terenuri din patrimoniul municipiului Cluj-Napoca, în favoarea Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind concesionarea, prin încredințare directă, a unor terenuri din patrimoniul municipiului Cluj-Napoca, în favoarea Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind concesionarea, prin încredințare directă, a unor terenuri din patrimoniul municipiului Cluj-Napoca, în favoarea Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 88946 din 13.03.2014 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune concesionarea, prin încredințare directă, a unor terenuri din patrimoniul municipiului Cluj-Napoca, în favoarea Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A.;

Reținând prevederile O.U.G. nr. 30/1997, Legii nr. 51/2006, modificată și completată, Legii nr. 50/1991, republicată și actualizată, Legea nr. 287/2009, republicată și actualizată, privind Codul Civil și a Hotărârii nr. 499/2013 a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, (1) Se aprobă concesionarea, prin încredințare directă, pe o perioadă de 6 ani, a unor terenuri din patrimoniul municipiului Cluj-Napoca, în favoarea Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., urmare a reorganizării Regiei Autonome de Transport Urban de Călători Cluj-Napoca (RATUC), prin transformarea acesteia în societate pe acțiuni, identificată prin C.U.I. 201195, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă înscrierea dreptului de concesiune în favoarea Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A. identificată prin C.U.I. 201195, asupra terenurilor din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.

Nr. 94 din 20 martie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

Anexă la Hotărârea Nr. 94/2014

SITUAȚIA

privind imobilele proprietatea Statului Român/Municipiului Cluj-Napoca, concesionate în favoarea Companiei de Transport Public Cluj-Napoca

Nr. ort.

Denumire

Amplasament

Date de identificare în regim de carte funciară

Supr. -mp-

Valoare de circulație -lei/mp-

Valoare de circulație -lei/suprafață

Taxa de concesiune -lei/mp./an-

Nr. topo/cad.

Nr.CF

1

Teren substația redresare S6

Str. Căii Ferate nr. 2

Topo. 9655, 9526,

9487

263796

346

700

242.200

1,00

2

Teren substația redresare S5

Parcul Rozelor

Topo. 11724/4

281628

346

700

242.200

1,00

Topo. 10893/1

1473

3

Teren dispecerat dirijare cap linie

Str. Liviu Rebreanu f.n.

Topo. 23136/1

255070

11

700

7.700

1,00

4

Teren cabină cu sală

P-ța 1 Mai f.n.

Cad. 280826

280826

9

360

3.240

1,00

5

Teren cabină cu sală

Str. Donath f.n.

Topo. 10272

292835

9

700

6.300

1,00

6

Teren cabină cu sală

Str. Oașului f.n.

9

360

3.240

1,00

7

Peroane de călători linie tramvai

Bucium - urcare

Cad. 294375 (parte)

294375

63,5

500

31.750

1,00

8

Peroane de călători linie tramvai

Răvașului - urcare

Cad. 294375(parte)

294375

59

500

29.500

1,00

9

Peroane de călători linie tramvai

M inerva - coborâre

Cad.294375(parte)

294375

126

500

63.000

1,00

10

Peroane de călători linie tramvai

Gr. Alexandrescu -urcare

Cad. 294375 (parte)

294375

62

500

31.000

1,00

11

Peroane de călători linie tramvai

Calvaria - coborâre

Cad. 294375(parte)

294375

X

600

60.750

1,00

/* f t

"1 X

V \

12

Peroane de călători linie tramvai

Plopilor - urcare

Cad. 294335 (parte)

294335

62

500

31.000

1,00

13

Peroane de călători linie tramvai

Plopilor - coborâre

Cad. 294335 (parte)

294335

81,5

500

40.750

1,00

14

Peroane de călători linie tramvai

Stadion - urcare

Cad. 285164 (parte)

285164

100,5

800

80.400

1,00

15

Peroane de călători linie tramvai

Stadion - coborâre

Cad. 285164 (parte)

285164

87,5

800

70.000

1,00

16

Peroane de călători linie tramvai

Parcul Central -urcare

Cad. 288316 (parte)

288316

97,25

800

77.800

1,00

17

Peroane de călători linie tramvai

Parcul Central -coborâre

Cad. 288316 (parte)

288316

62,5

r 800

50.000

1,00

18

Peroane de călători linie tramvai

Barițiu - coborâre

Cad. 288216 (parte)

288216

99,75

1.200

119.700

1,00

19

Peroane de călători linie tramvai

Horea - coborâre

Cad. 285141 (parte)

285141

81,5

800

65.200

1,00

20

Peroane de călători linie tramvai

Crișan - urcare

Cad. 285141 (parte)

285141

81,5

800

65.200

1,00

21

Peroane de călători linie tramvai

P-ța Gării mici -coborâre

Topo. 9316, 9489

269640

232

800

185.600

1,00

22

Peroane de călători linie tramvai

P-ța Gării mari -urcare

Topo. 9316, 9489

269640

313

800

250.400

1,00

23

Peroane de călători linie tramvai

P-ța Liebknecht -coborâre

Cad. 288194

288194

70,5

360

25.380

1,00

* Taxa de concesiune se achită prin redevențe anuale, până la data de 31 ianuarie a anului pentru anul curent într-o perioadă de 6 ani. Redevența anuală se va indexa anual și succesiv cu indicele prețurilor de consum pentru anul anterior, conform Comunicatului Institutului Național de Statistică - IPC general.