Hotărârea nr. 92/2014

Hotărârea 92/2014 - Însuşirea documentaţiei tehnice de modificare a suprafeţei imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 14-16.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea documentației tehnice de modificare a suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 14-16

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de modificare a suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 14-16 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 83975/45/10.03.2014 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea documentației tehnice de modificare a suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 14-16;

Reținând prevederile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 634/2006, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. „c”, al. 5 lit. „b”, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea, de la 596,06 mp., la 555,00 mp., conform măsurătorilor cadastrale, a suprafeței imobilului identificat după cum urmează: teren în Calea Dorobanților nr. 14-16, cu suprafața din acte de 596,06 mp., cu nr. topo. 3745/2/3/1, categoria „teren-curți”, înscris în CF nr. 4807 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Arț-JZ. Se însușește Documentația tehnică pentru modificarea suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 14-16, întocmită de PFA Miron Ioan-Dorin, ce se constituie în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3, Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 92 din 20 martie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

- - ■    ■■ ■        ..... ■■■   ■ — y

PENTRU MODIFICARE DE SUPRAFAȚĂ

1

AMPLASAMENT:

MUN. CLUJ-NAPOCA, CALEA DOROBANȚILOR, NR. 14-16, JUD. CLUJ

C.F. 4807 CLUJ-NAPOCA, NR.TOPO. 3745/2/3/1

PROPRIETAR:

STATUL ROMÂN în administrarea CONSILIULUI LOCAL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

P.F.A. MIRON IOAN-DORIN, AUTORIZAȚIA: SERIA CJ, NR. 138 ADRESA: MUN. CLUJ-NAPOCA, STR. AL. VAIDA VOEVOD, NR. 68, AP. 33, JUD.CLUJ

TELEFON 0742-017312Descrierea lucrărilor topografice și geodezice

  • 1. Denumirea lucrării: Documentație tehnică cu propunerea de modificare suprafață.

2. Beneficiarul lucrării: STATUL ROMÂN în administrarea CONSILIULUI LOCAL CLUJ-NAPOCA.
  • 3. Executantul lucrării: P.F.A. Miron loan-Dorin, mun. Cluj-Napoca, str. Al. Vaida Voevod, nr. 68, ap. 33, jud. Cluj, autorizație Seria CJ, Nr. 138.

  • 4. Obiectul lucrării: Terenul este situat în Mun. Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, Nr. 14-16, având suprafața din măsurători: S=555mp. - categoria de folosință curții-construcții. Se propune modificarea suprafeței S=596,06mp. din C.F. 4807 Cluj-Napoca, nr. topo. 3745/2/3/1 conform tabelului de mișcare și a planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate.

  • 5. Scopul lucrării: Modificarea suprafeței din cartea funciară conform tabelului de mișcare a parcelelor.

  • 6. Amplasarea bunului imobil: Corpul de proprietate se află situat în intravilanul mun. Cluj-Napoca, între vecinii: la nord - Calea Dorobanților, la est - Imobil nr. 14-16 din C.F. 269414 Cj. Cad. 10374, la sud - R.A. Imprimeria Ardealul, la vest-Alee.

  • 7. Situația juridică a imobilului în Cartea Funciară: Imobilul este înscris în C.F. nr. 4807 Cluj-Napoca, nr. topo. 3745/2/3/1 în suprafață de 596,06 mp. în proprietatea STATUL ROMÂN în administrarea CONSILIULUI LOCAL CLUJ-NAPOCA.

  • 8. Operațiuni topo - cadastrale efectuate:

a. Lucrări de teren

Pentru realizarea rețelei de ridicare a corpului de proprietate s-a utilizat stația totală REC ELTA 13CMS și s-au folosit punctele de coordonate cunoscute: 1 (Bulon metalic) cu viză de orientare pe punctul de coordonate cunoscute 2 (Bulon metalic). Din punctul de stație 1 (Bulon metalic) s-au determinat punctele de contur ale corpului de proprietate și punctele caracteristice ale terenului. Coordonatele punctelor au fost determinate în sistemul de proiecție Stereografic 1970 iar cotele în sistem de cote Marea Neagră 1975.

b. Lucrări de birou                                                           “ z .

ț,,\

- s-a făcut calculul coordonatelor punctelor radiate;                  // ■:

  • - s-a făcut calculul suprafeței în mod analitic;

  • - s-a intocmit planul topografic la sc. 1:500.

AUGUST 2013

Cluj - Napoca


întocmit, ..

ing. Miron loan-Dorin

Calculul Suprafeței

Mun. Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 14-16

Nr pct

X(m)

Y(m)

Lungimi laturi (m)

200

586728.70

393318.81

6.08

104

586730.58

393324.59

5.88

102

586725.00

393326.44

5.70

100

586723.04

393321.09

6.26 |

120

586717.19

393323.31

11.59

119

586720.76

393334.34

2.60

117

586718.33

393335.26

1.68

116

586718.86

393336.85

5.67

115

586713.44

393338.50

5.06

114

586709.03

393340.98

10.88

113

586699.35

393345.95

20.56

112

586681.06

393355.34

8.80

204

586677.40

393347.34

14.13

203

586688.35

393338.40

17.87

202

586704.12

393330.01

14.69

120

586717.19

393323.31

6.26

100

586723.04

393321.08

6.10

S=555mp.

întocmit:

ing. Miron loan Dorin

;c.<‘
Plan de situație-parcelare propusa

'■ XXXXXXXXXX\XXXXX\X’\\XXXXXXXXX'..................... ■ ■

XXXXXVsVxXXXVgîE^^Xft.MW^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSXXXXXXXXVXXXXXV’-.X

xssxxxsxxxx^>A^'W®wxvXxw«v^vaxxxxxxxxxxx\v«.xxxxxxxvsxxvaxxw»

XXXVxs--.X\XXXV\XXX\XVxVAXXXV..XVAV<VAXXXXXV>.XVsVsXX\X\sX

XX\XXXXXXVXXXXXsXXXXXXV4XXXXXXXXXXXW.X>>.SVVA>.’'5>>>>'.'.'.X


Nr.ropo 3745/1

CorpiEÎ
or- n

Nr.topo

3745/2/2


Corp, nrl
S=307,06

Nr.topa
3745/2/2

iruocmșțy

Ing-^Q^^i-J^-'incas

'^4


PLAN DE ÎNCADRARE EN ZONA

Scara 1: 5000

L-34-48-C-a-4-II

C.F. 4807 CLUJ-NAPOCA. NR. TOPO. 3745/2/3/1


BENEFICIAR: STATUL ROMAN în administrarea

CONSILIULUI LOCAL al mun. CLUJ-NAPOCA


PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A CORPULUI DE PROPRIETATE

(intravilan)

scara: 1:500

Nr. Cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

555.00

Mun. Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 14-16

Cartea Funciara Nr.|4807

UAT: CLUJ-NAPOCA

Inventar de coordonate

Executant

Sistem de proiecție STEREO 1970

Pct.

E(m)

N(m)

______

200

58672B.70

393318.81

, i'cce -soi',..?

i 104

586730.58

393324.59

/?' '%■

! 102

5B6725.00

393326.44

I 100

586723.04

393321.09

120

566717.19

393323.31

7   , ' r/■/

119

586720.76

393334.34

117

586718.33

393335.26

•-                     , .v >'*7 •            ? * ■

r 7■&/ ■ !

116

586718.86

393336.85

115

586713.44

393338.50

114

586709.03

393340.98

113

586699.35

393345.95

•                         '    ’ •  I.-’

112

586681.06

393355.34

/

204

586677.40

393347.34

203

586688.35

393338.40

202

586704.12

393330.01

120

586717.18

393323.29

100

586723.04

393321.08

Dala. AuqusI 2013

Suprafața totala masurata S=555mp.

Suprafața din act S=596.06mp.

Sisten de proiecție' StereograFic 1970

//

TABEL CU MIȘCAREA PARCELELOR

NUMĂR

SUPR

DESCRIEREA IMOBILULUI

PROPRIETARI

C.F.

CAD.

TOPO.

măs

act

SITUAȚIA ACTUALA CONFORM C. F.

4807

3745/2/3/1

-

596,06

Teren - curți în Calea Dorobanților, nr. 14-16

STATUL ROMÂN în administrarea CONSILIULUI LOCAL al mun. CLUJ-NAPOCA

SITUAȚIA PROPUSĂ DUPĂ MODIFICARE SUPRAFAȚĂ

4807

3745/2/3/1

555

596,06

Teren - curți m Calea Dorobanților, nr. 14-16

STATUL ROMÂN în administrarea CONSILIULUI LOCAL al mun. CLUJ-NAPOCA

întocmit: Ing. Miron Ioan-Dorin


KOLOZSVÂRNo. serial


+

jm       , jd'îfrtr


No. topografic


1<.


-OU'               .zț. ,

sficOSFl^t, ■&•■'<'                       7


,z<g^c^’ ■■                 £■Le cL x< i2 &L_\ c'\?3


Suprafața

Jug. st. □4-


J3?6NOTĂ


\ , .,

\ 'J?7 > ’

I '


(L


Impr. r. C. P Cluj. 54Z-IW7


No. serial


No.

topografic


+

_p2* cli*-                  --

<n7tA            Ua !T coiaxU-v

------—*—J---------

7 CtA^/UXl J


Suprafața

Jug?; si«_D r


NOTĂ


AT


S"-


i &JW /U-ĂA! AjtA, SC       *->.

Pe. d'i.MG'      L- cfa* Ca-ta


-4-A C<a *- XX z*vj

'X*-.      ? ^a.-

/ WC


AXC. nj

Zz-A-C <^/<~ t                         ^Z-fVr

P '■ O-^'X tJ '~\   £l/o ■■'1 1 nfau 7 4


5c Utf

VT'

I


f XU/v- - c-tz ^X 4- ifajL«.  0p,  ,

XX X» tfo \      / // ^ //

■^—f*

e4z^ - cxu^uZ A, ^g/c


^^^'>1'1'/}/)        ci' ^cccpNo. serial

./Tvxe^x?

J-L

<&40t/ld

i »

7)—

-A

i

, i

!

rr/t

t

Mu/n J^n-f

At-â/rr

(CUZ R i 1 /»

5.'

't'sji...

4.

J^' ^vze^'^câ 'O/

^'OTiZGA

X<A

XzA /&Rci'-e& S&f£2 /)■£■ GPUUAfA-c

Foaia de proprie


:. td.


NOTĂ


No. serial


, 0 f'


II

/jl/o^/ ■''^t- rf y/Z/z/ie- y7 9 J <f J/j879 _

/zi. /or-Cst*/                    /tr&o// ,*o8i'*-is

_// ^f2 7/ J’O ■£■ ■c^r-t/^'C^^iZa^^ /O-& 'O'-r-isi)<yi--i-e--^O-O^O^r-Z/f/Z ^0-1^14, xi^a^c^^cci'fr't'i-ro y&v--^7'7'L-mm<^&e. -O-C              /./ ^ex^O^f'Z. -

J? £7           ■**

'/  2'n-                   •


/

^/r^<sxSZ? i9^1- . CL potlii hcr Z5 'fi/r> 2^08- tf-.ci-JliMY-b Jî'rrp^chvccuk, * ^ cori&cu i/sm.cvrLecc&cc'.

,6Xa./r> cLe 2.a/n.aJt                 auz îtyfty&tf.

/>Xci/m^c /re^cCehe/ 8 htct^con ,/jt{ ^oaboJ/Zlt^ed. tcut h i />ov3X xxlccttc t7n^aJ6cyn^-^ fdje^ye/t'leZik.

Zx-«7x /F>-6c<a^cz- ■*L4‘>f-t~e.-'»                     h .2 2rrX-

^ooCocCCl               //o'/C*72£/8/L8c/


* xz^ x^z^>zzk££zz£,

■4/. fa*/J-/-J/'2teâ\e&>.ii-£-&f ^/e? //*Z/2^8<L<es',-£7p. $£/?9l;r5 dx* 2 2/itc&s /&%, .£)


yrNOTA


lmpr. r. C r. Cluj. 641-1957
3. I

—3?


No......


CLUJĂ 2; v.iv 2-Ctt y--     ■! ^C!>i7 j

(j C‘^t> £4 A <A*v» i_ăZ1-< *- f* J n J'.            Z.U ■ f-lt            fy'-'Si * <yt

t'fjj iZv* sli                 b          * rZ

O***'5- A?// L’fZJ

~   ./« Za*».- 4f V i~cu ts-.'

/-/F u.4           , p*>t*.*"   /<, c.


Ay«

 Zi Di .^,

m>7i.


L*-"


A/


NOTĂ


4

>(H/u


Z^sz^»


&■Jy              < >7^r/ț

7Lv'.^             rvf)i i-t -v<Z           'i ••“’   •S"'7*'i

1 V.7O H ’*               Arf 4“ jV'Vjt.^'j'l t4. /.,

C^4. Ae..’>.7*.    e.

ț£.'-(&             jW~" fy'&y -


■.~i       ei.


4 wy,,'

t


Av>


/

:7


f .A-


uUvv»


U->1
No. serial

v-x Â>r .-<<■’« 5 ?'T/7^ ,                                 ‘s

NOTĂ

-T-Z< 4 wz,r9.-r

/3

.. ■■■- f'f

y;a.     -r-

|l.

n-/ij           kn ■■'"*'■•       /V/f  *  bc^^-„

y/^e' <•[**•*               T               ‘

"■)             a

K 0 ’-v t^s

/r

Li <t.'f       ttyv'il      c? y-J                                   .

/*A î iîvi- «.‘^-m.4                      l-c^1-^

a

Kr    ^*>'/VjZ t ^v/l/s/l;

5” 7 )"7x/«y/^                      *•*  i*>U«>l/'  C/‘ —t

U-             17-               />--/’’-7cÂ-' M-H.Ă-^/7'

kr.-if kr.....9^7.

.....

/. .

-

C             /.                    '................

-*

rb

Foa

N£ ^67//^0. 97     . z .’  -m?>

£< ,uXt-Q.\< C<țukvkL\ i\jxpotuÂ)o. ckl M 7’ |ru cki     M/KptNL G. 7j2i^j-fcctAw.         li.        Ț> 1 ksS^y

JjyQ-1 ) i frlkc_o[^cAi $A

'"A. \T%J A/A                   Ar4-i-L|

a de proprietate

■ / ■ . '

:'b

• /


Ni

serNo. serial


, dftcd fi/nfaJ/A W 25n. % ■dda ^utâfozoJi \ duda ddnuim/nuxn fiZ            d t. fii. M/n(Jd'.

fim (d( Șwatâfi,.            -

/2w^u&duA w d.d 5v0f.fi?p.. dd^cL ddfinc, AZtdydz dna fa/dma-/tc Id&finad, (fidea d^nwmzafica. cefi-dJfizwumckdfi/. fize(rzdedmadd^dem(fi fiz fi'^vj/gl/fi $,. ( ^.fbcmdddd^'^b fia (fi(. fitsfiu. fir. zmcfi/baawx. - dL&^dtjd.


owz/iyz


si-


NOTĂ

pn^firm£m^*»rA L. >5.


52Zo


Impt, r. C. F. ctu|. (MO-IOT


No. serial


psi          Cg.                 b b-

y^^/LcA y^zLfar

firtecd/moivj/eĂ

ffiwic fir'llA'l/fiy?


Suma

B.


Lei


CLUd-


NOTĂp       fi        h

.

fâfy.^îmuok iifi JSn.'UiyyyAfitww-' xicl            ' ItCi^bcmJ- fi totcly7nbt/7i.

/Cg                (m lfA

/^'i&i. fi              xAjbcdi^.: /cfy

'>ficllclUii(Acclclfi>fil- fin.firtMjTTG ■■ /


''■•v

pL. / 't ■ \!'


2'42e^

■-  -£&>o


<o


^7


I

lt

/£■'■ ’■ ’

Urmare adresei d-voastra nr. 158539/451/10.06.2013 , in care mi-au fost solicitate actele pe care trebuie sa le conțină dosarul de cumpărare a terenului situat in Cluj-Napoca, Calea Dorobanților 14-16, si ca urmare a lucrări cadastrale si a masuritorilor efectuate pe teren s-a constatat ca suprafața masurata in fapt a terenului nu corespunde cu suprafața din cartea funciara.

In consecința , va depunem dosarul cuprinzind documentația tehnica pentru modificare de suprafața intocmita de expertul topografic Miron Ioan Dorin, pe care o supunem aprobării d-voastra in vederea coroborări suprafeței din cartea funciara a terenului cu suprafața reala a acestuia.

Va mulțumim anticipat.

CLUJ-NAPOCA

POP MARIANA


22.08.2013


SERVICIUL ADMINISTRARE SPAȚII, TERENURI

Nr. 272031/451/10.09.2013CĂTRE,

POP MARIANA

ALEIA NEGOIU NR. 10, AP. 6

CLUJ-NAPOCA

Stimată doamnă,

Urmare cererii


dvs. înregistrată Ia Primăria municipiului Cluj-Napoca cu nr.

272031/272031/22.08.2013, privind cumpărarea terenului curte aferent imobilului situat pe str. Dorobanților nr. 14-16, ap. 5, deținut de dvs. în baza contractului de închiriere nr. 279486/11.10.2012, vă facem cunoscut faptul că faptul că autoritatea locala va demara procedura vânzării în conformitate cu prevederile HCL nr. 318/2013 după reglementarea situației de carte funciară a terenului in cauză.

Pentru orice informații, vă rugăm să aveți în vedere următoarele date de contact;

Inspector Dorin Bogdan, tel. 0264.596030 int.4513.

Cu deosebită stimă,


DORIN.JBOGD AN

Hit