Hotărârea nr. 91/2014

Hotărârea 91/2014 - Modificarea Hotărârii nr. 74/1997 (concesionarea terenului aferent spaţiului comercial situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Govora, bloc F).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 74/1997

(concesionarea terenului aferent spațiului comercial situat în municipiul Cluj-Napoca,

str. Govora bloc F)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 74/1997 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 57813 din 18.02.2014 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența

proprietății prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 74/1997;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată și actualizată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice

locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea art. 1 al Hotărârii nr. 74/1997, care va avea următorul conținut:

„Art.1. (1) Se aprobă concesionarea, prin încredințare directă, a cotei de 33/885 parte din terenul în suprafață de 885 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Govora nr. 6, înscris în C.F. nr. 143314 Cluj, sub nr. topo. 12099/2, teren aferent spațiului comercial nr. 43, identificat cu nr. topo. 12099/2/XLIH, în favoarea S.C. MV UNIVERSAL IMPORT EXPORT S.R.L. identificată prin C.U.I. 217159.

(2) Asupra cotei de 33/885 parte din terenul în suprafață de 885 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Govora nr. 6, înscris în C.F. nr. 143314 Cluj, sub nr. topo. 12099/2, drept de proprietate STATUL ROMÂN - se aprobă înscrierea dreptului de concesiune în favoarea S.C. MV UNIVERSAL IMPORT EXPORT S.R.L. identificată prin C.U.I. 217159.

Art.n, Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.


Nr. 91 din 20 martie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)