Hotărârea nr. 86/2014

Hotărârea 86/2014 - Vânzarea suprafeţei de 3,61 mp., parte din imobilul situat în str. Napoca nr. 3, ap. 32, în baza Legii nr. 550/2002.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind vânzarea suprafeței de 3,61 m.p., parte din imobilul

situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Napoca nr. 3, ap. 32, în baza Legii nr. 550/2002

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind vânzarea suprafeței de 3,61 m.p., parte din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Napoca nr. 3, ap. 32, în baza Legii nr. 550/2002 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Ovidiu Turdean și Olâh Emese;

Analizând Referatul nr. 85399/11.03.2014 al Comisiei de aplicare a Legii nr. 550/2002 prin care se propune vânzarea suprafeței de 3,61 m.p., parte din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Napoca nr. 3, ap. 32, în baza Legii nr. 550/2002;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă vânzarea suprafeței de 3,61 m.p., parte din imobilul situat în str. Napoca nr. 3, ap. 32, înscris în C.F. nr. 255322-C1-U9 cu S.U. de 41,50 m.p. compus din magazin, atelier și wc în favoarea S.C. Telenet 2000 S.R.L.

(2) Prețul de vânzare este de 1539,79 euro/m.p., care va fi achitat integral în lei, la cursul euro al Băncii Naționale Române din ziua plății, în termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Nr. 86 din 20 martie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)