Hotărârea nr. 81/2014

Hotărârea 81/2014 - Însuşirea documentaţiei cadastrale de reapartamentare a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Cristea (fostă str. Borzeşti) nr. 26.


CONSILIU LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea documentației cadastrale de reapartamentare a imobilului situat în municipiu! Cluj-Napoca, str* Nieolae Cristea (fostă str* Surzești) un 26

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de reapartamentare a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nieolae Cristea (fostă str. Borzești) nr. 26 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 78991/45/05.03.2014 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea documentației cadastrale de reapartamentare a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nieolae Cristea (fostă str Borzești) nr. 26;

Reținând prevederile Ordinului nr. 634/2006 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, modificat prin Ordinul nr. 134/2008 și Ordinul nr. 415/2008, ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, modificată și republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. „c“ al. 5 lit „b", 39 al. 1 și 45 din Legea nr, 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art» L (1) Se aprobă ieșirea din îndivizmne a podului imobilului situat în muncipiul Cluj-Napoca, str. Nieolae Cristea (fostă str. Borzești) nr. 26 compus din:

- teren intravilan în suprafață de 307 mp. cu nr. topo. 4965/1/1, înscris în CF nr. 273610, Cluj-Napoca, (CF vechi 124640), în proprietatea Statului român, în administrarea operativă a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca asupra părților indivize comune aferente apartamentului 4; Legian Marinela Codruța și Legian Mihai asupra părților indivize comune aferente apartamentului 1, Szido Daria Andreea asupra cotei de ¥2 din părțile indivize comune aferente apartamentului 5, Calapod Andrea asupra cotei de ]A din părțile indivize comune aferente apartamentului 5, Popescu Diana-Ioana și Popescu Radu Dan asupra părților indivize comune aferente apartamentului 2 și construcția CI, înscrisă în CF 273610-C1: casă eu 4 apartamente, având ca părți indivize comune: terenul fundațiile, fațadele, acoperișul, scări de acces la pod, podul, conductele principale de apă, canal, gaz, curent electric, respectiv:

apartamentul nr. 1, la subsol, compus din: o cameră, o bucătărie, o cămară de alimente, o baie, un antreu, un wc, cu suprafața utilă de 50,01 mp., cu părți indivize comune în cotă de 18,05/100 parte și teren atribuit în proprietate în cotă de 55/302 parte, cu nr. topo. 4965/1/1/1, înscris în CF nr, 273610-C1-U2, cu drept de proprietate cu titlu de cumpărare în favoarea lui Legian Marinela Codruța și Legian Mihai;

apartamentul nr* 2, la parter, compus din: trei camere, o bucătărie, o cămară de alimente, o baie, două antreuri, un wc, verandă închisă, podest, wc comun, antreu comun, cu suprafața utilă de 135,09 mp., cu părți indivize comune în cotă de 52,36/100 parte și teren atribuit în proprietate în cotă de 161/307 parte, cu nr. cadastral 273610-C1-U5, înscris în CF nr. 273610» C1-U5, cu drept de proprietate cu titlu de cumpărare și comasare, bun comun, în favoarea lui Popescu Diana-Ioana și Popescu Radu Dan;

apartamentul nr. 4, la parter, compus din: o cameră, o bucătărie, o casa scării acces ap., o terasă, o baie comună cu ap. 5, un vestibul, o debara, un sas, o logie, cu suprafața utilă de 34,70 mp., cu părți indivize comune în cotă de 12,87/100 parte și teren atribuit în proprietate în cotă de 40/307 parte, cu nr. topo. 4965/1/1/IV, înscris în CF nr. 273610-C1-U6, cu drept de proprietate în favoarea Statului român» în administrarea operativă a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

apartamentul nr. 5, la parter» compus din: două camere» o bucătărie, o cămară de alimente, o bale comună, o terasă, cu suprafața utilă de 40,31 mp», cu părți indivize comune în cotă de 16,72/100 parte și teren atribuit în proprietate în cotă de 51/307 parte, cu nr. topo. 4965/1/W, înscris în CF nr. 273610-C1-U3, cu drept de proprietate în cotă de A, cu titlu de moștenire în favoarea lui Szido Daria Andreea și drept de proprietate în cotă de H, cu titlu de donație, în favoarea lui Calapod Andrea.

(2) Situația propusă după ieșirea din indiviziune a podului este următoarea: teren intravilan în suprafață de 307 mp. cu nr. topo. 4965/1/1, care va fi reînscris în CF

nr. 273610 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea operativă a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca asupra părților indivize comune aferente apartamentului 4 și pod; Legian Marinela Codruța și Legian Mihai asupra părților indivize comune aferente apartamentului l și pod, Szido Daria Andreea asupra cotei de A din părțile indivize comune aferente apartamentului 5 și pod; Calapod Andrea asupra cotei de A din părțile indivize comune aferente apartamentului 5 și pod, Popescu Diana-Ioana și Popescu Radu Dan asupra părților indivize comune aferente apartamentului 2 și pod și construcția Cl, care va fî reînscrisă în CF 273610-C1; casă cu 4 apartamente și pod, având ca părți indivize comune: terenul fundațiile, fațadele, acoperișul, conductele principale de apă, canal, gaz, curent electric, respectiv:

apartamentul ur. 1, la subsol, compus din: o cameră, o bucătărie, o cămară de alimente, o baie, un antreu, un wc, cu suprafața utilă de 50,01 mp., cu părți indivize comune în cotă de 9,83/100 parte și teren atribuit în proprietate în cotă de 30/302 parte, cu nr. topo. 4965/1/1/1, care va fi reînscris în CF nr. 273610-C1-U2, cu drept de proprietate cu titlu de cumpărare în favoarea lui Legian Marinela Codruța și Legian Mihai;

apartamentul nr. 2, la parter, compus din: trei camere, o bucătărie, o cămară de alimente, o baie, două antreuri, un wc, verandă închisă, podest, wc comun, antreu comun, cu suprafața utilă de 135,09 cu părți indivize comune în cotă de 26,56/100 parte și teren atribuit în proprietate în cotă de 82/307 parte, cu nr. cadastral 273610-C1-U5, înscris în CF nr. 273610-C1-U5, cu drept de proprietate cu titlu de cumpărare și comasare, bun comun, în favoarea lui Popescu Diana-Ioana și Popescu Radu Dan;

  • -   apartamentul nr. 4, la parter, compus din: o cameră, o bucătărie, o casa scării acces ap., o terasă, o baie comună cu ap. 5, un vestibul, o debara, un sas, o logie, cu suprafața utilă de 34,70 mp., cu părți indivize comune în cotă de 6,82/100 parte și teren atribuit în proprietate în cotă de 21/307 parte, cu nr. topo. 4965/1/1/TV, înscris în CF nr» 273610-C1-U5, cu drept de proprietate în favoarea Statului român, în administrarea operativă a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

apartamentul nr. 5, la parter, compus din: două camere, o bucătărie, o cămară de alimente, o baie comună, o terasă, cu suprafața utilă de 40,31 mp», cu părți indivize comune în cotă de 7,92/100 parte și teren atribuit în proprietate în cotă de 24/307 parte, cu nr. topo. 4965/1/1/V, care va fi reînscris în CF nr. 273610-C1-U3, cu drept de proprietate în cotă de A, cu titlu de moștenire în favoarea lui Szido Daria Andreea și drept de proprietate în cotă de A, cu titlu de donație, în favoarea lui Calapod Andrea;

  • -   POD, cu suprafața utilă de 248,54 mp., cu părți indivize comune în cotă de 48,87/100 parte și teren atribuit în proprietate în cotă de 150/307 parte, care va fî înscris în CF nr. 273610-C1-U6, cu drept de proprietate în favoarea lui Legian Marinela Codruța și Legian Mihai în cotă 18,05/100 parte, Popescu Diana-Ioana și Popescu Radu Dan în cotă de 52,36/100 parte, Statul român, în administrarea operativă a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cotă de 12,87/100 parte, Szido Daria Andreea și Calapod Andrea, în cotă de 16,72/100 parte.

Art. 2. Se aprobă modificarea părților indivize comune ale apartamentelor ca urmare a ieșirii din indiviziune a podului,

Art 3, Se aprobă dezlipirea prin partaj voluntar a podului cu suprafața utilă de 248,54 mp», cu părți indivize comune în cotă de 48,87/100 parte și teren atribuit în proprietate în cotă de 150/307 parte, astfel:

  • - POD 1, cu suprafața utilă de 130,14 mp., cu părți indivize comune în cotă de 25,59/100 parte și teren atribuit în proprietate în cotă de 79/307 parte, care va fi înscris în CF nr. 273610-C1-U8 Cluj-Napoca, eu nr. cadastral 273610-C1-U8, în fevoarea proprietarilor ap. 2, Popescu Diana-loana și Popescu Radu Dan în cotă de 1/1 parte;

  • - POD 2, cu suprafața utilă de 118,40 mp., cu părți indivize comune în cotă de 23,28/100 parte și teren atribuit în proprietate de 71/307 parte, care va fi înscris în CF 273610-C1-U9 Cluj-Napoca, cu nr. cadastral 273610-C1-U9, în proprietatea Statului român, în administrarea operativă a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în cotă de 27,02/100 parte, Legian Marinela Codruța și Legian Mihai în cotă de 37,89/100 parte și Szido Daria Andreea și Calapod Andrea, în cotă de 35,09/100 parte.

Art 4, Se însușește documentația cadastrală de reapartamentare pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Cristea (fostă str. Borzești) nr. 26, întocmită de PFA Gabor V. Viorel, ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre,

Art 5 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 81 din 20 martie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 81/2014

Memoriu justificativ

Privind solicitarea HCL pentru ieșirea din indiviziune pod și reapartamentare Corpul de proprietate din Cluj-Napoca, str. Borzești nr, 26

L Situația actuală

Imobilul situat în Cluj-Napoca, str. Surzești (actual str. Nicolae Cri stea) nr. 26 are 4 apartamente, cu următorii proprietari, conform CF Colectivă Nr, 273610-Cl:

Ap. Nr. 1, la subsol - Legian Marine la Codruța și Legian Mihai

Ap. Nr. 2, la parter (din alipirea Ap. 2 și 3) - Popescu Diana-Ioana și Popescu Radu Dan

Ap, Nr. 4, la parter - Statul Român în adm. op. a Consiliului Local Cluj-Napoca

Ap. Nr. 5, la parter - Szido Daria Andrea (cotă ’A), Calapod Andrea (cotă !A).

Conform CF Colectivă Nr. 273610-Cl, podul și scările de acces la pod sunt incluse în părțile comune, Există o singură scară de acces Ia pod. amplasată într-o zonă cu Intrare separată situată la extremitatea clădirii, având perete comun cu apartamentul nr. 5 (partea din dreapta a schiței podului),

2. Motivația solicitării

Proprietarii apartamentului nr. 2, rezultat din alipirea apartamentelor 2 șl 3, doresc amenajarea acestuia ca locuința familială, cu iminsardare pe zona de pod aferentă acestui apartament. Accesul te zona de mansardă se va face din apartamentul nr. 2, pe o scară interioară-

3. Soluția propusă

Conform documentației atașate, întocmită de expertul cadastral Gabor Vi orei, se propune ieșirea din indrviziune a podului, crearea unui CF individual pentru pod și partajarea acestuia în două unități de pod, în suprafețe și cote părți calculate respectând legislația în vigoare:

  • - Pod 1 - cu drept de proprietate în favoarea: Popescu Diana-Ioana și Popescu Radu Dan

  • - Pod 2 - cu drept de proprietate în favoarea: Legian Marinela Codruța și Legian Mihai; Statului Român în administrarea operativă a Consiliului Local Cluj-Napoca; Szido Daria Andrea și Calapod Andrea, în cote părți aferente.

Jffr.-țu^șr^î ;iȘ73ă6 ‘

/..rim-, .r.

e?.. J

LOu ■ (

' / '. W: ' ?■

i ' Ar.tm ' j .

: -.AftiȚ.: .i


JkNJQEI


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE

■Oficili I <d&: Cadastru, -șî Fobii citate Imobil Iară CLUJ

Biroul de Cada5tru./.și.Pubiicitate Imobiliară Cluj-Napoca

Ă, Partea; 1.. (Fdaie/de .avere)

Unitate individuala


■Adresat Cluj-Mapoca/Șiirada Scrzești, nr,':2$:, w)-.P:, nt ap. 2

Partî comune: țereriut fundâțhie, fajadele^.acoperișuL'. scĂri-.de. acces ia'- pod> podi?, conductele pnncipăfe.deapă,jenați, .gaz, curefttetectnc:., .....   ..   ■

Nr, Crt,

NriescUstraț/:

■Nriiapegrxhc :•■

'■' Swprșfaia-'

.cori servita (mp)

SgptfS-hsta; '

Utila (mp)

Cate, pairii

comun b

.Coteterfen-

Observații-/ Referințe

Al

': $238/ J00o6:

'

riW W' :

' Apartamentul rw-X-îA psrttr, compus': d;n: 3 camere, bucătărie, amara di alimente, baie, 2 antreuri, wc, ■yera'ridatnchiss.pâdst :«t cerium,- ■ antreu ■cpmvn/ 'cu 5'u: ® .1.35,09" mp, eu pic '■•r Sa. 36/10.0': si' teren atnbuit în proprietate : 161/507 mp.

B« Partea II. (Foaie de proprietate)

[:tiMș:țrrȘrl:prtyJțsare.:h -pcpprîisțsțe.....

.dbșervs&T/ Referințe

{127336/ 1740,2013

Ătt notarial nn 6735, din 16.10.2013, «mis de CHJS M1HAELA UUANA, act i administrativ rir. lli5Wil-09-2tri3 emis 4e<QCPI..-CLUJ.;.

87

inwfcMisrej ri.r-e.pe de P'-ROFKIErATK, euw&fart -șî siîp'îr®, ds&shdh prim Convenție, ■seta actuala--.1/ 1                                             ..........

..........................

1 IPOPESCU DUNA-IOANA, $1 $o;U

2 POPESCU RADU-DAN

. ... .      ________ C-Partea:ni<<Foaie.de.:sargiții)             .-             ..

fi ifecrleri ' privit osre îs jir cin t ! '*’*’*       ■ ■ ■' ■'"""" "       ......”       '™:~ '’..........'Qhsjr^fe/ Referințe'

NU SUNT

■ >

■W-

: ?*’■ <.'

■»V M k**: 0V ș.

n.

■?f a-y&.-*»■£.

«*».

■w ■•$.'•

s

• ?> :

: ■■

?ș

■2 '2'-

■d ăl

■S.s

IA. ț

<*v &•• ■s-a? ș,-*

—t

■»-*©....■ â

■&■ ■ ■3.

fr .

4W

N

■8^

■                  -,ș

■       ' ■ r S .

1

<

■ >

UM £T •M

!£■


jes%jg£t e.fi-.:,u^- exșuy--

■J533EO^"'S3jW^®î^


| Nr, cerere i

152725'.

1 Larva I       10

ț Anul |

2Q13

A. Partea I. (Foaie de avere)

Unitate individuala                                                                ^r- CF vechi; 124541

Adresa: Cluj-Napoca, Strada Borzeștl, nr. 26, etaj p, nr. ap. 4

Parti comune: terenul, fundațiile, fațadele, acoperișul, scări de acces fa pod, podul, conductele principale de apă, canaL gaz^curent: electric <                        , ....


Nr. Crt.

T..T •.                      *

Nr,cș»0»șți>r/: ■ . NniepșgraiRe ;

Suprafața construita

(mp)

Suprafața utila (mp}

Cete parti comuna

Cot* teren

Observații / Referințe

Al

W 4965/ 1/ i/rv

_

34,7

12,87

ap. compus din; 1 cameră, 1 bucătărie, I casa scării acces ap.,1 terasă, 1 bate comună cu ap. 5,1 vestibul, 1 debara, 1 sas, 1 logie, cu Su =* 34,7Q, eu p.Lc. în cota de 12,87/100 parte, înscrise în d. col 124640


B. Partea II, (Foaie de proprietate)

înscrieri privitoare fa proprietate

Observații"/ Referințe

15547 / 02.10.1997

Act nr, ddocurnentepe tehnică

■Bl-

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin lege, cote actuala 1/1

................'*J................: J ...................w

1

STATUL ROMÂN, în administrarea

(provenite din conversia CF      1,

124641)

2

CONSILIUL LOCAL AL MUN. CLUJ NAPOCA

...,     „ , . . ,,    . . .. . . ..    . . :C>. Partea :IXI<»:(Foatede sarcini)- .

..... ■ ■■      ■.'                  | "'"■QbseiyaUț?-Referințe.

NU SUNT

:, -A

-

Îl" ' ' ' b^>menf::căre'con^pe                  ^e/^on^:(îAa'rejșțe-cfe!''


V-


. 'i-i. • •                    \

■^1-0


Pagina 1 dijQ.Anexa Nr, 1 la Partea I

Unitate individuala

Adreșat Cluj-Napacș, Stradă.- Sorzești, .m; .26, etaj: p> nr. 'ap, 4.

Parti comune: terenul^ fundațiile,' fațadele, -acoperișul,: scări descces la pod:, podul,.-con duetele- principalele: apă, canal,, gaz, curant electric.- '     . 4 4 '...'.'. ..     .        ,   ........ '      .'.444 ' /     '.:...

Nr,

Nrxadastrai /

Suprafața (mp)

Suprafața utila (mp)

Nr.

Topografic

Cote partl

comune

■ Cut4. teren

Observații / Referințe

■ Ort.,.

Nr, topografic

■' Al. ■'.

Top; 49'65/

'    1/1/ lV '

: 344  '

12,87

. ■ -ap,.compuș-din; 1.cameră:,.'.'!' bucațarie,-! casa- scării-acces ■    ■'

a p., 1 terasă', ■'!. baie' cpm una cuao..54 vestibul, 1 debara, 1 sas, 1 logie. cu Su ■■*. 34,70y' cu pj.c. în cotă de 12,87/100

■ parte,:-înscrise-în <f. col,,'1Ț4'64O.'.. j

Certific că prezentul extras corespunde intrutotul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală/ păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară NU este valabil la autentificarea actelor juridice de notarul public, iar informațiile prezentate sur.t susceptibile de crtce modificare, în condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 ROM, chitanța nr. CJ13C38695/29-10-2013, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr, 272,

Data soluționării,              As/stent-re^/strator,

31/10/20X3       CARLA CORINA TODORAN PESCARUS
■    '■ ■'■ ■ ■ Pagina 2 din 2

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

"ancb


pentru INFORMARE             HgR-jfe

Oficiul de Cadastrul și Publicitate Imobiliară ClUj B.îroufcte Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Nap.oca'

A.; Partea .1, (Foata-de averel

TEREN intravilan                                                                        ' hf.<F'vechi i T24S4o:

^Adraga;: £^ji-^^pog:s<:Str-gd;s: Barzegtt, n.r„ 26'

Nr

|cri

;&(*,«! dMlridl

•Nr>i<spc>Șfș/k

' Su pr a f At»-* ■ {mp J

Observații /'Referințe ■

Ai..

Țap: . .

■ 4965/ 1-X -l. ■

: ' ' Din acte; 302;      :

. :h4a.su:rșt:a-:

' ■' ■ ■ ■ ■ ■ ■■ -CONȘTRyCrnțE;::Cl IN CF 273$W-CiTeren.':' ■'' ■' ■' ■' ■ ■' ■ ■' ■

B. Partea II. (Foaie da proprîgtste)

înscrieri privitoare fa proprietate

Observații / Referințe

15547 Z 02,13.1957...   .               .....

Xererș              .....

■ El

bHsbulgrs;: dtepLde PROPRIETAR.ir. favoarea:dobândit prin'Lege,: eșts.actuala

11.8057 92.714

.......................................:................I.I..2..........:.......:...............................:...............

■(■provenita:din corwersie-CF        1

124W)

■1

STATUI ROMÂN ÎN ADMINISTRAREA OPERATIVĂ A CONSILIULUI jlOCAL AL HUN. CLUJ-NAPOCA

159

13/08,10:1:997                           ......

Contrari:: a« varwpre^um parare nr.- 34060/1997, emis de Sc CbRStrurianieaivI SA

B3

bnept de: PROPRIETATE, .cumpârîire^.dahssdit'prin: Convenție j. cota:

actuala:: 16.885/: 92,7.14

-..:......:......:......:'MZZZTZZZZZZ

(p m vș ni ta-: di rt cp ny&rs ia' CP 124640} ccțș.de 5$/3:02; parte :«t. »p. 1

.1

LEGXAN MARINELA COPRUJA, și soțul

'2

LEGÎAN.MIHAX,'buh comun.           ..............

139.

J9/21.Cc 2G02

■Certificaide moștenitor nr. 20/2002.......■.....-.            ■.-.-.-.:. ..

B4

LqtăEuiăre, drept:de-PROPRIETATE, Țxjjtefiki*, dbi&ndR.țM'ln SuECSsiu-ngj cata: actuala 7701 / 92;714:

«—i-----

{provenita -din' conversia -CF

124540) .cota, de 1/2. parte: af -ap.. 5

i E.șzișd dĂrîâ. ăndreă. ouft propriu ■ ■      ...............

323907 17.03;2GQ.B:. :            '        '          '      .

Ccnir&st de- donație nr. S10. dtn lA.dS./dOB

:-ii5:

îbtAbufare; drept de PROPRIETATE; dahație,-dobândit prifs-Cor^erlie. cQta actuala i

7.701 / 9.2,714.

ZZZZZIIIZZIZZZZZZ-

(snav^nita din conversia -CF

X | CALAPOD ANDREA, bun propriu

1:24640) rika:de: 1/2 parte af ap,: Ș

127336 / 17,10.2013.............................. .....

Ari nofanai nr. 6735, din 15.10.2013. emis de CHÎS MÎHAELA L1JANA, ari șdmtnișțtoUvnr,-li 1579/11*09 *2013 «mis de QCFl CLUJ;........'........

BIG

fa faby fard/drept de PROPRIETATE, cumpărare Si alipire, dobândit prin Convenția coca ari..* a 48 522 / 92.714                                                        .

■ ' ' M/' ' ' 1.......

cota-de i§V3Q7 'piJrW âfergntM

■a ps-rtam« nțuiu i :nr.' 2-

■I ■

POPESCU DIANA-IOANA. Și satul

1

:2

POPE3CU RADU - DAN

.....     :, ,,,,,,, ,, C<-Farțea IH,: (Foaie de sarciniX, . . ..,....,.,.,. . ..,..,...,.,.,.,., :irtserjețt privitoare fa.sarcini .                        "                     ’.......                               sferinTg

wsunt'.,.: ' '         '           " " ' ■■■"■■'...........:  "■ ■ ■ -"■ ■' -' - - -                  ;,- '- - - -


Anexa Nr. 1 la Partea î

TEREN Wavihm

■ A^ r»? *v ;CIUj-:N=Pfigg.;: Sțr^da -Bprzgștr^ hf< 26;

Nr.

: cadastrijî

■. Sspr AitS'

G & ^șr va t ii': /■ ■ ® e'mr is t«■

. ■ mxșucața

■    (.mp.î*.   '

'. .Tep; .

CONSTRUCraLS; CI IN CC27J6țO<l Wen    ■ ■ ■ ■

* Sup-afara este ~ 2 temi ir ^••■i pisirt.: de pciectie Ste.-r* .’■>

•pșțe referitoare la t®:rg:n

«r, . crt;

Categoria ’ lț

^e:f<a"iorthi.a|v

litra îlan.

:.Syprâfata:: . țmpji . .

Nr.

. tarla-:

Nr. parcela

:    W,.'

T.sps grafii*

■Obs&rvațîf./IȘeferintis:

. ■ curți . . ‘.

■ wnstnjtțis -.'

SA'

.' toin...

■^W-307;: ; ■ feșsu rata:: ~.;

«șewi;

Certific că prezentai e:--:.ras corespunde intrutot-jl cu pozase in v;gcare u'in cartea funrtara originala, păstrată de acest birou:.

Prezentul extras de i.^-țe funciara NU este valahi la autest-hearea artelor juridice ce rotarul pu.nhe, iar informațiile prezentate surt susceptibile de ance modilxere, în condițiile legi-.

S-a achitat hvifU de 60 RCNt chitanța nr, CJ1334967/16-10-2012, pentru serviciul de publicitate imeoihară cu- codul. nr. 222.

. DatA saluți onărH,


Așistert t-registrator,


' ■ KlNGA.fAZAKAS; ''1.........

■I •


TABEL DE MIȘCARE A PARCELELOR CORPUL DE PROPRIETATE : Cluj-Napoca, str. Borzesti nr. 26, Jud. Cluj

A. SITUAȚIA CONFORM CF.:

NR. C.F.

NR. Top.

DESCRIERE IMOBIL

SUPR.

. (mp. i

PROPRIETARI

273610

4M5Z1Z1 .

Teren iu str, Borzesti nr, 26 cu o construcție

307

Drept de proprietate, m favoarea :

273610-;

CI - Casa cu 4 apartamente, avand ca pic: terenul,

STATUI. ROMAN in adm. op. a

CI

fundațiile, fațadele, acoperișul, scări de acces la pod, podul, conductele principale de apa, canal, gaz, curent electric.

CONSILIULUI LOCAL CLUJ-NAPOCA, asupra pic aferente ap. 4 LEGIAN MARINELA CODRUTA si

LEGIAN MIHAI, asupra pic aferente

ap.l

SZIDO DARIA ANDREA, asupra

cotei de 14 din pic aferente ap, 5 CALAPOD ANDREA, asupra cotei de H din pic aferente ap. 5

POPESCU DIANA-IOANA si

POPESCU RADU DAN, asupra pic aferente ap. 2SITUAȚIA PROPUSA I-REATARTAMfrNTARE

NR. CR,

NR.

TOP.

DESCRIERE IMOBIL

SUPR.

(m.p.)

PROPRIETARI

2736IO

2736Î0-

C1

4965/1/1

Teren in str. Borzcstî nr. 26 cu o construcție CI - Casa cu 4 apartamente si pod, avarul ca pici terenul, fundațiile, fațadele, acoperișul, conductele principale de apa, canal, gaz, curent electric.

: ■

307

Drept de proprietate, in favoarea : STATUL ROMAN in adm. op. a CONSILIULUI LOCAL CLUJ-NAPOCA, asupra pic aferente ap. 4 si POD

LEGIAN MASINELA CODRUTA si LEGIAN MIHAI, asupra pic aferente ap. 1 si POD

SZIDO DARIA ANDREA, asupra cotei de 1ă din pic aferente ap. 5 si POD

CALAPOD ANDREA, asupra cotei de H din pic aferente ap. 5 si POD POPESC!! DIÂNA-IOANA si POPESCU RADU DAN, asupra pic aferente ap. 2 si POD.

NR.

CJ<

1ND. ,

NR, TOP,/ CAD

DESCRIERE APARTAMENT

S. utila

m.p.

Cota pic

%

PROPRIETARI

273610- .

C1-U2

/4965/1/1/.

1

Apartamentul nr> 1, Ia subsol, compus din: 1 camera, 1 bucătărie, 1 camara de alimente, 1 baie, 1 antreu, 1 wc, cu S u = 50.01 mp, cu pic = 9.83/100 si teren atribuit in proprietate : 30/302 mp.

50.01

9.83

Drept de proprietate cu titlu de cumpărare, bun comun, in favoarea :

LEGIAN MARINELA CODRUȚA si LEGIAN MIHAI

;27.36IQ- ■

■ C1.-U5 -

273610-

CI-U5'

Apartamentul nr. 2, la parter, compus din; 3 camere, bucătărie, camara de alimente, baie, 2 antreuri, wc, veranda închisa, podest, wc comun, antreu comun, cu S u = 135.09 mp, cu pic - 26.56/100 si teren atribuit în proprietate : 82/307 mp.

135.09

26.56

Drept de proprietate cu titlu de cumpărare si comasare, bun comun, in favoarea : POPESCU DIANA-IOANA

POPESCU RADU DAN.

273610'

' C14M

4965/1/1/ :

IV

Apartamentul m\ 4, la parter, compus din.: 1 camera, I bucătărie, 1 casa scării acces ap., I terasa, 1 baie comuna cu ap. 5, l vestibul, 1 debara, 1 sas, 1 legie, cu S u = 34.70 mp, cu pic - 6.82/100 si teren atribuit in proprietate : 21/307 mp.

34.70

6.82

Drept de proprietate, in favoarea :

STATUL ROMAN m adm. op. a CONSILIULUI LOCAL CLUJ'NAPOCA

273610'

CLU3

■'4965/1/V-

v

Apartamentul nr. 5, Ia parter, compus din: 2 camere, 1 bucătărie, 1 camara de alimente, 1 baie comuna, 1 terasa, cu S u = 40.31 mp, cu pic ” 7.92/100 si teren atribuit in proprietate : 24/307 mp.

40,31

7,92

Drept de proprietate, in favoarea :

S£IDO DARIA ANDREA, asupra cotei de *4 , cu titlu de moștenire

CALAPOD ANDREA, asupra cotei de Vt, cu titlu de donație.

■273âid-

CI-U7

273610-

CI-U7

Pod, avand S u — 248.54, cu pic = 48.87/100 si teren atribuit iu proprietate 150/307.

248.54

48.87

Drept de proprietate, in favoarea :

LEGIAN MARINELA CODRU FA si LEGIAN MIHAI, in cota de 105/100 parte

POPESCU DIANA-IOANA si POPESCU RADU

DAN, in cota de 52.36/100 parte

STATUL ROMAN in adm. op. a CONSILIULUI

LOCAL CLUJ-NAPOCA, m cota de 12.87/100 parte

SZWO DARIA ANDREA si CALAPOD

ANDREA, in cota de 16.72/100 parte.

S.HJATIA PROPUSA 11 - DEZLIPIRE POD ol PARTAJ

NR,

C.F.

IND.

NR.

CAD.

DESCRIERE APARTAMENT

S. utila

m.p.

Cota pic

%

PROPRIETARI

273610-

CLUB

273610-

C14J8

Pod I, avand S u « 130.14, cu pic = 2559/100 si teren atribuit in proprietate 79/307,

130.14

25.59'

Drept de proprietate, in favoarea s

POPESCU DIANA-IOANA si POPESCU RADU

DAN, in cota de 1/1 parte

■C1-IJ9:

273610-

C1-U9

...

Pod 2, avand S u ~ 118.40, cu pic = 23.28/100 si teren atribuit în proprietate 71/307.

118.40

23.28

Drept de proprietate» in favoarea s

STATUI. ROMAN in adm. ap. a CONSILIULUI LOCAL CLUJ-NAPOCA, in cota de 27.02/100 parte.

LEGIAN MARINELA CODRUTA si LEGIAN MIHAI, in cota de 37.89/100 parte.

SZIDO DARIA ANDREA si CALAPOD ANDREA, in cota de 35.09/100 parte.

RELEVEUPOD

Scara 1:100

Nr. Cadastral al țărmului

Suprafața

Adresa imobilului

307 mp

C}uj’Nafm«a, &r. Bwiesd nr.

C.F, nr,:

273W0

HAT

OtfWapoca               |

Cod Unitate Individuala;

m&P-ciAJ

C.F. Individual aur.:

JtfMUMn-U             j


Nr.            Denumire Incaper»

. Jnțwarw,.... 1 .

.Suprafața utila ...................(®P).......................

1       |                POD

MtS*


Suprafața utila ~ 248,54 mp

Suprafața totala» 248.54 mphiGAaORV. Vw»f' ■'

W. " " :

- "V

-W

1 t.


RELEVEUP0D2

Scara klOO

Nr, Cadastral al terenuhn

Șiyrafeta . |07 'ni.p.

Adte^ îiaoMdw

Cluj^Napoca. Str. 8on»«#l nr. 26

C. F. m .:

I736W

UAT

.CfeHștepi»»-

Cod Unitate Individuala:

OTWO-CI-U

C. E Individuala nr.:■                             I

încăpere, l

Denumire topere

Suprafața utila

........   ......... 0»P)

i     l           h»

HMO


Suprafața utile = 118.40 mp

Suprafața Mata & 118,40 mp


■■

&UWV

■      ■ .î.gf.  ■          ,pțg-            ’py

tț  autorizare ' «y

■ l|MWj.Ffcwaw

&  VIOREL  $

. SASOFL

.As


Q»ta2a.ai7flț4X            ' ",y         Primăria Municipiului Cluj-Napoca

Serviciul Evidență Patrimoniu și Cadastru


Subsemnata Popescu Dîana Ioana, domiciliată în

prezenta, spre analiză, următoarele documente, pentru completarea și susținerea cererii nr. 332302/10.10,2013, prin care am solicitat ieșirea din indîviziune a podului aferent imobilului situat în CIuj-Napoca, str. Borzeștî ar, 26 și reapartamentare:

  • - Memoriu justificativ privind solicitarea HCL pentru ieșirea din indîviziune pod și reapartamentare.

  • - Proiect întocmit de expert cadastral autorizat Gabor Viorel: Documentație cadastrală pentru HCL privind ieșirea din indiviziune pod, dezlipire și partaj voluntar, corpul de proprietate din Cluj-Napoca, str. Borzeștî nr. 26, Acesta include:

  • - Extras de Carte Funciară colectivă nr. 273610-C1 al imobilului situat în Str.

Borzeștî nr. 26.

- Extras de Carte Funciară, eliberat ca urmare a alipirii apartamentelor 2 și 3 din imobilul situat în Cluj-Napoca. Str. Borzeștî nr. 26, prin actul notarial nr. 6735/16.10,2013, notar Mihaeia Chiș, cu formarea unui singur apartament, apartamentul nr. 2, având numărul cadastral 2736I0-C1-U5,

Cu mulțumiri și deosebită considerație.

Cluj-Napoca, 19 februarie 2014

Popescu Dîana Ioana