Hotărârea nr. 79/2014

Hotărârea 79/2014 - Însuşirea documentaţiei tehnice de modificare a suprafeţei imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Brâncuşi nr. 16.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind însușirea documentației tehnice de modificare a suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Brâncuși nr. 16

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de modificare a suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Brâncuși nr. 16 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 85193/45/11.03.2014 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea documentației tehnice de modificare a suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Brâncuși nr. 16;

Reținând prevederile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 634/2006, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor ari. 36 al. 2 lit. „c”, al. 5 lit. „b”, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art, L Se aprobă modificarea, de la 153,00 mp., la 138,00 mp., conform măsurătorilor cadastrale, a suprafeței imobilului identificat după cum urmează: teren-curte în str. Constantin Brâncuși nr. 16, cu nr. topo. 1602/2/2, categoria „curți-construcții”, înscris în CF nr. 280295 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Sfatului popular al orașului Cluj, având înscris la foaia de sarcini: 1. întabulare drept de uzufruct viager în favoarea văd. lui Spilmann Iosif născ. Lowinger Regina; 2. Se intabulează drept de rentă viageră în sumă de 500 lei, în valoarea de azi a leului, în favoarea văd. lui Spilmann Iosif născ. Lowinger Regina; 3. Contract de rentă viageră lunară de 400 lei în favoarea văd. lui Spilmann Herman născ. Schwartz Estera.

Art, 2, Se însușește documentația tehnică pentru modificarea suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Brâncuși nr. 16, întocmită de PFA ing. Boacă Mihai, ce se constituie în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3, Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.Nr. 79 din 20 martie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 79/2014

FIȘA PROIECTULUI

MĂSURĂTORI TOPOGRAFICE ÎN INTRAVILANUL

MUNICIPIULUI CLUJ- NAPOCA, STR. CONSTANTIN BRÂNCUȘI, NR. 16

- ACTUALIZARE DATE IMOBIL PRIN ÎNSCRIERE SUPRAFAȚĂ MĂSURATĂ IMOBIL , ÎNSCRIS ÎN C.F. 280295 CLUJ NAPOCA, NR. TOPO: 1602/2/2, Sacte=153 mp, Smăs=138 mp

DENUMIREA BENEFICIARULUI : STATUL ROMÂN în admin.

CONSILIUL LOCAL AL MUNCIPIULUI CLUJ NAPOCA

EXECUTAT : P.F.A. ING MIHAI BOACĂ


FAZA : TOPO ACTUALIZARE INFORMAȚII CADASTRALE


D:\topografieVn lucru\2012\Str. Constantin Brâncuși
BORDEROU DE PIESE

 • - Adresa imobilului- anexa 1

 • - Cerere de solicitare informații și convenție- anexa 1*

 • - Cerere de recepție și înscriere- anexa 2

 • - Declarație persoană fizică - anexa 5

 • - Memoriu tehnic

 • - Extras C.F. nr. 280295 Cluj Napoca - original

 • - Pian de încadrare în zonă, scara 1:5000

 • - Plan de amplasament șl delimitare al corpului de proprietare- scara 1:250

 • - Carnet de teren stație totală

 • - Inventar de coordonate

 • - Calculul suprafețelor

 • - Schița vizelor

 • - Descrierea topografică a punctelor noi

 • - Copie acte de identitate proprietari - Poze imobil

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobilului: loc. Cluj-Napoca, str. Constantin Brâncuși, nr. 16, județul Cluj.

 • 2. Beneficiarul lucrării: Statul Român, în admin. Consiliului Local al Municipiului Cluj Napoca, cu sediul în loc. Cluj Napoca, str. Moților, nr. 1-3, județul Cluj.

 • 3. Persoana fizică/judiciară autorizată: P.F.A. ing. Mihai Boacă autorizat A.N.C.P.I. cu seria RO-B-F, nr. 0781/2010, categoria D .

4. Numărul lucrării în registrul propriu: 52.

 • 5. Obiectul lucrării: S-a solicitat de către beneficiar întocmirea planului topografic scara 1:250 pentru imobilul, situat în intravilanul localității Cluj-Napoca, str. Constantin Brâncuși, nr. 16, județul Cluj.

Pe terenul de mai sus nu sunt edificate construcții.

 • 6. Scopul lucrării: Măsurătorile topografice s-au executat în vederea întocmirii Documentației cadastrale de -Actualizare informații cadastrale prin înscrierea suprafaței măsurate - la imobilului identificat prin nr. Topo 1602/2/2 înscris în CF 280295 Cluj Napoca.

 • 7.  Amplasamentul imobilului: Terenul este situat în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, str. Constantin Brâncuși, nr. 16, identificat in CF 280295 Cluj Napoca (provenita din conversia de pe hârtie a CF 4511 Cluj Napoca), nr. topo. 1602/2/2 cu suprafața din acte de 153 mp și următoarele vecinătăți : la N-E - str, Constantin Brâncuși, la S-E- proprietate privată în str. Constantin Brâncuși, identificată prin nr topo: 1602/3, la S-V - str. Anatole France și la N-V-proprietate privată în str. Constantin Brâncuși, identificată prin nr. Topo: 1601.

8. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Metode și aparatura folosite la măsurători: S-au folosit stațiile 1000 si 1001 determinate prin metoda GPS, cu radierea punctelor de detaliu. Calculul și compensarea s-au executat cu programul Toposys

Măsurătorile s-au efectuat cu stație totală Leica TCR 407, precizie 7 cc. Punctele topografice noi, determinate în cadrul lucrării s-au materializat prin țăruși metalici. Sistemul de coordonate:

 • - Sistem de proiecție Stereografic 1970, Sistem cote -M. Neagră, Trapez L-34-48-C-a-4-IV, (sc. 1:5000)

Puncte geodezice de sprijin vechi și noi folosite: 1000, 1001- buloane metalice.

9.1 Situația juridică a terenului în Cartea Funciară 280295 Cluj-Napoca

(CF vechi 4511)

Teren intravilan

Adresa: Cluj Napoca, str. C-tin Brâncuși, Nr. 16

 • A) - Foaia de avere:

A1-nr. topo. 1602/2/2 cu suprafața S=153mp, cu categoria de folosința .Altele”.

 • B) - Foaia de proprietate:

-încheiere nr. 833/26.11.1964

 • - Sentință Civilă nr. 4877/1964, Tribunalul Polpular Cluj, dos.3915/1964

-1- întabulare, drept de proprietate, dobândit prin lege, cota actuala 1/1, în favoarea

 • 1) Statul Român în administrarea

 • 2) Sfatului Popular al Orașului Cluj

 • C) - Foaia de sarcini:

încheiere nr. 10607/04.10.1933; act nr. 30050/1930, Judecătoria Urbană Cluj -1- întabulare, drept de uzufruct viager, în favoarea

1) Văd. Lui Spielmann losif nasc. Lowinger Regina;

-2- Se Intabulează drept de rentă viageră în sumă de 500lei, în valoarea de azi a leului, în favoarea 1) Văd. Lui Spielmann losif născ. Lowinger Regina;

încheiere nr. 13179/06.11.1939; Contract de rentă viageră, din 06.05.1939 -3- Se Intabulează dreptul de rentă viageră lunară de 400lei, în favoalrea

1) Văd. Lui Spielmann Herman născ. Schwatz Estera;

întocmit: P.F.A. ing. Boacă Mihai

CARTE FUNCIARA NR. 280295 Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

Nr. cere re

20764

Ziua

17

pentru INFORMARE

Luna

02

Anul

2014


ANCEI. Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

TEREN intravilan


A. Partea I. (Foaie de avere)

Nr. CF vechi: 4511

Adresa: Cluj-Napoca, Strada C-tin Brâncuși, nr. 16

Nr crt

Nr.cadastral Nr.topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1602/ 2/ 2

Din acte: 153; Măsurată: -

-

B. Partea II. (Foaie de proprietate)

înscrieri privitoare la proprietate

Observații / Referințe

833 / 26.11.1964

Sentința civila nr. 4877/1964, Tribunalul Popular Cluj, dos. 3915/1964

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

a i

1

STATUL ROMÂN, în administrarea

(provenita din conversia CF 4511)

2

SFATULUI POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

C. Partea III. (Foaie de sarcini)

înscrieri privitoare la sarcini

Observații / Referințe

10607/04.10.1933

Act nr. 30050/1930, Judecătoria Urbană Cluj

CI

Intabulare, drept de UZUFRUCT VIAGER

Al        I

1 VĂD. LUI SPILMANN IOSIF NĂSC. LOWINGER REGINA

(provenita din conversia CF 4511)

C2

Se Intabulează drept de rentă viageră în sumă de 500 lei, în valoarea de azi a leului

Al        1

1 | VĂD. LUI SPILMANN IOSIF NĂSC. LOWINGER REGINA

(provenita din conversia CF 4511)

13179/ 06.11.1939

Contract de renta viagera , din 06.05.1939

C3

se intabulează dreptul de rentă viageră lunară de 400 lei

ai r

1 | VĂD. LUI SPILMANN HERMAN NĂSC. SCHWARTZ ESTERA

(provenita din conversia CF 4511)

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 2


PLAN DE SITUAȚIE scara 1:1000
PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE


AL CORPULUI DE PROPRIETATE


(intravilan) scara: 1:250


Nr. cadastral

Suprafața acte

Suprafața măsurată

Adresa imobil

280295

153 mp

138 mp

Localitatea Cluj Napoca, str. C. Brancusi, nr. 16, jud. Cluj

Carte funciara, Nr.

280295

UAT

CLUJ NAPOCA


S=117 mp_______

Nr. Topo: 1602/2/1

_______6, col» coama 358.86'


3tC1(CL) sapi =82.38 mp


I

INVENTAR DE COORDONATE Sistem de pnxectie: Stereo 1970 Sistem de cote: Marea Neagra

Nr. PcL

N(m)=X

E(m)=Y

I

45

586158.471

393393.608

Nr. Pot

N(m)«X

E(m>=Y

46

203

586157.497

586155.085

393394.287

393395.775

10

586172.477

393412.948

49

586151.403

393398.048

9

586173.298

393411.882

41

586153.185

393399.517

20

586168.254

393408.096

40

586156.177

393403.095

I8 353.24

26

586170.444

393405.131

101

586157.043

393404.142

 • 27

 • 28

586166.470

586160.716

393402.159

393397.915

22

586164.063

393406.516

102

586163.8/6

393394.158

Suprafața totala masurata:

S=138mp

33

586160.999

393392.117

Suprafața din acte: S=153 mp


A. Date referitoare la Imobil:


356J^V-

A


352.73 38;

352.94


Sacte=153 mp

Sm8s=13a mp Nr. Topo: 160272/2


Nr. crt.

Nr. cad.:

Suprafața mp

Cal. de folosința

Valoarea Impozit (lei)

Observații / Referințe

A1

280295

Sacte=153 mp

Smas=138 mp

ICc

Teren curii constructfi

- imobil împrejmuit pe partea de NV si N cu pereții construcțiilor, pe partea de E si SE cu gard de lemn, pe partea de SV cu gard cu fundatie din beton

Total

Sacte=153 mp

Smas=138 mp

Se confirma suprafața din măsurători si Introducerea imobilului in baza de dale


Executant: P.F.A. Ing. MIHAI BOACA Semnătura sl stampila:


Parafa

Semnătură si data


INVENTAR DE COORDONATE

COORDONATE PUNCTE VECHI

Nr.pct.

X

Y

Z

1000

586174.64

393414.22

352.80

1001

586155.05

393397.10

352.68

1002

586161.62

393403.26

352.89

1003

586191.12

393393.75

351.73

COORDONATE PUNCTE NOI

Nr.pct.

X

Y

Z

1

586183.87

393398.49

352.09

2

586184.54

393399.90

352.04

3

586181.82

393400.63

352.10

4

586187.68

393401.76

352.01

5

586182.19

393405.82

352.31

6

586181.34

393406.84

352.36

7

586178.78

393404.58

352.45

8

586176.09

393408.28

352.64

9

586173.30

393411.88

352.86

10

586172.48

393412.95

352.88

11

586171.52

393414.05

354.55

12

586171.53

393415.64

352.99

13

586182.63

393407.66

352.36

14

586174.64

393416.94

352.87

i 15

586170.45

393419.69

353.07

16 .

586168.23

393418.15

353.15

17

586165.88

393421.99

353.37

18

586168.60

393424.06

353.24

19

586172.66

393412.48

352.79

20

586168.25

393408.10

352.88

21

586167.01

393408.27

352.88

22

586164.06

393406.52

352.98

23

586164.96

393409.04

354.75

24

586168.59

393406.13

352.80

25

586168.42

393404.78

352.78

26

586170.44

393405.13

352.83

27

586166.47

393402.16

352.79

28

586160.72

393397.92

352.74

29

586159.22

393397.86

352.67

30

586159.89

393396.86

352.67

31

586161.57

393396.28

352.73

32

586159.82

393394.95

352.63

33

586161.00

393392.12

354.36

34

586163.44

393394.07

356.17

Nr.pct.

X

Y

Z

36

586156.34

393399.09

352.73

37

586159.32

393398.29

352.70

38

586156.96

393402.38

352.94

39

586157.87

393403.42

352.98

40

586156.18

393403.10

354.99

41

586153.19

393399.52

352.91

42

586156.33

393406.67

356.99

43

586159.89

393409.64

356.96

45

586158.47

393393.61

352.44

46

586157.50

393394.29

352.49

47

586157.30

393392.04

352.31

i 48

586151.99

393395.46

352.68

49

586151.40

393398.05

352.90

50

586148.32

393397.85

352.93

54

586161.94

393412.45

356.64

100

586176.01

393408.22

101

586157.04

393404.14

102

586163.88

393394.16

203

586155.09

393395.78

Executant.lng. MIHAI BOACA

Semnătură si stampilatoposys.txt

1000

1001

1.543

0.0008

100.2807

26.012

1.55

51

1002

398.8127

99.6339

17.019

1.55

51

1003

97.4339

102.5698

26.294

1.55

51

1

88.0814

102.4559

18.247

1.55

1

2

92.7958

102.7639

17.425

1.55

1

3

85.2184

102.8724

15.379

1.55

1

4

105.7399

102.7707

18.048

1.55

1

5

100.9084

102.7091

11.302

1.55

1

6

101.2074

102.7432

9.977

1.55

1

7

80.1105

102.093

10.492

1.55

1

8

69.5046

101.612

6.113

1.55

1

9

21.004

98.3734

2.695

1.55

1

10

388.0099

97.758

2.512

1.55

1

11

357.6755

95.856

3.13

0

1

12

327.0336

96.2736

3.423

1.55

1

13

110.5535

102.6737

10.342

1.55

1

14

254.3934

98.2578

2.727

1.55

1

15

295.892

97.4611

6.9

1.55

1

16

319.2876

96.9865

7.529

1.55

1

17

308.0791

96.8604

11.729

1.55

1

18

289.3301

97.5283

11.56

1.55

1

19

0.0978

100.157

2.635

1.55

1

20

2.9182

99.3833

8.848

1.55

1

21

396.4353

99.405

9.675

1.55

1

22

394.3385

99.077

13.088

1.55

1

23

385.553

97.6314

10.991

0

1

9999

0 0 0 0 0

1001

1.485

1000

0.0011

99.592

26.006

1.55

51

24

391.737

99.2638

16.275

1.55

1

25

387.4783

99.3143

15.414

1.55

1

26

384.9

99.2126

17.359

1.55

1

27

380.8303

99.1151

12.487

1.55

1

28

363.3593

98.5465

5.721

1.55

1

29

365.7391

99.1171

4.234

1.55

1

30

351.0461

99.2971

4.839

1.55

1

31

346.2957

98.8307

6.563

1.55

1

32

327.2479

99.852

5.23

1.55

1

33

309.8581

98.4129

7.761

0

1

34

332.204

85.9362

9.138

0

1

35

330.8974

71.8929

9.02

0

1

36

17.6828

96.8101

2.373

1.55

1

37

371.6205

98.7028

4.428

1.55

1

38

32.1879

96.2689

5.617

1.55

1

39

27.5753

96.6743

6.924

1.55

1

40

42.5031

91.4292

6.152

0

1

41

96.2618

93.7745

3.068

1.55

1

42

45.835

81.8673

10.057

0

1

43

30.8671

86.9598

13.727

0

1

44

291.9794

99.1031

7.306

2

1

45

303.5722

96.4028

4.895

2

1

46

299.7712

94.4559

3.742

2

1

47

280.8533

98.362

5.539

2

1

48

185.6984

90.6274

3.516

2

1

49

138.1708

87.7781

3.842

2

1

50

147.2523

92.8028

6.815

2

1

9999

0 0 0 0 0

1002

1.602

1000

0.0001

100.5995

17.034

1.55

51

51

280.961

58.0338

8.652

0

1

52

318.7969

71.9782

9.309

0

1

53

344.7857

77.7222

12.315

0

1

54

53.2844

85.4181

9.446

0

1

55

270.5921

74.5116

9.046

0

1

9999

0 0 0 0 0Page 1


moldovan.rw5


JB,NMmu re s an,DT04-04-2012,TM04:01:5 0

MO,ADO,UN1,S FI.00000000,ECO,EO0.0,AU0

--SurvCE verșion 2.54

—CRD: Alphanumeric

--User Defined: ROMANIA/Stereografic 1970-Marea Negra 1975

—Equipment: 582-T SN:10500498

—Antenna Type: [S82T],RA0.0930m,SHMPO.0590m,L10.0884m,L20.0924m,--L1/L2 Integrated Antenna

--Localization File: None

--Geoid separațion File: \Flash Disk\SurvCE\Data\Romanian.gsf

--GPS scale: 1.00000000

--Scale Point not used

 • — RTK Method: RTCM V3.0, Device: Internai GSM, NetWork: NTRIP RO_VR5_3.1_GG

BP,PN0022,LA46.452786539078,LN23.351152399023,EL470.0402,AGO.000,PA0.000,----Entered HR: 2.2000, vertical

LS.HR2.2884

GPS,PN1,LA46.455997365084,LN23.360988617289,EL395.901364,--

—GS,PN1,N 586174.6428,E 393414.2161,EL352.8029,—

—GT,PN1,SW1682,ST298969007,EW1682,ET298979007

--10 valid Readings out of 10 Readings

--10 Fixed Readings out of 10

--Nor Min: 586174.6354 Max: 586174.6483

—Eas Min: 393414.2123 Max: 393414.2199

—Elv Min: 352.7862 Max: 352.8161

--Nor Avg: 586174.6428 SD: 0.0040

 • — Eas Avg: 393414.2161 SD: 0.0022

--Elv Avg: 352.8029 SD: 0.0097

--HRMS Avg: 0.0140 SD: 0.0008 Min: 0.0133 Max: 0.0164

—VRMS Avg: 0.0229 SD: 0.0050 Min: 0.0193 Max: 0.0326

--HDOP Avg: 1.0920 Min: 0.9538 Max: 1.2302

--VDOP Avg: 1.5536 Min: 1.3883 Max: 1.7188

—PDOP Avg: 1.8990 Min: 1.6844 Max: 2.1137

—Number of Satellites Avg: 11 Min: 11 Max: 12

GPS,PN3,LA46.460049652827,LN23.360890964612,EL394.841245,—

—GS.PN3.N 586191.1503,E 393393.7872,EL351.7423,—

--GT,PN3,SW1682,ST299038008,EW1682,ET299049008

—10 Valid Readings out of 10 Readings

—10 Fixed Readings out of 10

—Nor Min: 586191.1465 Max: 586191.1556

--Eas Min: 393393.7819 Max: 393393.7936

 • — Elv Min: 351.7358 Max: 351.7533

--Nor Avg: 586191.1503 SD: 0.0032

 • — Eas Avg: 393393.7872 SD: 0.0035

—Elv Avg: 351.7423 SD: 0.0049

--HRMS Avg: 0.0155 SD: 0.0002 Min: 0.0153 Max: 0.0160

—VRMS Avg: 0.0214 SD: 0.0002 Min: 0.0211 Max: 0.0217

--HDOP Avg: 1.2350 Min: 1.2349 Max: 1.2352

--VDOP Avg: 1.7095 Min: 1.7092 Max: 1.7097

 • — PDOP Avg: 2.1089 Min: 2.1088 Max: 2.1091

—Number of Satellites Avg: 11 Min: 11 Max: 11

GPS,PN5,LA46.455932928414,LN23.360909561653,EL396.054869,—

—GS.PN5.N 586155.0466,E 393397.0951,EL352.9550,—

--GT,PN5,SW1682,ST299161008,EW1682,ET299172008

—10 valid Readings out of 10 Readings

—10 Fixed Readings out of 10

 • — Nor Min: 586155.0403 Max: 586155.0511

 • — Eas Min: 393397.0914 Max: 393397.1001

 • — Elv Min: 352.9523 Max: 352.9605

—Nor Avg: 586155.0466 SD: 0.0033

 • — Eas Avg: 393397.0951 SD: 0.0026

 • — Elv Avg: 352.9550 SD: 0.0024

--HRMS Avg: 0.0103 SD: 0.0003 Min: 0.0098 Max: 0.0108 --VRMS Avg: 0.0132 SD: 0.0002 Min: 0.0129 Max: 0.0136 --HDOP Avg: 1.2313 Min: 1.2310 Max: 1.2315

—VDOP Avg: 1.4972 Min: 1.4967 Max: 1.4980

--PDOP Avg: 1.9385 Min: 1.9383 Max: 1.9389 --Number of Satellites Avg: 12 Min: 12 Max: 12


Page 1
CALCULUL SUPRAFEȚEI


Parcela_________

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

10

586172.477

393412.948

1.346

9

586173.298

393411.882

6.307

20

586168.254

393408.096

3.686

26

586170.444

393405.131

4.962

27

586166.470

393402.159

7.150

28

586160.716

393397.915

4.909

102

586163.876

393394.158

3.527

33

586160.999

393392.117

2.935

45

586158.471

393393.608

1.187

46

586157.497

393394.287

2.834

203

586155.085

393395.775

4.327

49

586151.403

393398.048

2.309 |

41

586153.185

393399.517

4.664

40

5B6156.177

393403.095

1.359 |

101

586157.043

393404.142

7.411V

22

586164.063

393406.516

10.591 |

S-13B

. 27mp P=69

. 504m


Executant. P.F.A. Ing. MIHAI BOACA Semnătura si stampila/%)


TABEL CU MIȘCAREA PARCELELOR

 • 9. Situația conform C.F. 280295 Cluj Napoca

 • - Teren intravilan

 • - Adresa: loc. Cluj Napoca, str. Constantin Brâncuși, nr. 16

  Nr. C.F.

  Nr. crt.

  Nr. cad./ Nr. topo

  Suprafața Terenului mp

  Cat.de folosință

  Observații/ Referințe

  Foaia de proprietari/ Foaia de sarcini

  C.F. 280295

  Cluj Napoca

  A1.

  Nr. topo:

  1602/2/2

  153 mp

  Curți

  Construcții

  • B) - Foaia de proprietate:

  -încheiere nr. 833/26.11.1964

  - Sentință Civilă nr. 4877/1964, Tribunalul Polpular Cluj, dos.3915/1964

  -1- întabulare, drept de proprietate, dobândit prin lege, cota actuala 1/1, în favoarea

  • 1) Statul Român în administrarea

  • 2) Sfatului Popular al Orașului Cluj

  • C) - Foaia de sarcini:

  -1- întabulare, drept de uzufruct viager, în favoarea 1) Văd. Lui Spielmann losif nasc. Lowinger Regina;

  -2- Se Intabulează drept de rentă viageră în sumă de 500lei, în valoarea de azi a leului, în favoarea 1) Văd. Lui Spielmann îosif nasc. Lowinger Regina;              *

  -3- Se Intabulează dreptul de rentă viageră lunară de 400lei, în favoalrea 1) Văd. Lui Spielmann Herman născ. Schwatz Estera;

  Total

  153 mp

 • 10. Situația propusa - după actualizarea informațiilor

 • - Teren intravilan

 • - Adresa: loc. Cluj Napoca, str. Constantin Brâncuși, nr. 16

  Nr. C.F.

  Nr. crt.

  Nr. cadJ

  Nr. topo

  Suprafața Terenului mp

  Cat.de folosință

  Observații/

  Referințe

  Foaia de proprietari/ Foaia de sarcini

  C.F. 280295

  Cluj Napoca

  A1.

  Nr. Cad. 2S0295

  Nr. topo:

  1602/2/2

  Sacte= 153 mp Smăs= 138mp

  Curți

  Construcții

  Teren curți construcții

  - imobil împrejmuit pe partea de NV si N cu pereții construcțiilor, pe partea de E si SE cu gard de lemn, pe partea de SV cu gard cu fundație din beton

  B)- Foaia de proprietate:

  -încheiere nr. 833/26.11.1964

  - Sentință Civilă nr. 4877/1964, Tribunalul Polpular Cluj, dos.3915/1964 -1- întabulare, drept de proprietate, dobândit prin lege, cota actuala 1/1, în favoarea

  • 1) Statul Român în administrarea

  • 2) Sfatului Popular al Orașului Cluj

  C}~ Foaia de sarcini:

  -1- întabulare, drept de uzufruct viager, în favoarea 1) Văd. Lui Spielmann losif născ. Lowinger Regina;

  -2- Se Intabulează drept de rentă viageră în sumă de 500lei, în valoarea de azi a leului, în favoarea 1) Văd. Lui Spielmann losif născ. Lowinger Regina;

  -3- Se Intabulează dreptul de rentă viageră lunară de 400lei, în favoalrea 1) Văd. Lui Spielmann Herman născ. Schwatz Estera;

  Total

  Sacte= 153 mp Smăs= 138mp

întocmit: P.F.A. Ing. Boacă Mihai

x'

<

. Vw

Către,Primăria Cluj Napoca


Str. Moților nr. 1-3

>

Direcția de Patrimoniu și Cadastru

Subsemnatul Mihai Boacă, expert tehnic autorizat ANCPI seria RO-BF nr. 0781, depun spre semnare Documentația tehnică de actualizare informații cadastrale str. Constantin Brâncuși nr. 16, în vederea întocmirii ulterioare a unei documentații de partaj și apoi concesionare Documente tip anexate solicitate spre semnare:

 • 1. Cerere de solicitare informații, convenție

 • 2. Cerere recepție și înscriere

 • 3. Declarație conform art. 292. Cod de Procedură Penală

Cu deosebită stimă,