Hotărârea nr. 72/2014

Hotărârea 72/2014 - Unele măsuri pentru realizarea proiectului „Neutralizarea deşeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitalicească”, la Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H OT Â R Â R E

privind unele măsuri pentru realizarea proiectului

„Neutralizarea deșeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitalicească", la Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind unele măsuri pentru realizarea proiectului „Neutralizarea deșeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitalicească", la Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 44.047 din 5.02.2014 al Direcției de Asistență Socială și Medicală prin care se propun unele măsuri pentru realizarea proiectului „Neutralizarea deșeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitalicească”, la Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca;

Reținând prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și ale O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. (1) și alin. (2). 45 și 115 alin. (1) lit. „b" din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă atribuirea terenului din incinta Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca. în suprafață de 90 mp., parte din terenul identificat în CF nr. 236206, provenit din C.F. vechi nr. 159463, nr. topo 6825/53/1. 6825/54/1. 6825/55/1. 6825/56/1. aflat în proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca. pentru realizarea proiectului „Neutralizarea deșeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitalicească”.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca.

Nr. 72 din 20 februarie 2014

Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi