Hotărârea nr. 70/2014

Hotărârea 70/2014 - Modificarea Hotărârii nr. 125/2013 (aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Municipiul Cluj-Napoca şi agenţii economici/instituţii, în vederea punerii în aplicare a proiectului municipalităţii clujene „Adoptă un spaţiu verde!”).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE


privind modificarea Hotărârii nr. 125/2013 (aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între

Municipiul Cluj-Napoca și agenții economici/instituții în vederea punerii în aplicare a proiectului


municipalității clujene „Adoptă un spațiu verde!”)


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 125/2013 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 44012/105/05.02.2014 al Biroului Relații externe și investitori prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 125/2013;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


Art. I. Se aprobă modificarea Hotărârii nr. 125/2013 (aprobarea protocolului de colaborare încheiat între Municipiul Cluj-Napoca și agenții economici/instituții în vederea punerii în aplicare a proiectului Municipiului Cluj-Napoca „Adoptă un spațiu verde!”), conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Comisia de monitorizare și coodonare în implementarea și dezvoltarea proiectului Municipiului Cluj-Napoca „Adoptă un spațiu verde!”.Nr. 70 din 20 februarie 2014


(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)Contrasem


Secretarul i

Jr. AuroraPROTOCOL DE COLABORARE

Nr      din

încheiat azi_________________________________între:

I.PÂRȚILE PROTOCOLULUI DE COLABORARE

1. Municipiul Cluj-Napoca cu sediul în Cluj Napoca str.Moților nr.1-3, având cod

$i


fiscal nr.4305857, cont IBAN RO25TREZ21621400201XXXXX deschis la Trezoreria Cluj, reprezentat prin Emil BOC - în calitate de primar

2.


cu sediul


str.


social în

nr.


,jud./sector___________________, tel.___________________fax________________________, înregistrată

la Registrul Comerțului cu nr.___________________________________,

CUI_________________CIF__________________email________________, reprezentată

prin__________________în calitate de___________________________

au convenit următoarele:

II.OBIECTUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE îl constituie dezvoltarea unui proiect ce vizează responsabilitatea companiilor față de mediul înconjurător, față de conservarea zonelor verzi, precum și promovarea și întărirea parteneriatelor ca factor primordial în dezvoltarea societății, denumit ADOPTA UN SPAȚIU VERDE\

 • 1.1 Agentul economic/instituția__________________________________________,

asigură materialul dendrofloricol necesar amenajării, amenajarea și sistemul de irigat aferent zonei verzi în suprafață de_______mp, situată pe

str._________________din municipiul Cluj-Napoca, pe cheltuiala sa, pentru o

perioadă de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentului protocol, urmând a realiza proiectul de amenajare peisagistică cu avizul Municipiului Cluj-Napoca.

 • 1.2 Municipiul Cluj-Napoca dă dreptul agentului economic /instituției

__________________de a amplasa pe terenul ce face obiectul prezentului protocol un număr de_______panouri, prin care sunt furnizate informații cu privire la societatea

ce are în amenajare zona verde. Panourile vor respecta modelul atașat la prezentul protocol.


 • III. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR:

9                                   9

 • 1. Municipiul Cluj-Napoca se obligă:

 • a) să fie responsabil de managementul proiectului, în calitate de partener, cu următoarele activități generale:

a.l numește un responsabil de proiect

a.2. avizează proiectul de amenajare a spațiului verde care cuprinde toate intervențiile pe care agentul economic/instituția dorește să le facă în compoziția peisageră existentă

a.3 aprobă proiectul de amenajare peisagistică al amenajării festive cu ocazia sărbătorilor de iarnă

a.4 monitorizează activitatea de amenajare și întreținere urmărind realizarea lucrărilor minimale de întreținere

 • b) să pună la dispoziția agentului economic/instituției ________________________________________cu titlu gratuit spațiul prevăzut la pct.II.l, în vederea realizării proiectului

 • c) să asigure necesarul de apă pentru irigarea spațiului verde

 • a. 5 să realizeze lucrările de întreținere cu firma care a câștigat licitația de întreținere și amenajare a zonelor verzi din municipiu, în baza materialului (agro)dendrofloricol pus la dispoziție de către agentul economic/instituția

 • 2. Agentul economic/instituția______________________________se obligă:

 • a) să numească un responsabil/(ă) de proiect pentru activitățile ce intră în responsabilitatea sa

 • b) să fie responsabil/(ă) pentru furnizarea unor servicii de calitate, după cum urmează:

 • b. l să elaboreze, cu avizul Municipiului Cluj-Napoca, un proiect de amenajare a spațiului verde care să cuprindă toate intervențiile pe care dorește să le facă în compoziția peisageră existentă

b.2 să execute lucrările de amenajare ale spațiului verde în baza proiectului de amenajare avizat de Municipiul Cluj-Napoca

b.3 să respecte calendarul activităților prevăzute în proiectul de amenajare

b.4 să asigure necesarul de material (agro)dendrofloricol pe care decide să îl planteze/replanteze

b.5 să nu altereze caracterul de folosință generală și destinația de zonă verde a terenului

b.6 să asigure realizarea și montarea panourilor pe cheltuială proprie

b.7 să instaleze un sistem de irigat adaptat zonei verzi

b.8 să predea sistemul de irigat către Municipiul Cluj-Napoca pe baza unui proces verbal de predare-primire, la încetarea prezentului protocol de colaborare.

 • IV. DURATA prezentului protocol de colaborare este de 3 ani de la data semnării de părți, cu posibilitatea prelungirii între părți.

V. ÎNCETAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE

V.l Prezentul protocol de colaborare încetează în următoarele situații:

 • a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat

 • b) în situația în care una din părți nu-și respectă obligațiile asumate în protocolul de colaborare

 • V. 2 Municipiul Cluj-Napoca poate înceta protocolul de colaborare, tară notificare prealabilă, atunci când agentul economic/instituția din culpă exclusivă nu își îndeplinește oricare dintre obligațiile asumate și, după ce a fost atenționat printr-o scrisoare să își execute aceste obligații, continuă să nu le dea curs sau nu prezintă explicații satisfăcătoare în termen de 15 zile de la trimiterea scrisorii.

VI. DISPOZIȚII FINALE

Toate posibilele dispute rezultate din prezentul protocol sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.

A

întocmit în 2(două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, ambele având valoare de original.

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


AGENT ECONOMIC/INSTITUȚIE


Primarul municipiului Cluj-Napoca

Direcția Tehnică

Direcția Urbanism

Serviciul Spații Verzi, monumente istorice, ecologie urbană


Biroul relații externe și investitori

Serviciul Siguranța circulației urbane, rețele edilitare și transport local