Hotărârea nr. 67/2014

Hotărârea 67/2014 - Modificarea Anexei la Hotărârea nr. 482/2013 (aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Cluj-Napoca, Grup VIII”).


CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ- NAPOCA

HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 482/10.10.2013 (privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup VIII”)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 482/10.10.2013 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup VIII)” în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.2 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.49043 /423/10.02.2014 al Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte și al Serviciului Investiții prin care se propune modificarea Anexei la Hotărârea nr. 482/10.10.2013 în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.2;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39. alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea nr. 482/10.10.2013, în sensul modificării indicatorilor tehnico-economici, conform Anexei care face parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Serviciul strategie și dezvoltare locală, management proiecte și Direcția Economică.Nr. 67 din 20 februarie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL


Anexa la Hotărârea nr. 67 /2014


MUNICIPIULUI CLUJ- NAPOCA

"Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup VIII”

Buget aferent cererii de finanțare

Nr. crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor

CHELTUIELI NEELIGIBILE, inclusiv TVA

CHELTUIELI ELIGIBILE

TOTAL ELIGIBIL

TOTAL

Baza

TVA eligibila

1

2

3

4

5

6=4+5

7,000

1

Cap. 1 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

1.1.

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,00

5.000,00

1.200,00

6.200,00

6.200,00

1.2.

Proiectare și inginerie

0,00

17.500,00

4.200,00

21.700,00

21.700,00

1.3.

Consultanță

0,00

24.834,37

5.960,26

30.794,63

30.794,63

1.4.

Asistență tehnică

0,00

17.400,62

4.176,16

21.576,78

21.576,78

TOTAL CAPITOL 1

0,00

64.734,99

15.536,42

80.271,41

80.271,41

2

Cap.2 - Cheltuieli pentru investiția de bază

2.1.

Construcții și instalații

100.024,15

2.402.773,08

576.665,53

2.979.438,61

3.079.462,76

2.1.1

Str. Contantin Brancoveanu, Nr. 35, Bl. 05

6.314,07

144.157,27

34.597,74

178.755,01

185.069,08

2.1.2

Str. Louis Pasteur, Nr. 78, Bl. IIIJ

25.599,59

539.124,02

129.389,76

668.513,78

694.113,37

2.1.3

Aleea Peana, Nr. 10, Bl. L7

10.293,72

388.572,61

93.257,43

481.830,04

_

/ *                 492.123,76

2.1.4

Aleea Micus, Nr. 4, Bl. A8

16.020,54

560.552,47

134.532,59

695.085,06

\>\  711.105,60

2.1.5

Str. Septimiu Albini, Nr. 139-141

41.796,23

770.366,71

184.888,01

955.254,72

/ * I

)   1 997.050,95

TOTAL CAPITOL 2

100.024,15

2.402.773,08

576.665,53

2.979.438,61

/3.079.462,76

3

Cap. 3 - Cheltuieli privind organizarea de șantier                                                                             O

3.1.

Organizarea de șantier

0,00

31.840,35

7.641,67

39.482,02

39.482,02

3.1.1.

Construcții și instalații aferente organizării de șantier

0,00

21.811,95

5.234,85

27.046,80

27.046,80

3.1.2.

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0,00

10.028,40

2.406,82

12.435,22

12.435,22

3.2.

Cote legale

0,00

32.284,69

0,00

32.284,69

32.284,69

TOTAL CAPITOL 3

0,00

64.125,04

7.641,67

71.766,71

71.766,71

4

Cap.4 - Cheltuieli pentru informare și publicitate

4.1.

Informare și publicitate

0,00

21.250,00

5.100,00

26.350,00

26.350,00

TOTAL CAPITOL 4

0,00

21.250,00

5.100,00

26.350,00

26.350,00

5

Cap.5 - Alte cheltuieli neeligibile

5.1.

Alte cheltuieli neeligibile, inclusiv diverse și neprevăzute

93.195,52

0,00

93.195,52

TOTAL CAPITOL 5

93.195,52

0,00

0,00

0,00

93.195,52

TOTAL GENERAL

193.219,67

2.552.883,11

604.943,62

3.157.826,73

3.351.046,40

NR. CRT.

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE

Valoarea totală a cererii de finanțare, din care :

3.351.046,40

a.

Valoarea neeligibilă, inclusiv TVA aferent

193.219,67

b.

Valoarea eligibilă

3.157.826,73

II

Contribuția proprie, din care :

1.456.350,36

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile*

1.263.130,69

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent*

193.219,67

III

ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

1.894.696,04

‘(inclusiv contribuția Asociației de proprietari)In mu lei/ mii euro la cursul

43320

lei/euro din data de

30.05.2013

Nr. Cri.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

MII iei

MII euro

MU lei

Mii lei

Mii euro i

1

2

J

4

5

6

7

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1 1

Obținerea terenului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2

Amenajarea terenului

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3

Amenajan pentru proiecția mediului si aducere la starea inițiala

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

TOTAL Capitol 1

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

Capitolul 2 Cheltuieli pentru realizarea utilităților necesare obiectivului

TOTAL Capitol 2

0,00000

0,00000

0,00000| 0.00000

0,00000

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3 1

Studii de teren

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

5,00000

1,15420

1.20000

6,20000

1.43121

3.3

Proiectare si inginerie:

17,50000

4,03970

4,20000

21,70000

5.00923

3.3.1 Proiectare după 24.08 2012

16,50000

3,80886

3,96000

20,46000

4,72299

3.3 4 Elaborarea certificatului dc performanta energetica după lucrările de intervenție

1,00000

0,23084

0,24000

1,24000

0,28624

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție:

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.4.1. pentru proiectarea lucrărilor de intervenție

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0.00000

3 4.2 pentru executarea lucrărilor de intervenție

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.5

Consultanta

24,83437

5,73277

5,96025

30.79462

7,10864

3.6

Asistenta tehnica:

17.40062

4,01676

4,17615

21,57677

4.98079

3.6.1 Asistenta tehnica - din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor

2,50000

0,57710

0,60000

3,10000

0,71560

3.6.2 Asistenta tehnica - din partea dirigintelui dc șantier

14.90062

3,43966

3.57615

18,47677

4,26518

TOTAL Capitol 3

64,73499

14,94344

15,53640

80,27139

18,52987

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4 1

Construcții si instalații

2 483,43772

573,27741

596.02506

3.079,46278

710,86398

4.1.1 Lucran comune cu cheltuieli eligibile si necligibile

1 864,66115

430,43886

447,51868

2.312,17983

533.74419

4.1.2 Lucrări individuale cu cheltuieli eligibile

542,08321

125,13463

130,09997

672,18318

155,16694

4.1.3 Lucrări cu cheltuieli necligibile

76,69336

17,70392

18,40641

95,09977

21,95285

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.5

Dotări

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

4.6

Active nccorporale

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL Capitol 4

2.483,43772

573,27741

596,02506

3.079,46278

710,86398

Capitolul 5 Alte cheltuieli:

Organizare de șantier:

31,84035

7.35003

7,64167

39,48202

9,11404

5.1

5.1.1 Lucrări de construcții

21,81195

5,03508

5.23486

27,04681

6,24349

5 1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

10,02840

2,31496

2.40682

12,43522

2,87055

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

32,28469

7,45261

0,00000

32,28469

7,45261

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

75,15768

17.34942

18,03784

93.19552

21,51328

TOTAL Capitol 5

139,28272

32,15206

25,67951

164,96223

38,07993

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar:

6.1

’regatirea personalului de exploatare

0.00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.2

Probe tehnologice si teste

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL Capitol 6

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL GENERAL

2.687,45543

620,37291

637,24097

3.324,69640

767,47378

Din care C + M

2.505,24967

578,31248

601,25992

3.106,50959

717,10748

Proiectant

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizării investiției:

Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup VIII, Str. Septimiu Albini, Nr. 139-141

In mii lei/ mu euro ia cursul

43320

30.05.2013

Nr.

Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

MU lei

MU etiro

MII lei

MU lei

Mii euro

2

3

4

s

6

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2

Amenajarea terenului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 3

Amenajări pentru protecția mediului si aducere la starea inițiala

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL Capitol 1

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Capitolul 2 Cheltuieli pentru realizarea utilităților necesare obiectivului

TOTAL Capitol 2

0,00000

0,00000

0,00000

o,ooooo| 0,00000

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autonzatii

1,00000

0,23084

0.24000

1,24000

0,28624

3.3

Proiectare si inginerie:

3,50000

0,80794

0,84000

4,34000

1,00184

3.3.1 Proiectare după 24.08.2012

3.30000

0,76177

0,79200

4,09200

0,94459

3.3.4. Elaborarea certificatului de performanta energetica după lucrările de intervenție

0,20000

0,04617

0,04800

0,24800

0,05725

3.4

Organizarea procedurilor dc achiziție:

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

3.4.1. pentru proiectarea lucrărilor de intervenție

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3 4.2. pentru executarea lucrărilor de intervenție

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

3.5

Consultanta

8.04073

1.85612

1,92978

9,97051

2,30159

3.6

Asistenta tehnica:

5.32444

1.22909

1,27787

6.60231

1.52407

3.6 1 Asistenta tehnica - din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor

0,50000

0,11542

0.12000

0,62000

0.14312

3 6.2 Asistenta tehnica - din partea dirigintelui de șantier

4,82444

1,11367

1,15787

5,98231

1,38095

TOTAL Capitol 3

17,86517

4,12399

4,28765

22,15282

5,11374

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția dc baza

4.1

Construcții si instalații

804.07335

185,61250

192,97760

997,05095

230.15950

4.1.1 Lucrări comune cu cheltuieli eligibile si neeligibile

601,70888

138,89863

144,41013

746,11901

172,23431

4.1.2 Lucrări individuale cu cheltuieli eligibile

172,62911

39.84975

41,43099

214.06010

49,41369

4,1.3 Lucrări cu cheltuieli neeligibile

29,73536

6.86412

7.13649

36.87185

8,51151

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0,00000

0,00000

0.00000

0:06600

“6,66666

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

4.5

Dotări

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.6

Active nccorporale

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

TOTAL Capitol 4

804,07335

185,61250

192,97760

997,05095

230,15950

Capitolul 5 Alte cheltuieli:

Organizare de șantier:

5.1

5.1.1 Lucrări dc construcții

4.36239

1,00702

1.04697

5,40936

1.24870

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

3,34280

0.77165

0.80227

4,14507

0,95685

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

10.45295

2,41296

0,00000

10,45295

2,41296

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

24.65816

5,69210

5.91796

30,57612

7,05820

TOTAL Capitol 5

42,81630

9,88373

7,76720

50,58350

11,67671

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar:

6.1

’regatirea personalului de exploatare

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.2

,robe tehnologice si teste

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL Capitol 6

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL GENERAL

864,75482

199,62022

205,03245

1.069,78727

246,94995

Din care C + M

808,43574

186,61952

194,02457

1.002,46031

231,40820

In mii lei/ mii euro la cursul      43320

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

MII lei

MII euro

MII lei

MII iei

Mii curo

1

2

J

4

5

6

7

Capitolul I Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenul»

1.1

Obținerea terenului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2

Amenajarea terenului

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducere la starea inițiala                               v

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

TOTAL Capitol 1

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

Capitolul 2 Cheltuieli pentru realizarea utilităților necesare obiectivului

TOTAL Capitol 2

0.00000

0,00000

0,00000

o,ooooo|      0,00000

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii dc teren

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1,00000

0,23084

0,24000

1.24000

0,28624

3.3

Proiectare si inginerie:

3,50000

0,80794

0,84000

4.34000

1,00184

3.3.1 Proiectare după 24.08.2012

3.30000

0,76177

0,79200

4,09200

0,94459

3.3 4 Elaborarea certificatului de performanta energetica după lucrările de intervenție ■

0,20000

0,04617

0,04800

0,24800

0,05725

3 4

Organizarea procedurilor de achiziție:

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.4.1. pentru proiectarea lucrărilor de intervenție

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3 4.2. pentru executarea lucrărilor de intervenție

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.5

Consultanta

1,49249

0,34453

0,35820

1,85069

0,42722

3.6

Asistenta tehnica:

1,39550

0,32214

0.33492

1.73042

0,39945

3.6.1 Asistenta tehnica - din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor

0,50000

0,11542

0,12000

0,62000

0,14312

3 6.2 Asistenta tehnica - din partea dirigintelui de șantier

0,89550

0,20672

0.21492

1.11042

0,25633

TOTAL Capitol 3

738799

1.70545

1,77312

9,16111

2,11475

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalam

149.24926

34,45274

35,81982

185,06908

42,72139

4.1.1 Lucrări comune cu cheltuieli eligibile si necligibile

130,26197

30,06971

31.26287

161,52484

37,28644

4 1.2 Lucrări individuale cu cheltuieli eligibile

13.89530

3,20759

3,33487

17,23017

3,97742

4.1.3 Lucrări cu cheltuieli neeligibile

5,09199

1.17544

1.22208

6,31407

1.45754

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport       ,

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.5

Dotări

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.6

Active necorporale

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL Capitol 4

149,24926

34,45274

35,81982

185,06908

42,72139

Capitolul 5 Alte cheltuieli:

Organizare de șantier:

5.1

5.1.1 Lucrări de construcții

4,36239

1,00702

1.04697

5,40936

1.24870

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

1,09600

0,25300

0.26304

1.35904

0.31372

5.2

Comisioane, cote. taxe, costul creditului

1,94024

0.44789

0,00000

1,94024

0,44789

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

4,18412

0,96586

1,00419

5,18831

1,19767

TOTAL Capitol 5

11,58275

2,67377

231420

13,89695

3,20798

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar:

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

6.2

Probe tehnologice si teste

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

TOTAL Capitol 6

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL

GENERAL

168,22000

38,83196

39,90714

208,12714

48,04412

Din care C + M

153,61165

35,45976

36,86679

190.47844

43,97009


DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizani investiției:

Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup VIII, Str, Louis Pasteur, Nr. 78, 81. HIJ


leVeura d£a dau de

30.05.2013

In mii lei/ mii euro ia curau! 43320

Nr. Crt

Denumirea capitolelor ai subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (far» TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

MDId

MHom

Mnid

«nu '

1 MU curo

1

2

J

4

1 1

l

r

șapa.

L Sț        C uix-

nTyS'y- ‘

1.1

Obținerea terciului

0,000001     o.ooow

0,0000

0        0.0000

ol 0.00000

1.2

Amenajarea terenului

0,00000      O.OCOOI

) 0,0000

0.0000

D     0,00000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducere Ia starea inițiala

0,00000 0,0000

) 0,00001

0.0000

7     0.00000

TOTAL Capitol 1

0,00000]      0.00004

1       0.D0OW

0.00001

]| 0,00000

4.C>p i t ok£t 2 i Cfadtaieli pentru realizare» u tIHtadIor h ectsara^bbieetiYuhd1

TOTAL CipiKU 2

0,00001

0,00000

1        0,00004

)[        0,00004

)|     04X5000

Ifâipfâ

fâî£"Chdtuiai'peir£v!prufiSireM'îuîi"iCT,bric£rucir:!'

3.1

Studii dc teren

0,0000<

0,00000

0.00004

o.ocooc

0.00000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri ti autorizații

1.00004

033084

0340CC

I.2400C

0.28624

33

Proiectare a inginerie.

3,50004

0,80794

0,84000

4,34000

1,00184

3.7.1 Proiectare după 24,083012

3.30000

0,76177

0.79200

4,09200

0,94459

33.4. ElâbonuB* confiatului da perfocnuma energetici Lupa lucrările de uxaveatio

O.2OOC4)

0,04617

0.04800

0J248O0

0,05725

3.4

Organizarea procedurilor da achiziție:

0.04X500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.4.1. pentru proiectarea lucrurilor dc intervenție

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

3.43. pentru executarea lucrărilor dc intervenție

0,00000

0.04X500

0,00000

0,00000

0.00000

3.5

Consultanta

5.59769

139217

1,34345

6,94114

1,60229

3.6

Ari stenia tehnica:

3.85861

0,89072

0,92607

4.78468

1.10+49

3.6.1 Asistenta tehnica - din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrurilor

0,50000

0,11342

0.12000

0,62000

0,14312

3.63 Asistenta tehnica * din partea dirigintelui dc șantier

335«61

0.77530

0,8064)7

4.16+64

0.96137

TOTAL C.pittJJ

1335630

342167

3.3+931

1X30582

339446

Ltjiptton

4.1

Cctutnsriu ri instalații

559,76885

12931719

13+3+432

694,11337

16022931

4.1.1 Lucrări comune cu cheltuieli eligibile ri oeeligjbile

412,00605

93.10758

98,88145

510,81750

117,93340

ț.13 Lucnui individuale cu cheltuieli eligibile

127,11797

29J4393

30,30831

157.62628

36J8649

4.1.3 Lucrări cu cheltuieli a wligibile

20,64483

4.76566

4,95476

25,59959

5,90942

4.2

Virmtaj utilaj a tehnologice

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

O.COOOO

43

Jtilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

4.4

Jtilaje fiu» meutaj si echipamente dc transport

0,00000

0,00000

0,00000

O.OCOOO

0,00000

4.5

Cotari

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.6

tetiva necarparale

0,00000

0.04X500

0,00000

0.00000

0.00000

TOTAL Capitol 4

559,76885]

17941719

13434452

694,113371

16022931

Cipiiott

Organizare de șantier

5.1   15.1.1 Lucrări da cxmsauctxi

4,36239

1,00702

1,04697

5,40936

1.24870

|5.1-2 CheJtnieli coocxe organizării șantierului

1,6+400

0,37930

0.39456

2.03456

0,47058

5.2 jCocnisioane, cote, taxa. cosfjJ creditului

737700

1.67982

0,00000

727700

1.67982

5.3  | Cheltuieli diverse si neprevăzut»

16,43923

3.79484

3,94542

2038467

4,70560

TOTAL Capitol 5

23,72264

6,46114

538693

35,10955

8,10470

6.1 j Pregătirea personalului dc exploatare

0.00000

o.oooool

0.00000

0,00000

O.COOOO

62 [Probe tehnologice si teste

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

TOTAL Capitol 6

0,00000

o,oooool

0.00000

0,00000

0,00000

TOTAL GENERAL

603,44779

13930003 r

1434)8099

. 746.52878

17232887

’.'jțlx-hzo . Sz>X->>' -. .... XC-HJ-riv. ••'•i'.Tv.VH-.-:--.'

-4î<-.;»b .

•  ,. A±4>iix;: {

••Ui+i.+x-             .

Dfn c“aHT+M "-7-

564J3124

130324211

13539149

'699,52273

16147801

Proiectant

SC. KJovwSyitrni S RL
DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizării investiției:

Crejtcrea eficientei energetice a blocurilor de locuinfc din Municipiul Cluj-Napoca, Grup VH1, Aleea Micus, Nr. 4, Bl. A8Ln mii lei/ nui auro la cursul

4J320

Nr. Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (iaclniiv TVA)

MS >4,’"

MU auro

MUld

MHki

•i: MS cu-o

i

J

<

J

«

s

IJ Iii

1.1

Obținerea terenului

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0.00000

12

Amenajarea terenului

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

1J

Amenajări pentru proiectil mediului ri aducere la știrea inițiala

0.00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

TOTAL Capitol 1

0.00000

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

QiuIZCarituieir DenînLreawairea- unutatilorzieeeaare

TOTAL Capitol 23.1

Studii de tem

O.OOOOC

o.ooooc

o.oooooj        0,00000|    0,00000

3.2

Taxe pentru ubuaerea dc avize, acorduri ri autorizării

l.OOCXX

023084

0,2400<

124001

028624

3.3

Proiectare ri inginerie:

3.5000C

0.80794

0.84001

4.34OC4

1.00184

33.1 Proiectare dopa 24.082012

320001

0,76172

0.7920C

4,09201

0,94459

3.3.4 Elaboram certificatului de peribonantt energetica după lucirii» de imerveutio

0.20000

0,04617

0,04 BOC

0248<X

0,05725

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție:

0,00000

O.OOOOC

O.OOOOC

O.OOOOC

0.00000

3,4.1. pentru proiectarea lucrării cu dc intervenție

0,00000

0,00000

O.OOOOC

O.OOOOC

0,00000

3.4.2. pentru executarea lucrărilor de intervenție

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

33

Consultanta

5,73472

1.32380

137633

7,11103

1.64151

36

Asistenta tehnica

3.94083

0.90970

0.94580

4.88663

1,12803

3.6.1 Asistenta tehnica • din partea proiectantului pe perioada de exccuEta htcririlar

0.50000

0,11542

0,12000

0,62000

0.14312

3.62 Asistenta tehnica • din partea dirigintelui dc șantier

3,44083

0,79428

0.82580

4.26663

038491

TOTAL Capital 3

14J7355

3JH23

■MO213

17377a

<05762

4.1

Constractii si instalării

5^.47^6   13238048

137,63334

711,10560

164.15180

4.1.1 Lucrări comuna cu cheltuieli eligibile si neeligibile

422,93298]    97.62996

101,50392

524.43690

121,06115

4.12 Lucruri individuale cu cheltuieli eligibile

137,61949     31.76312

33.02868

170.64817

3939247

4.12 Luam cu cheltuieli aeeligihilc

121*1979     2^8241

3.10075

16,02054

3.69819

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0.000001 0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

43

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0.00000] 0,00000

o.oooco

0,00000

0,00000

4.4

Utilaje fisre montaj si echipamente de transport

0,00000] 0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

45

Dotări

O.OOOOOl     0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.6

Activa necorporale

-o,ooooo| 0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL Ctpltol 4

573,472261   132J8048

137,63334

711.10560

164,15180

5.1

Organizare de șantier

5.1.1 Lucrări dc construcții

4,36239

1,00702

1,04697

5,40936

124870

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

2,41120

0,53660

0.37869

2,98939

0.69018

51

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

7,45514

1,72093

0.00000

7.45514

1.72095

5.3

Cheltuieli divtne-ri neprevăzute

17,62943

4,06958

<23106

21,86049

5,04628

TOTAL Capitol $

31,85816

7,35415

545672

37,71488

8,70611

ați

othrKCheUMrii:patfS'^%^             praiirej* fcaeffâir

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.2

Probe tehnologice si teste

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL Capitol 6

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00600

TOTAL GENERAL

61930597

143,00691

146,89219

76639816

176,91853

.     <  .t...                                                    .-.«t-z.

Din oirt'C+M '

"-'577,83465

S133p8750

13S3S03T

**716,81496

165,49050

Proiectant

IC. Klevtr System S.R.L


DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizării investiției:

Crețtcrta eficientei energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup VIII, Aleea Peana, Nr. 10, Bl. L7Nr. Crt

Denumirea capitolelor ai subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (induaiv TVA)

MPW ' ’    M

n rtr*

MU In

-in-Mlleiro

i

a

J          1          *

j

i.i

Obținerea terenului

0.000001

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

1.2

Amenajarea terenului

0,000001

0.00000

0,00000

0,00000

0.00000

13

Amenajări pentru protecția mediului si aducere la starea inițiala

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL Capitali

0,ooDon|

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000


Studii da tea_____________________________________

Taxa pentru obținerea de avize, acorduri si autorizării Proiectare g inginerie:_________________________________

3.3.1 Proiectare după 24,08,2012
Coastrocrii g xostaltai__________________________________

4,1.1 Lucrări comune ca cheltuieli eligibile si neeiinibile

4.12 Lucrări individuala ca cheltuieli digibfle___________

4, L3 Lucrări cu cheltuieli peeligibdfl____________________

Manta» utilaje tehnologice______________________________

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale ct montaj Utilaje &ra montaj c echipamente de transport_________

Dotări___________________________________________________

Active neccrporale

TOTAL Capitol 4


396.87400

297,75127

90.82134

8,30139

C,C€OCO

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

J96J74OG


91,61450

68,73298

20,96322

1,91630

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000 91/1450


9534976

71,46030

21,79712

1.99233

0,00000

0,00000

3,00000

0,00000

0,00000

9534976


492,12376

369,21157

112,61846

10,29372

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

D.OCOOO

492,12376


113,60198

8532890

25,99687

2,37621

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

11X60198Organizare de șantier.

J.1

5.1,1 Lucrări de construcții

4,36239

1,00702

1,04697

5,40936

134870

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

1,53440

0,35420

0,36826

1.90266

0,43921

52

Camisioana, cote, taxe, costul creditului

5.15936

1,19099

0,00000

5,15936

1,19099

5.3

Cheltuieli diverse ă neprevăzute

12’4672

2,82704

2,93921

15,18593

330553

TOTAL Capitol 5

2330287

537925

435444

2745731

638443

6.1 Ipregsdrea personajului de exploatare

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

6.2 [Probe tehnologice si tas»

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL Capital 6

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

TOTAL GENERAL

43152685

99,61377

10232820

533,85505

123.23524

: ■ . •: ■ „-:<<< ... , . ...

«...-i-f

Wart C+M                ;...

T-401p3<39

rszszi®

79639673

^'49753312

114,85068


Proiectant

S.C. KIever Syi«i S UL