Hotărârea nr. 66/2014

Hotărârea 66/2014 - Aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Cluj-Napoca, Grup IX”.

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ- NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup IX”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup IX”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.2 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 30083/423/27.01.2014 a Serviciului Strategie și Dezvoltare locală, Management proiecte și a Serviciului Investiții prin care se propune aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup IX”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.2;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39. alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă proiectul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup IX” care va fi depus de Municipiul Cluj-Napoca în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional, Axa prioritară 1.

Art.2 (1) Se aprobă bugetul proiectului în valoare totală de 2.233.225,56 lei, din care 1.268.365,45 lei reprezintă suma nerambursabilă solicitată.

  • (2) Se aprobă contribuția la cheltuielile eligibile ce revine municipiului Cluj-Napoca. în valoare de 845.576,96 lei (din care 422.788,48 lei revin asociațiilor de proprietari).

  • (3) Se aprobă contribuția la cheltuielile neeligibile, ce revine municipiului Cluj-Napoca, în valoare de 119.283,15 lei, inclusiv TVA aferent (din care 23.856,63 lei revin asociațiilor de proprietari).

  • (4) Municipiul Cluj-Napoca se obligă să asigure resursele financiare, costuri eligibile, neeligibile, inclusiv costurile conexe proiectului, necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumentele structurale.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Serviciul strategie și dezvoltare locală, management proiecte și Direcția Economică.


Președinte de ședință

Ec. Florin-Valenti

Nr. 66 din 20 februarie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)