Hotărârea nr. 65/2014

Hotărârea 65/2014 - Aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Cluj-Napoca, Grup IX”.


CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ- NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup IX”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup IX” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 30140/423/27.01.2014 al Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte și al Serviciului Investiții prin care se propune aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup IX”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.2;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39. alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă documentația și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup IX”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnic^ Serviciul strategie și dezvoltare locală, management proiecte și Direcția Economică.                  /

Nr. 65 din 20 februarie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ- NAPOCA

Anexă la Hotărârea nr.65/2014

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup IX”

Buget aferent cererii de finanțare

Nr. crt

Denumirea capitolelor ți subcapitolelor

CHELTUIELI NEELIGIBILE, inclusiv TVA

CHELTUIELI ELIGIBILE

TOTAL ELIGIBIL

TOTAL

Baza

TVA eligibila

1

2

3

4

5

6=4+5

7,00

1

Cap. 1 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

1.1.

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,00

3.000,00

720,00

3.720,00

3.720,00

1.2.

Proiectare și inginerie

0,00

9.648,00

2.315,52

11.963,52

11.963,52

1.3.

Consultanță

0,00

16.593,90

3.982,54

20.576,44

20.576,44

1.4.

Asistență tehnică

0,00

12.456,34

2.989,52

15.445,86

15.445,86

TOTAL CAPITOL 1

0,00

41.698,24

10.007,58

51.705,82

51.705,82

2

Cap.2 - Cheltuieli pentru investiția de bază

2.1.

Construcții și instalații

56.002,64

1.614.227,22

387.414,53

2.001.641,75

2.057.644,39

2.1.1.

Strada Anina, Nr. 19, Bl. AA 8

21.917,35

672.045,12

161.290,83

833.335,95

855.253,30

2.1.2.

Strada Gheorghe Dima, Nr. 28, Bl. VN

17.308,84

509.556,57

122.293,57

631.850,14

649.158,98

2.1.3.

Str. Lacu Roșu, Nr. 11, Bl. AP2

16.776,45

432.625,53

103.830,13

536.455,66

553.232,11

TOTAL CAPITOL 2

56.002,64

1.614.227,22

387.414,53

2.001.641,75

2.057.644,39

3

Cap.3 - Cheltuieli privind organizarea de șantier

3.1.

Organizarea de șantier

0,00

18.719,97

4.492,79

23.212,76

23.212,76

3.1.1

Construcții ți instalații aferente organizării de șantier

0,00

13.087,17

3.140,92

16.228,09

16.228,09

3.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0,00

5.632,80

1.351,87

6.984,67

6.984,67

3.2.

Cote legale

0,00

21.572,08

0,00

21.572,08

21.572,08

TOTAL CAPITOL 3

0,00

40.292,05

4.492,79

44.784,84

44.784,84

4

Cap.4 - Cheltuieli pentru informare și publicitate

4.1.

Informare și publicitate

0,00

12.750,00

3.060,00

15.810,00

15.810,00

TOTAL CAPITOL 4

0,00

12.750,00

3.060,00

15.810,00

15.810,00

5

Cap. 5 - Alte cheltuieli neeligibile

5.1.

Alte cheltuieli neeligibile, inclusiv diverse și neprevăzute

63.280,51

0,00

63.280,51

TOTAL CAPITOL 5

63.280,51

0,00

o.go-

—T-  0,00

63.280,51

TOTAL GENERAL

119.283,15

1.708.967,51

404.9/^90

* * • Â' X

zji3r9j\4i

2.233.225,56

NR. CRT.

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE

1

Valoarea totală a cererii de finanțare, din care :

2.233.225,56

a.

Valoarea neeligibilă, inclusiv TVA aferent

119.283,15

b.

Valoarea eligibilă

2.113.942,41

II

Contribuția proprie, din care

964.860,11

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile*

845.576,96

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent*

119.283,15

III

ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

1.268.365,45

‘(inclusiv contribuția Asociației de proprietari)

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

(fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

MII lei

MII euro

mii tei

MII lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

o.ooooc

0,00000

0,00000

O.OOOOC

0.00000

1.2

Amenajarea terenului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducere la starea inițiala

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL Capitol 1

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Capitolul 2 Cheltuieli pentru realizarea utilităților necesare obiectivului

TOTAL Capitol 2

0,00000

0,00000 | 0,00000

0,000001 0,00000

Capitolul 3 Cheltuieli pentm proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.2

Taxe pentm obținerea de avize, acorduri si autorizații

3,00000

0,66342

0,72000

3,72000

0,82264

3.3

Proiectare si inginerie:

9,64800

2,13357

2,31552

11.96352

2,64563

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție:

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

3.4.1, pentru proiectarea lucrărilor de intervenție

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.4.2. pentru executarea lucrărilor de intervenție

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.5

Consultanta

16,59390

3,66959

3,98254

20,57644

4.55029

3.6

Asistenta tehnica:

12,45634

2,75461

2,98952

15.44586

3,41572

3.6.1 Asistenta tehnica - din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor

2,50000

0,55285

0.60000

3,10000

0,68553

3.6.2 Asistenta tehnica • din partea dirigintelui de șantier

9,95634

2.20176

2,38952

12,34586

2.73018

TOTAL Capitol 3

41,69824

9,22119

10,00758

51,70582

11,43428

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Constnictii si instalații

1.659,39064

366,95946

398,25375

2.057,64439

455,02974

4.1.1 Lucrări comune cu cheltuieli eligibile si neeligibile

1 265,24668

279,79803

303,65920

1 568,90588

346,94956

4.1.2 Lucrări individuale cu cheltuieli eligibile

348,98054

77,17394

83,75533

432,73587

95,69569

4.1.3 Lucrări cu cheltuieli neeligibile

45,16342

9,98749

10,83922

56,00264

12,38449

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

4.5

Dotări

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.6

Active necorporale

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL Capitol 4

1.659,39064

366,95946

398,25375

2.057,64439

455,02974

Capitolul 5 Alte cheltuieli:

Organizare de șantier:

18,71997

4,13975

4,49279

23,21276

5,13329

5.1

5.1.1 Lucran de construcții

13,08717

2,89411

3,14092

16,22809

3,58870

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

5,63280

1,24564

1,35187

6,98467

1,54459

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

21,57208

4.77047

0,00000

21,57208

4,77047

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

51,03267

11,28542

12,24784

63,28051

13,99392

TOTAL Capitol 5

91,32472

20,19564

16,74063

108,06535

23,89768

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar:

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.2

Probe tehnologice si teste

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL Capitol 6

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

TOTAL GENERAL

1.792.41360

39637629

425,00196

2.217,41556

49036170

Din care C + M

1.672,47781

369,85357

40139467

2.073,87248

458,61844

In mii leV mu curo la cursul 4,5220

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

MII lei

MU euro

MII lei

MII lei

Mii euro

1

2

3

4

3

6

?

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenulu

1.1

Obținerea terenului

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

1.2

Amenajarea terenului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducere la starea inițiala

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL Capitol 1

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Capitolul 2 Cheltuieli pentru realizarea utilităților necesare obiectivului

TOTAL Capitol 2

0,00000

0,00000

0,00000| 0,00000] 0,00000

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1,00000

0,22114

0,24000

1,24000

0,27421

3.3

Proiectare si inginerie:

3,07400

0,67979

0,73776

3,81176

0,84294

34

Organizarea procedurilor de achiziție:

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.4.1. penrru proiectarea lucrărilor de intervenție

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.4.2. pentru executarea lucrărilor de intervenție

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.5

Consultanta

6,89720

1,52525

1,65533

8,55253

1,89131

3.6

Asistenta tehnica:

5,13832

1,13629

1,23320

6,37152

1,40900

3.6.1 Asistenta tehnica - din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor

1,00000

0,22114

0,24000

1,24000

0,27421

3.6.2 Asistenta tehnica - din partea dirigintelui de șantier

4,13832

0,91515

0,99320

5,13152

1,13479

TOTAL Capitol 3

16,10952

3,56247

3,86629

19,97581

4,41746

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

- •

4.1

Construcții si instalații

689,72040

152,52552

165,53290

855,25330

189,13164

4.1.1 Lucrări comune cu cheltuieli eligibile si neeligibilc

567,18625

125,42818

136,12470

703,31095

155,53095

4.1.2 Lucrări individuale cu cheltuieli eligibile

104,85887

23.18860

25,16613

130,02500

28,75387

4.1.3 Lucrări cu cheltuieli neeligibile

17,67528

3,90873

4,24207

21,91735

4.84683

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.5

Dotări

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.6

Active necorporale

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL Capitol 4

689,72040

152,52552

165,53290

855,25330

189,13164

Capitolul 5 Alte cheltuieli:

Organizare de șantier

5.1

5.1.1 Lucrări de construcții

4,36239

0,96470

1,04697

5,40936

1,19623

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

2,23520

0,49429

0,53645

2,77165

0,61292

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

8,96637

1,98283

0,00000

8,96637

1,98283

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

21,17490

4,68264

5,08198

26,25688

5,80647

TOTAL Capitol 5

36,73886

8,12446

6,66540

43,40426

9,59845

Capitolul

6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar:

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.2

Probe tehnologice si teste

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL Capitol 6

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL GENERAL

742,56878

164,21245

176,06459

918,63337

203,14755

Din care C + M

694,08279

153.49022

166,57987

860,66266

190,32787

Proiectant4.4211


25.032013

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mfl lei

Mfl euro

MII lei

MII lei

Mii euro

i

2

3

4

s

6

7

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

. .

LI

Obținerea terenului

0,0000c

0.0000c

0,0000c

0,0000c

0,00000

1.2

Amenajarea terenului

0,0000c

0,0000c

0,00000

0.0000c

0,00000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducere la starea inițiala

0,00000

0,00000

0,00000

0,0000c

0,00000

TOTAL Capitol 1

0,00000

0,00000

0,00000

0,0000€

0,00000

Capitolul 2 Cheltuieli pentrn realizarea utilităților necesare obiectivului

TOTAL Capitol 2

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

. • >

• . ■

3.1

Studii de teren

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1,00000

0,22114

0,24000

1,24000

0,27421

3.3

Proiectare si inginerie:

3,50000

0,77399

0.84000

4.34000

0,95975

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție:

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.4.1. pentru proiectarea lucrărilor de intervenție

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.4,2. pentru executarea lucrărilor de intervenție

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.5

Consultanta

4,46155

0,98663

1,07077

5,53232

1,22342

3.6

Asistenta tehnica:

3,17693

0,70255

0.76246

3,93939

0,87117

3.6.1 Asistenta tehnica - din partea proiectantului pe penoada de execuție a lucrărilor

0,50000

0,11057

0,12000

0,62000

0.13711

3.6.2 Asistenta tehnica - din partea dirigintelui de șantier

2,67693

0,59198

0,64246

3,31939

0,73406

TOTAL Capitol 3

12,13848

2,68431

2,91323

15,05171

3,32855

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

446,15493

98,66319

107,07718

553,23211

122,34235

4.1.1 Lucrări comune cu cheltuieli eligibile si neeligibile

296,79505

65,63358

71,23081

368,02586

81.38564

4.1.2 Lucrări individuale cu cheltuieli eligibile

135.83048

30,03770

32,59932

168,42980

37,24675

4.1.3 Lucrări cu cheltuieli neeligibile

13,52940

2.99191

3,24705

16,77645

3,70996

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.5

Dotări

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.6

Active necorporale

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

TOTAL Capitol 4

446,15493

98,66319

107,07718

553,23211

122,34235

Capitolul 5 Alte cheltuieli:

\     •'' i-t?

Organizare de șantier

5.1

5.1.1 Lucrări de construcții

4,36239

0,96470

1.04697

5,40936

1,19623

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

1,53440

0,33932

0.36825

1,90265

0,42076

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5,80001

1,28262

0,00000

5,80001

1,28262

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

13,74880

3,04042

3,29971

17,04851

3.77012

TOTAL Capitol 5

25,44560

5,62706

4,71494

30,16054

6,66973

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar:

6.1

’regatirea personalului de exploatare

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

6.2

Probe tehnologice si teste

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

TOTAL Capitol 6

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL GENERAL

483,73901

106,97456

114,70535

598,44436

13234063

Din care C + M

450,51732

99,62789

108,12415

558,64147

123,53858

Proiectant
Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

MII tei

MII curo

MII lei

MII lei

Mii curo

1

2

J

4

J

6

7

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00000

0,00000

0,00000

o.ooooc

0,00000

1.2

Amenajarea terenului

0.00000

0,00000

0,00000

o.ooooc

0,00000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducere la starea inițiala

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL Capitol 1

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Capitolul 2 Cheltuieli pentru realizarea utilităților necesare obiectivului

TOTAL Capitol 2

0,000001 0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1,00000

0,22114

0,24000

1,24000

0,27421

3.3

Proiectare si inginerie:

3,07400

0,67979

0,73776

3,81176

0,84294

3.4

Organizarea procedunlor de achiziție:

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.4.1. pentru proiectarea lucrărilor de intervenție

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

3.4.2. pentru executarea lucrărilor de intervenție

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.5

Consultanta

5,23515

1.15771

1,25644

6,49159

1,43556

3.6

Asistenta tehnica:

4,14109

0,91576

0,99386

5,13495

1,13554

3 6.1 Asistenta tehnica - din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor

1,00000

0.22114

0,24000

1,24000

0,27421

3.6.2 Asistenta tehnica - din partea dirigintelui de șantier

3,14109

0,69462

0,75386

3,89495

0,86133

TOTAL Capitol 3

13,45024

2,97440

3,22806

16,67830

3,68825

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

.

4 1

Construcții si instalații

523,51531

115.77075

125,64367

649.15898

143,55572

4 11 Lucran comune cu cheltuieli eligibile si neeligibile

401,26538

88,73626

96,30369

497,56907

110,03297

4.1.2 Lucran individuale cu cheltuieli eligibile

108,29119

23,94763

25,98988

134,28107

29,69506

4.1,3 Lucran cu cheltuieli nceligibile

13,95874

3.08685

3,35010

17,30884

3,82770

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

4.5

Dotări

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

4.6

Active necorporale

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL Capitol 4

523,51531

115,77075

125,64367

649,15898

143,55572

Capitolul S Alte cheltuieli:

Organizare de șantier:

5.1

5.1.1 Lucrări de construcții

4,36239

0,96470

1,04697

5,40936

1,19623

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

1,86320

0,41203

0,44717

2.31037

0,51092

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

6.80570

1,50502

0,00000

6,80570

1,50502

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

16,10897

3,56236

3,86615

19,97512

4,41733

TOTAL Capitol 5

29,14026

6,44411

5,36029

34,50055

7,62950

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar:

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

6.2

5robe tehnologice si teste

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL Capitol 6

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL GENERAL

566,10581

125,18926

134,23202

700,33783

154.873J2..

Din care C + M

527,87770

116,73545

126,69064

654,56834

>t44Z51^