Hotărârea nr. 60/2014

Hotărârea 60/2014 - Aprobare P.U.D. construire locuinţă unifamilială Sp+P+E, str. Dealului nr. 3A; beneficiari: Avram Daniel-Vasile şi Avram Liliana Gabriela.


Consiliul local al municipiului CIuj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuință unifamilială Sp+P+E, str. Dealului nr. 3A

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -construire locuință unifamilială Sp+P+E. str. Dealului nr. 3A - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 30411 din 05.02.2014 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială Sp+P+E. str. Dealului nr. 3A. beneficiari: Avram Daniel-Vasile și Avram Liliana Gabriela;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 265750/883/29.11.2013. avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială Sp+P+E,


str. Dealului nr. 3A, beneficiari: Avram Daniel-Vasile și Avram Liliana Gabriela, pentru amplasarea unei locuințe, pe o parcelă proprietate privată.

Documentația PUD reglementează:

  • •  retragerea față de limita posterioară la min. 3,0 m.;

  • •  accesul auto și pietonal din str. Dealului;

  • •  regimul de înălțime: Sp+P+E, din max. P+2E, admis;

  • •  staționarea autovehiculelor în incintă, respectând Regulamentul privind asigurarea locurilor de parcare aprobat prin HCL nr. 539/2006.

In vederea autorizării construcției se va prezenta dezmembrarea topo și înscrierea cu titlu de ..drum” a suprafeței de teren necesare pentru asigurarea lățimii de 9.0 m. a str. Dealului și a circulațiilor prevăzute prin PUZ aprobat. Drumul va fi cu acces public nelimitat și va fi prezentată o declarație notarială în acest sens, înaintea emiterii autorizațiilor de construire.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G., dar nu mai mult de un an de la aprobare.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

PREȘEDINTE DE-ȘEDINȚĂ,

ENr. 60 din 20 februarie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)