Hotărârea nr. 59/2014

Hotărârea 59/2014 - Aprobare P.U.D. cabinet medical şi spaţiu comercial, S+P+E, str. Primăverii nr. 106; beneficiari: Tămaş Adrian Alexandru şi Tămaş Ana.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

cabinet medical și spațiu comercial, S+P+E, str. Primăverii nr. 106

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -cabinet medical și spațiu comercial. S+P+E, str. Primăverii nr. 106 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 377470 din 05.02.2014 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - cabinet medical și spațiu comercial, S+P+E. str. Primăverii nr. 106; beneficiari: Tămaș Adrian Alexandru și Tămaș Ana;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 372842/78/07.02.2013, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - cabinet medical și spațiu comercial,


S+P+E, str. Primăverii nr. 106; beneficiari: Tămaș Adrian Alexandru și Tămaș Ana, pentru amplasarea unei clădiri ce va conține un cabinet medical și spațiu comercial, pe o parcelă proprietate privată.

Documentația PUD reglementează:

  • • retragerea față de limita nordică (posterioară) în aliniere cu fațada posterioară a blocului de locuințe “D 15” învecinat spre est;

  • • retragerea față de limita vestică la min. 2.70 m., cu menținerea traseului și lățimii aleii existente care deservește blocurile de pe aleea Peana;

  • • retragerea față de limita estică la min. 1,0 m.;

  • • accesul auto și pietonal din str. Primăverii;

  • • regimul de înălțime propus S+P+E;

  • • staționarea autovehiculelor în incintă, respectând Regulamentul privind asigurarea locurilor de parcare, aprobat prin Hotărârea nr. 539/2006.

Proprietatea nu va fi împrejmuită pentru a păstra caracterul zonei.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației, până la aprobarea noului P.U.G., dar nu mai mult de un an de la aprobare.

Art, 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Ec. Florin-Valentiil Gliga


Nr. 59 din 20 februarie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)