Hotărârea nr. 58/2014

Hotărârea 58/2014 - Aprobare P.U.D. construire imobil pentru locuinţe colective, comerţ şi servicii, S+P+10E, str. Dunării nr. 20; beneficiari: Zaharia Bogdan Florin, Zaharia Claudiu, Zaharia Elena, Grigorescu Maria, Grigorescu Andrei Aurel şi Bâlc Ioan.


Consiliul local al municipiului

Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

construire imobil pentru locuințe colective, comerț și servicii S+P+10E,

str. Dunării nr. 20

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -construire imobil pentru locuințe colective, comerț și servicii S+P+10E. str. Dunării nr. 20 -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 431798 din 05.02.2014 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire imobil pentru locuințe colective, comerț și servicii S+P+10E, str. Dunării nr. 20, beneficiari: Zaharia Bogdan -Florin, Zaharia Claudiu, Zaharia Elena, Cirigorescu Maria, Grigorescu Andrei Aurel și Bâlc Ioan.;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 374787/437 din 06.06.2013, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire imobil pentru locuințe colective, comerț și servicii S+P+10E, str. Dunării nr. 20, beneficiari: Zaharia Bogdan-Florin, Zaharia Claudiu. Zaharia Elena. Grigorescu Maria, Grigorescu Andrei Aurel și Bâlc Ioan, pentru amplasarea unei locuințe colective, comerț și servicii pe o parcelă proprietate particulară.

Documentația reglementează:

  • • retragerea față de limita estică: H cornișă/2 - min. 13.3 m.;

  • • retragerea față de limita vestică: H cornișă/2 - min. 14,5 m.;

  • • retragerea față de limita posterioară: H cornișă/2 - min. 32,5 m.;

  • • accesul auto și pietonal din str. Galați, pe alee de 7.0 m. (6.0 m. carosabil + 1.0 m. trotuar pe latura vestică) și zonă de întoarcere pe teren proprietate;

  • • regimul de înălțime S+P+10E;

  • • staționarea autovehiculelor în subsolul construcției și la sol. respectând Regulamentul privind asigurarea locurilor de parcare, aprobat prin Flotărârea nr. 539/2006.

Art. 2. - Recepția lucrărilor va fi făcută numai după donarea suprafeței de 1825 mp., parte din terenul înscris în CF nr. 302204. cu nr. cadastral 302204, cu amenajările aferente - sens giratoriu, alee, loc de joacă și spațiu verde.

Art. 3. Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.. dar nu mai mult de un an de la aprobare.

Art. 4. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 58 din 20 februarie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)