Hotărârea nr. 55/2014

Hotărârea 55/2014 - Prelungirea termenului de solicitare a emiteri autorizaţiei de construcţie şi de începere a executării lucrărilor autorizate ale construcţiei (Contract de concesiune nr. 285508/2011).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea termenului de solicitare a emiterii autorizației de construcție și de începere a executării lucrărilor autorizate a construcției

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de solicitare a emiterii autorizației de construcție și de începere a executării lucrărilor autorizate a construcției - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 36795 din 30.01.2014 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune prelungirea termenului de solicitare a emiterii autorizației de construcție și de începere a executării lucrărilor autorizate a construcției;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată și actualizată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă prelungirea cu 24 de luni a termenului de solicitare a emiterii autorizației de construcție și de începere a executării lucrărilor autorizate a construcției, conform prevederilor cap.VIL Art. 16. pct. 16.C.2. al Contractului de concesiune nr. 285508/2011, încheiat în baza Hotărârii Consiliului local nr. 369/2011, în vederea extinderii, etajării și mansardării locuinței.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului

și evidența proprietății și Serviciul juridic-contencios.


Nr. 55 din 20 februarie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)