Hotărârea nr. 54/2014

Hotărârea 54/2014 - Acceptarea ofertei de donaţie a unui teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Galaţi nr. 2.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind acceptarea ofertei de donație a unui teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Galați nr. 2

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a unui teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Galați nr. 2 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 55161/453/14.02.2014 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune acceptarea ofertei de donație a unui teren situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Galați nr. 2;

Reținând prevederile art. 121 alin. (3) și 115 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 863 și 1014 Cod civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. „c”, al. 5 lit „a”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se acceptă oferta de donație autentificată sub nr. 243/14.02.2014 la BNP Mitre Romana Lacrima, având ca obiect imobilul-teren în suprafață de 1335 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Galați nr. 2, identificat prin număr cadastral 302205, înscris în CF nr. 302205 Cluj-Napoca.

(2) Cheltuielile aferente încheierii și autentificării actului de donație vor fi suportate de către donator.

Art. 2. Imobilul care face obiectul ofertei de donație menționate la art. 1 va fi intabulat în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca.

Art. 3. Se completează în mod corespunzător Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiul Cluj-Napoca, aprobat prin Hotărârea nr. 133/2005, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 498/2012, prin includerea imobilului identificat la art. 1 la „Capitolul 15. Terenuri alei și spații verzi”.

Art. 4. Se mandatează Doamna Horvâth Anna. să semneze contractul de donație în formă autentică.

Art. 5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul

Nr. 54 din 20 februarie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)