Hotărârea nr. 531/2014

Hotărârea 531/2014 - Completarea Hotărârii nr. 442/2014 (denunţarea unor contracte de închiriere).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui teren din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul privat al acestuia și modificarea _______Hotărârii nr. 133/2005 (însușirea inventarului bunurilor din domeniul public al_______ municipiului Cluj-Napoca), cu modificările și completările ulterioare

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind trecerea unui teren din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul privat al acestuia și modificarea Hotărârii nr. 133/2005 (însușirea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca), cu modificările și completările ulterioare - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 271612/453/06.06.2018 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune trecerea unui teren din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul privat al acestuia și modificarea Hotărârii nr. 133/2005 (însușirea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca), cu modificările și completările ulterioare;

Reținând prevederile Legii nr. 213/1998, actualizată, privind bunurile proprietate publică, ale art. 622 alin.l din Codul de procedură civilă, precum și ale Sentinței civile nr. 4844/2017, pronunțată de Tribunalul Cluj în Dosarul nr. 3220/117/2016, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 1256/2018 a Curții de Apel Cluj;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 1 lit. „c”, al. 5 lit „b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul privat al acestuia, a suprafeței de teren de 22375 mp., care se identifică parțial cu Baza Sportivă „Unirea” și parțial cu imobilul cu nr. topo. 22782/1/1/1/1, înscris în CF nr. 4562 Cluj-Napoca, în vederea punerii în executare a Sentinței civile nr. 4844/2017, pronunțată de Tribunalul Cluj în Dosarul nr. 3220/117/2016, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 1256/2018 a Curții de Apel Cluj.

Art. 2. Se aprobă modificarea Anexei 4 la Hotărârea nr. 133/2005 (însușirea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca), cu modificările și completările ulterioare, prin excluderea poziției corespunzătoare Bazei Sportive „Unirea”, de la capitolul 18. Terenuri parcuri publice, zone de agrement, ștranduri, grădini botanice și baze sportive.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul