Hotărârea nr. 530/2014

Hotărârea 530/2014 - Aprobarea Statului de funcţii, Organigramei şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului Bugetar de Administrare Creşe.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

---------------------HOTĂRÂRE---—-—------------ privind însușirea documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Cuza Vodă din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Cuza Vodă din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 268835/45/455 din 11.06.2018 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune însușirea documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Cuza Vodă din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Reținând prevederile Ordinului nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, ale Ordonanței nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Codului civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. d), art. 39 alin. (1) și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea următoarelor imobile:

  • - imobilul-teren identificat cu nr. topo. 666, astfel: imobil cu nr. topo. nou 666/1, teren în suprafață de 1052 mp., care se va reînscrie în CF vechi nr. 326040, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca și imobil cu nr. topo. nou 666/2, teren în suprafață de 63 mp., cu destinație de drum, strada Cuza Vodă, care se va transcrie în CF nou, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca;

  • - imobilul-teren identificat cu nr. topo. 687/1/2/2, astfel: imobil cu nr. topo. nou 687/1/2/2/1, teren în suprafață de 149 mp., care se va reînscrie în CF vechi nr. 316817, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca și imobil cu nr. topo. nou 687/1/2/2/2, teren în suprafață 59 mp., cu destinație de drum, strada Cuza Vodă, care se va transcrie în CF nou, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca;

  • - imobilul-teren identificat cu nr. topo. 688, astfel: imobil cu nr. topo. nou 688/1, teren în suprafață de 804 mp., se reînscrie în CF vechi nr. 312893, în favoarea municipiului Cluj-Napoca și imobil cu nr. topo. nou 688/2, teren în suprafață 275 mp., cu destinație de drum, strada Cuza Vodă, care se va transcrie în CF nou în favoarea municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Se aprobă înscrierea, în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Cuza Vodă, cu suprafața măsurată de 7802 mp., cu destinație de drum, provenind din CF nr. 326040 Cluj-Napoca, nr. topo. nou 666/2, CF nr. 316817 Cluj-Napoca, nr topo. nou 687/1/2/2/2, CF nr. 312893 Cluj-Napoca, nr. topo. nou 688/2, CF nr. 266588 Cluj-Napoca, nr. topo. 4900, CF nr. 302896 Cluj-Napoca, nr. topo. 4901/1/1, CF nr. 307356 Cluj-Napoca, nr. topo. 4902, 4903, 4904, 4905, CF nr. 273343 Cluj-Napoca, nr. topo. 4899/1, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, ari. 8 alin. (1): „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (•••)”•

Art. 3. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în cartea funciară a imobilului strada Cuza Vodă din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

_______Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Nr. 530 din 15 iunie 2018

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 53°  / 5oi3

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

5

AMPLASAMENT:

STRADA „CUZA VODĂ”, domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL



Carte Funciară Nr. 326040

^ĂNCPT

.îvf.Nî'! 'i.iT4h-i.=,1.-\


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA PENTRU INFORMARE

iu: ClUj-Napoca

Nr.

| 96667

Ziua

1 07

Luna

| 06

Anul

1 2017


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Birou! de Cadastru și Publicitate Imobiliară CIuj-Napoca

As Partsa L Dsscrîersa inuobilusui

e EREN Intravilan                                                                         Nr. CF vechi;.1473

Adresa: Loc. CIuj-Napoca, Jud. Cluj, Dubălarilor

Nr.

Cri

Nr cadastral

Nr.

Suprafața* (mp)

Observații -/"Referințe

Al

Top: 666

1.115

Strada Dubălarilor

B. Partea Ii. Proprietari și acte

înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate și alte drepturi-reale

Referințe

96667 / 07/06/2017

Act Administrativ nr. 247486/453, din 2-4/05/2017 emis de PRIMĂRIA M UN. CLUJ-NAPOCA;

Bl

Se înființează prezenta carte funciară ca urmar-e a reconstituirii parțiale a numărului topografic 666 al imobilului de sub A+69 din CF 1473 cu număr topo, 666.

Al

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATEÎn rang serial câștigat cu nr. 3640/08.03.1938, dobândit prin Leae, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ

B3

Totodată, acest imobil se abnotează din acesta- carte funciară, neformând obiect de circulație publică.

Al

C. Partea II8, SARCINI .

înscrieri privind dezmembramintele dreptului’ de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini ■

Referințe

NU SUNT



Anexa Nn 1 La Partea I
! eren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 666

1.115

Strada Dubălarilor

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

.           A-- • - L-c                     ■ Qg-ALifiJK'iAFlE IM93IL : ‘

_________________GeomeLffe pentru acest imobil nu a fes? câsffcă.


Crt.

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

............... —

Observații / Referințe

1

drum

DA

-

-

-

-


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

-Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru. dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 0 RON, -, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 253.


Data soluționării,

15-06-2017

Data eliberării,


Asistent Registrator,

CARLA COR1NA-TODORAN PE5CARUS




semnătura)




____23.33.2Z21 ițT

fĂNCPI ■

«A m -.'ț A r fu > A LA ■n -x C X3',\ « f?» £. r cxr .trrr-.vrr hi ipțtfA&


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

PENTRU INFORMARE


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ
Birou! de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

TEREN Intravilan


Nr.

35374

Ziua

03

Luna

03

Anul

2017


A. Partea I. Descrierea imobilului

Nr. CFvechi:1473


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud, Cluj

Nr.

Cri

Nr cadastral Nr.

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 687/1/2/2

208

Teren pentru str Cuza Vodă


B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3083/27/07/1974

.Act nr. 0 (imobilul de sub A+ 1923-este adus din cf 7630);

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al

1) STATUL ROMÂN

OBSERVAT!!: (provenita din conversia CF 1473)

' B2

Imobilul se dezlipește din această carte funciară nefăcând obiect de circulație

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)


C. Partea III. SARCINI .


înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT


T5



________Carte Fundară Nr. 316817 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Anexa Nr. 1 La Partea I

Nr cadastral .

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top; 687/1/2/2

208

i eren pentru str Cuza Vodă

r

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DEFĂUI®N®E

Teren


pentru acest imebfl nu a fost găsită

Date referitoare la teren

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

neproductiv

DA

208

-

-

687/1/2/2

Pentru acest imobil exista următoarele cereri nesolutionater

Nr. Crt

Nr. cerere

Data cerere

Termen eliberare

Obiect cerere

1

1

34815

03-03-2017

06-03-2017

Consultare/lnformane

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras.de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 ROtJ, -Chitanța interna nr.9832/03-03-2017 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării, 03-03-2017

Data eliberării,

/ /

07, W&



nrnrAMffi -nrPVpdpnls LsdU

Paaina 2 din 2


f?-

UNCIEI

•« m L. f v a ■=              :

țr.j::r.V-


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

Nr.

S1338

Ziua

26

PENsRU INFORMARE

Luna

05

Anu!

2017

Oficiul de Cadastru șî Publicitate imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate imobiliară Cluj-Napoca


A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:1473

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Berde, jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr cadastral Nr,

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 688

1.079

B. Partea Proprietari și acte

Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3640 / 08/03/1338

Act nr. 0;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEdistribuit prin comasatie si prevăzut la transformare, dobândit prin Leae, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

B2

acest imobil se abnoteaza din acest CF neformand obiect de circulație publica

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

63988 / 29/04/2015

Act Administrativ nr. 154380/453, din 23/04/2015 emis de PRIMĂRIA CLUJ NAPOCA SERVICIUL EVIDENTA PATRIMONIU SI CADASTRU (act normativ nr. 193/09-02-2005 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; act administrativ nr. 133/14-03-2005 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUN.CLUI NAPOCA;);

B3

se reconstituie foaia A a cârtii funciare cu numărul 1473 CLUJ NAPOCA, cu privire la imobilului cu nr. top. 588 inscris inițial sub A+71 si reinscris in urma reconstituirii sub A+20-92, cu transcriere in CF E 312893 CLUJ NAPOCA in favoarea MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

Al

C. Partea HI. SARCINI .

înscrieri privind dezmembramir.tele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea I
6 eren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

' Observații / Referințe

Top:688

1.079

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Geometria pentru- acest im&bil nu & fost găsită.

Date referitoare Ia teren

Crt

Categorie . foiosință

Intra vilan

SuDrsfsts

(mp)

i aria

Parcelă

Nr. topo

~ ■ . uuset vații / nererințe

1

drum

DA

1.079

-

-

-

strada Berde                           j

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

'Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii. .

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.23V//26-05-2017 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.                  r                                                    (


Data soluționării,

26-05-2017

Data eliberării,

_J (paj

fâpșFs^mriătura)




'' an^pt               extras de carte funciară

PENTRU INFORMARE

r! ț£ !A“             Isjr ».

Carte Funciară Nr. 266588 Cluj-Napoca

Nr. cerere

.....Ziua"

196733 09

Luna

11

Anul

2017

Cod verificare



TEREN Intravilan


A, Partea 1. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:1473

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, StrClemenceau, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top:4900

3.212


B. Partea 11. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3640/08/03/1938

Act nr. 0;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIE lATEcomasație, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

B2

Imobilul se abnotează neformând obiect de circulație publică

Al

OBSERVAIll: (provenita din conversia CF 1473)

C. Partea iii. SA“RCINI .

înscrieri privind dezmembrăminteie dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

MU SUNT



Pagina 1 din 2

Teren

Carte Funciară Nr. 266588 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napdx.a

Anexa Nr. 1 La Partea i

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 4900

3.212

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.


DETALII LINIARE [MOBIL

--------------------------ppntnf fwpst tmtobîi nti.e. f’osFSSli.


Date referitoare la teren

Nr

Cit

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcela

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

3.212

-

-

4900



Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile-prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii)           H

d niî.48344/09


S-a achitat tariful de 20 ROM, -Chitantaîint-ern i 'Asiste n

•FONEL



10-11-2017

Data eliberării,


6



Pagina 2 din 2




TEREN Intravilan


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

A. Partea 1, Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:1431

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Cuza Vodă, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 4901/1/1

1.069

B. Partea Ii. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3640 / 08/08/1938

Act nr. 0;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIE tATtcomasație, -dobândit prin-Lege, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1431)

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea I
i eran

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 4901/1/1

1.069

*■ Suprafața este determinată in pianul de proiecție 5tereo 70.

_________________DETALII LINIARE IMOBIL _________ (immetrig pentru acest inxbii mi ajGStg sP

Date referitoare la teren

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.


Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.                                     / i

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.52962/13-12-2017 in suma de 20,/pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.


Data soluționării, 13-12-2017

Data eliberării,

/ /


Asistent Registrator,

KÎNGA SZABOLJ,




Cosmin.fi


Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

i aria

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

1.069

-

-

-

curte și grădină

Pentru acest imobil exista următoarele cereri nesolutîonate:

bir. Crt

Nr. cerere

Data cerere

i ermen eliberare

Obiect cerere

1

218026

13-12-2017

14-12-2017

Consulta re/lnformare


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 307355 Cluj-Napoca


A, Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Necunoscut


Nr. CF vechi:102094

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr. Cri

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top:

4902,4903,4904,

4905

820

Alei și spații verzi

B. Partea 11. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și aite drepturi reaie

Referințe

180183 I 29/10/2015

Act Normativ nr. HG NR 193/2006, din 29/10/2015 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI (act administrativ nr. HCL NR 57703-04-1995 emis de CONSILIUL LOXCAL AL MUNICIPIULUI CLU| NAPOCA;);

B2

Intanulare, drept de PROPRIETAiE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

  • 1) MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, în administrarea

  • 2) CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA, domeniu public

C. Partea HI. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reaie de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

________Carte Funciară Nr. 307356 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Anexa Nr. 1 La Partea I

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:

4902,4903,4904,4

905

820

Alei și spații verzi

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

_________________DETALII LINIARE IMOBIL_________________ frtWTrrrit7 pentru acest unăUs! mi ațostgsif.


Teren


Date referitoare Ia teren

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt ( susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitattariful de 2.0. RON, -Chitanța interna nr.48344/09-11-2017 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară ru

Data soluționării,

10-11-2017

Data eliberării,


nr. 272.


Asistent Registrator, DANA-ALINA SOUCA (parafă și sfî^nătura)

/


(parafă și s<





Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vil an

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

-

820

-

-

-


■ANFCPI

Uri.xt n M '■ lt''-s :

•»         ;*Wyiil«


iEREN Intravilan


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 273343 Cluj-Napoca


A. Partea 1. Descrierea imobiiului

Nr. CF vechi;1473

Adresa: Loc, Cluj-Napoca, Ștr Cuza Vodă, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp.)

Observații / Referințe

Al

Top: 4399/1.

282

str. Cuza Vodă

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3731 / 17/09/1974

Act nr. 0;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al / B.3

1) STATUL-ROMÂN, în administrarea CONSILULU1 LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

B2

Se notează faptul că acest-imobil nu formează obiect de circulație

Al

OBSERVAIII: (provenita din conversia CF 1473)

97875 / 08/06/2017

Act Normativ nr. HOTARARE NR.193, din 09/02/2006 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; Act Administrativ nr. HOTĂRÂRE N-R.133, din 14/03/2005 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUN.OJJI-NAPOCA;

B3

Se înscrie dreptul de administrar-e-asupra imobilului de sub Al, în favoarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca

Al

1

C. Partea III. SARCINi .

Înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT


Anexa Nr. 1 La Partea 1

j eren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 4899/1.

282

str. Cuza Vodă

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

(.TffWJît’frlă          t'JCtOîf IrlîObs Sili LT J&Htț' S!r.

Date referitoare ia teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

i aria

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

282

-

-

4899/1.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată~ue acest birou.


Prezentul extras de carte funciară este valabipfâ autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentruraezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in cond/iiie legii.

5-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanta/interna lțir.52962/13-12-2017 in suma de 20, pentru serviciul de (-publicitate imobiliară cu codul nr. 272/         \


Data soluționării, 14-12-2017

Data eliberării,

/ /


ztc5sist0nt Registrator, ZA-^^SMWwU-BRAICA

-,s (pararătstsrejnnâtura)

B. SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr.CF

Număr

Topo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarci

ni

326040

(Nr. CF. vechi 1473)

666/1

-

1052

MUNICIPIUL CLUJ

Nu st

nt

Nou

666/2

63

MUNICIPIUL

CLUJ-NAPOCA

Nu st

nt

316817

(Nr. CF, vechi 1473)

687/1/2/2/1

149

STATUL ROMÂN

Nu st

nt

Nou

687/1/2/2/2

-

59

MUNICIPIUL

CLUJ-NAPOCA

Nu st

nt

312893

(Nr. CF. vechi 1473)

6

88/1

-

804

MUNICIPIUL

CLUJ-NAPOCA

Nu st

nt

Nou

6

88/2

275

MUNICIPIUL

CLUJ-NAPOCA

Nu st

nt

C. SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ (FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , Strada Cuza Vodă, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sare

ni

Ser.

Topo.

326040

(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

666

Strada Dubălafilor

1115

MUNICIPIUL CLUJ

Nu st

int

316817

(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

687/1/2/2

Teren pentru str. Cuza Vodă

208

STATUL ROMÂN

Nu s

int

312893

(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

688

-

1079

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu s

int

266588

(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

4900

3212

MUNICIPIUL CLUJ

Nu si

int

302896

(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

4901/1/1

-

1069

MUNICIPIUL CLUJ

Nu s

int

307356

(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

4902,4903, 4904,

4905

Alei și spații verzi

820

MUNICIPIUL CLUJ, in administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Nu s

int

273343

(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

282

Str. Cuza Vodă

282

STATUL ROMÂN

Nu s

int

Nr. CF


Nou


Număr


Topo.

666/2; 687/1/2/2/2; 688/2, 4900, 4901/1/1;

4902,4903,4904,

4905; 4899/1;


Cad.


Nou


Data: Mai 2018



Descrierea imobilului


Strada Cuza Vodă


Total suprafață măsurată = 7802 mp




Jhtocmit: SC DAM^R CONSUȚTSRl


fi


PLAN DE IDENTIFICARE - CARTE FUNCIARĂ

Sears 1: 2000, L-34-48"C-a-4-H

strada Cuza Vodă, Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan, U.A.T. Cluj-Napoca


Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:1000


Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

7802

Municipiul Cluj-Napoca, Strada Cuza Vodă, județul Cluj

Nr.

Cartea Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

Cluj-Napoca


Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

DR

7802

Total

7802

B. Date referitoare la construcții

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

CI i

Total

Sunrafata totala măsurată a imobilului = 7802mp

Suprafața din set = 7802 mp

Executant: SC DAMAR CONSULT SRL—

Inspector

Confirm executarea •măsurătorilor la teren, corectitudinea intocmiritXi

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata ai atribuirea

\ ll sC

k

1».

v'.'

/

7

Semnătură si parafa

... •   ' iX

Stampila BCPI

Data: Mai 2018


Punct

Punct sfirjit

Lungime segment (m)

început

Punct sfirțit

1

2

4.050

69

70

2

3

21368

70

71

3

4

3.104

71

72

4

5

5.028

72

73

5

6

14.849

73

74

6

7

19.135

74

75

7

8

3356

75

76

8

9

12.084

76

77

9

10

4.038

77

78

10

11

6317

78

79

11

12

0331

79

80

12

13

3.901

80

81

13

14

7.730

81

82

14

15

6.199

82

83

16

17

2306

84

85

17

18

2366

85

86

18

19

3309

86

87

19

20

1.621

87

88

20

21

2398

88

89

21

22

2.733

89

90

22

23

11.145

90

91

23

24

Z876

91

92

24

25

13.155

92

93

25

26

11.708

93

94

26

27

3.144

94

95

27

28

5.112

95

96

23

29

2359

96

97

29

30

9.464

97

98

30

31

8.046

98

99

31

32

2.121

99

100

32

33

7385

100

101

•    33

34

3.059

101

102

34

35

8394

-102

103

35

36

3301

103

104

36

37

5339

104

105

37

38

64.854

105

106

38

39

3.717

106

107

39

40

14.035

107

108

40

41

3.729

108

109

41

42

1.767

109

110

42

43

1274

110

111

43

44

1.702

111

112

44

45

7.797

112

113

45

46

7.677

113

114

46

47

12.040

114

115

47

48

0.443

115

116

48

49

0.875

116

117

49

50

3311

117

1)8

50

51

0381

118

119

51

52

1362

1)9

120

52

53

0.350

120

121

53

54

1371

121

122

54

55

1.028

122

123

55

56

1.724

123

124

56

57

1313

124

125

57

58

1.724

125

126

58

59

•   0.697

126

127

59

60

1.687

127

128

60

61

1333

12b

129

61

62

1.689

129

130

62

63

0327

130

131

63

64

1.724

131

132

64

65

0.342

132

133

65

66

0.706

133

134

66

67

2353

134

135

67

68

0395

135

136

'68

69

1.928

136

1





Pagina

1-93/2005

Hotărârii

atestarea


Anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. pentru modificarea Șl completarea Guvernului nr. 969/2002 -privind domeniului public al Județului Cluj, precum și J municipiilor, omșetor și comunelor din Județul Cluj, cu -excepția municipiului Cluj-Napoca.....•................ 3-^-7


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.ftL200&

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂ’rÂRE -------—-----

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind.atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Clui-Napoca1)

în temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 . Vind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum al municipiilor, orașeior și comunelor din Județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în .Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum Urmează:

  • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: „HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum șl al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj"

  • 2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. — Se atestă apartenența la dome public al județului Ciuj, precum și al municipiile-' aș -șl comunelor din județul Cluj a bunurilor e- ' _Tst anexele nr. 1—80 care fac parte integrantă din , !ez hotărâre."

  • 3. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, sr nr. 11, cu titlu! „Inventarul bunurilor care apa domeniului public al municipiului Ciuj-Napoca", av conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

PRIM-MiWSTRU

CĂLIN POPESCU-TÂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației și Internelor, Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul finanțelor publice, Sebastlan Teodor Gheorghe Vlădesc.

București, 9 februarie 2006.

Nr. 193.


1

Hotărârea Guvernului nr. 193/2006 a iest pubfeata In Montoru Oficia! ai României, Partea iTnr. 246 din 20 martie 2006 și b-«-? in acest număr bis.