Hotărârea nr. 528/2014

Hotărârea 528/2014 - Modificarea şi completarea Hotărârii nr. 603/2013 (aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, conform Legii nr. 350/2005).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Daniil P. Bărceanu din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Daniil P. Bărceanu, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 244276/45/455 din 11.06.2018 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune însușirea documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Daniil P. Bărceanu din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Reținând prevederile Ordinului nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, ale Ordonanței nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Codului civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. d), art. 39 alin. (1) și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă înscrierea în CF nou, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Daniil P. Bărceanu, având suprafața măsurată de 1787 mp., cu destinație de drum, provenind din CF nr. 302966 Cluj-Napoca, nr. topo. 9772, domeniu public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin. (1): „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 2. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în cartea funciară a imobilului strada Daniil P. Bărceanu din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Președinte de ședință,


Ec. Dan Ștefan Tarcea'f s fT

A/


Cohtrăse azL,f

SecretarulAiunicîpih^i4^țc^v0 oșca '■'•Â'


Nr. 528 din 15 iunie 2018

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

Anexă la Hotărârea nr

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

3

AMPLASAMENT:

Strada „DANUL P. BĂRCEANU”, domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

BENEFICIAR:

>

■ MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL —

Autorizația: Seria RO-B-J Nr. 0998/2016

5

CLUJ-NAPOCA -MAI 2018-


'ANCEI


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr. cerere

6922

Ziua

16

Luna

01

Anul

2018


TEREN Intravilan


Carte Funciară Nr. 302966 Cluj-Napoca


A. Partea I. Descrierea imobilului

Cod

verificare

llllllll

III llllllll

100054629537


Nr. CF vechi:1473


Adresa: Loc.

, Str Fabricii De

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 9772

1.723


B. Partea 11. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3640 / 08/03/1938

Act nr. 0;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

B2

se abnotează din acest cf neformând obiect de circulație publică

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473) .


C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT                                               . ■■      ■ ■


Anexa Nr. 1 La Partea î
Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:9772

1.723

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

___________ DETALII LINIARE IMOBIL __________

Geometria pentru acest imobil nu a fost g si t.

Da

te referitoare ia teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

1.723

-

-

-

Strada Fabricii de Spirit

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.1691/16-01-2018 in suma de 20, pentru serviciul de.; publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării,

16-01-2018

Data eliberării,

1 ABI L DE MIȘCXRIJ’AIAILARĂ
(HȘAIMOBilJLUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan ,strada Daniil P. Barceanu, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

302966

(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

977:

Strada Fabricii de

Spirt

1723

MUNICIPIUL

CLUJ

Nu sunt

Total suprafață

1723

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad

Nou

9772

Nor

Strada Daniil P.

Bărceanu

1787

MUNICIPIUL

CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață

1787

Data: Mai 2018                                                        întocmit: SC DAMAR CONSULT SRL

Aut. RO-B-J, Nr. 0998

C.F.

(j 7-rv £,/&

<J> Cdfz>-ra. faJTx.

(ybjiz.-T7a£j2.

/

Sțj Z7

-TTT-^

a^zC(c7'>i< •^tk ■£'. ^zXrL(Lî. ■.          •

876

3.1 Sa «

^775fa \

2-5 A

50.47

To/a/.

-AA<S>7

y^a.PLAN DE SITUAȚIE '  ,

SC 1:1000

STB. TRAIAN NR. 44-46 Cluj-Napoca JUD. CLUJ

NR. TOP. 9775/2/1

SITUAȚIA ACTUALA IN TEREN


NR. TOP. 9775/2/1

SC. COMPLEX LABORATOARE SRL; Ș^593mpy

SC. KENSINGTON CORPORATE INVESTMENTS ROMANIA SRL;Ș=1290mpr

STATUL ROMAN S=270mp______

Suprafața aproximativ folosita S=1962.40mp

ANEXA NR 1

BONDOR CLAUDIU

Auh Cj. nr.106—f—

---w /

“1—

■; ■ r.

—JL_

**%


Data: Mai 2018


Calculul Suprafețelor
Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Daniil P. Bărceanu, municipiul Cluj- Napoca, intravilan, județul Cluj
U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984

1 Dr

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

587618.5770

392602.8274

1.817

2

587619.3700

392604.4620

3.283

3

587619.7520

392607.7230

14.075

4

587621.3890

392621.7020

26.864

5

587625.0600

392648.3140

9.121

6

587626.3066

392657.3492

28.401

7

587629.7160

392685.5450

12.610

8

587631.2600

392698.0600

13.483

9

587632.6600

392711.4700

16.167

10

587648.5710

392708.6020

9.193”

11

587648.7230

392708.4830

3.229

12

587648.8070

392705.2550

8.117

13

587648.2960

392697.1540

0.671

14

587648.1950

392696.4910

2.229

15

-587647.9120

392694.2800

11.022

16

587646.5660

392683.3400

5.080

17

587645.797.0

392678.3190

0.143

18

587645.7740

392678.1780

3.036

19

587645.4190

392675.1630

2.723

20.

587645.0740

392672.4620

2.993

21

■587644.6950

392669.4930

5.593

22

587643.8880

392663.9590

6.001

23

587643.1460

392658.0040

3.658

24

587642.6930

392654.3740

0.131 .

25

587642.5690

392654.3310

4.220

26

587641.9880

392650.1510

1.326

27

587641.8140

392648.8360

7.700

28

587640.7950

392641.2040

3.997

29

587640.3550

392637.2310

5.708

30

587639.5340

392631.5820

7.127

31

587638.5430

392624.5240

19.986

32

587635.8780

392604.7160

17.404

S = 1787 mp P=248.109m

3 S.C. DAMA8 CONSUL- S.f- •

■SG DAMAR CONSULT SRL s?/