Hotărârea nr. 526/2014

Hotărârea 526/2014 - Plata sumei de 9.756,44 lei, reprezentând despăgubiri, a sumei de 3.681,61 lei, reprezentând dobândă legală şi a sumei de 14.613,40 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, către S.C. OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Sindicatelor din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Sindicatelor, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 244276/45/455 din 11.06.2018 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune însușirea documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Sindicatelor din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Reținând prevederile Ordinului nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, ale Ordonanței nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Codului civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. d), art. 39 alin. (1) și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului-teren identificat cu nr. topo. 10940, înscris în CF nr. 328303 Cluj-Napoca, astfel: imobil cu nr. topo. nou 10940/1, teren în suprafață de 675 mp., care se va reînscrie în CF vechi nr. 328303, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca și imobil cu nr. topo. nou 10940/2, teren în suprafață de 1608 mp., cu destinație de drum, strada Sindicatelor, domeniul public, care se va transcrie în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Se aprobă înscrierea în CF nou, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Sindicatelor, având suprafața măsurată de 1608 mp., cu destinație de drum, provenind din CF nr. 328303 Cluj-Napoca, nr. topo. 10940/2, domeniu public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin. (1): „Drumurile de interes local aparțin

proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.


Art. 3. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în cartea funciară a imobilului strada Sindicatelor din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Președinte de ședință,


Ștefan Tarcea

®ază:

y——-—

Municipiului,

oșca


Nr. 526 din 15 iunie 2018

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

3

AMPLASAMENT:

Strada „SINDICATELOR99, domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-J Nr. 0998/2016

9


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


A N.CEL


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 328303 Cluj-Napoca


Nr. cerere

|  218934

Ziua

1      14

Luna

1 12

Anul

I   2017

Cod

verificare

III llllll

100054062595


A. Partea 1. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Nr. CF vechi:1473


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, StrVăii, Jud. Cluj-

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 10940

2.283

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3640 / 08/03/1938

Act nr. cerere 3640, din 08/03/1938 emis de

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEImobil distribuit prin comasatie si prevăzut la transformare, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ

B2

totodată acest imobil se abnoteaza din acest CF, neformand obiect de circulație publică

Al

C. Partea III. SARCINI .

Pagina 1 din 2


înscrieri privind dezmembrăminteie dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Document care conține date cu. caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


®L_   2        .. . __ '         . .'P         -    1 r;        :___. 11      11                               .«SJBSKSE3IE. 7 :..... ■ ÎS83H8B88E3&—:              - 1 j:i..3IHl. SESS.- JMBHSZSEBBU-'. — 135®!Teren


________Carte Funciară Nr. 328303 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Anexa Nr. 1 La Partea I


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:10940

2.283

* Suprafața este determinată in pianul de proiecție Stereo 70.


} detaliiuniare imobil .,,: ■■■■ ■ \-

GeorneaTig psRfragcsfZ/raoibJâ! ruta fostgsit.


Date referitoare la teren


Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

2.283

-

-

-

strada văii


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.                                                     /I

Prezentul extras de carte funciară este valabil la ^autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru /dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice-modificare, in condițiile legir.it-;',.'  .

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna. n.r?53045/14-12-2017 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate, imobiliară cu codul nr. 272. /jjV' .      .-.i


Data soluționării,

15-12-2017

Data eliberării, / / «lil


Asistent

BOȘ / \


.egistrațorji klGNAT'^


Referent,


(parafa și semnătura)


(parafa și semnătura)Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Pagina 2 din 2


2E3KMBE.


TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ


(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan ,strada Sindicatelor, Județul Cluj A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.


Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

328303

(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

10940

Strada Văii

2283

MUNICIPIUL

CLUJ

Nu sunt

Toțal suprafață

2283

B

SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

Număr Topo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

328303

(Nr. CF. vechi 1473)

10940/1

-

675

MUNICIPIUL

CLUJ

Nu sunt

Nou

10940/2

Strada Sindicatelor

1608

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață

2283

C.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

10940/2

Nou

Strada Sindicatelor

1608

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață

.^''.V7T.l>608

:\CM


Data: Mai 2018
Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970

strada Sindicatelor, municipiul Cluj- Napoca, intravilan, județul Cluj

U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984

1 Dr

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

586531.5630

391925.6930

26.358

2

5865367810"

391951.5290

----1.559"

3

586536.7790

391953.0880

7.056

4

586538.1-900

391960.0010

4.704

5

586533.5370

391960.6910

2.398

6

586533.3660

391963.0830

0.820

7

586532.7190

391963.5860

2.897

8

586530.3410

391965.2400

2.093

9

586529.5770

391967.1890

3.998

10

586532.2620

391970.1510

12.483

11

586539.1900

391980.5350

0.676

12

586538.6270

391980.9090

3.046

13

586539.7820

391983.7280

10.659

14

586543.8240

391993.5910

10.610-

15

586548.1858

392003.2626

0.212

16

586548.3900

392003.2050

2.573

17

586549.2570

392005.6270

0.100

18

586549.2940

392005.7200

0.075-

19

586549.3030

392005.7940

0.021

72

586549.2844

392005.8043

15.277

73

586551.6201

392020.9018

0.260

74

586551.8790

392020.8770

2.770

75

586552.1690

392023.6320

0.340

76

586551.8343

392023.6891

2.561

77

586551.9170

392026.2490

0.590

78

586551.9361

392026.8382

41266

79

58655273300

392031.0860

0.264

-

80

586552.0759

392031.1566

5.164

21

586552.2430

39203673180

0.303

22

586552.1540

392036.6080

3.626

23

586551.4960

392040.1740

1.508

24

586551.2940

392041.6680

0.895

25

586551:6480

392042.4900

0.910

26

586551.5790

392043.3970

4.698

27

586549.4780

392047.5990

7.404

28

586546.1090

392054.1920

2.696

29

586543.9240

392055.7710

10.379

30

586534.5790

392060.2870

7.018

31

586528.2990

392063.4190

0.583

32

586527.7430

392063.5940

8.390

33

586520.21'80

392067.3040

6.832

34

5865’13:9400

392070.0000

9.898

35

586523.7380

392071.4020

"1.745

36

586524.3901

392073.0209

0.705

37

586525.0220

392072.7080

4.321

81

586528.9013

392070.8050

0.078

38

586528.8670

392070.7350

6.107

39

586534.3070

392067.9600

0.175

40

586534.3959

392068.1110

3.957

586537.9490

586538.5840

-392066 3690

0 647

42

392066.2460

0.869

43

586539.3880

392065.9170

11.722.

44

586550.3380

392061.7320

1.387

45

586551.0280

392060.5290

4.412

46

586553.0380

392056:6020

4.265

47

586554.8240

392052.7290

1.044

48

586555.2910

392051.7950

4.057

49

586556.3870

392047.8890

5.192

50

586558.0110

392042=9570

1.763

 • 51

 • 52

586558.5290

586559.6480

392041.2720

392037.5270

3.909

4.996

53

58656172230

392032.7860

4.854

 • 54

 • 55

586562.1880

586563.6820

392028.0290

392020.6660

7.513

0.704

ZA <7 z-      V\

k              ZA

U         ,o' -C~’       S>/

55’

586563.4890

392019.9890

1.122

56

586563.2810

392018.8860

2.532

 • 57

 • 58

 • 59

586562.5210

586559.8990

586559.6390

392016.4710

392007.1660

392006.2660

9.667

0.937

8.047

60

63

586557.4380

586553.6260

391998.5260

391983.6490

15.358

7.406

\<z    ' <y              •>>/

 • 64

 • 65

586551.7500

586550.0640

391976.4850

391971.1990

5.548

13.470

66

67

586545.9280

586544.6060

391958.3800

391952.0540

6.463

3.166

// /As s

68

586543.9380

391948.9590

3.030

 • 69

 • 70

586543.3640

586541.8090

391945.9840

391938.2430

7.896

11.835

71

586539.5400

391926.6280

8.032

S= 1608 mp P=367.896m

Data: Mai 2018

\ O      Z /gntocmît:j£ DAJvfĂR CONSULT SRL


Data: Mai 2018


Inventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereografîc 1970

strada Sindicatelor municipiul Cluj- Napoca, intravilan, județul Cluj

U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984
Nr. Pct.

X

[m]

3 -<

—1-

- 586531.5630

9Q1Q9S RQ?D

2

586536.7810

391951.5290

3

586536.7790

391953.0880

4

586538.1900

391960.0010

5

586533.5370

391960.6910

6

586533.3660

391963.0830

7

• 586532.7190

391963.5860

8

586530.3410

391965.2400

9

586529.5770

391967.1890

10

586532.2620

391970.1510

11

586539.1900

391980.5350

12

586538.6270

391980.9090

13

586539.7820

391983.7280

14

586543.8240

391993.5910

15

586548.1858

392003.2626

16

586548.3900

392003.2050

17

586549.2570

392005.6270

18

586549.2940

392005.7200

19

586549.3030

392005.7940

72

586549.2844

392005.8043

73

586551.6201

392020.9018

74

586551.8790

392020.8770

75

586552.1690

392023.6320

76

586551.8343

392023.6891

77

586551.9170

392026.2490

78

586551 ^361

392026.8382

79

586552.3300

392031.0860

80

586552.0759

392031.1566

21

586552.2430

392036.3180

22

586552.1540

392036.6080

23

586551.4960

392040.1740

24

586551.2940

392041.6680

25

586551.6480

392042.4900

26

586551.5790

392043.3970

27

586549.4780

392047.5990

28

586546.1090

392054.1920

29

586543.9240

392055.7710

30

586534.5790

392060.2870

31

586528.2990

392063.4190

32

586527.7430

392063.5940

33

586520.2180

392067.3040

34

586513.9400

392070.0000

35

586523.7380

392071.4020

36

586524.3901

392073.0209

37

586525.0220

392072.7080

81

586528.9013

392070.8050

38

586528.8670

392070.7350

39

586534.3070

392067.9600

40

586534.3959

392068.1110

41

586537.9490

392066.3690

42

586538.5840

392066.2460

43

586539.3880

392065.9170

44

586550.3380

392061.7320

45

586551.0280

392060.5290

46

586553.0380

392056.6020

47

586554.8240

392052.7290

48

586555.2910

392051.7950

49

586556.3870

392047.8890

50

586558.0110

392042.9570

51

586558.5290

392041.2720

52

586559.6480

392037.5270

53

586561.2230

392032.7860

54

586562.1880

392028.0290

55

586563.6820

392020.6660

55*

586563.4890

392019.9890

56

586563.2810

392018.8860

57

586562.5210

392016.4710

58

586559.8990

392007.1660

59

586559.6390

392006.2660

60

586557.4380

391998.5260

63

586553.6260

391983.6490

64

586551.7500

391976.4850

65

586550.0640

391971.1990

66

586545.9280

391958.3800

67

586544.6060

391952.0540

68

586543.9380

391948.9590

69

586543.3640

391945.9840

70

586541.8090

391938.2430

71

586539.5400

391926.6280
Plan de amplasament și delimitare a imobilului

Scara 1:500


Nr. cadsnral

Suprafața măsurată ■ imobilului (mp)

Adresa imobilului

1601

Municipiul Cluj-Napoca, intravilan,Strada Sindicatelor, județul Cluj

Nr. Canea Funciari

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

Cluj-Napoca


A. Date referitoare la teren

Nr.

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

DR

1608

Total

1608

B. Dale referitoare la construc ții

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

CI

Total

Suprafața totală măsurată a imobilului = 1608 mp Suprafața din act= 1608 mp

Inspector

Confirm executa mrectitudîifâ/frițocm cotșș^n9&|a’a« Se-.-.

rțajnăsuratorilor la teren, triiitacumentației cadastrale ți steurcu realitatea din teren

Conrnm introducerea imobilului in baza de date integrată ți atribuirea numărului cadastral

;77

Semnătura ți parafă

Semnătura ți țtampila

Data: Mai 2018

Ștampila BCP1