Hotărârea nr. 525/2014

Hotărârea 525/2014 - Modificarea Anexei Hotărârii nr. 331/2012, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 406/2012, nr. 30/2013, nr. 536/2013, nr. 13/2014, nr. 231/2014 şi nr. 365/2014 (repartizarea şi numirea reprezentanţilor Consiliului local în Consiliile de administraţie ale şcolilor de stat şi particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind însușirea documentației tehnice pentru înscrierea imobilului Piața Abator din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

______________________Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației tehnice pentru înscrierea imobilului Piața Abator, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 244276/45/455 din 11.06.2018 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune însușirea documentației tehnice pentru înscrierea imobilului Piața Abator din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Reținând prevederile Ordinului nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, ale Ordonanței nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Codului civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

s                         Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. d), art. 39 alin. (1) și art. 45

din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului-teren identificat cu nr. topo. 5131/1/2, înscris în CF nr. 268621 Cluj-Napoca, astfel: imobil cu nr. topo. nou 5131/1/2/1, teren în suprafață de 587 mp., care se va reînscrie în CF vechi nr. 268621, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca și imobil cu nr. topo. nou 5131/1/2/2, teren în suprafață de 6882 mp., cu destinația de drum, Piața Abator, domeniul public, care se va transcrie în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Se aprobă înscrierea în CF nou, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului Piața Abator, având suprafața măsurată de 6882 mp., cu destinația de drum, provenind din CF nr. 268621 Cluj-Napoca, nr. topo. 5131/1/2/2, domeniu public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin. (1): „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 3. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în cartea funciară a imobilului Piața

Abator din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se ^încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.(dinte de ședință, n Ștefan Tarcea

Nr. 525 din 15 iunie 2018

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 62 C / 2© $

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

5

AMPLASAMENT:

Piața „ABATOR”, domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

BENEFICIAR:

•J


MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


EXECUTANT:


SC DAMAR CONSULT SRL


Autorizația: Seria RO-B-J Nr. 0998/2016

5


CLUJ-NAPOCA


-MAI 2018-


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ


PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 268621 Cluj-NapocaA. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan                                                                      Nr. CF vechi:1473

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Piața Abator, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 5131/1/2

7.469

B. Partea li. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3640 / 08/03/1938

Act nr. 0;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

-Al

1) MUNICIPIUL CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

B2

totodată acest imobil se abnotează din acest cf, neformând obiect de circulație publică

Al

OBSERVAȚII:.(provenita din conversia CF 1473)

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 2


Anexa Nr. 1 La 'Partea i                5

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 5131/1/2

7.469

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.


________________DETALII LINIARE IMOBIL __________

< jasfHerm pentru aeest imobS țw a f&sig sit.


Date referitoare ia teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

larla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

7.469

-

-

5131/1/2

teren


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil Ia autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.1691/16-01-2018 in suma de 20, pentru serviciul publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării,

17-01-2018

Data eliberării,

/ /


z

/

Asistent Registrator, CRIST1NA MEDA GALGAU u tura)(parafa și semni \

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 2 din 2


Data: Mai 2018


Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografîc 1970

Piața Abator municipiul Cluj- Napoca, intravilan, județul Cluj

UA.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 549841 Dr

Nr. Pct

Coordonate pctde contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

587609.8480

392817.5170

2.346

2

587611.7970

392818.8220

4.119

3

587612.5890

392822.8640

0.290

4

587612.8630

392822.9590

5.375

5

587613.8340

392828.2460

0.433

6

587613.5770

392828.5940

1.625

7

587613.8850

392830.1900

4.097

8

587614.6380

392834.2170

2.958

9

587615.1330

392837.1330

0.733

10

587615.2528

392837.8559

1.346

11

587616.5810

392837.6350

4.115

12

587617.2510

392841.6950

2.055

13

587617.6050

392843.7190

1.573

14

587617.8920

392845.2660

1.026

15

587618.0900

392846.2730

6.415

16

587619.2520

392852.5820

6.385

17

587620.5100

392858.8420-

30.371

18

587625.9100

392888.7290

12.259

19

587637.9335

392886.3370

7.610

20

587645.4405

392885.0890

8.098

21

587646.8539

392893.0627

11.790

22

587648.8420

392904.6840

13.196

23

587651.2130

392917.6650

2.973

24

587651.7630

392920.5870

1.704

25

587652.0370.

392922.2690

8.177

26

587653.4824

392930.3174

2.899

27

587656.3700

392930.0583

41.815

28

587675.7820

392893.0220

42.081

29

587668.4500

392851.5850

22.885

30

587664.8120

392828.9910

9.229

31

587663.3130

392819.8850

0.467

32

587662.8520

392819.9610

16.503

33

587659.8800

392803.7280

0.500

34

587660.3730

392803.6450

0.667

35

587660.2430

392802.9910

16.503

36

587657.0150

392786.8070

7.435

37

587655.6230

392779.5030

11.179

38

587653.5150

392768.5250

0.663

39

587653.5390

392767.8620

1.300

40

587653.5860

392766.5630

3.429

41

587653.7080

392763.1360

7.109

42

587653.9290

392756.0300

20.381

43

587633.6760

392758.3130

6.124

44

587627.5860

392757.6710

6.332

45

587628.3580

392763.9560

1.238

46

587628.5460

392765.1800

3.632

47

587629.7380

392768.6110

12.034

48

587631.1900

392780.5570

17.025

49

587614.5730

392784.2630

9.440

50

587612.2480

392775.1140

18.003

51

587608.6420

392757.4760

3.262

52

587605.3950

392757.1680

5.962

53

587604.1070

392751.3470

3.180

54

587600.9810

392751.9280

4.161

55

587600.8510

392756.0870

4.722

56

587600.8930

392760.8090

0.370

57

587600.9780

392761.1690

5.968

58

587602.6040

392766.9110

0.475

59

587602.2040

392767.1680

6.633

60

587603.4800

392773.6770

11.835

61

587605.6160

392785.3180

4.652

62

587606.6540

392789.8530

4.343

63

587607.5070

392794.1110

4.101

64

587608.2480

392798.1440

19.439.
TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , Piața Abator, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

(Nr.

268621

2F. vechi 1473)

A+l

5131/1/2

Piața Abator

7469

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

Număr Topo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

(Nr.

268621

CF. vechi 1473)

5131/1/2/1

-

587

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

5131/1/2/2

Piața Abator

6882

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

C.SITUAȚIA PROPUȘĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr.CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp) din act

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

5131/1/2/2

Nou

Piața Abator

6882

MUNICIPIUL

CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

TolaJ suprafață măsurată= 6882 mp

Data: Mai 2018WMESE'S:' '
2S5S35K&5J<^<_'.^ ' r :;<xfi82iE


. ișgeppgereregjageggs^-,           i


LZ
0 0

0

co

1

k

1        A?

^r.^0 5'W/i


st r.  B u c u r e ș


scara. 1:500


{ n^SWL £5 AL MUNICm® Ș          OiDJ-NAFOCA

X **,£><> ca yy '

Wocffîfrincj.l^arie G

Scara 1:500Nr. cadastral

Suprafața mărunți a imobilului (mp)

Adrraa imobilului

6882

Municipiul Ciuj-Napoca, intravilan, Piața Abator, județul Cluj

Nr. Cartea Funciari

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

Cluj-Napoca