Hotărârea nr. 524/2014

Hotărârea 524/2014 - Aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar, cu structurile aferente, de pe raza municipiului Cluj-Napoca, pentru anul şcolar 2015-2016.


:^twcc


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren —situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Edgar Quinet nr. 35, identificat cu nr. cadastral 328803,— înscris în CF nr. 328803 Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Edgar Quinet f              nr. 35, identificat cu nr. cadastral 328803, înscris în CF nr. 328803 — proiect din inițiativa

primarului;

Analizând Referatul nr. 230072/45/455 din 11.06.2018 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Edgar Quinet nr. 35, identificat cu nr. cadastral 328803, înscris în CF nr. 328803 Cluj-Napoca;

Reținând prevederile art. 121 alin. (3) și ale art. 115 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 562 și 889 Cod civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a), art. 39 alin. (1) și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă preluarea, în proprietatea privată a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren cu suprafața de 60 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Edgar Quinet nr. 35, identificat cu nr. cadastral 328803, înscris în CF nr. 328803 Cluj-Napoca.

Art. 2. (1) Se aprobă trecerea imobilului-teren identificat la art. 1 din proprietatea privată, în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, în vederea respectării prevederilor P.U.G. aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, modificată și completată prin Hotărârea nr. 737/2017.

(2) Imobilul va fi inclus în Anexa 4, „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului

public al municipiului Cluj-Napoca”, la Hotărârea nr. 133/2005, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul 1. Consiliul local Cluj-Napoca, Subcapitolul 1.1. Alte terenuri.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Generală de Urbanism și Direcția economică.


gj

I

FI


Nr. 524 din 15 iunie 2018

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)