Hotărârea nr. 523/2014

Hotărârea 523/2014 - Înfiinţarea unei noi creşe pe str. Episcop Nicolae Ivan nr. 18, în subordinea Centrului Bugetar de Administrare Creşe, cu denumirea Vrăjitorul din Oz.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Edgar Quinet nr. 33, identificat cu nr. cadastral 328867, înscris în CF nr. 328867 Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Edgar Quinet nr. 33, identificat cu nr. cadastral 328867, înscris în CF nr. 328867 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 230022/45/455 din 11.06.2018 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Edgar Quinet nr. 33, identificat cu nr. cadastral 328867, înscris în CF nr. 328867 Cluj-Napoca;

Reținând prevederile art. 121 alin. (3) și ale art. 115 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 562 și 889 Cod civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a), art. 39 alin. (1) și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă preluarea, în proprietatea privată a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren cu suprafața de 64 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Edgar Quinet nr. 33, identificat cu nr. cadastral 328867, înscris în CF nr. 328867 Cluj-Napoca.

Art. 2. (1) Se aprobă trecerea imobilului-teren identificat la art. 1 din proprietatea privată, în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, în vederea respectării prevederilor RU.G. aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014 modificată și completată prin Hotărârea nr. 737/2017.

(2) Imobilul va fi inclus în Anexa 4, „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca”, la Hotărârea nr. 133/2005, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul 1. Consiliul local Cluj-Napoca, Subcapitolul 1.1. Alte terenuri.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Generală de Urbanism și Direcția economică.

Nr. 523 din 15 iunie 2018

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)