Hotărârea nr. 519/2014

Hotărârea 519/2014 - Aprobarea actualizării tarifelor pentru activitatea de salubrizare menajeră pentru S.C. ROSAL GRUP S.A. şi COMPANIA DE SALUBRITATE BRANTNER VEREŞ S.A.


CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții

“Modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Cluj-Napoca utilizând tehnologie LED și panouri fotovoltaice pe străzile: Republicii, Clinicilor, Victor Babeș, Frunzișului”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Cluj-Napoca utilizând tehnologie LED și panouri fotovoltaice pe străzile: Republicii, Clinicilor, Victor Babeș, Frunzișului” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 233925 din 14.05.2018 al Direcției Tehnice prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Cluj-Napoca utilizând tehnologie LED și panouri fotovoltaice pe străzile: Republicii, Clinicilor, Victor Babeș, Frunzișului”;

în temeiul art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, art. 5 alin. (4) și art. 7 alin (4) din H.G. nr. 907/2016 și art. 36 alin; (4) lit. d) din Legea nr. 215/2001;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Cluj-Napoca utilizând tehnologie LED și panouri fotovoltaice pe străzile: Republicii, Clinicilor, Victor Babeș, Frunzișului”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ                           Anexă la Hotărârea nr. 519/2018

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

“Modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Cluj-Napoca utilizând tehnologie LED și panouri fotovoltaice pe străzile: Republicii, Clinicilor, Victor Babeș, Frunzișului”

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: -Străzile: Republicii, Clinicilor, Victor Babeș, Frunzișului

INDICATORI TEHNICI:

223 puncte de iluminat public noi (stâlp + aparat de iluminat LED + sistem de telegestiune)

218 panouri panouri fotovoltaice pentru alimentare sistem de iluminat public, amplasate pe strada Frunzișului

VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI: 8,179,211.668 LEI + TVA Din care C+M 7,382,170.181 LEI + TVA

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI:

Durata de realizare a investiției: 12 luni Finanțarea investiției: Buget local și alte surse constituite conformAnexa Nr. 7

Obiectiv: Faza SF ■ "Modernizarea sistemului de iluminat public în Municipiul Cluj-Napoca

Străzile: Republicii, Clinicilor, Victor Babeș, Frunzișului”

PROIECTANT: S.C. AGO PROIECT ENGINEERING S.R.L.

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca
\\        ,/.y'

Devizul general

ai obiectivului de investiții

Varianta II - Modernizarea și extinderea rețelei de iluminat public pe străzile vizate, utilizarea energiei electrice din surse regenerabile, iluminatul trecerilor de pietoni, precum și implementarea unui sistem inteligent de management prin telegestiune

Nr. crt.

Denumirea capitoîeiorși subcapitolelor de

cheltuieli

Valoarea (exclusiv TVA)

TVA

Valoarea (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

569085.345

108126.216

677211.561

1.3.2

Varianta II

569085.345

108126.216

677211.561

1.3.2.2

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

569085.345

108126.216

677211.561

*1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0

0

0

TOTAL CAPITOLUL 1

569085.345

108126.216

677211.561

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivirfuide investiții-----------------------------------

0

0

0

TOTAL C

CAPITOLUL 2

0

0

0

CAPITOLUL3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

83290.794

15825.251

99116.045

3.1.1

Studii de teren

10200

1938

12138

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0

0

0

3.1.3

Alte studii specifice

73090.794

13887.251

86978.045

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1746

331.74

2077.74

3.3

Expertiză tehnică

0

0

0

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0

0

0

3.5

Proiectare

219809.572

1143.61

220953.182

3.5.1

Temă de proiectare

0

0

0

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0

0

0

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

6019

1143.61

7162.61

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

21927.238

0

21927.238

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

9136.349

0

9136.349

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

182726.985

0

182726.985

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0

0

0

3.7

Consultanță

67153.556

12761.076

79924.631

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

51163.556

9721.076

60884.631

3.7.2

Auditui finaciar

16000

3040

19040

3.8

Asistență tehnică

109636.191

20830.876

130467.067

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

54818.095

10415.438

65233.534

3.8.1.4

pe perioada de execuție a lucrărilor

36545.397

6943.625

43489.022

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Const

18272.698

3471.813

21744.511

3.8.2

Dirigenție de șantier

54818.095

10415.438

65233.534

TOTAL CAPITOLUL 3

481646.112

50892.553

532538.665

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

6739994.042

1280598.868

8020592.909

4.1.2

Varianta II

6739994.042

1280598.868

8020592.909

4.1.2.1

Instalații electrice

6739994.042

1280598.868

8020592.909

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0

0

0

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0

0

0

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări -

9900

1881

11781

4.5.1

Deviz: instalații electrice

9900

1881

11781

4.6

Active necorporale

42816

8135.04

50951.04

4.6.1

Deviz: instalații electrice

42816

8135.04

50951.04

TOTAL CAPITOLUL 4

6792710.042

“1290614.908

8083324.949

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

87708.953

16664.701

104373.654

5.1.1

Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului

73090.794

13887:251

86978.045

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

14618.159

2777.45

17395.609

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

84054.413

0

84054.413

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0

0

0

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

36545.397

0

36545.397

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

7309.079

0

7309.079

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

36545.397

0

36545.397

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

3654.54

0

3654.54

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

147235.908

27974.822

175210.73

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

8000

1520

9520

TOTAL CAPITOLUL 5

326999.273

46159.523

373153.797

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de-exploatare

4385.448

833.235

5218.683

6.2

Probe tehnologice și teste

4385.448

833.235

5218.683

TOTAL CAPITOLUL 6

8770.895

1666.47

10437.365

TOTAL GENERAL:

8179211.668

1497459.67

9676671.337

din care: C+M (1.2,1,3,1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)

7382170.181

1402612.334

8784782.515


Data


Beneficiar,

Municipiu! Cluj-Napoca |Cursul de referința: 4.652 Lei/Euro, din data de 2018-01-10