Hotărârea nr. 518/2014

Hotărârea 518/2014 - Ratificarea Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A. din data de 10 decembrie 2014.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ- NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoea în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A. din data de 29.05.2018, ora 11

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A., din data de 29.05.2018, ora 11- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 233193/11.05.2018 al Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte, prin care se propune mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A., din data de 29.05.2018, ora 11;

Reținând prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 1 lit. ”c”, ai. 5 lit.“a”, 39 ai. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se mandatează domnul Florin Gliga, consilier local, pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A., din data de 29.05.2018, ora 11, în sensul de a vota „pentru” punctele înscrise pe ordinea de zi.

Art. 2. S.C. TETAROM S.A. va comunica hotărârea adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății TETAROM"'S.A.,Cunsiiiaiui"iucal al municipiului Cluj-

Napoca.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Direcția Economică, Direcția generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, precum și domnul Florin Gliga, consilier local, reprezentant desemnat de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.


edțifite de ședință, Ștefan Tarcea

icipiului,


Nr. 518 din 14 mai 2018

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)