Hotărârea nr. 516/2014

Hotărârea 516/2014 - Modificarea Hotărârii nr. 351/2014 (însuşirea documentaţiei tehnice de dezmembrare a imobilului cu nr. topo. 13922/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/, situat în municipiul Cluj-Napoca).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractului de administrare a parcului industrial

Cluj Innovation Park

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea contractului de administrare a parcului industrial Cluj Innovation Park - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 231.895/44.10, din 11.05.2018, al Direcției tehnice, prin care se propune aprobarea contractului de administrare a parcului industrial Cluj Innovation Park;

Având în vedere Ordinul Ministerulului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene nr. 6711/07.11.2017 privind acordarea titlului de parc industrial Societății "CLUJ INNOVATION PARK" - S.A.;

Reținând prevederile Legii nr. 186/2013 privind înființarea și funcționarea parcurilor industriale, actualizată, ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a înteprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, și ale art. 792 alin. 1 și următoarele din Titlul V al noului Cod Civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. 2 lit. a și c, alin. 3 lit. c, art. 39, 45 și art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă încheierea contractului de administrare a parcului industrial Cluj Innovation Park, potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se împuternicește primarul municipiului Cluj-Napoca, domnul Emil Boc, să semneze contractul de administrare,- conform art. 1 din prezenta hotărâre.

Nr. 516 din 14 mai 2018

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI


Anexă la Hotărârea nr. 516/2018


CLUJ-NAPOCA

CONTRACT DE ADMINISTRARENr.


din

Având în vedere:

 • •  Legea 186/2(

 • •  "Titlul V” di


.3 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale;

Codul Civil privind administrarea bunurilor altuia;            '•   11 u

 • •  Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene nr. 6711/07.11.2017 privind acordarea titlului de parc industrial Societății CLUJ INNOVATION PARK S.A.;

-» Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj -Napoca nr. 101/2014 privind înființarea Societății Comerciale care urmează să administreze Parcul Industrial “Cluj Innovation Park";

 • •  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 69/2016 privind darea acordului de principiu privind înființarea Parcului Industrial Cluj Innovation Park și mandatarea societății Cluj Innovation Park SA în vederea obținerii titlului de parc industrial;

® Hotarare Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 701/2017 privind completarea Hotărârii nr. 69/2016, in sensul numirii Societății Cluj Innovation Park S.A. drept administrator al Parcului Industrial-Cluj Innovation Park, astfel cum este definit acesta prin Legea nr. 186/2013 privind constituirea si funcționarea parcurilor industriale;

PĂRȚILE CONTRACTANTE:

 • 1.1. MUNICIPIUL Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 1-3, CIF 4230487, cont curent nr......., deschis la Trezoreria Cluj, reprezentat prin Primar EMIL BOC, în calitate

de PROPRIETAR al terenului și al infrastructurii aferente Parcului Industrial CLUJ INNOVATION PARK și

1.2. Societatea-Administrator CLUJ INNOVATION PARK SA, cu sediul în Cluj-Napoca, str. F.D. Roosevelt, nr. 2, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/1645/2014, CUI RO 33168451, cont bancar nr. RO92BTRLRONCRT0255088601 deschis la Banca Transilvania S.A., reprezentată prin

președinte Consiliu de administrație, Daniel Arpad-Zoltan, în calitate de Societate-Administrator și deținătoare a titlului de parc industrial pentru Parcul Industrial CLUJ INNOVATION PARK, Au convenit să încheie prezentul Contract de Administrare, cu respectarea următoarelor clauze:

 • I. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.l Societatea CLUJ INNOVATION PARK S.A., titularul dreptului de administrare a Parcului Industrial CLUJ INNOVATION PARK, se obligă să asigure administrarea și gestionarea bunurilor ce compun Parcul Industrial, astfel:

 • •  terenul în suprafață de 180.151 mp. în Cluj-Napoca, zona Lomb, identificat in regim de carte funciara, conform C.F. nr. 284427 și C.F. nr. 275126;

 • •  construcțiile care fac obiectul Autorizației de construire nr. 359/2013 si a Autorizației de construire nr. 1576/2017, după întocmirea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, eliberarea certificatului de atestare a edificării construcțiilor si înscrierea acestora in cartea funciara;

 • II. DURATA CONTRACTULUI

Art.2 (1) Prezentul Contract se încheie pe durata de valabilitate a titlului de parc industrial acordat in baza Ordinului nr. 6711/2017.

(2) Prezentul Contract de Administrare va putea fi prelungit prin acordul părților, cu notificarea prealabila cu cel puțin 6 luni înainte de expirare, prin act adițional aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca.

 • III. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art.3 Societatea CLUJ INNOVATION PARK S.A. are următoarele obligații:

 • a) Să respecte și să monitorizeze respectarea principiilor generale privind egalitatea de tratament pentru toți rezidenții parcului, privind neimplicarea administratorului parcului în practici abuzive împotriva rezidenților parcului, privind stimularea constituirii de noi locuri de muncă în vederea valorificării potențialului uman local sau regional, privind monitorizarea modului în care rezidenții parcului industrial își îndeplinesc obligativitatea respectării Regulamentului de funcționare a parcului industrial, aprobat de Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca;

 • b) Să acționeze cu diligența pe care un bun proprietar o depune în administrarea bunurilor sale și să conserve și să exploateze în mod profitabil bunurile;

 • c) Să gestioneze și să administreze terenul și infrastructura Parcului Industrial, cu onestitate și loialitate în vederea realizării optime a administrării Parcului Industrial;

 • d) Să efectueze selecția rezidenților parcului dintre operatorii economici care au înregistrat oferte, în condițiile regulamentului ce va fi adoptat în acest sens;

 • e) Să încheie contracte de închiriere, de superficie și contracte de administrare și prestări de servicii conexe cu rezidenții parcului selectați potrivit regulamentului ce va fi adoptat în acest sens;

 • f) Să asigure rezidenților parcului dreptul de folosință asupra unităților care formează obiectul contractelor de închiriere, superficie și contractelor -de administrare și prestări de servicii conexe încheiate cu aceștia precum și dreptul de folosință asupra infrastructurii comune;

 • g) Să asigure investitorilor exercitarea - în condițiile și termenele stipulate în contractele de superficie încheiate cu aceștia - a dreptului de folosință și a dreptului de a construi asupra terenului din Parcul Industrial, respectând, totodată, cerințele legale și hotărârile Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca;

 • h) Să monitorizeze derularea contractelor încheiate cu investitorii în Parcul Industrial și să urmărească respectarea de către aceștia a obligațiilor contractuale asumate, a Regulamentelor în vigoare precum și hotărârile Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca ce fac referire la parc;

 • i) Să respecte prevederile legale aplicabile în realizarea obiectului său de activitate;

 • j) Să administreze și să asigure exploatarea platformelor, magaziilor, instalațiilor, utilajelor, a

UlaCllLTlUl ioU               li aii V C, a 25U.pi alC LUIUI U.C ICI CIT ol a al IUI IliiUUiiC aliate HI UULalua

proprie sau în administrare și localizate în Parcul Industrial;

 • k) Să întocmească la sfârșitul fiecărui an/trimestru (în cazul unor -evenimente care impun acest lucru) un Raport cu privire la starea infrastructurii Parcului Industrial și sa îl depună la Municipiul Cluj-Napoca;

 • I) sa efectueze lucrările și serviciile de mentenanță, reparații și/sau modernizări, convenite cu Proprietarul, după caz, asupra infrastructurii parcului, astfel încât să asigure rezidenților parcului folosință normală asupra unităților, infrastructurii exclusive și infrastructurii comune;

m) Să facă propuneri de modernizare și de dezvoltare a infrastructurii și utilităților din Parcul Industrial;

n) Să încheie contracte comerciale cu furnizorii primari de utilități, dintre care enumerăm, cu titlu exemplificativ, energie electrică, apă, servicii de canalizare, servicii de telecomunicații, gaze naturale și să asigure rezidenților utilitățile necesare în vederea desfășurării activităților specifice parcului industrial;

o) Să asigure întreținerea căilor comune de acces, salubrizarea și întreținerea spațiilor comune, sistemul de pază a imobilelor aflate în administrarea Cluj Innovation Park SA. și a spațiilor comune existente în Parcul Industrial;

p) Să asigure desfășurarea activităților de promovare a Parcului Industrial Cluj Innovation Park;

q) Să elaboreaze strategia de organizare, funcționare și dezvoltare a parcului industrial si sa o supună spre aprobare Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca;

r) Să asigure publicarea informărilor prin intermediul web siteu'lui propriu și al avizierului;

s) Să organizeze și să administreze sistemul propriu de comunicare bazat pe internet;

t) Să publice pe site-ul web propriu proiectul Regulamentului de funcționare a parcului industrial, cu cel puțin 30 de zile lucratoare înainte de data stabilită pentru adoptarea acestuia de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, cu respectarea procedurii prevăzută de Legea nr. 52/2003, cu modificările si completările ulterioare;

u) Să furnizeze, la solicitarea scrisă a municipiului Cluj-Napoca, documentele, datele și/sau informațiile solicitate în legătură cu activitatea de administrare, cu respectarea termenelor și condițiilor specificate;

 • v) Să permită accesul organismelor abilitate/împutemicite să verifice și să realizeze controale/audituri asupra modului de administrare, totodată, să soluționeze, la termenele specificate, toate măsurile dispuse în urma controalelor;

w) Să notifice Proprietarul, în termene de 5 (cinci) zile de la apariția oricărei situații care pune Societatea -Administrator în imposibilitatea să își îndeplinească obligațiile contractuale;

 • x) Să gestioneze fondurile financiare obținute din activitatea de administrare a parcului industrial, în conformitate cu strategia de organizare, funcționare și dezvoltare a parcului industrial;

y) Să colaboreze cu autoritățile publice centrale și/sau locale, interne și/sau comunitare, în vederea asigurării respectării legii în cadrul parcului industrial, precum și în scopul implementării strategiei de dezvoltare a parcului industrial;

z) Să colaboreze cu organizațiile neguvemamentale, cu camerele de comerț și industrie și, în general, cu orice persoană fizică sau juridică, în vederea implementării strategiei de dezvoltare a parcului industrial, aprobata de Consiliul local;

aa) Să atragă, în conformitate cu strategia de organizare, funcționare și dezvoltare a parcului industrial, orice surse de finanțare de la orice instituție de credit în scopul finanțării ori cofinanțării, după caz, a oricăror proiecte investiționale de întreținere și/sau dezvoltare și/sau retehnologizare a infrastructurii parcului industrial;

ab)  Să atragă, în conformitate cu strategia de organizare, funcționare și dezvoltare a parcului industrial, orice surse de finanțare de la investitori privați prin emisiune de obligațiuni, în condițiile reglementate de legislația în vigoare privind societățile comerciale.

ac) Să sprijine dezvoltarea parteneriatelor interne și internaționale;

ad) Să transmită anual, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice un raport privind calculul facilităților de care a beneficiat conform Legii 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale și să publice acest raport pe web site-ul propriu;

ae) Să nu cesioneze drepturile și obligațiile care rezultă din prezentul Contract de administrare.

af) Să asigure bunurile date în administrare împotriva riscurilor, cu acordul prealabil al Consiliului local.

Art.4 MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA are următoarele obligații:

 • a) Să asigure Societății Administrator dreptul de a gestiona și administra Parcul Industrial;

 • b) Să efectueze toate demersurile necesare în vederea înaintării Regulamentul Parcului Industrial propus de către Societatea CLUJ INNOVATION PARK S.A., prin care sunt stabilite condițiile de exploatare a Parcului Industrial, tarifele, prețurile practicate, spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca;

 • c) Sa supună spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca planul de modernizare și dezvoltare a infrastructurii din Parcul Industrial, la propunerea Societății CLUJ INNOVATION PARK S.A., precum și să aloce sumele necesare pentru realizarea investițiilor propuse de către administrator si convenite cu Proprietarul;


  .lîdi L


Art.5 Societatea CLUJ INNOVATION PARK S.A. are următoarele drepturi:

 • a) Să încheie contractele de închiriere, de cesiune a dreptului de folosință asupra clădirilor și contractele de superficie pentru terenurile aferente Parcului Industrial;

 • b) Să stabilească, să încaseze și să folosească prețul chiriei, taxa de administrare, prețul superficiei, în conformitate cu strategia de organizare, funcționare și dezvoltare a parcului industrial;

 • c) Să emită regulamente obligatorii pentru rezidenții parcului;

 • d) Să sesizeze orice autoritate publică competentă, potrivit legii, despre încălcarea oricărei dispoziții legale în cadrul parcului industrial;

§            e) Să beneficieze de exploatarea Parcului Industrial, in limitele dreptului de administrare

convenite prin prezentul contract;

f) Să distribuie, către toți rezidenții parcului industrial, prin rețele proprii, utilitățile necesare funcționării acestora (energie electrică, gaze naturale, apă, canal etc.), în condițiile legii.

Art.6 MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA are următoarele drepturi:

 • a) Să verifice modul de exploatare și administrare a Parcului-Industrial;

 • b) Să i se prezinte de către Societatea-administrator rapoarte anuale/semestriale referitoare la monitorizarea activității Parcului Industrial și a modului în care Societatea-administrator își îndeplinește atribuțiile legale și statutare.

 • V. PLATA/PREȚUL                            ---

Art.7 Administrarea Parcului Industrial de către Societatea CLUJ INNOVATION PARK S.A. în numele Municipiului Cluj-Napoca se face cu titlu gratuit.

 • VI. FORȚA MAJORĂ

Art.8 Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau executarea cu întârziere/în mod necorespunzător, total sau parțial a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului Contract, dacă aceasta se întâmplă din cauza forței majore, așa cum este ea definită de lege.

Art. 9 Partea care invocă forța majoră este obligată să o notifice celeilalte părți în termen de maximum 5 zile. Totodată, partea care a invocat forța majoră este obligată să comunice data încetării cazului de forță majoră. Lipsa notificării situației de forță majoră duce la neexonerarea de răspundere și suportarea daunelor provocate celeilalte părți datorită acestui fapt.

Art. 10. în ipoteza realizării unei situații de forță majoră, părțile vor lua orice măsură care le stă la dispoziție în vederea limitării consecințelor acțiunii acesteia. în cazul în care forța majoră și/sau efectele ei obligă la suspendarea executării contractului pe o perioadă mai mare de 3 (trei) luni, Părțile se vor întâlni în cel mult 10 zile de la expirarea acestei perioade pentru a conveni asupra modului de continuare/modificare/reziliere a prezentului contract. Cazul fortuit nu este exonerator de răspundere contractuală.

 • VII. MODIFICAREA CONTRACTULUI

Art. 11 Prevederile prezentului Contract se pot modifica prin acordul părților, prin încheierea de acte adiționale, încheiate în aceleași condiții ca și contractul.

Vin. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 12 Prezentul Contract încetează:

 • a) Prin ajungerea la termen a contractului, dacă părțile nu hotărăsc prelungirea duratei acestuia;

 • b) Prin acordul de voință al părților semnatare;

 • c)  Prin reziliere, în cazul în care Societatea Administrator nu își îndeplinește sau își îndeplinește obligațiile contractuale, cu notificarea prealabilă a părții în culpă și acordarea unui termen pentru remediere de 30 de zile de la notificare; în ipoteza în care Societatea Administrator nu remediază neregulile semnalate în termen stipulat în notificare, contractul încetează de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau orice altă formalitate în acest sens și fără intervenția instanței de judecată;

 • d)  Prin reziliere, în cazul în care Proprietarul nu își îndeplinește sau își îndeplinește obligațiile contractuale, cu notificarea prealabilă a părții în culpă și acordarea unui termen pentru remediere de 30 de zile de la notificare; în ipoteza în care Proprietarul nu remediază neregulile semnalate în termen stipulat în notificare, contractul încetează de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau orice altă formalitate în acest sens și fără intervenția instanței de judecată;

 • e)  în cazul retragerii/anulării titlului de parc industrial obținut în baza Ordinului nr. 6711/07.11.2017.

IX. COMUNICĂRI

Art. 13 Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului Contract, trebuie să fie transmisă în scris.

Art. 14 Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

Art. 15 Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

Art. 16 Părțile sunt de acord să răspundă solicitărilor adresate reciproc pe baza prezentului Contract în termen de maximum 30 de zile de la primirea acestora. In cazul in care destinatarul solicitării nu răspunde in termenul maxim prevăzut de părți, acordul tacit al acestuia este prezumat.

X. LITIGII

Art. 17 Litigiile care izvorăsc din prevederile prezentului Contract de administrare se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiile se vor rezolva de către instanța competentă.

 • XI. ALTE CLAUZE

Art. 18 Transmiterea bunurilor menționate la Capitolul I din prezentul contract, în vederea administrării de către societatea Cluj Innovation Park S.A., se va face în baza unui Proces verbal de predare-primire semnat de cele două părți contractante.

La încetarea contractului, indiferent de cauză, se va încheia un proces-verbal de predare primire a bunurilor ce au făcut obiectul contractului, semnat de cele două părți.

Art. 19 Societatea administrator își asumă întreaga răspundere pentru prejudiciile cauzate terților cu care contractează, precum și pentru actele juridice încheiate în nume propriu, pe întreaga perioadă de derulare a contractului. Societatea administrator nu va fi răspunzătoare pentru pieirea bunurilor pricinuite de forța majoră, vechimea sau natura perisabilă a bunurilor ori de folosirea obișnuită și autorizată a acestora.

Art. 20 La solicitarea oricărei Părți, se vor convoca ședințe, la care participa toate Părțile semnatare ale prezentului contract, in vederea lămuririi aspectelor ivite.

Art. 21 Părțile se obligă să asigure secretul comercial a activităților comerciale și financiare desfășurate de către Societatea-Administrator, precum si a datelor comunicate de aceasta, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 22 în prezentul Contract termenul de „parc/parc industrial” se referă la suprafața de teren pentru care societatea Cluj Innovation Park S.A. deține titlul de parc industrial, impreună cu construcțiile, infrastructura și utilitățile aferente.

Art. 23. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Art. 24 Prezentul contract se completează cu prevederile legale in vigoare.

Prezentul Contract de Administrare se încheie în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte și intră în vigoare la data aprobării sale prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca.

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


prin Primar,

Emil Boc


Societatea CLUJ INNOVATION PARK S.A.

prin președinte Consiliu de Administrație,

Daniel Arpad-Zoltan