Hotărârea nr. 514/2014

Hotărârea 514/2014 - Modificarea Hotărârii nr. 392/2012 (dezmembrarea, concesionarea, prin încredinţare directă, şi însuşirea documentaţiei topografice, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpeni nr. 13, în suprafaţă de 18 mp., în vederea extinderii locuinţei).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind propunerea de participare a municipiului Cluj-Napoca la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019 și la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic 2017-2019, achiziționarea a trei autovehicule pur electrice noi

și suportarea de la bugetul local a diferenței de preț

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind propunerea de participare a municipiului Cluj-Napoca la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019 și la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic 2017-2019, achiziționarea a trei autovehicule pur electrice noi și suportarea de la bugetul local a diferenței de preț;

Analizând Referatul nr. 201291/485/24.04.2018 al Direcției Generale Poliția locală, prin care se propune participarea municipiului Cluj-Napoca la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019 și la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic 2017 -2019, achiziționarea a trei autovehicule pur electrice noi și suportarea de la bugetul local a diferenței-de preț;

în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. s)-din O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul de mediu;

în conformitate cu prevederile O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune.-casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

Reținând și prevederile Ordinului nr. 661/2017 privind aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019, modificat și completat de Ordinul nr. 1117/2017 și Ordinul nr. 241/2018;

Reținând dispozițiile Ordinului nr. 660/2017 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019 modificat și completat de Ordinul nr. 278/2018;

Având avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 afin. (2) fit. b), art. 39 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă participarea municipiului Cluj-Napoca la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019.

Art. 2 Se aprobă participarea municipiului Cluj-Napoca la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic 2017-2019.

Art. 3 Se aprobă achiziționarea a trei autovehicule pur electrice noi prin Programele menționate la art. 1 și 2, cu casarea a trei autovehicule uzate din parcul auto al municipiului Cluj-Napoca, conform Anexei, care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 4 Valoarea achiziției celor trei autovehicule pur electrice noi va fi achitată după cum urmează:

- prima de casare corespunzătoare autovehiculelor uzate este în cuantum de 6.500 lei/autovehicul;

  • -  ecotichet în cuantum de 45.000 lei, dar nu mai mult de 50% din prețul de comercializare al fiecărui autovehicul pur electric nou achiziționat;

  • -   diferența de preț din bugetul local pe anul 2018.

Art. 5 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Economică, Direcția Tehnică și Direcția de Administrare.

Nr. 514 din 14 mai 2018

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA


•</

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR. 514/2018


TABEL CU AUTOTURISMELE UZATE PROPUSE SPRE CASARE

Nr. crt.

Categoria de folosință

Numărul de înmatriculare

Numărul de identificare

Anul primei înmatriculări în România

Anul fabricației

Numărul și seria certificatului de înmatriculare

1

Autoturism

CJ 26 CLC

TMBZZZ1U2X2144151

1998

1998

C00206827J

2

Autoturism

CJ 04 CLC

WFOFDXGBBVGD40697

1999

1997

C00276789J

3

Autoturism

C.T 06 CLC

UU6JF69611D002838

2001

2001

C00280464J