Hotărârea nr. 511/2014

Hotărârea 511/2014 - Modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea nr. 142/2014 (aprobarea listei de repartizare în vederea atribuirii prin închiriere a locuinţelor sociale din fondul locativ de stat, persoanelor aflate în lista finală de priorităţi, aprobată prin Hotărârea nr. 53/2014), astfel cum a fost completată şi modificată prin Hotărârea nr. 206/2014 şi 286/2014.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea .Anexei la Hotărârea nr. 142/2014

(aprobarea listei de repartizare în vederea atribuirii prin închiriere a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, persoanelor aflate în lista finală de priorități, aprobată prin Hotărârea nr. 53/2014), astfel cum a fost completată și modificată prin Hotărârile nr. 206/2014 și 286/2014

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 142/2014, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 206/2014 și 286/2014 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: I lorvâth Anna. Lazăr Ovidiu Chifor și Gered Imre; Analizând Referatul nr. 452225/451/15.12.2014 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 142/2014, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârile nr. 206/2014 și 286/2014;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE :

Art.I. (1) Se aprobă modificarea și completarea Listei de repartizare în vederea atribuirii prin închiriere a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, aprobată prin Hotărârea nr. 142/2014 astfel cum a fost completată și modificată prin Hotărârile nr. 206/2014 și 286/2014, în sensul schimbării unor repartiții și completarea acesteia cu pozițiile 13-63, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2)1 .ocuințele vor fi predate după efectuarea lucrărilor de reparații/igienizare, chiria

urmând a fi percepută de la data încheierii procesului-vcrbal de predare-primire.

Art.II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului

și evidența proprietății și Direcția economică.


Nr. 511 din 22 decembrie 2014

(I lotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLU.I-NAPOCALISTĂ DE REPARUZARE, ÎN VEDEREA ATRIBUIRII PRIN ÎNCHIRIEV

A LOCUINȚELOR SOCIALE DIN I ONDIJL LOCATIV DE STAT, PERSOANE^ LIS TA DE PRIORITĂȚI, APROBATĂ PRIN I ICL NR. 53/2014

NR. CRI

TITULAR REPARTIȚIE ÎN VEDEREA ATRIBUIRII PRIN ÎNCHIRIERE

POZIȚIA ÎN LIS TA

FINALĂ DE

PRIORITĂȚI PENTRU ANUL 2014, APROBATĂ PRIN IICL NR.

53/2014

POZIȚIA IN LISTA DE REPARTIZARE APROBATĂ PRIN IICL NR. 142/2014

POZIȚIA IN LISTA DE REPARTIZARE APROBATĂ PRIN IICLNR.

206/2014

POZIȚIA IN LISTA DE REPARTIZARE APROBATĂ PRIN IICL NR.

286/2014

IMOBILUL CARE FACE OBIECTUL REPARTIȚIEI

STRADA

NR

BLOC

ETAJ

NR. AP.

STRUCTURA

APARTAMENTULUI

1

AJIAY GUTA

1

1

1

Blajului

61

Bl

P

2

1 cameră, dependințe

2

SZABO VAS1LE

2

2

-

2

Timișului

73

P

1

1 cameră, dependințe

3

GYORGYFALVI

1 RANCISC

o J

3

3

luliu Coroianu

5

CI

P

6

2 camere, dependințe

4

KEREKES IMRE PETER

4

1

4

Andrei

MureȘanu

13

-

DS

1

1 cameră, dependințe

u

6

SIJCIU MELIC ROZALIA

5

2

5

luliu Coroianu

5

CI

P

9

2 camere, dependințe

POTRA MARIN

TEODOR

6

3

6

luliu Coroianu

5

CI

1

24

2 camere, dependințe

7

MIJREȘAN PETRU

7

4

7

Al bac

21

-

-

6

1 cameră, dependințe

8

ALB SONIA MAR1A

8

5

8

Timișului

73

1

6

1 cameră, dependințe

9

IIETEA ANDREEA

IOANA

9

6

9

Anina

39

B

-

2

1 cameră, dependințe

10

KELEMEN PA VEL

10

7

10

Detunata

11

-

-

89

1 cameră, dependințe

1 1

IANGO C1ABA

II

8

11

Al bac

21

-

p

8

1 cameră, dependințe

12

BALAZSCR1NA MARIANA

12

-

12

luliu Coroianu

5

CI

1

16

2 camere, dependințe

1MRE IDA

13

-

13

l.AKA I OS IOAN

14

-

-

14

ANTON

VARGA IOSEFINA

15

-

-

15

NONICA ILEANA

16

-

16

OSO1ANIJ ANA

17

-

-

17

GHF.ORG HI ETA

OLTEAN MARIANA

18

-

-

18

VODĂ GABR1ELA

19

-

-

19

AMALIA

F.CHARD MAR1A

20

-

20

CHITA GHEORGHE

21

-

21

OROSZ EVA JUTKA

22

-

22

SZENTGYORGY IOSIF

23

-

23

RUS REGINA

24

-

24

GLIGA VICTOR

25

-

25

PETRESCU DANIEL

26

-

26

DANCIU IOANA

27

-

27

VIOLETA

DEAC LILIANA

28

-

28

I ODOR ATT1 LA

29

29

DIACONU DUMITRU

30

-

30

RETHI UJL1ANA

31

-

31

BON DOR VOICHlȚA

32

-

32

IOANA

TATA IOAN FLORIN

33

-

33

PLF.SA RODICA

34

-

34

MOLDOVAN FLORINA

35

- T ■

35

BICA MARIN

36

36

Al bac

21

-

2

62

1 cameră, dependințe

luliu Coroianu

5

CI

P

10

2 camere, dependințe

luliu Coroianu

5

CI

P

7

2 camere, dependințe

Dorobanților

42-

44

-

-

IA

1 cameră, dependințe

luliu Coroianu

5

CI

1

17

2 camere, dependințe

luliu Coroianu

5

CI

1

19

2 camere, dependințe

luliu Coroianu

5

CI

1

20

2 camere, dependințe

luliu Coroianu

5

CI

2

29

2 camere, dependințe

Traian Moșoiu

45

-

-

4

1 cameră, dependințe

luliu Coroianu

5

CI

2

33

2 camere, dependințe

luliu Coroianu

5

C2

P

3

2 camere, dependințe

Taberei

4

-

-

19

1 cameră, dependințe

Timișului

81

T5

2

10

1 cameră, dependințe

luliu Coroianu

5

C2

1

6

2 camere, dependințe

luliu Coroianu

5

CI

2

40

1 cameră, dependințe

luliu Coroianu

5

C2

DS

1

2 camere, dependințe

luliu Coroianu

5

CI

P

11

1 cameră, dependințe

luliu Coroianu

5

CI

2

28

1 cameră, dependințe

luliu Coroianu

5

CI

2

34

1 cameră, dependințe

luliu Coroianu

5

C2

1

5

2 camere, dependințe

luliu Coroianu

5

CI

2

35

1 cameră, dependințe

luliu Coroianu

5

CI

2

36

1 cameră, dependințe

Eremia

Grigorescu

78-

80

-

1

2 camere, dependințe

luliu Coroianu

5

C2

DS

2

2 camere, dependințe

37

1 INDEIS CRIS'LINA

37

1

-

38

CHIȘ HUNYAD1 CĂLIN

38

1

-

_ J

39

BACIIJ OVIDIIJ RĂZVAN

39

- -1

1

-

1

1

40

CR1ȘAN IRINA

40

______________ 1

-

1

41

ICLOZAN IOANA MAR1A

41

-

i

1

42

PUICA DANIELA

42

r

-

43

SÂNTIONEAN DOREL

43

1

-

44

IIODIȘ MARIIJS DANIEL

44

L _

-

45

CÂMPEAN BIANCA MARIA

45

-

1 J

46

BONDOR VICTORIA

46

-

_ .1

47

CĂUCEAN NICULA1E BENIAMIN

47

_ J

-

________1

48

JAKAB ROBERT

48

-

1

49

BERKI ALIN

49

-

_  _L

  • 50

  • 51

EELDMANN MII1AI

IANCU ALEXANDRU

  • 50

  • 51

t

52

ȘERDEAN VIOREL j

52

-

j

53

I ARCAȘ ALEXANDRU,

53

-

54

MOȘUȚAN MARCELA LACRIMA

54

-

4

55

NAN1CA ANGELA

55

___ J

-

1

56

GYARMATI IOAN

56

!

. ______1

-

i

57

DEMETER CLAUD1A

57

-

_i

58

RUSU ELISABETA

58

-

_i

59

SZEL F.NIKO JUDITII

59

i

-

_L

60

PI.OSCAR LUMINIȚA

SIMONA

60

1

-

1

luliu Coroianu

d

p

8

1 cameră, dependințe

luliu Coroianu

5

CI

1

27

1 cameră, dependințe

luliu Coroianu

5

CI

1

21

1 cameră, dependințe

luliu Coroianu

5

CI

1

?2

1 cameră, dependințe

luliu Coroianu

5

CI

2

30

2 camere, dependințe

luliu Coroianu

5

_

c,

1 - ■

23

1 cameră, dependințe

luliu Coroianu

5

CI

1

18

1 cameră, dependințe

' luliu Coroianu |

5

CI

2

32

2 camere, dependințe

- — ___

luliu Coroianu

5

CI

1

1 cameră, dependințe

1

1 Timișului

79

P

1

1 cameră, dependințe

Timișului

-

2

11

1 cameră, dependințe

luliu Coroianu

5

C2

4

— —

2 camere, dependințe

luliu Coroianu

2

CI

L

26

— —

1 cameră, dependințe

luliu Coroianu

5

CI

DS

2

1 cameră, dependințe

luliu Coroianu

5

CI

1

_ _ _

15

1 cameră, dependințe

luliu Coroianu

5

CI

9

37

1 cameră, dependințe

luliu Coroianu

5

CI

DS

3

1 cameră, dependințe

luliu Coroianu

5

CI

P

14

1 cameră, dependințe

luliu Coroianu

5

— -

CI

- - —

p

5

1 cameră, dependințe

, luliu Coroianu

5

5

CI

2

38

1 cameră, dependințe

luliu Coroianu

CI

DS

1

1 cameră, dependințe

luliu Coroianu

5

CI

2

39

1 cameră, dependințe

luliu Coroianu

5

CI

2

31

1 cameră, dependințe

luliu Coroianu

5

CI

P

13

1 cameră, dependințe

61

DANCII! MIRCEA

61

62

IR1MUȘ ANDREI

62

6.3

DARADICS JOZSEF

GABRIEL

63
61

Dâmboviței

79

Dl 5

62

lântânele

63-

65

63

Mihail

8

-

Kogălniceanu

2

6

29

256

1 cameră, dependințe

1 cameră, dependințe

-

8

1 cameră, dependințe