Hotărârea nr. 51/2014

Hotărârea 51/2014 - Atribuirea unor spaţii de locuit.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind atribuirea unor spații de locuit situate în municipiul Cluj-Napoca. str. Platanilor

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea unor spații de locuit situate în municipiul Cluj-Napoca str. Platanilor - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horvâth Anna. Gered Irnre, Ioan Pop și Lazăr Ovidiu Chifor;

Analizând Referatul nr. 41448/45/04.02.2014 al Direcției Patrimoniu] municipiului și evidența proprietății, prin care se ppropune atribuirea unor spații de locuit situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Platanilor;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă atribuirea spațiului de locuit nr. 1 situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Platanilor Modul Al, domnului Novak Anton Bella.

Art. 2. Se aprobă atribuirea spațiului de locuit nr. 2 situat în municipiul Cluj-Napoca. str.

Platanilor Modul A3, domnului Fechete Petru.

Art. 3 Termenul de locațiune este până ia data de 30.06.2014, cu posibilitate de prelungire.

Art. 4. Atribuirea și predarea efectivă a spațiilor de locuit sunt condiționate de depunerea declarațiilor notariale a tuturor persoanelor care vor fi înscrise în fișa locativă că au cunoștință de situația spațiilor de locuit atribuite, raportat la dispozițiile Legii nr. 114/1996, actualizată și republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv că nu au și nu vor avea niciun fel de pretenții în legătură cu acestea raportat la suprafață, condiții de locuit, amplasament. Declarațiile vor fi depuse în termen de 10 zile de la comunicarea prezentei hotărâri, sub sancțiunea încetării valabilității prezentei hotărâri.

Art. 5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Președinte de ședință

Ec. Florin-Valentin

Secretarul municipiului,

.Ir. AuroariRoșea

Nr. 51 din 20 februarie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)