Hotărârea nr. 509/2014

Hotărârea 509/2014 - Modificarea repartiţiei domnului Aştileanu Gheorghe.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea documentației tehnice pentru înscrierea în cartea funciară a unui garaj situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Gheorghe Dima nr. 41

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației tehnice pentru înscrierea în cartea funciară a unui garaj situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Gheorghe Dima nr. 41 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 357634/453/30.10.2013 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea documentației tehnice pentru înscrierea în cartea funciară a unui garaj situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Gheorghe Dima nr. 41;

Reținând prevederile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 634/2006, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit/‘b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art, 1. Se aprobă înscrierea în cartea funciară a unității individuale situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Gheorghe Dima nr. 41, ';garaj“ cu suprafața utilă de 14,16 mp., cu părți indivize comune în cotă de 0,47/100 parte și teren atribuit în folosință în cotă de 5/1160 parte, care va fi înscris în CF nou Cluj-Napoca, cu nr. cadastral nou, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art 2, Se însușește documentația tehnică pentru înscrierea în cartea funciară a garajului situat în municipiul Cluj-Napoca, str, Gheorghe Dima nr. 41, întocmită de ing. cadastru Buzea Eugen-Cosmin, documentație ce se constituie în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art......3, Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul

municipiului și evidența proprietății.


Nr. 509 din 14 noiembrie 2013 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 509/2013

DOCUMENTAȚIE TEHNICA

PENTRU ÎNSCRIEREA GARAJULUI ÎN CARTEA FUNCIARĂ

AMPLASAMENT

STR. GHEORGHE DIMA, NR. 41 MUN. CLUJ ™ NAPOCA JUD. CLUJ

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA STR. MOȚILOR, NR. 1-3 MUN. CLUJ - NAPOCA JUD. CLUJ


Certificat de autorizare: Seria CJ, Nr. 187, Categoria B,C.

Telefon: 0741/152064CLUJ - NAPOCA OCTOMBRIE 2013


B.E. 1I/15/2013
Nixr-rere

123064

■ Zîuâ

08

.10'. ,■

AsîuI

2013
EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

A. Partea I. (Foaie de avere)

Unitate individuala                                                        Nr. o- vechi: 145402 evidență

Adresa; Cluj-Napoca, Strada Gh. Dîrna, nr. 41, nr, ap. 56

Parti comune: dreptul de folosința asupra terenului pe durata existentei construcției in condițiile Legii nr.4/1973,apoi casa scării,fundații,pereți interiori si exteriori,acoperiș terasa necirculabila,fațade,holuri intrare subsol general,uscatorie,instalații comune de apa calda si ca nai, a pa rece, încălzi re centrala si electricitate, instalația comuna RTV,instalația comuna telefon,conducte scurgere ape pluviale,trotuarul din jurul blocului,branșamente pana la distanta de 5m de bloc-corp funciar construit pe terenul de sub Pil


Nr. Crt.

Nr.cad astral / Nr.topografîc

Suprafața construita (mp)

Suprafața utila (mp)

Cote parti comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

Top: 24027/

S/ LVI

. .

65,0

2,17

25/ 1160

ap nr 56 compus din 3 camere, 1 bucătărie, 1 cămara de alimente, 1 baie, 1 antreu, 1 debara, 1 wc, 1 balcon, boxă pivniță cu s 4,32 mp,

su 65,40mp, pic 2,17/100 parte, teren în folosință 25/1160 parte

B. Partea II. (Foaie de proprietate)

înscrieri privitoare la proprietate

Observații / Referințe

75176 / 01.07.2010

Act notarial nr. 1547, din 30.06.2010, emis de BNP PETREAN UVIA

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, cumpărare și partaj, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

1 flANOSI URSULA -GABRIELA, bun propriu

112551 / 30.09,2011

Act notarial nr. 3116, din 29.09.2011, emis de BNP CHIȘ MIHAELA-LIUANA

B4

Se notează interdicția de înstrăinare, grevare, restructurare și demolare

Al        |

1 SOCIETATEA OPPORTUNITY MICROCREDIT ROMANIA IFN S.A., CJF: 13617777

C. Partea III. (Foaie desarcini)

înscrieri privitoare la sarcini

Observații / Referințe

112551 / 30.09.2011

Act notarial nr. 3116, din 29.09.2011, emis de BNP CHIȘ MIHAELA-LIUANA

C2

Intabulare, drept de IPOTECA, Valoare: 30.000,00 / RON, plata dobânzilor aferente, a altor costuri legate de microcredit, inclusiv a comisioanelor și dobânzilor penalizatoare calculate conform clauzelor contractului de microcredit, precum și a cheltuielilor legate de recuperarea sumelor datorate incluzând cheltuielile de judecată și de executare

..... Al        j

1 SOCIETATEA OPPORTUN1TY MICROCREDIT ROMANIA IFN S.A., CIF: 13617777

Anexa Nr. 1 la Partea I

Unitate individuala

Adresa: Cluj-Napoca, Strada Gh. Dima, nr. 41, nr. ap. 56

Parti comune: dreptul de folosința asupra terenului pe durata existentei construcției in condițiile Legii nr.4/1973,apoi casa scării,fundații,pereți interiori si exteriori,acoperiș terasa necircula bila, fațade,holuri intrare subsol general,uscatorie,instalații comune de apa calda si canal,apa rece,încălzire centrala si electricitate, instalați a comuna RTV, instalația comuna telefon,conducte scurgere ape pluviale,trotuatul din jurul blocului,branșamente pana la distanta de 5m de bloc-corp funciar construit pe terenul de sub Pil

Nr. Cri.

Nr.cadastral / Nr.topog rafie

Suprafața

(mp)

Suprafața utila (mp)

Nr.

Topografic

Cote parti comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

Top: 24027/

S/ LVI

65,0

2,17

25/1160

ap nr 55 compus din 3 camere, 1 bucătărie, 1 cămară de alimente, 1 baie, 1 antreu, 1 debara, 1 wc, 1 balcon, boxă pivniță cu s 4,32 mp,

su 65,40mp, pic 2,17/100 parte, teren în folosință 25/1160 parte

Certific că prezentul extras corespunde intrutotul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou,

Prezentul extras de carte funciară NU este valabil la autentificarea actelor juridice de notarul public, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, în condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, chitanța nr. CJ13C35717/08-10-2013, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272,


Data soluționării,

09/10/2013


Data eliberării, /


Asistent-regrsfra ADFUAN/C-RM

Z;,

10 o

Wl


": ■’ ■■'"■■* -: s - Jij ±j— ,   .;■ i v'i’’jal£'.:;xy I jJt/iJ •

*6242^-a~dx^pXulului de superfieie        ■ .r.  ___ ^Cluj-Mapaca

■—*.<3. j;..i                 ._■. Vj -.' ■■■■'

.s. ■.“* ■■>■ ,u >■■;.■!-■<       --, Q p #■ ■

Apartamentul nx, 56 str. Sh, Bisa ar. 41


24©27/S/L¥I Apartamentul nr.56, etj. III sc.^V eo^pus i din: 3 samexe, 1 bucătărie, 1 casară de alimes te, 1 baie, 1 vestibul, 1 debara, 1 i?C 1      j

bale», 1 boxă, pivniță, 1 garaj, eu supra I fața utila de 82,89 mp. eu părțile individe ț comune în estM de 2,17/lss parte, înserisa y în cf• colectivă ax. 516a 3 *                    j

Cu suprafața de llâe ap.

Teren atribuit în folosință 25/116o parte.

ar.ser.


3.


 • 4.

 • 5,


1) >®aia de proprietate

sa n».  43®/19&$ ef.

se neteasă interdicția de Înstrăinare și grevare, asupra apartamentalni 56 pînă Îs rambursarea împrumutului în favoarea: Sucursalei județene CM’ Cluj.

eu ar. 7682- 83/       ef.

în întregime eu titlul da drept cumpărare ea ban ewmn:

Harvath Lasnla și soția

Hsrvath Klara liana


Jsaia de sareini431/1984 ef.

ip.teeă pentru suma de 31.sas


cu nr«,

drept de

(optseeișiunumiilei ) în favoarea:

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

.11 t. i: ,s i> \ i- > ■». tf ,țj

■ ?'t,nsț'n^< «w-wi


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

Nr. cerere

123064

Zu.JV ' ■

08

■ -.Luna-

1G

. . Anul

2013A. Partea I. (Foaie de avere)

TEREN intravilan                                                                      ■ Nr. cf vechi: sieoj

Adresa: Cluj-Napoca, Strada Gh. Dima, nr. 41

Nr crt

Nr.cadastral

Nr.topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 24027

Din acte: 1160;.

Hașurate: -

CONSTRUCȚIILE: CI IN CF 250781-C1

B. Partea II, (Foaie de proprietate)

înscrieri privitoare ia proprietate

Observații / Referințe

8327/26.11.1982

.Act-     / ..... ...

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, lege, dobândit prin Convenție, cota actuala 1 / 1

Al        |

(provenita din conversia CF 51603)

1 | STATUL ROMAN IN ADMINISTRAREA OPERATIVA

2 (CONSILIUL POP.AL MUN.CLUJ NAPOCA

29418/ 19*03.2012

Act administrativ nr. 1521, din 04.02.1989, emis de ICRAL CLUJ NAPOCA, act administrativ nr. 22/30-01-1989 emis de CONS POPULAR AL JUD CLUJ,act administrativ nr. 1521/04-02-1989 emis de ICRAL CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 14695/20-12-1988 emis de CONS POPULAR AL JUD CLUJ;; act administrativ nr. 14696/20-12-1988 emis de CONS POPULAR AL JUD CLUJ;

B2

Se notează respingerea cererii înaintată cu numărul de mai sus, avand ca obiect reconstituire CF NR. 62427 Cluj Napoca                                          !

' .........1 .......■ ■?

C. Partea XII. (Foaie de sarcini)

înscrieri privitoare la sarcini

Observații / Referințe

132312/ 11.12.2009

Act notarial nr. 1852, din 10.12.2009, emis de BNP FEURDEAN CRISTIAN OCTAVIAN

C3

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, cota actuala 17 / 1.000

1

1 | DANCI VIOLETA

■ ■ ■

85257/ 30.10.2007

Contract de vanzare-cum parare

C4

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, Cu titlu de cumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 537 / 29.000

Al        |

(provenita din conversia CF 51603) p.î.c af ap. 25

1

MATEI GABRIELA ROXANA, și soțul

2

MATEI CONSTANTIN STELIAN

380/ 24.01.1986

Titlu proprietate nr. 23676, din 24.06.1983

C6

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 3/116

Al       j

1

TRIFU GAVRILĂ

(provenita din conversia CF 51603) pt cota de teren af ap. 32

435/ 24*01,1986

Titlu proprietate nr. 20981, din 18.04.1983, emis de ADMINISTRAȚIA FINANCIARA CLUJ

C7

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Lege, cota actuala 13 / 580

Al        J

1

CHIOREAN LENUTA MIA SI SOȚUL

(provenita din conversia CF 51603) - cote de 26/1160 parte aferent apt. 53

.2:

CHIOREAN VASILE

75176/ 01.07.2010                                 "  ■.

Act notarial nr. 1547, din 30.06.2010, emis de BNP PEȚREAN UVIA

| C9

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenției cbtâ‘actuala 5 / 232

Al        |

h... .

1 IlANOSI URSULA-GABRIELA, bun propriu .      . 7 j.: :

af ap 56

TEREN intravilan

Adresa: Cluj-Napoca, Strada Gh. Dima, nr, 41

Nr. cadastral

Suprafața mas urata (mp) *

Observații / Referințe

Top:

24027

CONSTRUCȚIILE: CI IN CF 250781-C1

* Suprafața este determinata in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr, crt

Categoria de folosința

Intra vtlan

Suprafața (mp)

Nr. tarla

Nr. parcela

Nr.

Topografic

Observații / Referințe

1

altele

DA

Din acte: 1160; Masurata:»

teren pentru construirea blocului TVG

Anexa Nr. 1 Ia Partea I


Certific că prezentul extras corespunde intrutotul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară NU este valabil la autentificarea actelor juridice de notarul public, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, în condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, chitanța nr. CJ13C35717/08-10-2013, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272,

TABEL CU MIȘCAREA PARCELELOR SITUAȚIA PROPUSĂ - CONFORM C.F.

NUMĂR

SUPR

DESCRIEREA IMOBILULUI

PROPRIETARI

C.F.

TOPO.

MP

250781 Cluj-Napoca

■24027

1160

Teren intravilan

Str. Gh. Dima, nr. 41

CONSTRUCȚIILE: CI IN CF 250781-C1

Drept de proprietate. în favoarea:

STATUL ROMÂN ÎN ADMINISTRAREA OPERATIVĂ

CONSILIUL POP. AL MUN. CLUJ-NAPOCA

25078i--CUU12

Cluj-Napoca

24027/S/L

VI

65,40

Apartamentul nr. 56, compus din: 3 camere, 1 bucătărie, 1 cămară de alimente, 1 baie, 1 antreu, 1 debara, 1 wc, 1 balcon, boxă pivniță cu s=4,32mp, cu suprafața utilă de 65,40mp, cu părțile indivize comune 2,17/100, teren în folosință 25/1160 parte.

Drept de proprietate, în favoarea:

IANOSI URSULA-GABRIELA

SITUAȚIA PROPUSĂ - DUPĂ ÎNSCRIEREA GARAJULUI ÎN CARTE FUNCIARĂ

250781

Cluj-Napoca

24027

1160

Teren intravilan

Str, Gh, Dima, nr. 41

CONSTRUCȚIILE: CI IN CF 25O7«LC1

Drept de proprietate, în favoarea:

STATUL ROMÂN ÎN ADMINISTRAREA OPERATIVĂ

CONSILIUL POP. AL MUN. CLUJ-NAPOCA

250 78 NC I-UI 2

Cltp-Napoca

24027/S/L

VI

r

65,40

Apartamentul nr. 56, compus din: 3 camere, 1 bucătărie, 1 cămară de alimente, 1 baie, 1 antreu, 1 debara, l wc, 1 balcon, boxă pivniță cu s=4,32mp, cu suprafața utilă de 65,40mp, cu părțile indivize comune 1,70/100, teren în folosință 20/1160 parte.

Drept de proprietate, în favoarea: IANOSI URSULA-GABRIELA

NOU

Cluj-Napoca

14,16

Garaj, cu suprafața utilă de I4,16mp. cu părțile indivize comune 0,47/100 parte. Teren atribuit în folosință în cotă de 5/1160 parte.

Drept de proprietate, în favoarea:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

întocmit: mg* Buzea Eugen- Cosmin

RELEVEU GARAJ

Scara: 1:50

Nr. cadastral al terenului:

Suprafața:

Adresa .imobilului

250781

1 1 GOmp

STR. GHEORGHE DIMA, NR. 41

Cartea Funciara colectiva nr.

250781-C1

UAT

CLUJ-NAPOCA

Codi unitate . individuaîo(U)

CF. individuala


Nr. in ca pere

Denumire încăpere

Suprafața utila [mp]

Executant

DntG'

ing. Buzea Eugen—Cosmic

ev       4/^

/zCz” CERTIFIC AT /£? DE AUTORIZARE 'p SERIA CJ NR. 137 »U ifc       s/c      S

fe     BUZEA     m/y

EUGE&COSMIN *// xjfez

Octombrie

2013

1.

Garaj

14,16

Suprafața Utila ~ 14,16 mp

Suprafața Totala = 14,16 mp

Recepționat

Data.^-.-.n.,*.; CQLi-rCTIVA

.....■


o ■■■■ ■ •■■ . ■ -    ■ ■ aparte-:      ?      .-.,- -,„ . - ■ '        (   ■ ■ (Ov . pL;;,

rrgpwg^ate De -™-' situata in strada -■'  -*"

:' ■■.■ . - ■ ■■

• •<_

.Otpl.

..A": "dl9";.:

' “taf !"'


Na,


■ di.


f-b—■■

S.O'< -   ■

loxcș- \

\>S     *2“

Q.-,O.


IMOBILUL


NUMĂRUL TOPOGRAFIC AL PARCELEI


DESCRIEREA IMOBILULUI

Proprietate indfehă forțcta

■ ' (părți- corni.:.ne) :


. ÎNTINDEREA


Proprietatea. >ci-. viduală care : are ca accesoriu pc: p..:.-. țiie comune


OBSERVAȚIUNi


Hg. |


:Nr. de parce 16


Cf. Nr.


=10 2?,


Tereîx uentru construirea Blo-


1160


.'‘Kj 27'XSi ■Bloc de locuințe cu 58 sPsrta-pU£-'d ,'l țiul v i C6 -. cc-uiLuie: drei’tul de folosința ■~“~ ■' s siipîs -"T ș renul ui "de ■ ■ su b T, I- . 1

' OG.; dureta - cdiiStT/u.cttai. 'i.n. a.nyi" | ditiilc legii nr.4/1273, apoi

. .! .>> -<-ct ^’. . c-n                rf l î 'rS.d.<-, L.-î A .r.£s •‘r>,~ -t-'-ț- ■

| interiori si exteriori,acoperi $........i'J C'C"ji“l"CU_l 1:^j."T ‘y'S.SVi.C- - ■..

| dlU vî X -i^ Jt X-l C X Js X         tX i«?V5.0 X. ■      XX uS X ■ JLț- ș

I                       . .         -    ._

I -          -          -                                               ______________________________________

..........rincslbire centrsl.a' si elec.tri-j cit     î nstc;l gt.i r.nrmnjș P./Pu,

I iiiotelatis comune teleionj

4--"4—e.'O'nU'LLO't'e—s^'U-rg cre——ylu vrei £ ■ trotuarul din Jurul blocului* *¥rf'UȚȚT^iițpT^n7^nTTtT^TTTTTTiTiii^i*^mTT<Txirr_aTTp-ă de 5 nt.l.de bloc - corp funciar


■u3VȚ3tGriGlij=d3t bl st 11:- ■ UUîiUinc': '~v apa egida si caL-sl,gpe rece»


1-îO 27/8/X nn:


•••.<•• ■* •

ytO!ft|5]w awjsj a UiOfiWk iwjâl wi.


■ ȘlȘQ-d


71


.l£3â£

iXMfc

U309


;<iEu®peEcRjnt ./construit' pe. tarei ..-de- sub P.T.l» '        :          .


KT


JM fj6|xxx.iui%îg LL Jbelăîr


JM:

<TÎQ3115j W W~ 6


XVO*^' sjxUVii

SjxWifl =» frl~W £WpțAMK* ■IXTCTI 1 f -yv           r


awa


Slxill.


iWIblxw.’iG


ĂjșKXVI-

XXX.V|-

x.zxtui -4s,M4-


AOj jx - 6i


iv/ - yfeoj. ~


1:


wfolmi * a'-

i;^6lZLIV= 62:


£10;

foffilslxtv 62399

Q3ofa [sixLVi^   —~—

fcc........

îgb. cfaj-N'gnora           5000 ex. ■


M&t

UW

6ZYor

f^^5|xxj (M

poli fo^og

Qfftl

%ho2$ 5l XXI --.: ,'AMO Ta : Cota joarte din dreptul de folosința asupra terenu 1 -*. U^ d.V 3u, b■                                CLO1-a" ■ SV3™' L* dl JI pi 1 b11 *^”11111111“

ivize comune aferente con st rin ti ei, de sub P.I.2, se vor —.inscrie in 'fi e c«re. f»individuala a fiecarai 'apart^meîî^


CONTRACT DE VÂNZARE - CUMPĂRARE NR-33J535______

încheiat azi B.n^TlW7        în 5 exemplare

între: S.C. CONSTRUCTARDEALUL S.A. CLUJ-NAPOCA CU SED1U1JÎN Cluj-Napoca, B~dul 21 Decembrie 1989 nr. 67, reprezentată prin                               -      1   ....    __

în calitate de, director general și t Ptr1!1?. g-țf12 3 »1»4 fo?____ ;

economic, pe de o. parte și în Cluj-Napoca

1 etaj . r eliberat


^gqp jndeiu! Cluj, posesor(oarejra^9^5fflS^HfflfflWMfflM^^^ȘP

de Poliția q              la data         și soția (soțul)

po^esor(oareȚal (a) Buletinului de identitate                    ___eliberat de

Poliția                    la ^ala de_J|BBBBLpe de altă parte, Î11 baza Legii 112/25 nov,

1995, ca urmare a aprobării cererii nr^_____a intervenit următorul contract:

 • 1. S.C.CONSTRUCTARDEALUL S.A. Cluj-Napoca în baza protocolului

nrgflg?|,                încheiat cu Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca; vinde și

--cumpără locuință situată în Cluj-Napoca str.                                          »r-Al_________s^__

etaj_____apt. conform schiței de plan ce face parte integrantă din contract. Locuința ce se

vinde este ocupată de cumpărător în baza contractului de închiriere nr.          ___________

și este compusă din 3__camere, cu o suprafață utilă d&5tAg mp., precum

și cota indiviză de ?>13?_______% din suprafața de folosință a imobilului identificat sub nr.

topografic^ A w

Odată cu fo3cumța se vând următoarele

Se atribuie cumpârătprului(rilor) suprafaț^^^i?^ mp. aferent construcției, respectiv cota                  ProPfîeîate conform prevederilor Legii nr.l 8/1991 art. 35 alin.

 • 2. Prețul locuinței, conform procesului-verbal de evaluare nr. 4228     / 1997

este de „                     ............... . ..........................;..............’    ..................................din care_____----------------------lei

prețul garajului,_______________________lei prețul boxei,          _                   lei

prețul boxei,               _____________lei prețul împrejmuirii.

 • 3. Cumpărătorul declar că:

~ sunt căsătorit(ă)

atât eu, soția (soțul), cât și copii minori, altă locuință proprietate personală și nici nu am înstrăinat o locuință după 1 ian. 1990 în localitatea de domiciliu.

 • 4. Prețul locuinței se va achita în felul următor:

avansg,mff țițiy          lei, prețul garajului w          lei, al boxe: 281             lei nr.68/1994 aprobată prin Legea 41/1995, vor respecta prevederile privind protecția, conservarea ș. restaurarea imobilului în conformitate cu prevederile arl.2-1 du; O.G.R. nr. 68/1994 aprobate prin Legea M/1995.

 • 7. Drepturile și obligațiile părților, prevăzute în prezentul contract se completează cu

drepturile și obligațiile ce decurg pentru acestea dîn Legea 112/1995,        nr.20/1996 precum

și din dreptul comun.      situația in raro se var stabili alti irgifi EBfel

m ^M*£***t retroactiva®              se cbliț;a la plata

 • 8. Alte precizări:               *= Drat"

 • 9. Prezentul contract s-a încheiat în_______% _______exemplare din care 3 se înmânează

cumpărătorului.

VÂNZĂTOR,


CUMPĂRĂTOR,

S C.CONSTRUCTARDEALULS.A. CLULNAPOCA
ȘEF SERV. CONSTR. VÂNZ. LOCUINȚE : ■         ■                      £ yy

sincuArtleliganu Liana Ț

ÎNTOCMIT,


Lues Dorina


A LOCUINȚE! SITUAT/. !N CLUJ-NAPOCA


NR$ RvNfî'A î

..      .   , Pk


ffn » > ■

cahesa

tâ.22

CAM€^A

£4-rșg“BA

^.73

^UC/rTA-EÎ c

$ - &O

Asîr&SU

y ,227

LWe ■■■ ;.■■ ..      ?4

■ IbElăf A'S.A"             ■ ■

0.55~

'■XîCL,                           |

2.3/1

cA’maî^a- 4M rr. |

4-R

!

:p

Cfp^/FF - UT| L- Ar     f

.

■ IoALCON .              ■!■

TÎWitA- '        p

4-32-
1

 • 5. în conformitate cu prevederile art.9 alin 8 din Legea 112/1995, apartamentul dobândit în baza prezentului contract, nu poate fi înstrăinat 10 ani de la data cumpărării.

2

_______                        lei împrejmuiri, ce s-au achitat în numerar la caseria

S.C.CONSTRUCTARDEALUL S.A.CLUJ-NAPOCA la data încheierii contractului cu chitanța nr. 3E27o                dinl3»s3«-97 iar diferența                    lei, în rate lunare cu

dobânda de       .    % pe an, în țes ani conform contractului de rate lunare nr. £336

3

                         ....................... . . . i                                                     .         .

anexă la prezentul contract.

4

 • 6. Cumpărătorii ce devin proprietari prin efectul contractului, a locuințelor situate în imobilele considerate monumente istorice prevăzute de art. 2 lit. „0“ din Ordonanța României