Hotărârea nr. 508/2014

Hotărârea 508/2014 - Închirierea prin licitaţie a unor spaţii excedentare disponibile din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care deţin în administrare bunuri imobile, proprietatea Municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind închirierea prin licitație

a unor spații excedentare disponibile din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat, care dețin în administrare bunuri imobile, proprietatea Municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind închirierea prin licitație a unor spații excedentare disponibile din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat, care dețin în administrare bunuri imobile, proprietatea Municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 450159 /451/ 11.12.2014 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune închirierea prin licitație a unor spații excedentare disponibile din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat, care dețin în administrare bunuri imobile, proprietatea Municipiului Cluj-Napoca;

Văzând Hotărârea nr. 500/2013 și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă închirierea prin licitație a spațiilor excedentare disponibile din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat, care dețin în administrare bunuri imobile proprietate publică a Municipiului Cluj-Napoca, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Perioada de închiriere nu va fi mai mare de un an, cu posibilitatea prelungirii acesteia cu o perioadă egală cu perioada inițială, o singură dată, cu acordul prealabil al Consiliului de administrație a unității de învățământ.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrjmoniul municipiului și evidența proprietății.SaQtjrasemnează:

Stgrul municipiului.


Nr. 508 din 22 decembrie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


f Anexă 1\ Hotărârea nr. 508 / 2014


LISTA SPAȚIILOR EXCEDENTARE DISPONIBILE PENTRU CĂ^ft/ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAȚIE

NR. |

I

CORP DE CLĂDIRE

~i

|

SUPRAFAȚA

UTILĂ

CRT.

UNITATEA DE INVAȚAMANT       SPAȚIUL

Punct alimentar-Demisol 2 încăperi

Liceul Teoretic "Gheorghe Șincai”,Cluj- Automat patiserie-Hol

|Napoca, str. Avram Iancu, nr. 33                  parter

Incinta instituției

31,04 mp

1

I

Incinta instituției

1

2 mp

Automat băuturi răcoritoare | și ceai cald-Curtea școlii

Incinta instituției

1 mp

2

Colegiul Tehnic "Anghel Saligny”          7 Săli -Corp Clădire B

Incinta instituției

210,15 mp

1 Atelier-Corp clădire Ateliere

Incinta instituției

99 mp