Hotărârea nr. 504/2014

Hotărârea 504/2014 - Modificarea Hotărârii nr. 464/2013 (darea în administrare Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice a Judeţului Cluj, a unor spaţii situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor nr. 1).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii nr. 464/2013 (darea în administrare, Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice a județului Cluj, a unor spații situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Dorobanților nr. 1)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 464/2013 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 457197/17.12.2014 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 464/2013;

Reținând prevederile art. 867-870 Cod civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea art. 1 al Hotărârii nr. 464/2013 (darea în administrare, Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice a județului Cluj, a unor spații situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Dorobanților nr. 1), în sensul modificării termenului de dare în administrare a spațiilor, până la data finalizării lucrărilor la noua construcție pentru extinderea și modernizarea activității, dar nu mai mult de 24 de luni.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 504 din 22 decembrie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)