Hotărârea nr. 503/2014

Hotărârea 503/2014 - Atribuirea în proprietate a unor terenuri în suprafaţă de câte 500 mp., situate în municipiul Cluj-Napoca, urmaşilor de erou-martir în condiţiile prevederilor Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRI

privind atribuirea în proprietate a unor terenuri în suprafață de câte 500 mp., situate în municipiul Cluj -Napoca, urmașilor de erou-martir în condițiile prevederilor Legii nr, 341/2004, .

cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al municipiului Ouj-Napuca întrunit în ședința extraordinară,

' Examînâiid proiectul de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unor terenuri în suprafață- de câte 500 mp,, situate în municipiului Xhij-Nnpwa, urmașilor de erou-martir, în condițiile prevederilor Legii nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul m. 457401 din 17.12.2014 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune atribuirea în proprietate a unor terenuri în suprafață de câte 500 mp„ situate în ■ municipiului : Cluj -Napoca, -urmașilor " de erou-martir, în condițiile prevederilor Legii nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;■

Potrivit dispozițiunilor arț. 36. 3.9 ■ al. 2 și" 45 ■ din. Legea ■ rin 215/2001 a admmisțrației publice:

locale, republicată, cu modificările șî completările ulterioare și ale.' Legii. nr, 341/2004 a recunoștinței față de eroh-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției romane din decembrie 1989, ■ precum șf față de persoanele care șLau jertfit viața sau au avut de: suferit în urma revoltet muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE;

Art. L Se aprobă atribuirea în proprietate, a terenului în suprafață de 500 mp,, situat în municipiul . -Cluj-Napoca, înscris în Cârtea funciară nr. 306328. nr. cadastral: 306328, d-nei Merca Adriana, urmaș de erou-martir, identificată prin CNP

Art. 2. Se aprobă atribuirea în proprietate, a terenului în suprafață de 500 mp., situat în municipiul Cluj«Napoca, înscris în Cartea funciară nr. 306331, nr. cadastral 306331, d-nei Merca

Cosmuia-FIorina, urmaș de erou martir, identificară priit CNP


Art. 3. Se aprobă atribuirea în proprietate, a terenului în suprafață de 500 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca. înscris în Cartea fundară nr. 306332, nr. cadastral 306332, d-nei Smlcal Alina-


Cristîna, urmaș de erou-martir, identificată prin CNP

ArL 4. Se aprobă atribuirea în proprietate, a terenului m suprafață de 500 mp,, situat In municipiul Cluj «Napoca, înscris In Cartea fandară nr. 306336, nr. cadastral 306336, d-nei Stoica! Andreea-Ioana, urmaș de erou-martir, identificată prin CNP

Art 5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului

și evidența proprietății-‘ ' mufacipiulul


' - / ' î v k < 7lM'$ca

Jf jf &

■y

Nr. 503 din 22 decembrie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)