Hotărârea nr. 500/2014

Hotărârea 500/2014 - Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 456821 din 17.12.2014 al Direcției economice prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca;

Reținând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale OMFV nr. 2032/2013 privind apobarea formatului și a structurii bugetului de venituri și cheltuieli cu anexele de fundamentare a acestuia, ale O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. a, 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca, conform Anexei (constituită din Anexele 1,2 și 5) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Compania de Transport Public Cluj-Napoca și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului.


EDINȚĂ,


icipiului, Loșca


Nr. 500 din 22 decembrie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

COMPANIA DE TRANSPORT PU IC CLUJ NAPOCA SA

exă ia Hotărârea nr.500/2014B-dul21 Decembrie 1989, nr. 128-130

Tel 0264-430917, Fax 0264-430931 www.ctpcj ro, email :secretariat@ctpcj.vo

BUGETUL RECTIFICAT DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 20lW^

ANEXA 1

BVC

BVC

BVC

%

ESTIMARE

ESTIMARE

%

REALIZAT

INIȚIAL

RECTIFICAT

7=6/4

10=8/6

2013

2014

2014

X100

2015

2016

X100

N-1

N

N

N+1

N+2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

VENITURI TOTALE (2+5+6)

1

112,929

117,323

118,259

104.7

120,979

127,028

102.3

1

Venituri din exploatare

2

112,844

117,238

118,233

104.8

120,952

127,000

102 3

a)

subvenții

3

b)

Transferuri - preluare amortism. surse bugetare

4

5,760

6,200

3,953

68.6

4,044

4,246

102.3

2

Venituri financiare

5

85

85

26

30.6

27

28

102.3

3

Venituri extraordinare

6

II

CHELTUIELI TOTALE

7

108,079

117,263

118,169

109.3

120,887

126,931

102.3;

1

Cheltuieli de exploatare

8

106,979

116,357

117,281

109.6

119,978

125,977

102.3

A

ch. cu bunuri si servicii

9

34,628

36,268

38,714

111.8

39,604

41,585

102.3

B

ch. cu impozite, taxe

10

588

883

831

141.3

850

893

102 3

C

ch. cu personalul

11

60,291

61,375

63,562

105.4

65,024

68,275

102.3

cO) ch. De natura sa!ariala(13+14)

12

47,682

48,336

50,835

106.6

52,004

54,604

102.3

c1) ch. Cu salariile

13

44,530

45,064

47,486

106.6

48.578

51,007

102.3

c2) bonusuri

14

3,152

3,272

3,349

106.3

3,426

3,597

102.3

c3) alte ch. Cu personalul, din care:

15

-ch. plăti compensatorii

16

c4) ch. Contract mandat, aga

17

105

300

300

285.7

307

322

102.3

c5) ch. Asig. Si protecția sociala

18

12,504

12,739

12,427

99.4

12,713

13.348

102.3

D

Alte ch. De exploatare

19

1',472

17,831

14,174

123.6

14.500

15,225

102.3

2

Ch. financiare

20

•',100

906

888

80.7

908

954

102.3

3

Ch. extraordinare

21

III

REZULTATUL BRUT

22

4,850

60

90

1.9

92

97

102.3

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

743

16

14

1.9

14

16

102.3

V

PROF. CONTABIL DUPĂ IMPOZIT PROFIT

24

4,107

44

76

1.9

78

81

102.3

I

1

Rezerve legale

25

243

3

5

1.9

5

4

102.3

I

2

i .

Alte rezerve

26

I

1

3

1

1...

Acoperirea pierderilor anii precedenti

27

4

Constituire surse proprii finanțare                     1

28

i ■"

5

Alte repartizări

29

6

Profitul contabil după deducerea 25-29

30

3,865

41

72

1.9

73

77

102.3

104.

7

Participarea salariatilor la profit

31

8

Minimum 50% la buget, din care:

32

1,932

21

36

1.9

37

39

102 3

l!IU

r

a) dividende bugetul de stat

33

1

b) dividende bugetul local

33a

c) dividende alti acționari

34

9

Profit nerep. 31-32 - sursa proprie

35

1,932

21

36

1.9

36

38

100.7

I(i'-.

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CH. ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE

37

a)

Ch. materiale

38

b)

Ch. cu salariile

39

c)

Ch. prestări servicii

40

d)

Ch. reclama si public.

41

e)

Alte ch.

42

VII

SURSE DE FINAN. A INVESTIȚIILOR, DIN CARE:

43

16,368

23,666

74,831

457.2

29,825

31,748

39.9

10G

1

Alocații de la buget

44

7,015

3,500

65,191

929.3

2,500

3,000

3.8

120

Aloc. Angaj. Anii anteriori

45

IX

CH. PT. INVESTIT!!

46

22,415

23,666

74,831

333.8

29,825

31,748

39.9

106

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

1

Nr. personal prognozat la finele anului

48

1,475

1,484

1,481

100.4

1,484

1,484

100.2

101)

2

Nr. mediu salariati

49

1,469

1,481

1,470

100.1

1,484

1,484

101.0

100

3

_

Câștigul mediul lunar pe salariat af. Salar baza

50

2,705

2,720

2,882

106.5

2,920

3,066

101.3

105

(12/49)/12*1000 (lei/persoana)

■ 4

Câștig mediu lunar salariat af. Fond salarii

51

2,526

2,536

2,692

106.6

2,728

2,864

101.3

105

(13/49)/12‘1000 (lei/persoana)

5

Productiv. Muncii in unitati valorice

52

77

79

80

104.7

82

86

101.3

105

2/49 (mii lei/persoana)

6

|Productiv. Muncii unitati fizice

53

95,402

101,283

117,114

122.8

119,808

125,798

102.3

105

7

jCh. totale la 1.000 lei venituri (7/1*1000)

54

957

999

999

104.4

999

999

100.0

100

DIRECTOR GENERALDIRECTOR ECONOMIC

EC. COSMINJ4ĂRDĂU
COMPANIA DE TRANSPORT PI LIC CLUJ NAPOCA SAB-dul 21 Decembrie 1989, m. 128-130

1 SISTEM Of MANAGFMFHT Al p/           caut ajh iso 9001.înoa

IjDEKRaI

V,...    ,4>           -----

-Xi**' -..............-.........


Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931 www.ctpcj.ro, email:secrctariat@ctpcj.ro

//■ /a

BUGET RECTIFICAT 2014 - ANEXA 2

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVĂZUT! IN BUGET

MII LE!

I

BVC

BVC

BVC

%

%

REALIZAT

INIȚIAL

RECTIFICAT

7=6/4

8=6/5

2013

2014

2014

X100

X100

1

2

3

4

5

6

7

8

i

VENITURI TOTALE (2 + 22 + 28)

1

112,929

117,323

118,259

104.7

100.8

1

Venituri din exploatare (3+8+9+12+13+14)

2

112,844

117,238

118,233

104.8

100.8

a)

producția vanduta (4+5+6+7)

3

105,228

109,175

113,303

107.7

103.8

al) vanzarea produselor

4

a2) servicii prestate

5

104,472

108,419

112,543

107.7

103.8

a3) redevente si chirii

6

756

756

760

100.5

100.5

a4) alte venituri

7

b)

vanzarea mărfurilor

8

837

841

817

97.6

97.1

c)

subvenții si transferuri de exploatare (10+11)

9

c1) subvenții

10

c2) transferuri

11

d)

producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente producției in curs de execuție

13

224

224

160

71.4

71.4

f)

alte venituri din exploatare (15+16+19+20+21)

14

6,555

6,998

3,953

60.3

56.5

f1) amenzi si penalitati

15

f2) vanzarea activelor si alte operații de capital

16

- active corporale

17

- active necorporale

18

f3) subvenții pentru investiții

19

5,760

6,200

3,953

68.6

63.8

f4) valorificarea certificatelor CO2

20

f5) alte venituri

21

795

798

508

63.9

63.7

2

Venituri financiare (23+24+25+26+27)

22

85

85

26

30.6

30.6

a)

imobilizări financiare

23

b)

investiții financiare

24

c)

diferente de curs

25

6

6

8

133.3

133.3

d)

dobânzi                                                 l

26

1

1

e)

alte venituri financiare

27

78

78

18

23.1

23.1

3

Venituri extraordinare

28

II

CHELTUIELI TOTALE (30+136+144)

29

108,079

117,263

118,169

109.3

100.8

1

Cheltuieli exploatare (31+79+86+120)

30

106,979

116,357

117,281

109.6

100.8

A

Cheltuieli cu bunuri si servicii(32+40+46)

31

34,628

36,268

38,714

111.8

106.7

A1

Cheltuieli privind stocurile(33+34+37+38+39)

32

31,113

32,703

34,672

111.4

106.0

3)

cheltuieli cu materiile prime

33

1,190

1,249

1,246

104.7

99.7

b)

cheltuieli cu materialele consumabile

34

22,442

24,100

26,716

119.0

110.9

d1) cheltuieli cu piesele de schimb

35

4,496

4,600

5,128

114.1

111.5

b2) cheltuieli cu combustibilii

36

17,946

19,500

21,588

120.3

110.7

C)

ch. cu materialele de natura obiectelor de inventar

37

75

80

244

324.8

304.5

d)

ch. energia si apa

38

6,610

6,474

5,733

86.7

88.6

e)

ch. cu mărfurile

39

796

800

733

92.1

91.7

A2

Chelt. Serviciile executate de tert (41+42+45)

40

2,472

2,422

2,689

108.8

111.0

a)

ch. intretinerea si reparațiile

41

2,047

2,090

2,324

113.5

111.2

b)

ch. chiriile(43+44)

42

33

32

44

133.3

137.5

b1) operatori capital de stat

43

33

32

44

133.3

137.5

b2) operatori capital privat

44

c)

prime asigurare

45

392

300

320

81.7

106.8

A3

Ch. cu alte servii executate de terti(47+48+50+

46

1,043

1,143

1,354

129.8

118.5

+57+62+63+67+68+69+78)

a)

ch. cu colaboratorii

47

3

4

84

2,800.0

2,100.0

b)

ch. comisioane si onorariu, din care:

48

4

5

5

133.3

106.7

b1) ch. Consultanta juridica

49

c)

ch. protocol, reclama si publicitate

50

41

95

148

361.9

156.2

c1) ch. Protocol, din care:

51

32

50

50

157.4

100.7

-tichete cadou Legea 193/2006

52

c2) ch. Reclama si publicitate, din care:

53

9

45

98

1,088.9

217.8

-tichete cadou pt. ch. reclama si publicitate

54

-tichete cadou campanii de marketing

55

-ch. de promovare a produselor

56

d)

ch. cu sponsorizarea(58+59+60+61)

57

18

26

26

144.4

100.0

d1) ch. Spons. Cluburi sportive

58

d2) ch. Spons. Unitati de cult

59

10

14

14

140.0

100.0

d3) ajutoare umanitare si sociale

60

4

e

6

150.0

100.0

d4) alte ch. Cu sponsorizarea

61

4

6

6

150.0

100.0

e)

ch. transportul bunuri si persoane

62

76

80

8C

104.7

99.5

f)

ch. deplasare, din care:

63

25

40

45

180.C

112.5

- ch. diurna(65+66)

64

25

40

45

180.C

112.5

-interna

65

15

25

3C

200.C

120.0

- externa

66

1C

15

15

150.C

1000

g)

ch. poștale si telecomunicații

67

206

213

21C

101.7

98.4

h)

ch. servicii bancare si asimilate

68

157

145

196

124.8

135.1

i)

alte ch. Cu serviciile executate de terti, din care:

69

508

525

554

109.0

105.4

1) ch. De asigurare si paza

70

2) ch. întreținere si funcționare tehnica de calcul

71

3) ch. Pregătirea profesionala

72

4) ch. Reevaluarea imobilizărilor, din care:

73

- aferente domeniului public

74

5) ch. Prestațiile efectuate de filiale

75

6) ch. Recrutare si plasare person. Conducere

76

7) ch. Anunțuri licitații si alte anunțuri

77

8) alte servicii executate de terti

77'

508

525

554

109.0

105.4

J)

alte ch. Sludii-cercetari ct. 614

78

5

10

7

133.3

66.7

B

Ch. impozite, taxe(80+81+82+83+84+85)

79

588

883

831

141.3

94.1

a)

ch. taxa expl. Resurse minerale

80

b)

ch. concesionare bunuri publice

81

c)

ch. taxa licența

82

d)

ch. taxa autorizare

83

e)

ch. taxa mediu

84

10

10

f)

ch. alte taxe si impozite

85

578

873

831

143.7

95.2

c

Ch, cu personalul(87+100+104+113)

86

60,291

61,375

63,562

105.4

103.6

co

Ch. de natura salariala (88+92)

87

47,682

48,336

50,834

106.6

105.2

C1

Ch. salariile(89+90+91)

88

44,530

45,064

47,486

106.6

105.4

a) salarii de baza

89

29,367

29,705

31,504

107.3

106.1

b) sporuri, prime, alte bonificatiif conform CCM)

90

15,163

15,359

15,982

105.4

104.1

c) alte bonificații (conform CCM)

91

C2

Bonusuri(93+96+97+98+99)

92

3,152

3,272

3,348

106 2

102.3

a) ch. Sociale, din care:

93

271

302

322

118.9

106.7

- tichete cresa

94

- tichete cadou

95

b) tichete de masa

96

2,881

2,970

3,026

105.0

101.9

c) tichete de vacanta

97

d) ch. Participarea salariatilor profit

98

e) alte cheltuieli conform CCM

99

C3

Alte ch. Cu personalul (101+102+103)

100

a) plăti compensatorii disponibilizări personal

101

b) ch. Drepturi salariale - hotarari judecătorești

102

c) ch. Restructurare, privatizare

103

C4

Ch. contractul de mandat( 105+108+111 + 112)

104

105

300

30C

285.7

100.0

a) director

105

100

144

144

144.0

100.0

-componenta fixa

106

10C

144

144

144.0

100.0

- componenta variabila

107

b) consiliul de administrație

108

c

118

118

2,360.0

100.0

- componenta fixa

109

c

118

110

2,360.0

100.0

-componenta variabila

110

c) AGA si cenzori

111

38

38

100.0

d) alte comisii

112

C5

Ch. asig. Sociala(114+115+116+117+118+119)

113

12,504

12,739

12,427

99.4

97.6

a) ch. Asigurări sociale

114

9,283

9,436

8.952

96.4

94.9

b) ch. Șomaj

115

222

227

234

105.6

103.2

c) ch. Asig. Sanatate

116

2,321

2,359

2.479

106.8

105.1

d) ch. Fonduri speciale

117

678

717

762

112.4

106.3

e) ch. Scheme de pensii

118

f) alte contribuții si fonduri speciale

119

D

Alte ch. Expl. (121+124+125+126+127+128)

120

11,472

17,831

14,174

123.6

79.5

a)

ch. majorări si penalitati( 122+123)

121

10

- către bugetul general consolidat

122

- către alti creditori

123

10

b)

ch. activele imobilizate

124

3

c)

ch. transferuri pt. Plata person.

125

d)

Alte ch.

126

118

118

79

66.9

66.9

e)

ch amortizarea

127

11,341

17,713

14,095

124.3

79.6

0

ajustări si deprecieri

128

f1) ch. Ajustări si provizioane

129

-participarea salariatilor la profit

130

-contractul de mandat

130a

f2) venituri provizioane si ajustări, din care:

131

F2.1) anularea provizioanelor

132

- participarea salariatilor la profit

133

- deprecierea imobilizărilor

134

-venituri din alte provizioane

135

2

Ch. financiare(137+140+143)

136

1,100

906

888

80.7

98.0

a)

ch. privind dobanzile(138+139)

137

1,073

879

884

82.4

100.6

a1) credite investiții

138

780

545

548

70.3

100.6

a2) credite activitatea curenta

139

293

334

336

114.7

100.6

b)

ch. diferente curs valutar( 141 +142)

140

26

26

4

15 4

15.4

b1) credite investiții

141

b2) credite activ. Curenta

142

26

26

c)

alte ch. Financiare

143

1

1

3

Ch. extraordinare

144

111

REZULTATUL BRUT(1-30)

145

4,850

60

90

1.9

150.5

-venituri neimpozabile

146

5

- ch. nedeductibile fiscal

147

158

40

40

25.3

100.0

IV

IMPOZIT PROFIT

148

743

16

20

2.7

129.7

V

DATE DE FUNDAMENTARE

149

1

Ch. de natura salariala(87)

150

47,682

48,336

50,834

106.6

105.2

2

Ch. cu salariile(88)

151

44.53C

45,064

47,486

106 6

105.4

3

Nr. personal prognozat la finele anului

152

1.475

4

Nr. mediu salariati

153

1,469

5

a)

Câștig mediul lunar pe salariat - Ch. Cu salariile

154

2,526

(151/153)/12*1000 (lei/persoana)

b)

Câștig mediu lunar salariat - ch. Natura salariala

155

2,705

(150/153)/12*1000 (lei/persoana)

6

a)

Productiv. Muncii in unitati valorice

156

76,817

2/153*1000 (lei/persoana)

b)

Productiv. Muncii unitati fizice

157

95,402

c1)

elemente calcul

158

- cantitatea de produse finite (QPF) (calatori transp.)

159

140,145,700

- preț mediu (p) (lei/calator)

160

0.77

- valoare= QPF * p ( mii lei)

161

107,912

_

- pondere in venituri totale (161/2) %

162

95.631,484

1,481

100.4

99.8

1,481

1,470

100.1

99.3

2,536

2,692

106.6

106.2

2,720

2,882

106.5

106.0

79,161

80,431

104.7

101.6

101,283

117,114

122.8

115.6

150,000,000

172,156,949

122.8

114.8

0.74

0.65

84.9

88.3

111,000

112,543

104.3

101.4

94.68

95.19

99 5

100.5

DIRECTOR ECONOMIC

INDICATORI

1

Data finalizării investiției

BVC realizat

I     2013

BVC inițial

;      20 i 4

BVC rectificat

2014

Valoare

I an precedent

(N-l)

an curent

(N)

an curent

(N)

an

N + l

an

i N + 2

0

1

2

:             5

6

7

8

: 9

1

i SURSE DE FINANȚARE

1 A INVESTIȚIILOR, din

, care:

2014

16.368

i

23.666

74.831

29.825

31.748

1

| Surse proprii, din care:

2014

5.612

13.279

12.007

19.166

19.166

a) - amortizare

2014

5.580

11.315

9.979

19.140

19.140

b) - profit

2014

32

1.964

2.028

26

26

2

Alocații de la bugeținclusiv taxa speciala

2014

7.015

3.500

65.191

2.500

3.000

n J

Credite bancare, din care:

2014

3.607

5.393

5.393

a) - interne

2014

3.607

5.393

5.393

b) - externe

4

Alte surse, din care:

2014

134

1.494

-7.760

8.159

9.582

- Din vanzare materiale din casari mijloace fixe

2014

134

1.522

60

367

400

- Sold creditor surse proprii

2014

-7.820

-7.820

.

II

CHELTUIELI PENTRU

INVESTIȚII, din care:

2014

22.415

23.666

74.831

29.825

31.748

1

Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile propn etatea privată a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

!

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

_

c-•: .:e.m.r:c k.d.:rii.ic fa locație <2c gestiune. ■ excluși v cele cm domcmtJ pubhc .-.tu pri\ ei ' al stalului sau al unității ,

j    1    • administrativ teritoriale:

I                                                    ■                                                               !

i                                                  !

1                                                                                                                               > 1

i - (denumire obiectiv)

!

1--

i

i

; - (denumire obiectiv)

i

1

i______

1

1-

i

r

1

n

j Investiții noi., din care

2014

16.344

14.578

i       65.743

; 26.703

1 28.626

i a) pentru bunurile

• i proprietatea privata a

, operatorului economic:

2014

16.344

i

14.578

1       65.743

i

26.703

. 28.626

1

ț

| - Mijloace de transport

|       2014

| 16.221

i         8.078

60.841

i 24.703

25.626

| - Utilaje garaj

I      2014

123

3.000

1 320

1 2.000

3.000

1 - Validatoare pentru

1 ticketing si alte dotări j ticketing

2014

l I

3.500

4 582

i

1 b) pentru bunurile de natura domeniului public

1 al statului sau al unității

! administrativ teritoriale;

1

)

i

!

i

!

l

1

1, - (denumire obiectiv)

T

i

i

- (denumire obiectiv)

i

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

|

! - (denumire obiectiv)

!

- (denumire obiectiv)

-

1

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune., exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unități administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

i

b) pentru b tui uri le de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ ten tonale:

1

- (denumire obiectiv)

1

- (denumire obiectiv)

1

-

i

c ■ : e:.tr j t: ar. ut: ' c m? natura domeniului privat al stalului sau ai unității

, auînmisirauv lentumiR:

1

i

- (denumire obiectiv.)

1

1

L

i - (denumire obiectiv)

1 1

-

1

1

1

1 d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

1

1

1

- (denumire obiectiv)

_

b -

i

- (denumire obiectiv)

-

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

2014

1

6.071

1

9.088

9.088

3.122

3.122

_

a) - interne                   i

2014 1

ri.oTn

9.088

9.0S8

3.122

3.122"!

1

|

b) - externe

i

I

1

i i