Hotărârea nr. 5/2014

Hotărârea 5/2014 - Modificarea Hotărârii nr. 278/2012 (constituirea Comisiei de vânzare a terenurilor aferente locuinţelor vândute în baza Legii nr. 112/1995, a Decretului-Lege nr. 61/1990 şi a Legii nr. 85/1992).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 278/2012

(constituirea Comisiei de vânzare a terenurilor aferente locuințelor vândute în baza Legii nr. 112/1995, a

Decretului-Lege nr. 61/1990 și a Legii nr. 85/1992)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 278/2012 (constituirea Comisiei de vânzare a terenurilor aferente locuințelor vândute în baza Legii nr. 112/1995, a Decretului-Lege nr. 61/1990 și a Legii nr. 85/1992) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 13939/451/14.01.2014 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 278/2012;

Reținând prevederile Hotărârilor nr. 566/2013 și 571/2013, precum și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se modifică art. 1 al Hotărârii nr. 278/2012, în sensul schimbării denumirii Comisiei de vânzare a terenurilor aferente locuințelor vândute în baza Legii nr. 112/1995, a Decretului-Lege nr. 61/1990 și a Legii nr. 85/1992 în Comisia de vânzare a terenurilor aferente imobilelor vândute în baza Legii nr. 112/1995, a Decretului-Lege nr. 61/1990, a Legii nr. 85/1992, a H.G nr. 505/1998, a Legii nr. 133/1999, a O.U.G nr. 68/2008 și a Legii nr. 550/2002, precum și înlocuirea în comisie a doamnei Anca Angela Mureșan cu domnul Ioan Bîldea, consilier local.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 5 din 27 ianuarie_2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)