Hotărârea nr. 496/2014

Hotărârea 496/2014 - Aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2014, pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2014, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2014, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 459310 din 18.12.2014 al Direcției economice prin care se propune aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2014, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate;

Reținând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014 și ale Ordonanței de Urgență nr. 74 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. 4 lit. a, 39 alin 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2014 pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate, conform Anexelor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, și 11, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre și cuprinde:

1. Bugetul general - Venituri 1.050.058.493 lei

 • - bugetul local al municipiului, în sumă de 866.935.828 lei;

 • - bugetul împrumuturilor interne, în sumă de 120.642.000 lei;

 • - bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 87.991.665 lei.

2. Bugetul general - Cheltuieli 1.197.088.928 lei

 • - bugetul local al municipiului, în sumă de 1.003.079.828 lei;

 • - bugetul împrumuturilor interne, în sumă de 120.642.000 lei;

 • - bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 98.878.100 lei.

 • 3. Excedentul anilor precedenți - bugetul local, în sumă de 136.144.000 lei.

4. Excedentul anilor precedenți - bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 10.886.435 lei.

Art.2. Se aprobă finanțarea de bază și finanțarea complementară pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Cluj-Napoca, conform Anexelor 7, 8,9 și 10.

Art.3. Se aprobă redistribuirea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată între unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Cluj-Napoca, pentru asigurarea cheltuielilor de personal pe anul 2014, conform Anexei 8.

Art.4. Se aprobă suplimentarea din bugetul local în vederea susținerii finanțării de bază aferentă unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Cluj-Napoca pentru asigurarea cheltuielilor de personal pe anul 2014, cu suma de 1.135.622 lei, conform Anexelor 7 și 8.

Art.5. Se aprobă suplimentarea din bugetul local în vederea susținerii finanțării de bază aferentă unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Cluj-Napoca pentru asigurarea cheltuielilor cu bunuri și servicii pe anul 2014, cu suma de 10.645.329 lei, conform Anexelor 7 și 9.

Art.6. Se aprobă finanțarea complementară aferentă unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Cluj-Napoca pentru asigurarea cheltuielilor cu bunuri și servicii, transport, burse, fonduri nerambursabile și cheltuieli de capital pe anul 2014, din bugetul local cu suma de 38.990.099 lei, conform Anexelor 7 și 10 .

Art.7. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului și instituțiile publice subordonate.

Nr. 496 din 22 decembrie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)


Municipiul Cluj-Napoca

Direcția Economică


Anexa 1 la Hotărârea nr. 496/2014


BUGETUL GENERAL RECTIFICAT PE ANUL 2014


lei

Nr. crt.

Denumire indicatori

Buget aprobat HCL 412/2014

Influente

Buget rectificat

BUGETUL GENERAL

1,180,426,998

16,661,930

1,197,088,928

BUGETUL DE FUNCȚIONARE

674,973,298

16,661,930

691,635,228

BUGETUL DE DEZVOLTARE

505,453,700

0

505,453,700

BUGETUL GENERAL - VENITURI

1,033,396,563

16,661,930

1,050,058,493

1

BUGETUL LOCAL

850,273.898

16,661,930

866,935,828

2

BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR INTERNE

120.642.000

0

120,642,000

3

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

87,991,665

0

87,991,665

Transferuri între bugete (se scad)

25,511,000

0

25,511,000

BUGETUL GENERAL - CHELTUIELI

1,180,426,998

16,661,930

1,197,088,928

1

BUGETUL LOCAL

986,417,898

16,661,930

1,003,079,828

2

BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR INTERNE

120,642.000

0

120,642,000

3

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

98.878,100

0

98,878,100

Transferuri între bugete (se scad)

25,511.000

0

25,511,000

Excedentul anilor precedenți

-147,030,435

0

-147,030,435

Municipiul Cluj-Napoca

Anexa 2 la Hotărârea nr.496/2014


Direcția Economică

BUGETUL LOCAL RECTIFICAT PE ANUL 2014

lei

Nr. crt.

Denumire indicatori

cod

Buget aprobat

HCL 412/2014

Influente

Buget rectificat

TOTAL VENITURI, din care:

000102

850,273,898

16,661,930

866,935,828

Venituri proprii

4802

532,106,294

35,462,602

567,568,896

I

Venituri curente

0002

694,625,583

58,657,135

753,282,718

A

Venituri fiscale

0003

645,976,324

56,537,198

702,513,522

Al

Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital

0004

360.027,324

32.623,179

392,650,503

A1.2

Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital de la pers, fizice

0006

360,027,324

32,623,179

392,650,503

Impozit pe venit

0302

11,557,000

645,000

12,202,000

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit

0402

348,470,324

31,978,179

380.448.503

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

347,774,324

31,978,179

379,752,503

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

040204

696,000

0

696,000

A3

Impozite și taxe pe proprietate

0009

86,519,000

91,000

86,610,000

Impozite și taxe pe proprietate

0702

86,519,000

91,000

86.610,000

Impozit și taxă pe clădiri

070201

70,465,000

0

70,465,000

Impozit și taxă pe teren

070202

7,267,000

91,000

7,358,000

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

070203

8,787,000

0

8,787,000

A4

Impozite și taxe pe bunuri și servicii

0010

198,193,000

23,781,000

221,974,000

Sume defalcate din TVA

1102

164,637,000

23,613,000

188,250,000

Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor

110202

164,458,000

23,613,000

188,071,000

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale

110206

179,000

0

179,000

Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii

1202

715,000

168.000

883,000

Taxe pe servicii specifice

1502

794,000

0

794,000

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

1602

32,047,000

0

32,047,000

Impozit pe mijloacele de transport

160202

24,421,000

0

24,421,000

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

160203

7,618,000

0

7,618,000

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării''     J

bunurilor sau pe desfășurare de activități

8,000

0

8,000

4 «f L

Nr. crt.

Denumire indicatori

cod

Buget aprobat

HCL 412/2014

Influente

Buget rectificat

A6

Alte impozite și taxe fiscale

0011

1,237,000

42,019

1,279,019

C

Venituri nefiscale

0012

48,649.259

2,119,937

50,769,196

CI

Venituri din proprietate

0013

18,038,284

135

18,038,419

Venituri din proprietate

3002

18,038,284

135

18,038,419

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor județene și locale

300201

2,113,284

135

2,113,419

Venituri din concesiuni și închirieri

300205

15.925,000

0

15,925,000

C2

Vânzări de bunuri și servicii

0014

30,610,975

2,119,802

32,730,777

Venituri din prestări de servicii și alte activități

3302

7,336,000

1,077,679

8,413,679

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

3402

2,196,000

88,359

2,284,359

Amenzi, penalități și confiscări

3502

9,115,000

953,764

10,068,764

Diverse venituri

3602

11,568,000

0

11,568,000

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

3702

395,975

0

395,975

Donații și sponsorizări

37.02.01

395,975

0

395,975

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.02.03

-81,185,886

-42,017,026

-123,202,912

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

81,185,886

42,017,026

123,202,912

II

Venituri din capital

0015

2,513,686

418,467

2,932,153

IV

Subvenții

0017

46,260,629

-2,441,011

43,819,618

Subvenții de la bugetul de stat

4202

46,260,629

-2,441,011

43,819,618

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

420212

258,000

0

258,000

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile FEN postaderare

420220

45,000,000

-3,500,000

41,500,000

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

6,008

21,821

27,829

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

420241

20,000

0

20,000

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420254

107,693

0

107,693

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

420262

868,928

37,168

906,096

Finanțarea programului național de dezvoltare locala

420265

0

1,000,000

1,000,000

V

Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțării

4502

106,874,000

-39,972,661

66,901,339

Nr. crt.

Denumire indicatori

cod

Buget aprobat

HCL 412/2014

Influente

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI, din care:

total

986,417,898

16,661,930

1,003,079,828

1

Autorități publice și acțiuni externe

5102

120.985,271

2,408,378

123,393,649

- cheltuieli de personal

5102.10

22,749,271

408,378

23,157,649

- bunuri și servicii

5102.20

43,000,000

2,032.873

45,032,873

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

5102.56

0

0

0

- cheltuieli de capital

5102.70

55,236,000

0

55,236,000

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

5102.85

0

-32,873

-32,873

2

Alte servicii publice generale

5402

5,100,000

-2,000,000

3,100,000

- cheltuieli de personal

5402.10

1,700,000

0

1,700,000

- bunuri și servicii

5402.20

2,400,000

-1,000,000

1,400,000

- fonduri de rezervă

5402.50

1,000,000

-1,000,000

0

Din total capitol:

Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale

540205

1,000,000

-1,000,000

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

540210

2,700,000

0

2,700,000

Alte servicii publice generale

540250

1,400,000

-1,000,000

400.000

3

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

5502

16,353,948

-1,300,000

15,053,948

- bunuri și servicii

5502.20

300,000

0

300,000

-dobânzi

5502.30

16,053,948

-1,300,000

14,753,948

4

Ordine publică și siguranță națională

6102

10,395,000

“ol

10,395,000

- cheltuieli de personal

6102.10

7,000,000

0

7,000,000

- bunuri și servicii

6102.20

2,300,000

0

2,300,000

- cheltuieli de capital

6102.70

1,095,000

0

1,095,000

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

6102.85

0

0

0

Din total capitol:

Poliție locală

61020304

10,000,000

0

10,000,000

Protecție civilă

610205

395,000

0

395,000

5

învățământ

6502

214,650,291

20,703,552

235,353,843

- cheltuieli de personal

6502.10

134,459,000

21,618,622

156.077,622

- bunuri și servicii

6502.20

47,320,470

-891,828

46,428,642

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

6502.56

985,500

0

985,500

- asistență socială

6502.57

8.648,000

-18,720

8,629,280

- burse

6502.59

9,398,506

-4,522

9,393,984

- cheltuieli de capital

6502.70

13,951,000

0

13,951,000

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

6502.85

-112,185

0

-112.185

6

Sănătate

6602

32,422,000

0

32,422,000

- cheltuieli de personal

6602.10

6,000,000

0

6,000.000

- bunuri și servicii

6602.20

553,000

0

553,000

- transferuri

6602.51

18,600,000

0

18,600,000

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

6602.56

6,100,000

0

6,100,000

- cheltuieli de capital

6602.70

1,169,000

0

1,169,000

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

6602.85

0

0

0

Din total capitol:

Spitale generale

66020601

25,700,000

0

25,700.000

Servicii de sănătate publică

660208

6,722,000

0

6,722,000

Nr. crt.

Denumire indicatori

cod

Buget aprobat

HCL 412/2014

Influente

Buget rectificat

7

Cultură, recreere și religie

6702

31,902,000

0

31,902,000

- bunuri și servicii

6702.20

17,237,915

0

17,237,915

- transferuri între unități ale administrației publice

6702.51

1,700,000

0

1,700,000

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

6702.56

1,650,000

0

1.650,000

- cheltuieli de capital

6702.70

11,363,859

0

1 1,363,859

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

6702.85

-49,774

0

-49,774

Din total capitol:

Casa de cultură

67020306

700,000

0

700,000

Servicii recreative și sportive

670205

17,200,000

0

17,200,000

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei

670250

14,002,000

0

14,002,000

8

Asigurări și asistență socială

6802

75,892,454

-350,000

75,542,454

- cheltuieli de personal

6802.10

18,324,729

0

18,324,729

- bunuri și servicii

6802.20

14,855,945

-51,409

14,804,536

- transferuri între unități ale administrației publice

6802.51

5,861,000

0

5,861,000

- alte transferuri

6802.55

0

0

0

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

6802.56

8,090,000

0

8,090,000

- asistență socială

6802.57

17,458,000

0

17,458,000

- cheltuieli de capital

6802.70

11,693,000

ol

11,693,000

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

6802.85

-390,220

-298.591

-688,81 1

Din total capitol:

Asistență socială în caz de invaliditate

68020502

24,185,000

0

24,185,000

Asistență socială pentru familie și copii

680206

850,000

0

850,000

Creșe

680211

15,910,000

-350,000

15,560,000

Ajutor social

68021501

102,000

0

102,000

Cantine de ajutor social

68021502

9,163,454

0

9,163,454

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale

680250

25,682,000

0

25,682,000

9

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

7002

136,836,934

0

136,836,934

- bunuri și servicii

7002.20

26,600,622

-902,680

25,697.942

- transferuri între unități ale administrației publice

7002.51

2,700,000

0

2,700,000

- alte transferuri

7002.55

7,600,000

0

7,600,000

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

7002.56

72,909,000

0

72,909,000

- alte transferuri

7002.55

0

1,000,000

1,000,000

-alte cheltuieli

7002.59

107,693

0

107,693

- cheltuieli de capital

7002.70

24,081,531

0

24,081,531

- rambursări de credite interne

7002.81

3,410,000

0

3,410,000

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

7002.85

-571,912

-97,320

-669,232

Din total capitol:

Locuințe

700203

26,641,693

0

26,641,693

Iluminat public și electrificări rurale

700206

22,675,000

0

22,675,000

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării

700250

87,520,241

0

87,520,241

Nr. crt.

Denumire indicatori

cod

Buget aprobat

HCL 412/2014

Influente

Buget rectificat

10

Protecția mediului

7402

47,180,000

-4,000,000

43,180,000

- bunuri și servicii

7402.20

39,500,000

-4,000,000

35.500,000

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

7402.56

4,990,000

0

4,990,000

- cheltuieli de capital

7402.70

2,690,000

0

2,690,000

11

Combustibili și energie

8102

42,540,000

0

42,540,000

- subvenții

8102.40

37,600,000

0

37,600,000

- transferuri

8102.51

0

0

0

- alte transferuri

8102.55

4,984,885

0

4,984,885

- cheltuieli de capital

8102.70

0

0

0

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8102.85

-44,885

0

-44,885

12

Agricultură, Silvicultură

8302

300,000

0

300,000

- bunuri și servicii

8302.20

300,000

0

300,000

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8302.85

0

0

0

Din total capitol:

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83020330

300,000

0

300,000

13

Transporturi

8402

251,860,000

1,200,000

253,060,000

- bunuri și servicii

8402.20

77,800,000

1,200,000

79,000,000

- subvenții

8402.40

2,337,000

0

2,337,000

- alte transferuri

8402.55

14,126,000

0

14,126,000

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

8402.56

82,030,000

0

82,030,000

- asistență socială

8402.57

34,963,000

0

34,963,000

- cheltuieli de capital

8402.70

37,196,810

0

37.196,810

- rambursări de credite

8402.81

3,410,000

0

3,410,000

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8402.85

-2,810

0

-2,810

Din total capitol:

Transport în comun

84020302

75,864,000

0

75,864,000

Străzi

84020303

175,996,000

1,200,000

177,196,000

Excedentul anilor precedenți

-136,144,000

0

-136,144,000

BUGETUL LOCAL DE FUNCȚIONARE RECTIFICAT PE ANUL 2014

Nr. crt.

Denumire indicatori

cod

Buget aprobat

HCL 412/2014

Influente

Buget rectificat

VENITURI DE FUNCȚIONARE, din care:

0001

613,573,398

16,661,930

630,235,328

Venituri proprii

4802

529,592,608

35,044,135

564,636,743

1

Venituri curente

0002

613,439,697

16,640,109

630,079,806

A

Venituri fiscale

0003

645,976,324

56,537,198

702,513,522

Al

Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital

0004

360.027,324

32,623,179

392,650,503

Nr. crt.

Denumire indicatori

cod

Buget aprobat

HCL 412/2014

Influente

Buget rectificat

Al.l

Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane juridice

0005

0

0

0

Al.2

Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane fizice

0006

360,027,324

32,623,179

392,650,503

Impozit pe venit

0302

11,557,000

645,000

12,202.000

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit

0402

348,470,324

31,978,179

380,448,503

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

347,774,324

31,978,179

379,752,503

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

040204

696,000

0

696,000

A2

Impozit pe salarii - restante din anii precedenți

0602

0

0

0

A3

Impozite și taxe pe proprietate

0009

86,519,000

91,000

86,610,000

Impozite și taxe pe proprietate

0702

86,519,000

91,000

86,610,000

Impozit și taxă pe clădiri

070201

70,465,000

0

70,465,000

Impozit și taxă pe teren

070202

7,267,000

91,000

7,358.000

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

070203

8,787,000

0

8,787,000

A4

Impozite și taxe pe bunuri și servicii

0010

198,193,000

23,781,000

221,974,000

Sume defalcate din TVA

1102

164,637,000

23,613,000

188,250,000

Sume defalcate din TVA pentru finațarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor

110202

164,458,000

23,613,000

188,071,000

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale

110206

179,000

0

179,000

Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii

1202

715,000

168,000

883,000

Taxe pe servicii specifice

1502

794,000

0

794,000

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

1602

32,047,000

0

32,047,000

Impozit pe mijloacele de transport

160202

24,421,000

0

24,421,000

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

160203

7,618,000

0

7.618,000

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități

160250

8,000

0

8,000

A6

Alte impozite și taxe fiscale

0011

1,237,000

42.019

1,279,019

Nr. ort.

Denumire indicatori

cod

Buget aprobat

HCL 412/2014

Influente

Buget rectificat

C

Venituri nefiscale

0012

-32,536,627

-39,897,089

-72,433,716

CI

Venituri din proprietate

0013

18,038,284

135

18,038,419

Venituri din proprietate

3002

18,038,284

135

18,038,419

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor județene și locale

300201

2,113,284

135

2,113,419

Venituri din concesiuni și închirieri

300205

15,925,000

0

15,925,000

Venituri din dividende

300208

0

0

0

C2

Vânzări de bunuri și servicii

0014

-50,574,911

-39,897,224

-90,472,135

Venituri din prestări de servicii și alte activități

3302

7,336,000

1,077,679

8,413,679

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

3402

2,196,000

88,359

2,284,359

Amenzi, penalități și confiscări

3502

9,115,000

953,764

10,068,764

Diverse venituri

3602

11,568.000

0

11,568,000

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

3702

-80,789,911

-42,017,026

-122,806,937

Donații și sponsorizări

37.02.01

395,975

0

395,975

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.02.03

-81,185,886

-42,017,026

-123,202,912

IV

Subvenții

0017

133,701

21,821

155,522

Subvenții de la bugetul de stat

4202

133,701

21.821

155,522

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

6,008

21.821

27,829

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

420241

20,000

0

20,000

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420254

107,693

0

107,693

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE:

TOTAL

613,573,398

16,661,930

630,235,328

1

Autorități publice și acțiuni externe

5102

65,749,271

2,408,378

68,157,649

- cheltuieli de personal

5102.10

22,749,271

408,378

23,157,649

- bunuri și servicii

5102.20

43,000,000

2,032,873

45,032,873

- rambursări de credite interne

5102.81

0

0

0

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

5102.85

0

-32,873

-32,873

2

Alte servicii publice generale

5402

5,100,000

-2,000,000

3,100,000

- cheltuieli de personal

5402.10

1,700,000

0

1,700,000

- bunuri și servicii

5402.20

2,400,000

-1,000,000

1,400,000

- fonduri de rezervă

5402.50

1,000,000

-1,000,000

0

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

5402.85

0

0

0

Din total capitol:

Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale

540205

1,000,000

-1,000,000

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

540210

2,700.000

0

2,700,000

Alte servicii publice generale

540250

1,400,000

-1,000,000

400,000

3

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

5502

16,353,948

-1,300,000

15,053,948

- bunuri și servicii

5502.20

300,000

0

300,000

-dobânzi

5502.30

16,053,948

-1,300,000

14,753,948

Nr. crt.

Denumire indicatori

cod

Buget aprobat

HCL 412/2014

Influente

Buget rectificat

4

Ordine publică și siguranță națională

6102

9,300,000

0

9,300,000

- cheltuieli de personal

6102.10

7,000,000

0

7,000,000

- bunuri si servicii

6102.20

2,300,000

0

2,300,000

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

6102.85

0

0

0

Din total capitol:

Poliție comunitară

61020304

9,000,000

0

9,000,000

Protecție civilă

610205

300,000

0

300,000

5

învățământ

6502

199,713,791

20,703,552

220,417,343

- cheltuieli de personal

6502.10

134,459,000

21,618,622

156,077,622

- bunuri și servicii

6502.20

47,320,470

-891.828

46,428,642

- asistență socială

6502.57

8,648,000

-18,720

8,629,280

- burse

6502.59

9,398,506

-4,522

9,393,984

- rambursări de credite interne

6502.81

0

0

0

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

6502.85

-112,185

0

-112,185

6

Sănătate

6602

18,053,000

0

18,053,000

- cheltuieli de personal

6602.10

6,000,000

0

6,000,000

- bunuri și servicii

6602.20

553,000

0

553,000

-transferuri

6602.51

11,500,000

0

11,500,000

-plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

6602.85

0

0

0

Din total capitol:

Spitale generale

66020601

11,500,000

0

11,500,000

Servicii de sănătate publică

660208

6,553,000

0

6,553,000

7

Cultură, recreere și religie

6702

18,600,000

0

18,600,000

- cheltuieli de personal

6702.10

0

0

0

- bunuri și servicii

6702.20

17,237,915

0

17,237,915

- transferuri între unități ale administrației publice

6702.51

1,400,000

0

1,400,000

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

6702.85

-37,915

0

-37,915

Din total capitol:

Casa de cultură

67020306

700,000

0

700.000

Servicii recreative și sportive

670205

17,200,000

0

17,200,000

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei

670250

700,000

0

700,000

8

Asigurări și asistență socială

6802

55,158,454

-350,000

54,808,454

- cheltuieli de personal

6802.10

18,324,729

0

18,324,729

- bunuri și servicii

6802.20

14,855,945

-51,409

14,804,536

- transferuri între unități ale administrației publice

6802.51

4,910,000

0

4,910,000

- asistență socială

6802.57

17,458,000

0

17,458,000

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

6802.85

-390,220

-298,591

-688,811

Din total capitol:

0

0

0

Asistență socială în caz de invaliditate

68020502

24,185,000

0

24,185,000

Asistență socială pentru familie și copii

680206

850,000

0

850,000

Creșe

680211

11,400,000

-350,000

11,050,000

Ajutor social

68021501

102,000

0

102,000

Cantine de ajutor social

68021502

7,777,454

0

7,777,454

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale

680250

10,844,000

0

10,844,000

Nr. crt.

Denumire indicatori

cod

Buget aprobat

HCL 412/2014

Influente

Buget rectificat

9

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

7002

29,634,934

0

29,634,934

- bunuri și servicii

7002.20

26,600,622

-902,680

25,697,942

- transferuri între unități ale administrației publice

7002.51

0

0

0

- alte transferuri

7002.55

0

1,000,000

1,000,000

-alte cheltuieli

7002.59

107,693

0

107,693

- rambursări de credite interne

7002.81

3,410,000

0

3,410,000

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

7002.85

-483,381

-97,320

-580,701

Din total capitol:

Locuințe

700203

107,693

0

107,693

Iluminat public și electrificări rurale

700206

15,205,000

0

15,205,000

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării

700250

14,322,241

0

14,322,241

10

Protecția mediului

7402

39,500,000

-4,000,000

35,500,000

- bunuri și servicii

7402.20

39,500,000

-4,000,000

35,500,000

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

7402.85

0

0

0

11

Combustibili și energie

8102

37,600,000

0

37,600,000

- subvenții

8102.40

37,600,000

0

37,600,000

- transferuri

8102.51

0

0

0

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8102.85

0

0

0

12

Agricultură, Silvicultură

8302

300,000

0

300,000

- bunuri și servicii

8302.20

300,000

0

300.000

Din total capitol:

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83020330

300,000

0

300,000

13

Transporturi

8402

118,510,000

1,200,000

119,710,000

- bunuri și servicii

8402.20

77,800,000

1,200,000

79,000,000

- subvenții

8402.40

2,337,000

0

2,337,000

- asistență socială

8402.57

34,963,000

0

34.963,000

- rambursări de credite

8402.81

3,410,000

0

3,410,000

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8402.85

0

0

0

Din total capitol:

Transport în comun

84020302

37,300,000

0

37,300,000

Străzi

84020303

81,210,000

1,200,000

82,410,000

BUGETUL LOCAL DE DEZVOLTARE RECTIFICAT PE ANUL 2014

Nr. crt.

Denumire indicatori

cod

Buget aprobat HCL 412/2014

Influente

Buget rectificat

VENITURI DE DEZVOLTARE, din care:

0001

236,700,500

0

236,700,500

Venituri proprii

4802

2,513,686

418,467

2,932,153

I

Venituri curente

0002

81,185,886

42,017,026

123,202,912

A

Venituri fiscale

0003

0

0

0

Nr. crt.

Denumire indicatori

cod

Buget aprobat

HCL 412/2014

Influente

Buget rectificat

c

Venituri nefîscale

0012

81,185,886

42,017,026

123,202,912

C2

Vânzări de bunuri și servicii

0014

81,185,886

42,017,026

123,202,912

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

3702

81,185,886

42.017,026

123,202,912

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

370204

81,185,886

42,017,026

123,202,912

11

Venituri din capital

0015

2,513,686

418.467

2,932,153

IV

Subvenții

0017

46,126,928

-2,462,832

43,664,096

Subvenții de la bugetul de stat

4202

46,126,928

-2,462,832

43,664,096

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

420212

258,000

0

258,000

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile FEN postaderare

420220

45,000,000

-3,500,000

41,500,000

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiar?

420262

868,928

37,168

906.096

Finanțarea programului național de dezvoltare locala

420265

1.000,000

1,000,000

V

Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțării

4502

106,874,000

-39,972,661

66,901,339

Cheltuieli de dezvoltare- total, din care:

TOTAL

372,844,500

0

372,844,500

1

Autorități publice și acțiuni externe

5102

55,236,000

0

55,236,000

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

5102.56

0

0

0

- cheltuieli de capital

5102.70

55,236,000

0

55,236,000

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

5102.85

0

0

0

2

Ordine publică și siguranță națională

6102

1,095,000

0

1,095,000

- cheltuieli de capital

61.02.70

1,095,000

0

1,095,000

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

6102.85

0

0

0

Din total capitol:

Poliție comunitară

61020304

1,000,000

0

1.000,000

Protecție civilă

610205

95,000

0

95,000

3

învățământ

6502

14,936,500

0

14,936,500

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

6502.56

985,500

0

985,500

- cheltuieli de capital

6502.70

13,951,000

0

13,951,000

4

Sănătate

6602

14,369,000

0

14,369,000

- transferuri între unități ale administrației publice

6602.51

7,100,000

0

7,100,000

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

6602.56

6,100,000

0

6,100,000

- cheltuieli de capital

6602.70

1,169,000

0

1,169,000

Din total capitol:

Spitale generale

66020601

14,200,000

0

14,200,000

Servicii de sănătate publică

660208

169,000

0

169,000

5

Cultură, recreere și religie

6702

13,302,000

0

13,302,000

- transferuri între unități ale administrației publice

6702.51

300,000

0

300,000

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

6702.56

1,650,000

0

1,650,000

- cheltuieli de capital

6702.70

11,363,859

0

11,363,859

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

6702.85

-11,859

0

-11,859

Din total capitol:

0

0

0

Casa de cultură

67020306

0

0

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei

670250

13,302,000

0

13,302,000

Nr. crt.

Denumire indicatori

cod

Buget aprobat

HCL 412/2014

Influente

Buget rectificat

6

Asigurări și asistență socială

6802

20,734,000

0

20,734,000

- transferuri între unități ale administrației publice

6802.51

951,000

0

951,000

- alte transferuri

6802.55

0

0

0

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

6802.56

8,090,000

0

8,090,000

- cheltuieli de capital

6802.70

11.693,000

0

11,693,000

Din total capitol:

Creșe

680211

4,510,000

0

4,510,000

Cantine de ajutor social

68021502

1,386,000

0

1,386,000

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale

680250

14,838,000

0

14,838,000

7

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

7002

107,202,000

0

107,202,000

- transferuri între unități ale administrației publice

7002.51

2,700,000

0

2,700,000

- alte transferuri

7002.55

7,600,000

0

7,600,000

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

7002.56

72,909,000

0

72,909,000

- cheltuieli de capital

7002.70

24,081,531

0

24,081,531

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

7002.85

-88,531

0

-88,531

Din total capitol:

Locuințe

700203

26,534,000

0

26,534,000

Iluminat public și electrificări rurale

700206

7,470,000

0

7,470,000

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării

700250

73,198,000

0

73,198,000

8

Protecția mediului

7402

7,680.000

0

7,680,000

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

7402.56

4,990,000

0

4,990,000

- cheltuieli de capital

7402.70

2,690,000

0

2,690,000

9

Combustibili și energie

8102

4,940,000

0

4,940,000

- alte transferuri

8102.55

4,984,885

0

4,984,885

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8102.85

-44,885

0

-44,885

10

Transporturi

8402

133,350,000

0

133,350,000

- alte transferuri

8402.55

14.126,000

0

14,126,000

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

8402.56

82,030,000

0

82,030,000

- cheltuieli de capital

8402.70

37,196,810

0

37.196.810

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8402.85

-2,810

0

-2,810

Din total capitol:

0

0

0

Transport în comun

84020302

38,564.000

0

38,564,000

Străzi

84020303

94,786,000

0

94,786,000

12

Excedentul anilor precedenți       / o-    ---- S \

-136,144,000

0

-136,144,000

Municipiul Cluj-Napoca Direcția Economica


BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR INTERNE RECTIFICAT PE ANUL 2014lei

Nr.crt.

Denumire indicatori

Cod

Buget aprobat HCL 412/2014

Influențe

Buget rectificat

I

CREDITE INTERNE

120,642,000

0

120,642,000

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

120,642,000

0

120,642,000

ACTIVE NEFINANCIARE

71

120,642,000

0

120,642,000

1

Autorități publice

5107

0

0

0

Active nefinanciare

71

0

0

0

2

Cultură, recreere și religie

6707

43,621,000

0

43,621,000

Active nefinanciare

71

43,621,000

0

43,621,000

3

Transporturi

8407

77,021,000

0

77,021,000

Active nefinanciare /©A ,

vXL

77,021,000

0

77,021,000Municipiul Cluj-Napoca Direcția Economică

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII RECTIFICAT PE ANUL 2014

lei

Nr.crt.

Denumire indicatori

cod

Buget aprobat HCL 412/2014

Influente

Buget rectificat

I

VENITURI TOTALE

000110

87,991,665

0

87,991,665

1

Venituri curente

0010

62,480,665

0

62,480,665

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

-6,198,565

0

-6,198,565

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

6,198,565

0

6,198,565

2

Subvenții pentru instituții publice

4310

25,511,000

0

25,511,000

II

CHELTUIELI TOTALE

5010

98,878,100

0

98,878,100

1

Alte servicii publice generale

5410

1,224,100

0

1,224,100

- Cantina de Ajutor Social și Pensiune

541050

1,224,100

0

1,224,100

2

învățământ

6510

19,494,000

0

19,494,000

3

Sănătate

6610

55,010,000

0

55,010,000

- Spitalul Clinic Municipal

66100601

55,010,000

0

55,010,000

4

Cultură, recreere și religie

6710

1,800,000

0

1,800,000

- Casa municipală de cultură

67100306

750,000

0

750,000

- Serviciul public pentru administrarea obiectivelor culturale și sportive

671050

1,050,000

0

1,050,000

5

Asigurări și Asistență socială

6810

2,511,000

0

2,511,000

-Cantina de Ajutor Social și Pensiune

68105050

2,511,000

0

2,511,000

6

Locuințe, servicii și dezvoltare publicjȚ—

7010

18,839,000

0

18,839,000

- Serviciul Administrare parcări

\ 701050

18,839,000

0

18.839,000

Excedentul anilor precedenți / " /S

* \

-10,886,435

0

-10,886,435

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE

INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII RECTIFICAT PE ANUL 2014

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

iei

Nr.crt.

Denumire indicatori

cod

Buget aprobat

HCL 412/2014

Influente

Buget rectificat

I

VENITURI TOTALE

000110

70,742,100

0

70,742,100

1

Venituri curente, din care:

0010

56,282,100

0

56,282,100

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

-6,198,565

0

-6,198,565

2

Subvenții pentru instituții publice

4310

14,460,000

0

14.460,000

II

CHELTUIELI TOTALE

5010

75,859,900

0

75,859,900

1

Alte servicii publice generale

5410

1,224,100

0

1,224,100

- Cantina de Ajutor Social și Pensiune

541050

1,224,100

0

1,224,100

2

învățământ

6510

18,665,800

0

18,665,800

3

Sănătate

6610

47,910,000

0

47,910,000

- Spitalul Clinic Municipal

66100601

47,910,000

0

47,910,000

4

Cultură, recreere și religie

6710

1,500,000

0

1,500.000

- Casa municipală de cultură

67100306

750,000

0

750,000

-Serviciul public pentru administrarea obiectivelor culturale și sportive

671050

750,000

0

750,000

5

Asigurări și Asistență socială

6810

1,560.000

0

1,560,000

-Cantina de Ajutor Social și Pensiune

68105050

1,560,000

0

1,560.000

6

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

7010

5,000,000

0

5,000.000

- Serviciul public de administrare parcăjȚ-

701050

5,000,000

0

5,000,000

z o    \

Excedentul anilor precedenți    /      ----- ''{x V '

-5,117,800

0

-5,117,800

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII RECTIFICAT PE ANUL 2014 SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

lei

Nr.crt.

Denumire indicatori

cod

Buget aprobat

HCL 412/2014

Influente

Buget rectificat

I

VENITURI TOTALE

000110

17,249,565

0

17,249,565

1

Venituri curente

0010

6,198,565

0

6,198,565

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

6,198,565

0

6,198,565

2

Subvenții pentru instituții publice

4310

11,051,000

0

11,051,000

II

CHELTUIELI TOTALE

5010

23,018,200

0

23,018,200

1

Alte servicii publice generale

5410

0

0

0

- Cantina de Ajutor Social și Pensiune

541050

0

0

0

2

învățământ

6510

828.200

0

828,200

3

Sănătate

6610

7,100,000

0

7,100,000

- Spitalul Clinic Municipal

66100601

7,100,000

0

7,100,000

4

Cultură, recreere și religie

6710

300,000

0

300,000

- Casa municipală de cultură

67100306

0

0

0

-Serviciul public pentru administrarea obiectivelor culturale și sportive

671050

300,000

0

300.000

5

Asigurări și Asistență socială

6810

951,000

0

951,000

-Cantina de Ajutor Social și Pensiune

68105050

951,000

0

951,000

6

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

7010

13,839.000

0

13,839,000

- Serviciul public de administrare parcări

701050

13,839,000

0

13,839,000

Excedentul anilor precedenți

-5,768,635

0

-5,768,635

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAAhexa 5 la HCLnr 496/2014


Nr. crt.

Denumire obiectiv/proiect/categorie de investiții aprobată

~~Buget-sursă de finanțare

Capitol/titlu de cheltuială bugetară

Credite de angajament aferente anului curent 2014

I

2

3

4

5

Mansardare, compartimentare, modernizare clădire str.Moților nr.3

02

51/71

400.000

Mansardare clădire str. Moților nr. 7

02

51/71

500,000

Introducere sistem de incalzire cu CT proprie-birou admin. Cimitire str.Avram Iancu nr.28

02

51/71

30,000

Dotări independente

02

51/71

2,126,000

Expertize, ridicări topo.stud. geo. înscr. CF, etc

02

51/71

378,000

Achiziții imobile (clădiri, terenuri, exproprieri, expertize)

02

51/71

500,000

Exp., DALI, P.T. Mansardare, compartimentare, modernizare Clădire str. Moților nr. 3

02

51/71

200,000

Exp.. DALI, P.T. Mansardare clădire str. Moților nr. 7

02

51/71

50,000

S.F.. P.T..Introducere sistem de incalzire cu CT proprie-birou admin. Cimitire str.Avram Iancu nr.28

02

51/71

3,000

titlul 71 Active nefinanciare

02

4,187,000

1

cap. 51 Autorități Publice și acțiuni externe

02

4,187,000

Dotări independente

02

61/71

1,095,000

titlul 71 Active nefinanciare

02

1,095,000

2

Cap. 61 Ordine publică și siguranță națională

02

1,095,000

Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Școlii Ion

Agârbiceanu

02

65/56

30,100.000

Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Liceului Avram Iancu

02

65/56

11,200,000

Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Liceului Mihai Eminescu

02

65/56

20,200,000

Reabilitare termica unitati de invatamant in Municipiul Cluj-Napoca-Liceul de Muzica Sigismund Toduta-Programul de cooperare Elvetiano-Roman

02

65/56

100.000

Reabilitare termica unitati de invatamant in Municipiul Cluj-Napoca-Colegiul Nat. Georgc Cosbuc-Programul de cooperare Elvetiano-Roman

02

65/56

100.000


Nr.

crt.

Denumire obiectiv/proiect/categorie de investiții aprobată

Buget-sursă de finanțare

Capitol/titlu de cheltuială bugetară

Credite de angajament aferente anului curent 2014

1

2

3

4

5

Expertize struct, Exp sec incendii, S.F., P.T. Construire, modernizare, extindere, reconversie, Mansardare diverse unitati de invatamint

02

65/56

50,000i

S.P., P.T. Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Școlii Ion Agârbiceanu

02

65/56

1,000

S.F.. P.T. Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Liceului Avram Iancu

02

65/56

1,000

S.F., P.T. Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Liceului Mihai Eminescu

02

65/56

2,000

SF Reabilitare termica unitati de invatamant in Municipiul Cluj-Napoca-Liceul de Muzica Sigismund Toduta-Programul de cooperare Elvetiano-Roman

02

65/56

100,000

SF Reabilitare termica unitati de invatamant in Municipiul Cluj-Napoca-Colegiul Nat. George Cosbuc-Programul de cooperare Elvetiano-Roman

02

65/56

100.000

titlul 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

61,954,000

1

Construire grădinița Bambi, str. Rovine nr. 3

02

65/71

1,000

Lic. Teologic adventist Maranatha - supraetajare Corp C

02

65/71

4,000,000

Modernizare și reconversie clădire în grădiniță și creșă str. Moților nr.58

02

65/71

290,000

Sală de sport la Colegiul Național George Coșbuc și deviere conductă canalizare

02

65/71

2,130,000

Reabilitarea, modernizarea, extinderea și ecTuparea ȘcoliîTon Agârbiceanu

02

65/71

1

50,000:

1

Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Liceului Avram Iancu

02

65/71

50.000'

Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Liceului Mihai Eminescu

02

65/71

50,000

-

Construire, modernizare, extindere, mansardare, reconversie diverse unități de învățământ

02

65/71

2,100,000|

Modernizare centrale termice în diverse unități de învățământ

02

65/71

2.000.000

" 1

Modernizare, consolidare clădire str. Memorandumului 22

02

65/71

9.000.000

1

1

P.T. Lic. Teologic adventist Maranatha - supraetajare Corp C

02

65/71

100,0001

1

Expertize struct, Exp sec incendii. S.F.. P.T. Construire, modernizare, extindere, reconversie. Mansardare diverse unitati de invatamint

02

65/71

1.981.000

S.F., P.T. Modernizare centrale termice in diverse unități de învățământ

02

65/71

440,000

1

|CONSILI(JL LOCAL DOTĂRI INDEPENDENTE

02

65/71

500,000j

1

1 _

S.F.. P.T. Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Școlii Ion Agârbiceanu

02

65/71

1

10.000

Nr. crt.

Denumire obiectiv/proiect/categorie de investiții aprobată

Buget-sursă de finanțare

Capitol/titlu de cheltuială bugetară

Credite de angajament aferente anului curent 2014

1

2

3

4

5

S.F., P.T. Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Liceului Avram Iancu

02

65/71

10,000

S.F., P.T. Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Liceului Mihai Eminescu

02

65/71

10,000

Actualizare S.F. și elab. PT Modernizare, consolidare clădire str..Memoranduinului 22

02

65/71

20,000

titlul 71 Active nefinanciare

02

22,742,000

3

Cap. 65 învățământ

02

84,696,000

CONSILIUL LOCAL Modernizarea și echiparea ambulatoriului din cadrul Spitalului Clinic municipal Cluj-Napoca

02

66/56

31,500,000

CONSILIUL LOCAL S.F., P.T. Modernizarea și echiparea ambulator din cadrul Spitalului clinic munic Cluj-Napoca

02

66/56

389.000

total titlu 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

02

31,889,000

CONSILIUL LOCAL Actualizare S.F.. P.T.Construire Spital regional de urgență

02

66/71

1,000,000

titlul 71 Active nefinanciare

02

1,000,000

4

total cap. 66 Sănătate

02

32,889,000

Construire complex de agrement in baza sportiva din Cartierul Gheorgheni, str.Alexandru Vaida Voevod

02

67/56

2,000.000

Restaurare, reabilitare Tumul Pompierilor

02

67/56

50,000

Modernizare lac Parcul central Simion Bamutiu (agrement, canotaj, patinuar)

02

67/56

50.000

S.F., PT îmbunătățirea calității mediului prin infiintarea/modemizarea de parcuri, sisteme de irigații, piste role

02

67/56

100,000

SF, PT, Construire complex de agrement in baza sportiva din Cartierul Gheorgheni, str.Alexandru Vaida Voevod

02

67/56

60,000

Concurs soluții. SF, PT, expertiză Restaurare, reabilitare Tumul pompierilor

02

67/56

100.000

SF PT Modernizare lac Parcul central Simion Bamutiu (agrement, canotaj, patinuar)

02

67/56

540,000

titlul 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

2,900,000

Nr. crt.

Denumire obiectiv/proiect/categorie de investiții aprobată

Buget-sursă de finanțare

Capitol/titlu de cheltuială bugetară

Credite de angajament aferente anului curent 2014

1

2

3

4

5

Construire sală multifuncțională de sport

02

67/71

2,000,000

Construire centrul cultural Transilvania - clădire pentru Filarmonica de stat

02

67/71

50,000

Îmbunătățirea calității mediului prin înfîințare/modemizare de parcuri, sisteme de irigații, piste role

02

67/71

1,200,000

Restaurare, reabilitare monumente istorice și comemorative

02

67/71

1,500,000

Modernizare cinematograf Dacia - Manastur

02

67/71

3,000,000

Construire monumente și plăci dedicate orașelor înfrățite cu municipiul Cluj-Napoca

02

67/71

100,000

CASA DE CULTURA A STUDENȚILOR Modernizare clădire

02

67/71

500,000

Construire complex de agrement in baza sportiva din Cartierul Gheorgheni. str.Alexandru Vaida Voevod

02

67/71

31,000,000

Restaurare, reabilitare Tumul Pompierilor

02

67/71

400,000

Obeliscuri, indicatoare turistice la intrarea în munic.

02

67/71

200,000

S.F., PT Construire centrul cult. Transilvania clădire pentru Filarmonica de stat

02

67/71

100,000

SF, PT, expertiză Restaurare, reabilitare monumente istorice și comerative

02

67/71

200,000

SF, PT Modernizare cinematograf Dacia Manastur

02

67/71

150.000

1

S.F.. P.T. îmbunătățirea calității mediului prin înființare/ modernizare de parcuri, sisteme de irigații, piste role

02

67/71

300.000

S.F.. P.T. Construire monumente și plăci dedicate orașelor înfrățite cu municipiul Cluj-Napoca

02

67/71

20,000

SF, PT, Construire complex de agrement in baza sportiva din Cartierul Gheorgheni. str.Alexandru Vaida Voevod

02

67/71

500,000

1

Concurs soluții. SF. PT. expertiză Restaurare, reabilitare Turnul pompierilor

02

67/71

100,000

Concurs soluții. S.F.. P.T. Obeliscuri, indicatoare turistice la intrarea în munic.

02

67/71

150,000

CASA DE CULTURA A STUDENȚILOR Expertiza SF PT Modernizare clădire

02

67/71

200,000!

-

titlul 71 Active nefinanciare

02

41,670,000

5

total cap. 67 Cultură, recreere și religie

02

44,570,000

.1

Nr. crt.

Denumire obiectiv/proiect/categorie de investiții aprobată

Buget-sursă de finanțare

Capitol/titlu de cheltuială bugetară

Credite de angajament aferente anului curent 2014

1

2

3

4

5

Centru multifuncțional de servicii sociale integrate Țara Minunilor

02

68/56

1,830,000

Centru multifuncțional de servicii sociale integrate pir. Persoane virstnice nr. 1

02

68/56

5,162,000

Centru multifuncțional de servicii sociale integrate ptr. Persoane virstnice nr. 2

02

68/56

6,500,000

Centrul social și comunitar integrat pentru incluziunea comunităților defavorizate din Zona Metropolitană Cluj cu accent pe comunitățile segregate și izolate din Pata Rât Calea Baciului nr. 18

02

68/56

100,000

S.F., P.T. Centru social și comunitar integrat pentru incluziunea comunităților defavorizate din Zona Metropolitană Cluj cu accent pe comunitățile segregate și izolate din Pata Rât Calea Baciului nr. 18.

02

68/56

10,000

S.F., P.T. Centru multifuncțional de servicii sociale integrate ptr. Persoane virstnice nr. 1

02

68/56

1.000

S.F., P.T. Centru multifuncțional de servicii sociale integrate ptr. Persoane virstnice nr. 2

02

68/56

50.000

S.F., P.T. Centru multifuncțional de servicii sociale integrate Prison Fellwoship Romania

02

68/56

400,000

S.F., P.T. Construire centre sociale

02

68/56

100,000

total titlul 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

02

14,153,000

6

total cap. 68 Asigurări și Asistență Socială

02

14,153,000

Centrul de excelenta pentru industrii creative

02

70/56

4.500.000

Case sociale integrate pentru comunitate str. I. Coroianu nr. 5

02

70/56

500,000

Construire/reconversie funcțională locuințe sociale

02

70/56

100,000

Centrul TEAM ZMC de sprijinire a afacerilor

02

70/56

45,000,000

Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca

02

70/56

37,250,000

Desegregarea și incluziunea socială a familiilor dezavantajate din Zona Metropolitană Cluj, inclusiv a celor provenind din comunitățile segregate și izolate din Pata Rât. prin asigurarea de locuințe sociale de urgență str. Căii Ferate nr. 4, ap. 4

02

70/56

500,000

Desegregarea și incluziunea socială a familiilor dezavantajate din Zona Metropolitană Cluj, inclusiv a celor provenind din comunitățile segregate și izolate din Pata Rât, prin asigurarea de locuințe sociale de urgență str. Locomotivei nr. 1, ap. 1

02

70/56

400,000

Desegregarea și incluziunea socială a familiilor dezavantajate din Zona Metropolitană Cluj, inclusiv a celor provenind din comunitățile segregate și izolate din Pata Rât. prin asigurarea de locuințe sociale de urgență str. Anton Pan nr. 8-10, ap. 2

02

70/56

300,000

Nr. crt.

Denumire obiectiv/proiect/categorie de investiții aprobată

Buget-sursă de finanțare

Capitol/titlu de cheltuială bugetară

Credite de angajament aferente anului curent 2014

1

2

3

4

5

Modernizare și extindere sistem de iluminat public led SWISS Programul de Cooperare Elvețiano-Român

02

70/56

1,000,000

Incluziunea grupurilor defavorizate prin crearea de locuri de muncă durabile în zona Pata Rât Someșeni, Aria Industrială Pata Rât

02

70/56

2,000,000

1

S.F., P.T. Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca

02

70/56

300,000

Studii de amplasament pentru diverse obiective de investiții ( avize, studii de oportunitate. S.F., P.T., etc.)

02

70/56

2.000,000

S.F., P.T. Desegregarea și incluziunea socială a familiilor dezavantajate din Zona Metropolitană Cluj, inclusiv a celor provenind din comunitățile segregate și izolate din Pata Rât. prin asigurarea de locuințe sociale de urgență str. Căii Ferate nr. 4, ap. 4

02

70/56

3,000

S.F., P.T. Desegregarea și incluziunea socială a familiilor dezavantajate din Zona Metropolitană Cluj, inclusiv a celor provenind din comunitățile segregate și izolate din Pata Rât, prin asigurarea de locuințe sociale de urgențăstr. Locomotivei nr. 1, ap. 1

02

70/56

3,000

l

S.F., P.T. Desegregarea și incluziunea socială a familiilor dezavantajate din Zona Metropolitană Cluj, inclusiv a celor provenind din comunitățile segregate și izolate din Pata Rât, prin asigurarea de locuințe sociale de urgență str. Anton Pan nr. 8-10. ap. 2

02

70/56

3,000

SF, PT Construire/reconversie funcțională locuințe sociale

02

70/56

984,000

SF Incluziunea grupurilor defavorizate prin crearea de locuri de muncă durabile în zona Pata Rât Someșeni, Aria Industrială Pata Rât

02

70/56

16,000

S.F., P.T., Modernizare și extindere sistem de iluminat public led SWISS Programul de Cooperare Elvețiano-Român

02

70/56

100,000

Plan director râul Someș ( S.F.. P.T.)

02

70/56

500,000

total titlul 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

02

95,459,000

Reabilitare termica clădiri multietajate

02

70/71

1,500,000

Modernizare si extindere iluminat public

02

70/71

4,000,000

Centrul de excelenta pentru industrii creative

02

70/71

1,110.000

Case sociale integrate pentru comunitate str. 1. Coroianu nr. 5

02

70/71

300,000

L.T.E. Construire locuințe prin ANI,

02

70/71

50,000

1 -

I

Branșamente si racorduri la rețelele publice

02

70/71

300.000

Construire/reconversie funcțională locuințe sociale

02

70/71

200,000

r

_

Viabilizare amplasament zona Lomb

02

70/71

500.000

Nr. crt.

Denumire obiectiv/proiect/categorie de investiții aprobată

Buget-sursă de finanțare

Capitol/titiu de cheltuială bugetară

Credite de angajament aferente anului curent 2014

1

2

3

4

5

Construire, modernizare capele în cimitire

02

70/71

1,600,000

Centrul TEAM ZMC de sprijinire a afacerilor

02

70/71

200,000

Iluminat arhitectural clădiri

02

70/71

300,000

Protejare și intervenție asupra clădirilor situate în „Ansamblul urban-Centrul istoric al municipiul Cluj-Napoca

02

70/71

5,000,000

Lucrări tehnico edilitare pentru proiectul Băile Someșeni

02

70/71

525,000

S.F., P.T. Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca

02

70/71

150,000

Dotări urbane

02

70/71

14,032,000

Studii de amplasament pentru diverse obiective de investiții (avize, studii de oportunitate, S.F, etc.)

02

70/71

500,000

Reactualizare PUG

02

70/71

1,519,000

PUZ - PUD , PAT,studii de urbanism și studiu de circulație

02

70/71

1,401.000

PUZ, S.F., P.T. Drum de mare viteză din mun. Cluj-Napoca spre Autostrada A3 prin nord -vest

02

70/71

250,000

Expertiză, S.F.. DALI. P.T imobile fond de stat

02

70/71

150,000

Consolidare și reabilitare imobile fond de stat

02

70/71

950,000

S.F., PT Branșamente, la rețelele publice

02

70/71

20,000

P.T.-L.T.E, branșamente Constr. Locuințe sociale prin ANL

02

70/71

50,000

S.F., P.T. Viabilizare amplasament zona Lomb

02

70/71

229.000

S.F.. P.T. Construire, modernizare capele în cimitire și cimitir

02

70/71

15,000

PUD. S.F., P.T. Parking Hasdeu

02

70/71

10.000

S.F., P.T. iluminat arhitectural clădiri investiții

02

70/71

70,000

DALI, P.T. Protejare și intervenție asupra clădirilor situate în „Ansamblul urban-Centrul istoric al munic Cluj-Napoca

02

70/71

550,000

S.F.. P.T. Lucrări tehnico-edilitare pentru proiectul Băile Șomeșeni

H.C.L. 498/2013

02

70/71

48,000

titlul 71 Active nefînanciare

02

35,529,000

total cap.70 Locuințe, servicii și dezvoltare publică

02

130,988,000

Nr. crt.

Denumire obiectiv/proiect/categorie de investiții aprobată

Buget-sursă de finanțare

Capitol/titlu de cheltuială bugetară

Credite de angajament aferente anului curent 2014

1

2

3

4

5

Sistem de management integrat al deșeurilor Cluj

02

74/56

4,990,000

total titlu 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

02

4,990,000

S.F.,P.T.Consolidare zone supuse alunecărilor de teren

02

74/71

560,000

Consolidare zone supuse alunecărilor de teren

02

74/71

2,000,000

Realizare Hartă de zgomot planuri de acțiune pentru combaterea zgomotului ( studii)

02

74/71

130,000

_

titlul 71 Active nefinanciare

02

2,690,000

8

total cap. 74 Protecția mediului

02

7,680,000

Rețea de stații seif service de închiriere biciclete

02

84/56

9,427.000

Modernizarea sistemului de transport public în comun în ZMC - etapa I

02

84/56

8,815,000

Modernizare linie de tramvai pe ruta P-ța Gării B-dul Muncii

02

84/56

500,000

Modernizare linie de tramvai pe ruta Manăștur P-ța Gării

02

84/56

587,000

Modernizarea tramei stradale de acces la zona industrială

02

84/56

88.500,000

Rețea de stații sef service de închiriere biciclete Etapa 2

02

84/56

100,000

Acces din str. Oașului la cart Lomb, Cluj-Napoca (Ext rețele apă canal pe str. Oașului)

02

84/56

38,672.000

Modernizare str. Făgetului în munic Cluj-Napoca

02

84/56

19,600,000

Refacerea infrastructurii Orașului Comoară-modem căi acces centru istoric

02

84/56

30,000,000

S.F.. P.T., exp. Amenajare, modernizare, consolidare străzi, poduri. etc.

02

84/56

500.000

S.F.. P.T Cons. Modernizarea tramei stradale de acces la zona industrială

02

84/56

754,000

S.F., P.T. Acces din str. Oașului la cart Lomb, Cluj-Napoca

02

84/56

30.000

S.F., P.T. Modernizare str. Făgetului în municipiul Cluj-Napoca

02

84/56

204.000

S.F.. P.T., Rețea dc stații seif service de închiriere de biciclete Etapa 2

02

84/56

100,000

SF PT - autobuze electricc-Programul de Cooperare Elvețiano-Român

02

84/56

500.000

Nr. crt.

Denumire obiectiv/proiect/categorie de investiții aprobată

Buget-sursă de finanțare

Capitol/titlu de cheltuială bugetară

Credite de angajament aferente anului curent 2014 ,

1

2

3

4

5

Dotări independente - autobuze electricc-Programul de Cooperare Elvețiano-Român

02

84/56

1,500,000

total titlu 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

02

199,789,000

Modernizare străzi conform HCL5/2004 si HCL 522/2000

02

84/71

1,600,000

Amenajare , modernizare străzi, poduri, etc

02

84/71

78,600,000

Semaforizare intersecții și treceri de pietoni

02

84/71

2,500,000

Dezvoltare și modernizare semaforizare, realizare sincronizare în intersecții și pe dif axe de traversare

02

84/71

800,000

Modernizare P-ța Mihai Viteazu

02

84/71

50,000

Amenajare spațiu pietonal str. Kogălniceanu și străzi adiacente

02

84/71

50,000

Reabilitare fântâna arteziană P-ța Unirii

02

84/71

500,000

Modernizare și extindere pasaje pietonale subterane

02

84/71

6.200,000

S.F, P.T,exp, Amenajare, modernizare, consolidare străzi, poduri, etc

02

84/71

1,500,000

Concurs soluții, S,F, P.T. Reabilitare, modernizare Piața Mihai Viteazu

02

84/71

356,000

Consolidări de drumuri, poduri, etc.

02

84/71

5,000,000

S.F., P.T. Semaforizare intersecții și treceri de pietoni

02

84/71

100,000

S.F. P.T.Modemizare și extindere pasaje pietonale subterane

02

84/71

250,000

Studii, PUZ, PUD. S.F., P.T. Pasaj subteran auto

02

84/71

900,000

Concurs soluții. S.F. P.T. Amenajare spațiu pietonal str. Kogălniceanu și străzi adiacente

02

84/71

100,000

DALI. P.T. Reabilitare fântână arteziana P-ța Unirii

02

84/71

20,000

SF PT Construire tren suspendat - monorai

02

84/71

100,000

PT Modernizare si amenajare pietonale străzi si piatete

02

84/71

200,000

titlul 71 Active nefinanciare

02

98,826,000

9

total cap. 84 Transporturi

02

298,615,000

I

TOTAL BUGET LOCAL

618,873,000

Nr. crt.

Denumire obiectiv/proiect/categorie de investiții aprobată

Buget-sursă de finanțare

Capitol/titlu de cheltuială bugetară

Credite de angajament aferente anului curent 2014

1

2

3

4

5

Construire sala multifuncționala de sport

07

67/71

30,860,193

Amenajare, modernizare străzi, poduri, etc

07

84/71

77,021,000

II

TOTAL ÎMPRUMUTURI INTERNE     A

07

107,881,193
Municipiul Cluj-Napoca

Direcția Economică


Anexa 6 la Hotărârea nr.496/2014


Limita maximă a cheltuielilor de personal pe anul 2014Nr.crt.

Denumire indicatori

Capitol

Plafon cheltuieli de personal 2014

Buget local

212,260,000

1.

Autorități publice -aparatul propriu

51.02

23,157,649

2.

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

1,700,000

3.

Poliția locală

61.02.03.04

7,000,000

4.

învățământ

65.02

156,077,622

5.

Centrul Bugetar de administrare creșe

68.02.11

6,750.000

6.

Cantina de ajutor social și pensiune

68.02.15.02

1,453,729

7.

Direcția de Asistenta Sociala si Medicala din care:

16,121,000

1 .cabinete medicale școlare si mediatori sanitari

66.02.08

6,000.000

2. asistenți personali

68.02.05.02

6,321,000

3.aparat propriu Direcția de Asisență Socială

68.02.50

3.800,000

Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii

27,431,000

1.

învățământ

65.10

1,300,000

2.

Sănătate Spitalul Clinic Municipal

66.10.06.01

23,614,000

3.

Casa municipală de cultură

67.10.03.06

210,000

4.

Serviciul public pentru administrarea obiectivelor culturale și sportive

67.10.50

360,000

5

Cantina de ajutor social Și pensiune

68.10.50.50

697,000

6

Locuințe, servicii și dezvoltare publică - Seviciiil Public pentru administrarea parcărilor

70.10.50

1,250,000

A

TOTAL

239,691,000Municipiul Cluj-Napoca

Direcția Economică

FINANȚAREA UNITĂȚILOR DE ÎN\X^$Anexa 7 la Hotărârea 496/2014


ERSITAR DE STAT

Indicatori

Finanțare de bază

Finanțare complementară

TOTAL

/.CHELTUIELI DE PERSONAL din care:

156,077,622

0

156,077,622

1. Cheltuieli de personal stabilite pe baza costului/elev/preșcolar/an - finanțare din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată

122,291,815

0

122,291,815

2. Drepturi salariate prevăzute în titluri executorii conform O.U.G.71/2009 actualizată - finanțare din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată

32,650,185

0

32,650,185

3.Sume alocate din bugetul local pentru cheltuieli de personal

1,135,622

0

1,135,622

II BUNURI SI SERVICII din care:

26,609,122

19,707,335

46,316,457

a. cost/elev/preșcolar/an - finanțare din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată

15,963,793

0

15,963,793

b. sume alocate din bugetul local

10,645,329

19,707,335

30,352,664

III. TRANSPORT - sume alocate din bugetul local

0

8,629,280

8,629,280

IV. BURSE - sume alocate din bugetul local

0

9,393,984

9,393,984

V. CHELTUIELI DE CAPITAL - sume alocate din bugetul local

0

1,228,000

1,228,000

VI.FONDURI NERAMBURSABILE-sume alocate din bugetul local

0

31,500

31,500

TOTAL

182,686,744

38,990,099

221,676,843


MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA ECONOMICĂ


FINANȚARE DE BAZĂ

Nr.

crt.

Unitate de învățământ preuniversitar de stat

Buget rectificat 2014

Cost elev/ preșcolar/an 2014

Sume defalcate din TVA pentru finanțarea salariilor, sporurilor, contribuțiilor

Suma alocată din buget local

Drepturi salariate prevăzute în sentințe judecătorești conform Ordinului nr.71/2009

1

2

4=7+8

5

7

8

1

Grădinița cu Program Prelungit" Parfum de Tei”

1,620,042

1,063,881

1,349,294

17,714

253,034

2

Grădinița cu Program Prelungit "Albă ca Zăpada"

1,367,323

1,036,602

1,119,874

14,454

232,995

3

Grădinița cu Program Prelungit "Neghinița"

969,553

786,123

762,916

o

206,637

4

Grădinița cu Program Prelungit "Floare de Iris"

976,076

905,979

794,743

o

181,333

5

Grădinița cu Program Prelungit "Căsuța Poveștilor"

1,182,163

927,486

914,083

0

268,080

6

Grădinița cu Program Prelungit Universității B. Bolyai

972,586

760,781

797,858

10,298

164,430

7 Grădinița cu Program Prelungit "Trenulețul Veseliei"

1,167,722

898,811

982,525        12,681

172,516

8iGrădinița cu Program Prelungit "Zâna Zorilor"

1,305,767

1,013,164

1,043,301         13,466

249,000

9 Grădinița cu Program Prelungit "Dumbrăvioara"

728,292

863,829

656,305             0

71,987

10

Grădinița cu Program Prelungit "Bambi"

1,517,839

1,149,562

1,149,562

7,277

361,000

11 Grădinița cu Program Prelungit "Lumea Copiilor"

1,359,297

1,137,994

1,099,297

0

260,000

12

Grădinița cu Program Prelungit "Așchiuță"

1,381,785

948,141

1,036,990

13,795

331,000

13

Grădinița cu Program Prelungit "Mămăruța"

1,324,242

995,537

1,009,710

13,032

301,500

14

Grădinița cu Program Prelungit "Lizuca"

947,512

690,482

696,535

8,990

241,987

15

Grădinița cu Program Prelungit "Poienița"

1,333,255

863,835

1,027,493

13,262

292,500

16 Grădinița cu Program Prelungit "Degețica"

1,336,814

1,009,864

1,107,624

14,296

214,894

17jGrădinița cu Program Prelungit "Micul Prinț"

1,472,805

951,734

1,095,664

14,141

363,000

18 Grădinița cu Program Prelungit "Mica Sirena"

1,732,372

1,197,245

1,197,245

4,699

530,428

19 Grădinița cu Program Prelungit "Raza de Soare"

1,012,106

873,460

835,718

0

176,388

20 Grădinița cu Program Prelungit "Dumbrava Minunată"

1,491,718

1,333,640

1,128,228

0

363,490

21 Grădinița cu Program Prelungit "Buburuza"

901,632

742,595

733,232

0

168,400

22 Grădinița cu Program Prelungit "Universul Copiilor"

977,024

760,781

722,365

0,            254,659

23

Grădinița cu Program Prelungit "Albinuța"

1,582,978

1,325,345

1,315,978

0            267,000

24

Grădinița cu Program Prelungit "Licurici"

1,607,672

1,214,869

1,202,051

0             405,621.

25

Grădinița cu Program Prelungit "Academia Piticilor"

1,109,293

878,990

863,927

of          245,366

26[Scoala de arte si meserii

27 Școala Gimnazială "loan Bob"

28|Școala Gimnazială "Emil Isac"

 • 29 Liceul Waldorf

 • 30 Școala Gimnazială "Nicolae lorga"

 • 31 Școala Gimnazială "Octavian Goga"

 • 32 Școala Gimnazială "Constantin Brâncuși"

33lȘcoala Gimnazială "Nicolae Titulescu"

 • 34 Școala GimnazialăJ'lon^reangă"

 • 35 Liceul cu Program Sportiv

 • 36 Școala Gimnazială "iuliu Hațieganu"

 • 37 Școala Gimnazială "Radu Stanca"

 • 38 Liceul Teoretic "Eugen Pora"

 • 39 Școala Gimnazială "Liviu Rebreanu"

 • 40 Școala Gimnazială "Ion Agârbiceanu"

 • 41 Școala Gimnazială "Traian Dârjan"__

 • 42 Școala Gimnaziala "Alexandru Vaida Voevod" 43{Școala Gimnazială "Horea"

44 Colegiul Tehnic "Ana Aslan"

_45Liceul Teoretic "Lucian Blaga"

 • 46 Liceul Teoretic "Mihai Eminescu"

 • 47 Liceul de Coregrafie si arta dramatica "O.Stroia"

 • 48 Liceul de Arte Vizuale " R. Ladea"

 • 49 Colegiul Național pedagogic "Gh.Lazăr"

_50|Liceul Teoretic "Samuel BrassaT_______

51 Liceul Teologic Unitarian "J.Zsigmond" ____

__52|Liceul Teoretic "Avram lancu"

53lLiceul Teoretic "NicoIaeBălcescu"

54|Llceul Greco-catolic "I. Micu"

 • 55 Colegiul Național "George Barițiu"

 • 56 Colegiul Național "George Coșbuc"

57[Liceul Teoretic "Gheorghe Șincai"__

 • 58 Liceul Teoretic "Apaczai Cs. lanos"

 • 59 Liceul Teologic reformat

 • 60 Liceul Teoretic "Bathory Istvan"

 • 61 Liceul Teoretic "Onisifor Ghlbu"__

 • 62 Seminarul Teologic Ortodox

 • 63 Liceul de Informatica "T. Popoviciu"        _____

64|Colegiul Național "Emil Racoviță"

65 Colegiul de Muzică "Sigismund Toduță"

ZT


115,503

2,321,761

1,393,667

866,629

1,234,706

1,805,048

1,617,264

2,299,299

2,590,738

2,420,522

2,412,328

763,838

2,286,919

2,661,542

3,097,720

1,091,608

2,062,214

2,149,533

_ 2,561,400

2,549,392


 • 2.418.374

1,864,161

2,868,592

2,883,621

1,671,849

 • 1.874.375

3,263,848

4,474,600

493,358


2,275,430

4,299,103

3,042,726

2,024,253

1,948,010

3,047,373

4,657,601

1,194,850

2,956,543


2,350,411


8,032


315,378

115,503

0

0

1,660,894

1,726,979

22,290

572,492

1,008,144

1,085,797

14,014

293,856

954,360

866,629

o

ol

727,450

961,306

12,407

260,993

1,458,575

1,444,066

0

360,982

1,025,906

1,297,902

16,752

302,610

1,547,276

1,767,487

22,812

509,000

1,969,258

1,969,258

13,208

608,272

2,289,644

2,097,522

0

323,000

1,824,714

1,824,714

5,647

581,967

803,214

649,838

o

114,000

1,742,955

1,750,328

22,591

514,000

2,024,846

1,929,168

0

732,374

2,352,829

2,352,829

18,701

726,190

1,025,931

838,608

0

253,000

1,626,526

1,652,151

21,324

388,739

1,695,262

1,752,701

22,622

374,210

1,356,481

1,905,289

24,591

631,520

1,926,240

1,918,402

0

630,990

1,680,901

1,870,222

24,138

524,014

1,363,001

1,579,801

20,390

263,970

1,805,842

2,166,628

27,964

674,000

1,785,491

2,205,671

28,468

649,482

1,023,732

1,154,942

14,907

502,000

2,038,967

1,757,275

0

117,100

2,513,850

2,515,456

32,466

715,926

3,559,620

3,559,620

25,165

889,815

533,887

493,358

0

0

1,679,459

1,679,459

16,349

579,622

3,834,206

3,450,505

0

848,598

2,342,404

2,349,403

30,323

663,000

1,708,599

1,708,599

18,654

297,000

351,576

1,640,154

1,596,434

0

2,774,234

2,774,234

20,793

252,346

3,792,150

3,586,275

0

1,071,326

1,002,275

1,156,921

14,932

22,997

1,813,580

2,099,446

27,097

830,000

1,903,486

1,920,566

24,788            405,057

4,371,041

6,163,445

184,159

1,685,000

66 Școala de Muzică A.Bena

2,137,079

809,270

1,655,158

38,771

443,150

67

Liceul Teoretic "Victor Babeș"

1,259,695

992,108

957,695

0

302,000

68

Liceul Teologic Baptist "Emanuel"

833,572

1,025,355

788,542

0

45,030

69 Colegiul Economic " Iulian Pop"

2,213,265

1,715,220

1,722,048

22,226

468,991

70Colegiul Tehnic "Napoca"

2,374,243

1,772,345

1,714,248

0

659,995

71

Liceul Tehnologic nr.1

1,849,116

1,289,125

1,518,517

19,599

311,000

72

Colegiul Tehnic de construcții "Anghel Saligny"

3,090,514

1,737,529

2,082,073

26,602

981,839

73

Liceul Tehnologic "Aurel Vlaicu"

1,217,849

643,402

883,447

11,402

323,000

74

Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau"

2,217,928

1,031,855

1,535,266

19,815

662,847

75 Liceul Teologic Adventist "Maranatha"

454,830

457,779

454,830

o

o

76

Colegiul Tehnic Energetic

2,141,232

1,221,573

1,676,593

21,639

443,000

77 Colegiul Tehnic de ind.alimentară "Raluca Ripan"

1,647,909

982,424

1,237,635

15,974

394,300

78

Colegiul Tehnic de Transporturi "Transilvania"

2,358,390

1,425,432

1,892,204

24,422

441,764

79

Liceul Tehnologic "Alexandru Borza"

3,113,632

1,495,541

2,220,966

28,666

864,000

80

Colegiul Tehnic de comunicații "Augustin Maior"

1,847,187

1,566,902

1,615,338

20,849

211,000

TOTAL

156,077,622

114,999,352

122,291,815

1,135,622

32,650,185

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA ECONOMICĂ


Nr. crt.

Unitate de învățământ preuniversitar de stat

Buget rectificat 2014

Cost elev/preșcolar/an

2014

Cost elev/preșcolar/an

2014 conform

OUG 74/2014

Suma alocată din buget local

1

2

3=5+6

4

5

6

1

Grădinița cu Program Prelungit" Parfum de Tei"

360,000

122,850

122,850

237,150

2

Grădinița cu Program Prelungit "Albă ca Zăpada"

189,000

119,700

119,700

69,300

3

Grădinița cu Program Prelungit "Neghinița"

254,000

95,004

95,004

158,996

4

Grădinița cu Program Prelungit "Floare de Iris"

163,000

113,050

113,050

49,950

5

Grădinița cu Program Prelungit "Căsuța Poveștilor"

290,000

107,100

107,100

182,900

6

Grădinița cu Program Prelungit Universității B. Bolyai

151,000

87,348

87,348

63,652

7

Grădinița cu Program Prelungit "Trenulețul Veseliei"

218,000

114,450

114,450

103,550

8

Grădinița cu Program Prelungit "Zâna Zorilor"

178,000

126,700

126,700

51,300

9

Grădinița cu Program Prelungit "Dumbrăvioara"

169,100

102,660

102,660

66,440

10

Grădinița cu Program Prelungit "Bambi"

279,000

140,700

140,700

138,300

11

Grădinița cu Program Prelungit "Lumea Copiilor"

239,000

136,500

136,500

102,500

12

Grădinița cu Program Prelungit "Așchiuță"

284,000

115,850

115,850

168,150

13

Grădinița cu Program Prelungit "Mămăruța"

230,000

120,050

120,050

109,950

14 Grădinița cu Program Prelungit "Lizuca"

166,000

99,528

99,528

66,472

15

Grădinița cu Program Prelungit "Poienița"

209,000

99,180

99,180

109,820

16

Grădinița cu Program Prelungit "Degețica"

253,000

122,500

122,500

130,500

17

Grădinița cu Program Prelungit "Micul Prinț"

214,000

109,900

109,900

104,100

18

Grădinița cu Program Prelungit "Mica Sirena”

302,000

138,250

138,250

163,750

19

Grădinița cu Program Prelungit "Raza de Soare"

172,000

112,000

112,000

60,000

20 Grădinița cu Program Prelungit "Dumbrava Minunată"

240,000

154,000

154,000

86,000

21

Grădinița cu Program Prelungit "Buburuza"

156,000

85,260

85,260

70,740

22

Grădinița cu Program Prelungit "Universul Copiilor"

206,000

87,348

87,348

118,652

23

Grădinița cu Program Prelungit "Albinuța"

330,000

169,750

169,750

160,250

24

Grădinița cu Program Prelungit "Licurici"

249,000

146,650

146,650

102,350

25

Grădinița cu Program Prelungit "Academia Piticilor"

164,000

100,920

100,920

63,080

26

Școala de arte si meserii

9,984

47,364

9,984

0

27

Școala Gimnazială "loan Bob"

238,000

263,645

238,000

0

28

Școala Gimnazială "Emil Isac"

303,000

157,785

157,785

145,215

29

Școala Gimnazială Waldorf

344,000

140,238

140,238

203,762

30

Școala Gimnazială "Nicolae lorga"

160,000

116,580

116,580

43,420

31

Școala Gimnazială "Octavian Goga"

333,000

199,325

199,325

133,675

32

Școala Gimnazială "Constantin Brâncuși"

275,000

158,455

158,455

116,545

33

Școala Gimnazială "Nicolae Titulescu"

291,000

227,130

227,130

63,870

34

Școala Gimnazială "Ion Creangă"

374,000

313,236

313,236

60,764

35

Liceul cu Program Sportiv

464,000

265,265

265,265

198,735

36

Școala Gimnazială "luliu Hațieganu"

291,000

290,523

290,523

477

37 Școala Gimnazială "Radu Stanca"

141,138

120,600

120,600

20,538

38

Liceul Teoretic "Eugen Pora"

265,000

268,233

265,000

0

39

Școala Gimnazială "Liviu Rebreanu"

401,000

308,829

308,829

92,171

40

Școala Gimnazială "Ion Agărbiceanu"

434,000

363,747

363,747

70,253

41

Școala Gimnazială "Traian Dârjan"

208,000

109,545

109,545

98,455

42

Școala Gimnaziala "Alexandru Vaida Voevod"

321,000

238,520

238,520

82,480

43

Școala Gimnazială "Horea"

175,000

253,260

175,000

0

44

Colegiul Tehnic "Ana Aslan"

325,000

207,480

207,480

117,520

45

Liceul Teoretic "Lucian Blaga"

324,000

313,125

313,125

10,875

46 Liceul Teoretic "Mihai Eminescu"

262,000

266,378

262,000

0

47

Liceul de Coregrafie si arta dramatica "O.Stroia"

328,000

161,014

165,392

162,608

48

Liceul de Arte Vizuale " R. Ladea"

303,000

230,391

230,391

72,609

49

Colegiul Național pedagogic "Gh.Lazăr"

504,900

265,240

265,240

239,660

50

Liceul Teoretic "Samuel Brassai"

555,000

139,867

238,360

316,640

51

Liceul Teologic Unitarian "J.Zsigmond"

962,000

284,186

309,831

652,169

52

Liceul Teoretic "Avram lancu"

555,000

406,875

406,875

148,125

53

Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu"

846,000

588,750

588,750

257,250

54

Liceul Greco-catolic "I. Micu"

178,000

78,070

78,070

99,930

55

Colegiul Național "George Barițiu"

189,000

276,260

189,000

0

56

Colegiul Național "George Coșbuc"

450,000

598,272

450,000

0

57

Liceul Teoretic "Gheorghe Șincai"

364,000

357,750

357,750

6,250

58

Liceul Teoretic "Apaczai Cs. lanos"

290,000

221,116

221,116

68,884

59

Liceul Teologic reformat

543,000

206,647

206,647

336,353

60

Liceul Teoretic "Bathory Istvan"

600,000

374,250

374,250

225,750

61

Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu"

550,000

622,875

550,000

0

62

Seminarul teologic Ortodox

501,000

148,400

221,275

279,725

63

Liceul de Informatica "T. Popoviciu"

410,000

281,960

281,960

128,040

64

Colegiul Național "Emil Racoviță"

421,000

317,952

317,952

103,048

65

Colegiul de Muzică "Sigismund Toduță"

710,000

306,375

506,375

203,625

66


Școala de Muzică A.Bena


 • 67

 • 68

 • 69

 • 70

 • 71


Liceul Teoretic "Victor Babeș"


Liceul Teologic Baptist "Emanuel"


Colegiul Economic " Iulian Pop"


Colegiul Tehnic "Napoca"


Liceul Tehnologic nr.1


72 Colegiul Tehnic de construcții "Anghel Saligny


73 Liceul Tehnologic "Aurel Vlaicu"


 • 74 Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau"

 • 75 Liceul Teologic Adventist "Maranatha"


76 Colegiul Tehnic Energetic • 77 Colegiul Tehnic de ind.alimentară "Raluca Ripan"

 • 78 Colegiul Tehnic de Transporturi "Transilvania"


 • 79 Liceul Tehnologic "Alexandru Borza"

 • 80 Colegiul Tehnic de comunicații "Augustin Maior"

TOTAL


85,000


100,000


160,000


190,000


449,000


333,000


707,000


255,000


585,000

205,000


700,000


386,000


700,000


642,00026,609,122


117,250

85,000

0

169,547

100,000

0

153,965

153,965

6,035

243,960

190,000

0

256,880

256,880

192,120

161,115

161,115

171,885

259,920

259,920

447,080

86,000

86,000

169,000

161,880

161,880

423,120

54,390

54,390

150,610

184,300

230,568

469,432

138,320

138,320

247,680

188,860

304,261

395,739

186,645

186,645

455,355

228,000

228,000

20,000

16,013,793

15,963,793

10,645,329

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA ECONOMICĂ


FINANȚARE

Nr. crt.

Unitate de învățământ preuniversitar de stat

TOTAL

1

2

3

1

Grădinița cu Program Prelungit" Parfum de Tei"

192,980

2

Grădinița cu Program Prelungit "Albă ca Zăpada"

156,093

3

Grădinița cu Program Prelungit "Neghinița"

257,971

4 Grădinița cu Program Prelungit "Floare de Iris"

231,938

5

Grădinița cu Program Prelungit "Căsuța Poveștilor"

368,403

6

Grădinița cu Program Prelungit Universității B. Bolyai

129,523

7

Grădinița cu Program Prelungit "Trenulețul Veseliei"

275,972

8

Grădinița cu Program Prelungit "Zâna Zorilor"

267,835

9

Grădinița cu Program Prelungit "Dumbrăvioara"

42,700

10

Grădinița cu Program Prelungit "Bambi"

903,969

11

Grădinița cu Program Prelungit "Lumea Copiilor"

305,269

12 Grădinița cu Program Prelungit "Așchiuță"

283,230

13 Grădinița cu Program Prelungit "Mămăruța"

124,947

14 Grădinița cu Program Prelungit "Lizuca"

166,660

15

Grădinița cu Program Prelungit "Poienița"

122,747

16

Grădinița cu Program Prelungit "Degețica"

198,179

17

Grădinița cu Program Prelungit "Micul Prinț"

137,102

18

Grădinița cu Program Prelungit "Mica Sirena"

263,472

19

Grădinița cu Program Prelungit "Raza de Soare"

253,580

20

Grădinița cu Program Prelungit "Dumbrava Minunată"

130,381

21

Grădinița cu Program Prelungit "Buburuza"

106,206

22

Grădinița cu Program Prelungit "Universul Copiilor"

101,768

23 Grădinița cu Program Prelungit "Albinuța"

204,557

24

Grădinița cu Program Prelungit "Licurici"

289,296

25

Grădinița cu Program Prelungit "Academia Piticilor"

110,851

26 Școala de arte si meserii

28,633

27 Școala Gimnazială "loan Bob"

704,901

28

Școala Gimnazială "Emil Isac"

309,040

29

Școala Gimnazială Waldorf

276,704

30

Școala Gimnazială "Nicolae lorga"

205,348

31

Școala Gimnazială "Octavian Goga"

348,966

32

Școala Gimnazială "Constantin Brâncuși"

342,427

33

Școala Gimnazială "Nicolae Titulescu"

442,957

34

Școala Gimnazială "Ion Creangă"

503,492

35

Liceul cu Program Sportiv

1,533,164

36

Școala Gimnazială "luliu Hațieganu"

512,175

37

Școala Gimnazială "Radu Stanca"

173,538

38

Liceul Teoretic "Eugen Pora"

429,608

39 Școala Gimnazială "Liviu Rebreanu"

406,557

40 Școala Gimnazială "Ion Agârbiceanu"

599,923

41 Școala Gimnazială "Traian Dârjan"

336,932

42 Școala Gimnaziala "Alexandru Vaida Voevod"

396,306

43 Școala Gimnazială "Horea"

626,045

44 Colegiul Tehnic "Ana Aslan"

589,104

45 Liceul Teoretic "Lucian Blaga"

645,771

46

Liceul Teoretic "Mihai Eminescu"

578,979

47

Liceul de Coregrafie si arta dramatica "O.Stroia"

511,762

48

Liceul de Arte Vizuale " R. Ladea"

539,668

49

Colegiul Național pedagogic "Gh.Lazăr"

1,092,472

50

Liceul Teoretic "Samuel Brassai"

423,593

807,886

51

Liceul Teologic Unitarian "J.Zsigmond"

52

Liceul Teoretic "Avram lancu"

1,065,623

53

Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu"

1,288,188

54

Liceul Greco-catolic "I. Micu"

294,372

55

Colegiul Național "George Barițiu"

809,671

56

Colegiul Național "George Coșbuc"

1,650,814

57 Liceul Teoretic "Gheorghe Șincai"

1,064,970

58

Liceul Teoretic "Apaczai Cs. lanos"

667,363

59

Liceul Teologic reformat

648,398

60

Liceul Teoretic "Bathory Istvan"

841,679

61

Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu"

1,184,925

62 Seminarul Teologic Ortodox

625,267

63

Liceul de Informatica "T. Popoviciu"

1,033,764

64

Colegiul Național "Emil Racoviță"

857,467

65

Colegiul de Muzică "Sigismund Toduță"

866,578

66

Școala de Muzică A.Bena

147,000

67

Liceul Teoretic "Victor Babeș"

399,012

68

Liceul Teologic Baptist "Emanuel"

430,434

69

Colegiul Economic " Iulian Pop"

631,032

70

Colegiul Tehnic "Napoca"

669,566

71

Liceul Tehnologic nr.1

650,595

72 Colegiul Tehnic de construcții "Anghel Saligny"

460,593

73 Liceul Tehnologic "Aurel Vlaicu"

272,364

74Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau"

349,990

75 Liceul Teologic Adventist "Maranatha"

154,792

76

Colegiul Tehnic Energetic

985,949

77

Colegiul Tehnic de ind.alimentară "Raluca Ripan"

444,197

78

Colegiul Tehnic de Transporturi "Transilvania"

399,958

79

Liceul Tehnologic "Alexandru Borza"

487,620

80

Colegiul Tehnic de comunicații "Augustin Maior"

616,338

TOTAL      < O H

<. X

38,990,099

Municipiul C'luj-Napoca Direcția Economică


Buget Sănătate și Asigurări și asistență socială pe anul 2014Denumire instituții/indicatori

------------------------------------------------------——i

V

X.

Direcția de asistență socială și medicală

bugittfrjj»^ administrare a creșelor

H—1--------—----------

o/

Cantina de ajutor social și pensiune

Buget local

Venituri proprii și subvenții

Buget local

Buget local

Venituri proprii și subvenții

Venituri proprii și subvenții

66.02.06.01 Transferuri

Spitalul Clinic Municipal

66.02.08 Cabinete medicale școlare și mediatorii sanitari

68.02.05.02 Asistență socială în caz de invaliditate

68.02.15.01 Ajutor social

68.02.50 Alte cheltuieli în domeniul Asigurărilor și asistenței

Total

66.10.06.01 Spitalul Clinic

Municipal

68.02.11

68.02.15.02

54.10.50

68.10.50.50

TOTAL

18,600,000

6,722,000

24,185,000

102,000

19,962,000

69,571,000

55,010,000

15,560,000

6,652,454

1,224,100

2,511,000

Funcționare

11,500,000

6,553,000

24,185,000

102,000

10,844,000

53,184,000

47,910,000

11,050,000

6,217,454

1,224,100

1,560,000

- cheltuieli de personal

10

0

6,000,000

6,321,000

0

3,800,000

16,121,000

23,614,000

6,750,000

1,453,729

0

697,000

- bunuri și servicii

20

0

553,000

691,000

0

4,361,000

5,605,000

23,686,000

4,300,000

4,763,725

1,224,100

863,000

- transferuri între unități ale administrației publice

51

11,500,000

0

0

0

2,500,000

14,000,000

0

0

0

0

0

- asistență socială

57

0

0

17,173,000

102,000

183,000

17,458,000

0

0

0

0

0

-alte cheltuieli

59

0

0

0

0

0

0

610,000

0

0

0

0

Dezvoltare

7,100,000

169,000

0

0

9,118,000

16387,000

7,100,000

4,510,000

435,000

0

951,000

- transferuri între unități ale administrației publice

51

7,100,000

0

0

0

0

7,100,000

0

0

0

0

0

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

56

0

0

0

0

2,400,000

2,400,000

0

0

0

0

0

- cheltuieli de capital

70

0

169,000

0

0

6,718,000

6,887,000

7,100,000

4,510,000

435,000

0

951,000