Hotărârea nr. 493/2014

Hotărârea 493/2014 - Aprobarea documentaţiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Cluj-Napoca”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației “Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Cluj-Napoca” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 432962 din 28.11.2014 al Direcției Urbanism prin care se propune aprobarea documentației “Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Cluj-Napoca”;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația “Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Cluj-


Napoca” și Regulamentul Local de Urbanism, beneficiar: Primăria municipiului Cluj-Napoca, conform proiectului întocmit de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, în colaborare cu S.C. Bogart Construct S.R.L. și S.C. Planwerk S.R.I.. în baza Contractului de Servicii nr. 117937/05.06.2009 și a actelor adiționale la contract, cu respectarea condițiilor impuse în avizele de specialitate.

Art. 2. - Proiectantul general își asumă răspunderea pentru calitatea serviciilor prestate


(reglementările prevăzute în partea desenată și Regulamentul Local de Urbanism) și asigură consultanță pentru îndreptarea diverselor deficiențe care pot apărea în perioada implementării documentației în practica administrativă.

Art. 3. - Perioada de valabilitate a studiilor de urbanism aprobate anterior prezentei hotărâri, va fi


de 18 luni, dc la data aprobării documentației “Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca” și a Regulamentului Local de Urbanism aferent, interval în care vor fi depuse documentațiile complete, conform prevederilor legale, pentru eliberarea autorizațiilor dc construire.

Art. 4. - Se stabilește termenul dc valabilitate a documentației de maxim 10 ani dc la data aprobării.

Art. 5. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii sc încredințează Direcția l Irbanism


' UȘJspr^îarul municipiului. Jr. Aurora Rbșca

Nr. 493 din 22 decembrie 2014

(I lotărârea a fost adoptată cu 17 voturi)