Hotărârea nr. 491/2014

Hotărârea 491/2014 - Aprobarea P.U.D. construire locuinţă unifamilailă, D+P+E, str. Viile Nădăşel nr. 38B; beneficiar: Mureşan Dan Marius.

Consiliul local ai municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Pianului Urbanistic de Detaliu construire locuință unifamilială D+P+E, str. Viile Nădășel nr. 38B

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -construire locuință unifamilială D+P+E, str. Viile Nădășel nr. 38B - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 415504 din 10.12.2014 al Direcției Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială D+P+E, str. Viile Nădășel nr. 38B, beneficiar: Mureșan Dan Marius;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 246467/736 din 24.09.2014, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art, 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială D+P+E, str. Viile Nădășel nr. 38B, beneficiar: Mureșan Dan Marius, pentru samplasarea unei locuințe pe un teren proprietate particulară.

Documentația reglementează:

  • •  accesul auto și pietonal din str. Viile Nădășel printr-o alee de acces cu profil de 7,0 m. carosabil + două trotuare de 1,0 m lățime și loc de întoarcere;

  • •  regimul de înălțime D+P+E;

  • •  staționarea autovehiculelor în interiorul parcelei.

în vederea autorizării va fi reglementată dezmembrarea topo și înscrierea cu titlu de „drum” a suprafeței de teren necesare pentru asigurarea locului de întoarcere.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de 18 luni de la aprobare.

Art, 2, - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Urbanism.

Nr. 491 din 22 decembrie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)