Hotărârea nr. 490/2014

Hotărârea 490/2014 - Aprobarea P.U.D. construire clădire de birouri, S+P+5E+Etaj retras, str. Traian nr. 34; beneficiară: S.C. STRATEE BIOMEDICAL S.R.L.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic dc Detaliu construire clădire de birouri S+P+5E+etaj retras, str. Traian nr. 34

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară, Examinând proiectul dc hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -construire clădire de birouri S+P+5E+etaj retras, str. Traian nr. 34 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 388758 din 10.12.2014 al Direcției Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire clădire de birouri S+P+5E+etaj retras, str. Traian nr. 34, beneficiară: S.C. Stratec Biomedical S.R.L.;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 163087/708 din 30.09.2014, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor ari. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire clădire de birouri S+P+5E+etaj retras, str. Traian nr. 34, beneficiară: S.C. Stratec Biomedical S.R.L., în vederea amplasării unei clădiri de birouri, pe teren proprietate particulară.

Documentația reglementează:

  • •  amplasarea construcției la distanța dc min. 5,00 m. față de aliniament;

  • •  retragerea față de limita posterioară de min. 6,00 m.;

  • •  amplasarea alipită la calcanul imobilului de la nr. 32;

  • •  regimul de înălțime S+P+5E+etaj retras;

  • •   accesul auto și cel pictonal din str. Traian;

  • •  staționarea autovehiculelor în incintă, respectând regulamentul privind asigurarea locurilor dc parcare aprobat prin Hotărârea nr. 539/2006;

Art. 2. -Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de 18 luni de la aprobare.

Art. 3.


-Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Urbanism.Nr. 490 din 22 decembrie 2014

(l lotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)