Hotărârea nr. 49/2014

Hotărârea 49/2014 - Aprobarea unui schimb de locuinţe.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unui schimb de locuințe

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuințe - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horvăth Anna, Ligia Mihaiu, Ovidiu Valeriu Florian și Lazăr Ovidiu Chifor;

Analizând Referatul nr. 44470 din 06.02.2014 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune aprobarea unui schimb de locuințe, în condițiile prevăzute de Hotărârea nr. 402/2012;

Reținând prevederile Legii nr. 152/1998, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. "c", al. 5 lit. "b", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă schimbul locuințelor construite din fonduri ANL, aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, situate în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 58 B Bloc 6, ap. 30 și Calea Florești nr. 58 B Bloc 6 ap. 32, între d-na Radu Elena Maria, titulara Contractului de închiriere nr. 43165/24.05.2007 și dl. Moldovan Alin Daniel, titular al Contractului de închiriere nr. 43168/24.05.2007, astfel:

-D-na Radu Maria Elena devine titulara posesiei și folosinței locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 58 B, bloc 6 ap.32, începând cu data procesului-verbal de predare-primire al imobilelor;

-Dl. Moldovan Alin Daniel devine titularul posesiei și folosinței locuinței situată în Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 58B, bloc 6 ap.30. începând cu data procesului-verbal de predare-primire al imobilelor;

Art.2. Titularii Contractelor de închiriere nr. 43165/24.05.2007 și nr. 43168/24.05.2007, vor redepune documentele prevăzute la pct. 3 lit. b și lit. c din Anexa la Hotărârea nr. 402/2012 în termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri, sub sancțiunea încetării valabilității hotărârii.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății - Serviciul Administrare spații, terenuri. Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.

Nr. 49 din 20 februarie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)