Hotărârea nr. 488/2014

Hotărârea 488/2014 - Aprobarea P.U.D. construire două locuinţe unifamiliale în regim cuplat, S+P+1E, str. Voievodul Menumorut nr. 12-12A; beneficiar: Balint Alexandru.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

construire două locuințe unifamiliale în regim cuplat, S+P+1E - str. Voievodul Menumorut nr. 12-12A

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire două locuințe unifamiliale în regim cuplat, S+P+lE -- str. Voievodul Menumorut nr. 12-12A- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 331231 din 15.12.2014 al Direcției Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire două locuințe unifamiliale în regim cuplat, S+P+lE - str. Voievodul Menumorut nr. 12-12A, beneficiar: Balint Alexandru;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 24342/920 din 24.04.2014, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Ecgii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire două locuințe unifamiliale în regim cuplat, S+P+l E - str. Voievodul Menumorut nr. 12-12A, beneficiar: Balint Alexandru, pentru stabilirea reglementărilor urbanistice necesare amplasării celor două locuințe cuplate, pe teren proprietate particulară.

Documentația reglementează:

  • • amplasarea construcției la distanța de min. 5,0 m. față de str. Voievodul Menumorut;

  • • retragere față de limitele nordică și sudică cu 3,0 m.;

  • • accesul auto și cel pictonal direct din str. Voievodul Menumorut, iar staționarea autovehiculelor în incintă;

  • • regimul de înălțime: S+P+1E.

în vederea autorizării va fi reglementată dezmembrarea topo și înscrierea cu titlu de „drum” a suprafeței de teren necesare pentru asigurarea amprizei străzii, cf. PUD prezentat. Drumul va fi cu acces public nelimitat iar în acest sens, se va prezenta o declarație notarială a proprietarului terenului anterior eliberării autorizației de construire.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de 18 luni de la aprobare.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Urbanism.


Nr. 488 din 22 decembrie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)