Hotărârea nr. 486/2014

Hotărârea 486/2014 - Aprobarea P.U.D. construire cabană, D+P+M, Colonia Făget nr. 10G; beneficiar: Radu Ştefan.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire cabană D+P+M, Colonia Făget nr. 10G

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară, Examinând proiectul dc hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -construire cabană D+P+M, Colonia Făget nr. 10G - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 431959 din 12.12.2014 al Direcției Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire cabană D+P IM, Colonia Făget nr. 10G, beneficiar: Radu Ștefan;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice dc amenajare a teritoriului și dc urbanism nr. 238634/825 din 04.11.2014, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor ari. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic dc Detaliu - construire cabană D+P+M, Colonia Făget nr.


10G, beneficiar: Radu Ștefan, pentru stabilirea reglementărilor urbanistice necesare amplasării unei construcții, pe teren proprietate particulară.

Documentația reglementează:

  • •  retragerea față de aliniament la min. 5,0 m.;

  • •  retragerea față de limitele laterale la min. 3,0 m.;

  • •  retragerea față de limita posterioară la min. 4,0 m.;

  • •  accesul auto și pietonal din str. Colonia Făget;

  • •  regimul dc înălțime D+P+M;

  • •  parcarea în interiorul parcelei.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de 18 luni de la aprobare.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Urbanism.

d/ ședință,

f+urdeanNr. 486 din 22 decembrie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)