Hotărârea nr. 484/2014

Hotărârea 484/2014 - Aprobarea P.U.Z. str. Câmpului est, zona „Fânaţe la Stâni” (prelungire str. Nectarului) pentru parcelare, construire şi reglementare circulaţii; beneficiari: Orzea Gheorghe şi asociaţii.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal str. Câmpului Est, zona „Fânațe la Stâni” (prelungire str. Nectarului) pentru parcelare, construire și reglementare circulații

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal str. Câmpului Est, zona „Fânațe la Stâni” (prelungire str. Nectarului) - pentru parcelare, construire și reglementare circulații proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 232071 din 10.12.2014 al Direcției Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Câmpului Est, zona „Fânațe la Stâni” (prelungire str. Nectarului) - pentru parcelare, construire și reglementare circulații, beneficiari: Orzca Gheorghc și asociații;

Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 389609/19 din 28.02.2013, Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 161940/715 din 05.06.2014, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor ari. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - str. Câmpului Est. zona „Fânațe la Stâni” (prelungire str. Nectarului) - pentru parcelare, construire și reglementare circulații, beneficiari: Orzca Gheorghc și asociații, în scopul parcelării și stabilirii de reglementări și indici urbanistici pentru construirea de locuințe și amenajarea zonei.

Prin PUZ se propune stabilirea de reglementări și indici urbanistici, după cum urmează:

  • • UTR L01 = Zona de locuințe individuale sau colective cu maxim două apartamente, cu regim de înălțime maxim S(D)+P+E, cu POT max.= 35% și CUT max. = 0,6 pentru două niveluri suprateranc;

  • • UTR COOP = Zona de dotări de interes public pentru comunitcte, cu regim de înălțime maxim S(D)+P+ctaj retras, cu POT max. = 50% și CUT max. = 0,9;

  • • UTR V4 = Zona spațiilor verzi publice de protecție a cursului de apă sezonier;

  • • UTR VI = Zona spațiilor verzi publice de agrement, cu POT max. = 3% și CUT max. = 0,04.

Circulația în zona studiată va li făcută din str. Câmpului, pe str. Ștefan Cicio-Pop și prelungirea str. Nectarului. Drumurile noi vor avea lățimea de 7,0 m. carosabil și trotuar de 1,0 m și. respectiv, 1,80 m. (strada propusă pe direcția nord-sud) și 7,0 m. carosabil cu două trotuare de câte 1,0 m. (străzile propuse pe direcția est-vest).

în zona spațiului verde adiacent celor două pâraie va fi amenajată pistă pentru bicicliști. Alinierea minimă se stabilește la 4,0 m. și la 5,0 m.

întreaga investiție va fi suportată de către beneficiarii prezentului PUZ. Autorizațiile de construire pentru investițiile propuse vor fi emise numai după realizarea rețelelor tehnico-edilitarc, respectiv strada va fi executată la nivel de strat de rezistentă și strat de uzură și vor fi asigurate rețelele edilitare în zona studiată.

Străzile și zona verde, vor avea acces public nelimitat.

Art. 2. Se aprobă atribuirea următoarelor denumiri străzilor proiectate prin prezentul PUZ:

str. „A” din PUZ se va numi „str. Stupilor”;

str. „B” din PUZ se va numi „str. Fagurului”;

str. „C” din PUZ se va numi „Aleea Verde”.

Art. 3. - Se aprobă încadrarea celor trei străzi în zona fiscală "D".

Art. 4. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de 18 luni de la aprobare.

Art. 5. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Urbanism.


/

EMNEAZÂ:

1 municipiului, Tr. Auroj^t Roșea

Nr. 484 din 22 decembrie 2014

(1 Iotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)