Hotărârea nr. 483/2014

Hotărârea 483/2014 - Aprobarea P.U.Z. str. Cezar Boliac (latura vest) – centru de agrement şi cazare; beneficiară: S.C. TCI CONTRACTOR GENERAL S.A.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal str. Cezar Boliac (latura vest) - centru de agrement și cazare

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Cezar Boliac (latura vest) - centru de agrement și cazare - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 428496 din 15.12.2014 al Direcției Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Cezar Boliac (latura vest) - centru de agrement și cazare, beneficiară: S.C. TCI Contractor General S.A.;

Având în vedere Avizul de oportunitate nr. 112098/312 din 29.05.2014, Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 279785/841 din 04.11.2014, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - str. Cezar Boliac (latura vest) - centru de agrement și cazare, beneficiară: S.C. TCI Contractor General S.A., pentru stabilirea noilor reglementări aferente funcțiunii propuse, în vederea construirii și amenajării terenului. Prin PUZ se stabilesc reglementări și indici urbanistici după cum urmează:

• UTR CM - AS = zona pentru centru de agrement, spa, spații de cazare, terenuri de sport. POT max. = 20% și CUT max. = 0,6.

Circulația va fi asigurată pe str. Cezar Boliac, stradă ce are lățimea de 9,50 m. (7,0 m. carosabil + 1,5 m. trotuar pe latura vest + 1,0 in. trotuar pe latura est). Alinierea minimă se stabilește la 5,0 m. față de limita spre stradă.

întreaga investiție va fi suportată de către beneficiarii prezentului PUZ. Autorizațiile de construire pentru investițiile propuse vor fi emise numai după realizarea rețelelor tchnico-cdilitare.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de 18 luni de la aprobare.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Urbanism.

Nr. 483 din 22 decembrie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)